Procedūra : 2013/2679(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : RC-B7-0315/2013

Iesniegtie teksti :

RC-B7-0315/2013

Debates :

Balsojumi :

PV 04/07/2013 - 13.13

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2013)0332

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 193kWORD 127k
3.7.2013
PE509.961v01-00}
PE509.962v01-00}
PE509.974v01-00} RC1
 
B7-0315/2013}
B7-0316/2013}
B7-0325/2013} RC1

saskaņā ar Reglamenta 35. panta 3. punktu

nolūkā aizstāt rezolūcijas priekšlikumus, kurus iesniedza šādas grupas:

PPE (B7‑0315/2013)

ALDE (B7‑0316/2013)

S&D (B7‑0325/2013)


par Eiropas Parlamenta prioritātēm saistībā ar Komisijas 2014. gada darba programmu (2013/2679(RSP))


József Szájer PPE grupas vārdā
Enrique Guerrero Salom S&D grupas vārdā
Andrew Duff ALDE grupas vārdā
GROZĪJUMI

Eiropas Parlamenta rezolūcija par Eiropas Parlamenta prioritātēm saistībā ar Komisijas 2014. gada darba programmu (2013/2679(RSP))  

Eiropas Parlaments,

–    ņemot vērā Komisijas paziņojumu par Komisijas darba programmu 2013. gadam (COM(2012)0629),

–    ņemot vērā stratēģiju „Eiropa 2020”,

–    ņemot vērā 2013. gada 27. un 28. jūnija Eiropadomes secinājumus,

–    ņemot vērā pēdējo pamatnolīgumu par Eiropas Parlamenta un Eiropas Komisijas attiecībām(1), jo īpaši tā IV pielikumu,

–    ņemot vērā Reglamenta 35. panta 3. punktu,

A.  tā kā ilgstošo krīzi bez Eiropas integrācijas ievērojamas padziļināšanas nebūs iespējams pārvarēt un tā kā finanšu, ekonomikas un parādu krīze ir uzsvērusi nepieciešamību pēc demokrātiskās kontroles un pārskatatbildības pastiprināšanas;

B.   tā kā Komisijai būtu jāierosina pasākumi, lai saglabātu un stiprinātu Eiropas sociālās tirgus ekonomikas modeļus nolūkā novērst zaudējumus, ko radījusi ieilgusī recesija, un atjaunot pilnīgu nodarbinātību un ilgtspējīgu izaugsmi;

C.  tā kā banku sistēmas nestabilitāte, dalībvalstīs vēl arvien pastāvošās deficīta un parādu problēmas, Eiropas konkurētspējas samazināšanās pasaules ekonomikas mērogā, lielais jauniešu bezdarba līmenis un sociālā spriedze, kas radusies ekonomikas lejupslīdes rezultātā, ES izvirza iepriekš nepieredzētus uzdevumus;

D.  tā kā Savienības līmeņa lēmumiem par budžeta līdzekļu izmantošanu ir jāatbilst ES politiskajām prioritātēm ne tikai apjoma, bet arī elastības un līdzsvarotības ziņā,

E.   tā kā Komisijas uzdevums ir veicināt ES vispārējo interešu ievērošanu un nākt klajā ar attiecīgām iniciatīvām, lai nodrošinātu, ka tiek ievēroti Līgumi, pārraudzīt ES tiesību aktu īstenošanu, veikt koordinēšanas, izpildvaras un pārvaldības funkcijas un ierosināt tiesību aktus;

F.   tā kā pašreizējā pilnvaru termiņa beigās visi nepabeigtie darba jautājumi tiek atcelti, ja vien Parlaments, Padome vai Komisija neiesniedz pamatotu pieprasījumu, lai īpašos jautājumus, kuru izskatīšanā tika panākts ievērojams progress parastajā likumdošanas procedūrā, atsāktu skatīt jaunievēlētais Parlaments,

1. DAĻA

1.   prasa nodrošināt padziļinātu demokrātisko procesu ekonomikas pārvaldības jomā, ciešāk iesaistot Parlamentu, kas tādējādi veicinās iedzīvotāju uzticības uzlabošanu ES līmenī veiktajiem krīzes pārvaldības pasākumiem; šajā sakarībā uzskata, ka Komisijai būtu jāizpilda Līgumā noteiktais pienākums, kas nav savienojams ar ES ekonomikas pārvaldības jomas lēmumu pieņemšanas pienākuma deleģēšanu iestādēm, kuras nav pārskatatbildīgas; jo īpaši ir nobažījies par to, kā uzlabot Komisijas pārskatatbildību, kad tā rīkojas kā Trijotnes locekle;

2.   uzskata, ka, pabeidzot politiskās sarunas par DFS 2014.–2020. gadam, Komisijai prioritārā kārtā būtu jānodrošina jaunās finanšu sistēmas netraucēta darbība, tostarp jauno elastības noteikumu netraucēta darbība, par kuriem tika panākta vienošanās minēto sarunu laikā; sagaida, ka Komisija, sākot pildīts savus pienākumus, oficiāli apņemsies līdz 2016. gada beigām pārskatīt DFS, tādējādi arī ļaujot jaunajam Parlamenta sasaukumam no jauna izvērtēt ES prioritātes;

3.   jo īpaši pauž bažas par situāciju maksājumu jomā 2014. gadā un mudina Komisiju 2014. gadā iesniegt budžeta grozījumus, tiklīdz rodas tāda vajadzība;

4.   uzsver, kas tas lielu nozīmi piešķir ES pašu resursu sistēmas reformai; aicina Komisiju nodrošināt, ka tiek sasaukta augsta līmeņa grupa pašu resursu jautājumā un ka tā sāk darbu pēc iespējas drīz, lai nodrošinātu, ka līdz 2014. gada ir pieejams pirmais secinājumu kopums, kā noteikts kopīgajā deklarācija par pašu resursiem, par kuru arī tika panākta vienošanās un kura ir daļa no DFS;

5.   atgādina, ka ES budžetā ir jāatspoguļo ES politikas prioritātes; uzsver, ka ES budžets ir investīciju budžets, kam ir liels sviras efekts; mudina Komisiju aizstāvēt ES budžetu, lai uzlabotu stratēģiskos ieguldījumus, izmantojot Eiropas pievienoto vērtību, un palīdzētu atlabt Eiropas ekonomikai;

6.   uzskata, ka nodarbinātība ir galvenā prioritāte un ka ir jāizmanto visas Eiropas līmenī pieejamās sviras, lai saglabātu esošās darbvietas un radītu jaunas darbvietas jauniešiem, jo īpaši pakalpojumu, rūpniecības un digitālās ekonomikas nozarē; tādēļ uzskata, ka nākošajā gadā un turpmākajos gados svarīga loma būs investīcijām, kas paredzētas ES konkurētspējas stiprināšanai;

7.   atzinīgi vērtē 2013. gada 27. un 28. jūnija sanāksmē pausto Eiropadomes apņemšanos pabeigt patiesas Ekonomikas un monetārās savienības (EMS) izveidi, iesaistot visus Banku savienības elementus, efektīvāk koordinējot ekonomikas politiku, izstrādājot finansiālās solidaritātes mehānismus un stiprinot sociālo dimensiju, taču pauž nožēlu par nespēju panākt ātru progresu; aicina Komisiju nākt klajā ar paziņojumu par EMS sociālo dimensiju;

8.   uzstāj, ka ir strauji jāpabeidz visi tiesību akti, kas nepieciešami vienota uzraudzības mehānisma izveidei, pamatojoties uz Eiropas Centrālo banku;

9.   atbalsta izaugsmes stratēģiju „Eiropa 2020”, kuras mērķis ir izveidot atbilstīgu politikas satvaru nolūkā veicināt uzņēmējdarbību, radīt darbvietas, uzlabot dzīves līmeni un attīstīt ilgtspējīgu ekonomiku;

10. uzsver nepieciešamību uzlabot rūpniecības makroekonomisko vidi, piedāvājot labākas iespējas iegūt kapitālu, nodrošinot labāku infrastruktūru, aizsargājot īpašumtiesības un īpaši atbalstot MVU, lai palielinātu to konkurētspēju un iespējas iekļūt jaunos tirgos;

11. prasa veikt pasākumus, lai pabeigtu Komisijas pašreizējo darba programmu pirms tās pilnvaru termiņa beigām, jo īpaši attiecībā uz vienoto pakalpojumu tirgu, digitalizācijas programmu, iekšējo enerģētikas tirgu, un padziļināta brīvas un taisnīgas tirdzniecības nolīguma pagarināšanu;

12. mudina Komisiju pastiprināt un uzlabot centienus aizsargāt ES finanšu intereses, iesniegt priekšlikumu izveidot Eiropas Prokuratūru un pabeigt ieilgušo Eiropas Biroja krāpšanas apkarošanai reformu;

13. ierosina iesaistīties intensīvās sarunās ar Padomi un Komisiju pirms pilnvaru termiņa beigām, lai pabeigtu pēc iespējas vairāk dokumentu, pilnībā ievērojot Lisabonas līgumā noteiktās likumdošanas procedūras; vēlreiz uzsver, ka Parlaments jebkādu starpvaldību aspektu turpmāku izmantošanu attiecībā uz EMS uzskata nepieņemamu;

14. aicina Komisiju pienācīgi ņemt vērā Parlamenta nostājas, kas attiecas uz konkrētām nozarēm un ir iekļautas šīs rezolūcijas 2. daļā;

2. DAĻA

Īstenošana

15. mudina Komisiju pilnveidot tās likumdošanas programmas vienotību, uzlabot likumdošanas priekšlikumu sagatavošanas kvalitāti, pastiprināt ietekmes novērtējumu nozīmi likumprojektos, attiecīgos gadījumos ierosināt atbilstības tabulu izmantošanu ES tiesību aktu labākai transponēšanai un atbalstīt Parlamentu sarunās ar Padomi par deleģēto un īstenošanas aktu izmantošanu, kuri leģislatīvajā procesā var izraisīt nozīmīgu bloķēšanu;

16. mudina Komisiju iesniegt priekšlikumu, ar kuru tiktu paredzētas atbilstīgas valsts pārvaldības deklarācijas, kuras parakstītu pienācīgā politiskā līmenī un kas attiektos uz ES līdzekļiem, kuri pakļauti dalītai pārvaldībai; uzsver, ka arī turpmāk ir jāsaglabā stingra un ticama pārbaude, rūpīgi kontrolējot līdzekļu piešķiršanu, un jāuzrauga ES finansējuma un administrācijas izmaksu lietderība, tādējādi nodrošinot ES darbībai augstu pievienoto vērtību, kā arī ieņēmumu iekasēšanu saskaņā ar piemērojamiem noteikumiem;

17. uzskata, ka ir jāuzlabo un jāmodernizē ES iestāžu sadarbība, lai tā kļūtu efektīvāka un ļautu veikt padziļinātu izpildvaras demokrātisko kontroli ES līmenī; norāda, ka ir jāpārskata 2010. gada Iestāžu nolīgums; prasa nodrošināt ciešāku koordināciju ar Padomi saskaņā ar Lisabonas līgumu; uzsver, ka vienmēr ir jāatbalsta Kopienas metode, kas, pateicoties tam, ka iesaistās Parlaments, ļauj rīkot sabiedriskas debates; turklāt uzskata, ka sarežģītu tiesību aktu kopums, jo īpaši finanšu pakalpojumu jomā, izraisīs pietiekami plašas sabiedrības un Parlamenta diskusijas;

18. pauž nožēlu, ka, neskatoties uz Komisijas vairākkārtējiem solījumiem, praksē nav īstenoti vairāki izziņotie mērķi — nedz no kvantitatīvā viedokļa, nedz no kvalitatīvā; mudina Komisiju iesaistīties spraigā dialogā ar abiem likumdevējiem un apspriesties par atlikušo izziņoto tiesību aktu priekšlikumu izstrādi, iesniegšanu un pieņemšanu;

19. mudina Komisiju veicināt strauju trialoga par Eiropas politisko partiju statūtiem pabeigšanu pirms Eiropas Parlamenta vēlēšanām;

Vienotais tirgus

20. atgādina par to, ka vienotajam tirgum ir galvenā nozīme, jo tas ir ES integrācijas, ekonomiskās izaugsmes un nodarbinātības dzinējspēks un ES reālās ekonomikas balsts; tāpēc aicina Komisiju galveno uzmanību pievērst vienotā tirgus pārvaldībai, lai saliedētu likumdošanas un politikas prioritāšu pieņemšanu un īstenošanu un regulāri Eiropas pusgada programmas ietvaros izstrādātu vienotā tirgus integrācijas novērtējumu, balstoties uz vienotā tirgus integrācijas ziņojumu, kas pievienots gada izaugsmes pētījumam, un katrai valstij veltītām rekomendācijām;

21. aicina Komisiju arī turpmāk orientēties uz vienotā tirgus pārvaldības uzlabošanu, atjaunot darbības administratīvās vienkāršošanas īstenošanai, pienācīgi izvērtēt ierosināto pasākumu proporcionalitāti, un uzraudzīt īstenošanas progresu, lai pilnībā tiktu piemērots vienotā tirgus acquis, īpaši pakalpojumu nozarē;

22. atzinīgi vērtē Komisija Vienotā tirgus II aktu ar priekšlikumus par prioritāriem pasākumiem, lai sekmētu izaugsmi, nodarbinātību un uzticēšanos vienotajam tirgum; mudina attiecīgos gadījumos, ja nepieciešams, ciešāk sadarboties;

23. mudina pilnībā piemērot Pakalpojumu direktīvas noteikumus; aicina Komisiju palīdzēt dalībvalstīm veicināt piekļuvi vienotajam pakalpojumu tirgum; lūdz Komisiju pārskatīt esošos ierobežojumus, tādus kā „ekonomisko vajadzību pārbaude”;

24. aicina Komisiju uzmanīgi un stingri uzraudzīt patērētāju programmas, patērētāju aizsardzības un uzticības vienotajam tirgum ieviešanu un īstenošanu; ņemot vērā, ka iekšējā tirgus sekmīgas darbības pamatā ir patērētāju paļāvība un uzticēšanās, aicina Komisiju kopā ar dalībvalstīm aktīvi iesaistīties Patērētāju tiesību direktīvas, Direktīvas par strīdu izšķiršanu ārpustiesas kārtībā un Regulas par strīdu izšķiršanu tiešsaistē ātru ieviešanu, un pārskatīt Negodīgas komercprakses direktīvu;

25. atzinīgi vērtē jauno Patēriņa preču drošuma regulu, kas garantē patērētāju veselības un drošības aizsardzību un arī atvieglo preču tirdzniecību, jo īpaši MVU;

26.  mudina Komisiju, pilnībā izstrādājot saskaņotu e-muitas praksi, ieviest modernizētu muitas kodeksu;

27. aicina Komisiju sistemātiskāk novērtēt savu priekšlikumu ietekmi uz MVU, jo no šiem uzņēmumiem ir atkarīga ļoti daudzu jaunu darbvietu radīšana Eiropā; tādēļ mudina Komisiju aktīvi atturēt dalībvalstis no pārcentīgas ES tiesību aktu piemērošanas, kas kropļo līdzvērtīgus konkurences apstākļus vienotajā tirgū;

28. uzsver, cik svarīgi ir veikt pasākumus, lai uzlabotu MVU piekļuvi finansējumam; aicina Komisiju stiprināt un īstenot pasākumus, kas paredzēti Rīcības plānā uzņēmējdarbības jomā un paātrināt videi nekaitīgas uzņēmējdarbības iniciatīvas pieņemšanu; prasa turpmākajās COSME un „Apvārsnis 2020” programmās ātri izveidot MVU Window finansēšanas mehānismu, kurā iesaistītos EIF un EIB, lai veicinātu valsts un privāto līdzekļu ieguldījumus jaunos novatoriskos un ilgtspējīgos uzņēmumos, tostarp uz izaugsmi vērstos MVU;

29. prasa Komisijai īstenot triju iestāžu vienošanos pildīt savas saistības par labāku likumdošanas procesu, iesaistot dalībvalstis, kuras visas Komisijai vajadzētu rosināt veikt savus MVU un vienotā tirgus testus; šajā sakarā atzīmē, ka Padomei vajadzētu izveidot savu ietekmes novērtējuma nodaļu, kura gatavotu savu grozījumu ietekmes novērtējumus; uzsver nozīmi, kāda labāka regulējuma programmā ir piemērotības pārbaudēm;

30. aicina Komisiju atbalstīt MVU un mikrouzņēmumu intereses, nodrošinot tiem vieglāku pieeju Eiropas vienotajam tirgum; atzinīgi vērtē jau īstenotos Komisijas pasākumus, lai samazinātu ES tiesību aktu radīto regulatīvo slogu MVU un mikrouzņēmumiem;

31. ņemot vērā svarīgo ieguldījumu, ko vienotā tirgus var sniegt Eiropas Savienības izaugsmes veicināšanā, aicina Komisiju, pamatojoties uz attiecīgo likumdošanas iniciatīvas ziņojumu, iesniegt likumdošanas priekšlikumu par vienotā tirgus labāku pārvaldību;

32. atzinīgi vērtē politisko vienošanos par publiskā iepirkuma un koncesiju tiesību aktu kopumu; mudina Komisiju un dalībvalstis sākt jauno noteikumu ātru un plašu īstenošanu jo īpaši prasa izstrādāt komunikācijas un mācību stratēģiju, lai veicinātu jaunas prasmes un spējas novatoriskā un uz rezultātu orientētā iepirkumā;

33. ņem vērā Padomes tagad apstiprināto vienošanos par reformām Profesionālo kvalifikāciju savstarpējās atzīšanas direktīvā; prasa iespējami drīz ieviest jaunos noteikumus un jaunās profesijas, lai veicinātu Eiropas kvalifikāciju sistēmu izveidi;

34. atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu par nefinansiālas informācijas publiskošanu un aicina Komisiju cieši sadarboties ar Parlamentu un Padomi, lai panāktu vienošanos 2014. gada sākumā;

35. atkārtoti prasa iesniegt priekšlikumu 14. uzņēmējdarbības tiesību direktīvai par uzņēmumu juridiskās adreses pārrobežu pārcelšanu;

36. prasa Eiropas rūpniecībai dot jaunu impulsu, lai radītu jaunas darbvietas, sekmētu ilgstspējīgu izaugsmi un uzlabotu visu Eiropas iedzīvotāju darba apstākļus;

37. aicina Komisiju turpināt veicināt vienotā tirgus iniciatīvu, iesniedzot priekšlikumus par digitālā vienotā tirgus attīstību, pabeigšanu un īstenošanu, piemēram, jaunā stratēģiskā satvara formā, kas aptvertu digitālā satura pieejamību un pārvietojamību pāri ES iekšējām robežām, un jo īpaši iniciatīvas radīt patērētāju lielāku uzticību, tostarp pasākumus tiešsaistes maksājumu veicināšanai un digitālās piegādes un infrastruktūras uzlabošanu;

38. mudina Komisiju turpināt reformu autortiesību jomā un nodrošināt, ka autortiesību regulējums ir piemērots interneta videi; atkārtoti uzsver, ka jāpabeidz rūpnieciskā īpašuma tiesību reforma, lai veicinātu Eiropas izaugsmi un darba vietu radīšanu;

39. uzskata, ka ES ekonomikas stabilitātes un ilgtspējīgas ekonomiskās izaugsmes atjaunošanas labad ir būtiski sekmīgi izveidot banku savienību, izstrādājot vienotu uzraudzības mehānismu kopā ar vienotu noregulējuma mehānismu bankām, kā arī ES satvaru dalībvalstu noguldījumu garantiju sistēmām; šajā sakarībā prasa Komisijai nekavējoties iesniegt visus nepieciešamos priekšlikumus kopā ar regulatīvi tehniskajiem standartiem, kas vajadzīgi ceturtā dokumentu kopuma kapitāla prasību jomā (KPD 4 paketes) īstenošanai;

40. uzsver, ka nolūkā iespējami ātrāk uzlabot Savienības finanšu tirgu efektivitāti un robustumu, izskatāmie Komisijas priekšlikumi par finanšu pakalpojumiem jāpieņem nekavējoties, lai neaizkavētos attiecīgo tiesību aktu spēkā stāšanās;

41. aicina Komisiju pēc iespējas drīz pieņemt priekšlikumus regulas projektam, ar ko izveido vienotu noregulējuma mehānismu, un priekšlikumus par turpmāko rīcību, reaģējot uz rekomendācijām par banku strukturālo reformu; uzsver, cik svarīgi abiem likumdevējiem šos priekšlikumus pieņemt veicīgi, lai panāktu ātru to stāšanos spēkā;

42. norāda, ka pētniecība un jauninājumi ir būtiski ES konkurētspējas uzlabošanai, izstrādājot pētniecības un jauninājumu programmas, vienkāršojot procedūras, apvienojot un koordinējot finanšu līdzekļus visos attiecīgajos līmeņos (ES, dalībvalstu un reģionu līmenī) un nodrošinot Eiropas programmu sinerģiju, un aicina Komisiju īstenot šos principus;

43. ņem vērā vienošanos par „Apvārsni 2020”, lai nodrošinātu netraucētu pāreju no Septītās pamatprogrammas un nodrošinātu ES savas pētniecības un inovāciju politikas kontinuitāti, kas pēdējām programmām bijusi neapmierinoša Padomes un Parlamenta pēdējā brīža vienošanos dēļ;

44. aicina Komisiju nākt klajā ar atbilstošu priekšlikumu nodokļu oāžu kopējai definīcijai ES līmenī un ieviest to trešo valstu un jurisdikciju melno sarakstu, kuras atsakās sadarboties; mudina dalībvalstis pildīt savu apņemšanos īstenot Komisijas ieteikumus attiecībā uz pasākumiem, kas paredzēti, lai skubinātu trešās valstis piemērot minimālos labas pārvaldības standartus nodokļu jomā un agresīvas nodokļu plānošanas jomā, un veikt nepieciešamos pasākumus, lai pastiprinātu cīņu pret krāpšanu nodokļu jomā un izvairīšanos no nodokļu maksāšanas;

Klimats, vide, enerģija un transports

45. uzstāj uz to, ka ir jāīsteno ceļvedis par resursu efektīvu izmantošanu Eiropā, lai radītu stimulus veidot videi nekaitīgu ekonomiku, veicināt bioloģisko daudzveidību un cīnīties pret klimata pārmaiņām, tostarp integrējot resursu efektīvas izmantošanas pasākumus Eiropas pusgadā, kā paredzēts stratēģijā „Eiropa 2020”;

46. aicina Komisiju nekavējoties iesniegt priekšlikumus, lai risinātu pašreizējās emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas strukturālos trūkumus;

47. cer, ka Komisija nekavējoties iesniegs tiesību aktu priekšlikumus, lai pārskatītu tiesību aktus par gaisa kvalitāti, nolūkā uzlabot aizsardzību pret gaisa piesārņojuma nelabvēlīgo ietekmi uz cilvēku veselību;

48. uzsver, ka viena no vissvarīgākajām prioritātēm ir, lai līdz 2015. gadam ANO tiktu panākta visaptveroša vienošanās par klimata pārmaiņām saskaņā ar ES 2°C mērķim, un atzīst, ka 2014. gadā būs jāpieņem lēmumi par ES klimata un enerģētikas politikas pamatprincipiem, lai starptautiskās sarunās mudinātu sasniegt šo mērķi;

49. mudina Komisiju, ņemot vērā nesenos notikumus saistībā ar krāpnieciskām darbībām ar gaļas izstrādājumiem ES, strādāt raitāk, pārskatot higiēnas tiesību aktu kopumu;

50. aicina Komisiju iesniegt vispārēju pārskatu par ES atkritumu politiku un tiesību aktiem šajā jomā, tostarp par atkritumu jomu regulējošo tiesību aktu mērķiem un Atkritumu poligonu direktīvas mērķiem attiecībā uz atkritumu novirzīšanu;

51. aicina Komisiju iesniegt detalizētu rīcības plānu ar pasākumiem, kas paredzēti, lai panāktu pilnībā integrētu un savstarpēji saistītu vienotā enerģētikas tirgus izveidi; uzsver nepieciešamību nodrošināt patērētājiem pārredzamas un salīdzināmas enerģijas cenas;

52. vēlreiz uzsver, ka energoefektivitāte un taupīšana ir lētākais veids, kā samazināt enerģijas izmaksas un fosilā kurināmā importu, un tādēļ šiem principiem ir jābūt katra enerģētikas politikas jomā ierosinātā priekšlikuma pamatā;

53. uzsver nepieciešamību pabeigt vienotā tirgus izveidi visiem transporta veidiem, ieskaitot autotransporta pārvadājumu tirgus tālāku liberalizāciju tā, lai tiktu garantēta brīva preču un pakalpojumu aprite ar skaidriem un viegli izpildāmiem noteikumiem brīvai un godīgai konkurencei un administratīvo slogu samazināšanai MVU; tomēr mudina Komisiju līdz 2013. gada beigām sagatavot ziņojumu par ES ceļu transporta tirgus stāvokli un, pirms nākt klajā ar jaunām likumdošanas iniciatīvām, veikt visu nepieciešamo analīzi;

54. uzskata vairāk nekā pirms desmit gadiem izstrādāto Eiropas vienotās gaisa telpas projektu par ļoti svarīgu; pauž bažas par to, ka gadījumā, ja Eiropas Savienība turpmākajos gados neveiks atbilstošus pasākumus, Eiropas centrālā gaisa telpa kļūs tik piesātināta, ka nebūs iespējama nekāda izaugsme; tādēļ prasa veikt gaisa telpas reformu — ideja, ko dalībvalstis jau ir pieņēmušas, veicot gaisa satiksmes kontroles sistēmu reformu un ieviešot funkcionālus gaisa telpas blokus; atzinīgi vērtē to, ka SESAR, kas ir SES tehnoloģijas elements, attīstās labi; uzsver, ka no jaunās sistēmas labumu gūs visi, bet it īpaši Eiropas aviosabiedrības; mudina Komisiju nodrošināt to, ka darbojas visi funkcionālie gaisa telpas bloki; prasa veicināt reģionālo lidostu lielāku izmantošanu;

55. aicina Komisiju pildīt savas saistības garantēt pilnībā pabeigt vienotas Eiropas dzelzceļa telpas izveidi un paplašināt Eiropas Dzelzceļa aģentūras pilnvaras, kas saistītas ar drošības sertifikāciju;

56. aicina iesniegt priekšlikumus vienota Eiropas telekomunikācijas tirgus īstenošanai, tostarp par pasākumiem, lai ne vēlāk kā 2015. gadā atceltu maksu par viesabonēšanu;

Sabiedrības kohēzija un integrācija — Pilsoņu Eiropa

57. uzsver, ka Eiropas Savienības kohēzijas politika saskaņā ar ES ekonomiskās, sociālās un teritoriālās kohēzijas mērķiem nodrošina investīcijas, kas veicina ilgtspējīgu izaugsmi un darbvietu izveidi, kā arī uzlabo konkurētspēju Eiropā; atgādina, ka kohēzijas politika ir galvenais ieguldījumu līdzeklis, lai sasniegtu stratēģijā „Eiropa 2020” noteiktos mērķus; tādēļ aicina Komisiju savlaicīgi un atbilstīgi rīkoties, lai dalībvalstīs nodrošinātu 2014.−2020. gada periodam paredzēto darbības programmu savlaicīgu sākšanu, kā arī noteiktu skaidrus šo programmu īstenošanas nosacījumus; mudina Komisiju nekavējoties iesniegt pārskatītu Regulas (EK) Nr. 2012/2002 par Eiropas Solidaritātes fondu projektu;

58. uzsver — lai pienācīgi izpildītu daudzgadu budžetu, nākamajā 2014.–2020. gada daudzgadu finanšu shēmā ir nepieciešams visaptverošs tiesību aktu kopums kohēzijas politikas jomā; norāda, ka papildus šiem noteikumiem ir jāpieņem īstenošanas un deleģētie akti;

59. aicina Komisiju veicināt tādus pasākumus kā darba tirgus reforma attiecībā uz strukturālajām problēmām, kas kavē jauniešu iekļaušanos darba tirgū, un atbalstīt dalībvalstis, tām īstenojot Jaunatnes garantiju, lai palīdzētu jauniešiem piekļūt darbam vai izglītībai;

60. norāda, ka nav apmierināts pieprasījums pēc kvalificētiem darbiniekiem informācijas tehnoloģijas un sistēmizstrādes jomā; iesaka, ka šim sektoram Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvā būtu jākļūst par vienu prioritārajiem sektoriem, kurā nodrošināt mācību un attīstības atbalstu;

61. aicina Komisiju iesniegt priekšlikumu direktīvai par darbā gūtām muskulatūras un skeleta saslimšanām un Direktīvas 2004/37/EK par darba ņēmēju aizsardzību pret risku, kas saistīts ar kancerogēnu vai mutagēnu iedarbību darbā, pārskatīšanu;

62. aicina Komisiju ar pārskatīto nodarbinātības pamatnostādņu palīdzību nodrošināt, ka 2014. gadā nodarbinātības un sociālās politikas virzieniem ir aktīva loma krīzes novēršanā; šajā sakarībā mudina Komisiju palīdzēt dalībvalstīm izstrādāt stratēģijas jaunu prasmju apgūšanai un palīdzības sniegšanai bezdarbniekiem, lai viņi pēc iespējas drīzāk atrastu darbu; tomēr uzsver to, ka, izmantojot Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvu, jāveic būtiski centieni, lai Savienības visnopietnāk skartajos reģionos, paātrinot no Eiropas Sociālā fonda finansēto pasākumu īstenošanu, sniegtu atbalstu neaizsargātām grupām un jauniešiem, kas nav nodarbināti, nemācās vai nepiedalās apmācībā, proti, jauniešiem, kas ir bezdarbnieki vai ekonomiski neaktīvi;

63. aicina Komisiju sagatavot gada pārskatu par arodapmācības sistēmas reformu dalībvalstīs, tādējādi veicot ilgtermiņa strukturālu ieguldījumu jauniešu nodarbinātības iespēju uzlabošanā;

64. atbalsta ES līmeņa iniciatīvas, ar kurām papildina valstu pasākumus, lai padarītu mikrokredītus pieejamus un sekmē sociālo uzņēmējdarbību, kas sniedz pakalpojumus, ko publiskais vai privātais sektors pietiekami nenodrošina;

65. atkārtoti prasa pārskatīt Direktīvu par tāda principa īstenošanu, kas paredz vienlīdzīgas iespējas un attieksmi pret vīriešiem un sievietēm nodarbinātības un profesijas jautājumos; prasa Komisijai atjaunot centienus atbloķēt direktīvas par grūtniecības un dzemdību atvaļinājumu izskatīšanu un veikt pasākumus, lai pārbaudītu paveikto attiecībā uz izmaksu un ieguvumu pētījuma sagatavošanu saistībā ar paternitātes atvaļinājumu;

66. uzstāj, ka Komisijai būtu jāiesniedz stratēģija par vardarbības pret sievietēm izskaušanu, kā to ir prasījis Parlaments vairākās rezolūcijās, un ka ES būtu jākļūst par parakstītājpusi Eiropas Padomes Konvencijai par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu, kas būtu stingrs stimuls 26 dalībvalstīm, kuras līdz šim nav parakstījušas un ratificējušas šo konvenciju;

67. atgādina, ka pretdiskriminācijas politikai ir izšķiroša nozīme sociālās integrācijas veicināšanā, un aicina Komisiju ierosināt ES plānu homofobijas un diskriminācijas apkarošanai; mudina Komisiju nodrošināt, ka tiek izstrādātas un efektīvi īstenotas valsts stratēģijas romu integrācijai dalībvalstīs un ka diskriminācija tiek nosodīta un par to runā dialogos ar trešām valstīm, kā arī sadarbības programmās tiek iekļauta cīņa pret diskrimināciju;

68. uzsver, ka būtiska nozīme ir jāpiešķir izglītībai, kultūrai, audiovizuālajai jomai, jaunatnei, sportam, pilsonībai un tam, lai šīm jomām tiktu piešķirti pienācīgi un efektīvi līdzekļi;

69. aicina Komisiju izmeklēt problēmas, kas ir pamatā pašmāju universitātēs pabeigto kursu un uzkrāto Eiropas kredītpunktu pārneses sistēmas (ECTS) punktu nepilnīgai atzīšanai studentiem, kuri studijas pabeidz citās universitātēs ar Erasmus programmas atbalstu;

70. mudina panākt visaptverošu vienošanos par datu aizsardzības paketi, ar ko datu subjektiem nodrošinātu vienotu un augsta līmeņa aizsardzību un uzņēmumiem — līdzvērtīgus konkurences apstākļus;

71. uzskata — lai aizsargātu Eiropas iedzīvotāju drošību, Eiropas Savienībai ir ļoti svarīgi nepārtraukti apkarot terorismu, un stingri prasa pārskatīt Eiropas tiesību aktus par datu saglabāšanu;

72. aicina Komisiju steidzamības kārtā turpināt ES un ASV nolīguma par personas datu aizsardzību un atgādina, ka ir svarīgi šo nolīgumu steidzami noslēgt;

73. ierosina, lai priekšlikumi par atsevišķu civilstāvokļa dokumentu savstarpēju atzīšanu un minimālie civilprocesa standarti iezīmētu būtisku soli ceļā uz tieslietu telpas izveidi, kurā būtu vienkāršākas, skaidrākas un iedzīvotājiem pieejamākas procedūras un lielāka uzticēšanās civiltiesību jomā veikto pasākumu savstarpējai atzīšanai;

74. mudina Komisiju cilvēku tirdzniecības problēmas risināšanai optimāli izmantot ES Stratēģiju cilvēku tirdzniecības izskaušanai 2012.–2016. gadā;

75. aicina Komisiju ierosināt paplašināt rezultātu apkopojumu tiesiskuma jomā, ietverot arī tiesiskumu, demokrātiju un pamattiesības;

76. uzsver, ka pārrobežu līmenī ir svarīgi jautājumus, kas saistīti ar organizēto noziedzību, naudas atmazgāšanu, krāpšanu un korupciju, kas vērsta pret ES finansiālajām interesēm;

77. aicina Komisiju pabeigt ar procesuālajām tiesībām saistīta plāna izveidi un uzraudzīt pieņemto direktīvu transponēšanu, nodrošinot, ka aizdomās turēto un apsūdzēto personu pamattiesības tiek pietiekami aizsargātas, pamatojoties uz obligātajiem procesuālo tiesību standartiem kriminālprocesos, un nodrošinot savstarpējās atzīšanas principa efektīvu piemērošanu;

78. atbalsta Komisijas darbu jautājumā par upuru tiesībām un lūdz Komisijai palīdzēt dalībvalstīm līdz 2015. gada 16. novembrim nodrošināt pilnīgu un pareizu direktīvas, ar ko nosaka noziegumos cietušo tiesību, atbalsta un aizsardzības minimuma standartus, izpildi visās dalībvalstīs;

79. atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu par nosacījumiem attiecībā uz pētnieku, studentu, apmaiņas skolēnu, praktikantu un brīvprātīgo ieceļošanu un uzturēšanos; prasa turpmāk izstrādāt konkrētus priekšlikumus legālās migrācijas jomā;

80. aicina Komisiju izdot pamatnostādnes, ar kurām nodrošinātu, ka dalībvalstis pareizi īsteno Šengenas noteikumus, lai pilnībā ievērotu personu tiesības brīvi pārvietoties un nepieļautu nekādus pārkāpumus vai ļaunprātību attiecībā uz iespēju ieviest kontroles pie iekšējām robežām;

81. aicina Komisiju nodrošināt, ka vienotā Eiropas patvēruma sistēma tiek pienācīgi īstenota visā ES, ievērojot Līgumā noteiktās saistības;

82. cer, ka Komisija iesniegs jaunus priekšlikumus vai turpinās pārbaudīt pašreizējo tiesību aktu, jo īpaši regulas Roma II un regulas Brisele II, pārskatīšanu materiālo tiesību normu un procesuālo tiesību jomā;

83. aicina Komisiju novērtēt, kā tiek īstenota regula par Eiropas pilsoņu iniciatīvu, un vajadzības gadījumā izdarīt tajā grozījumus;

Lauksaimniecība un zivsaimniecība

84. aicina Komisiju nodrošināt kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) reformas ātru un pareizu īstenošanu, lai KLP kļūtu par stingru, ilgtspējīgu un taisnīgu politiku, no kuras labumu gūst gan Eiropas lauksaimnieki, gan patērētāji un kura veicina lauku attīstību un aizsargā vidi;

85. atzīst, ka 2014. gadā galvenā uzmanība būs pievērsta ar īstenošanu saistītiem pasākumiem; aicina Komisiju tāpēc nodrošināt efektīvu KLP reformas galīgo vienošanos īstenošanu, kas samazina slogu lauksaimniekiem un dalībvalstu administratīvajām iestādēm, turklāt nodrošina, ka jaunie noteikumi tiek ieviesti efektīvi, stingri un caurskatāmi;

86. pievērš uzmanību Komisijas nodomam ierosināt tiesību aktus par dzīvnieku klonēšanas metodēm pārtikas ražošanas vajadzībām; mudina Komisiju, izstrādājot šo priekšlikumu ņemt vērā nesenās bažas par marķējumu un konsekventu to tiesību aktu piemērošanu, kas attiecas ES pārtikas ķēdi, izmantojot jaunākās zinātnes atziņas un tehnoloģijas sasniegumus šajā nozarē;

87. atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu jaunai dzīvnieku veselības stratēģijai, kā arī tās apņemšanos nodrošināt dzīvnieku veselību, labturību un pārtikas drošību reglamentējošos tiesību aktos iekļauto horizontālo principu konsekvenci; prasa dzīvnieku veselības stratēģiju cieši saskaņot ar stratēģiju „Eiropa 2020”, lai nodrošinātu dzīvnieku un dzīvnieku izcelsmes produktu iekšējā tirgus netraucētu darbību, vienlaikus pastiprinot Eiropas lauksaimniecības ilgtspējību un konkurētspēju;

88. aicina Komisiju veikt nepieciešamos pasākumus, lai palīdzētu dalībvalstīm īstenot nesen pieņemto kopējo zivsaimniecības politiku atbilstīgi jaunajam Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondam; cer, ka Komisija nodrošinās, lai priekšlikumu juridiskais pamats būtu LESD 43. panta 2. punkts un lai 43. panta 3. punkts tiktu izmantots par juridisko pamatu tikai tādiem priekšlikumiem, kas ir saistīti ar zvejas iespēju noteikšanu un sadali; tādēļ sagaida, ka Komisija palīdzēs izveidot starpiestāžu darba grupu, kuras sastāvā būs pārstāvji no visām trim iestādēm, lai noteiktu vispiemērotākos risinājumus turpmākajam darbam;

89. uzsver, ka jaunajam Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondam jāuzlabo pasākumi flotu jaudas samazināšanai; uzstāj uz to, ka jaunā kopējās zivsaimniecības politika ir jābalsta uz pastiprinātiem kontroles pasākumiem;

90. aicina Komisiju arī turpmāk stiprināt cīņu pret nelegālu, nereģistrētu un neregulētu (NNN) zveju;

Ārlietu politika un attīstības politika

91. sagaida, ka Komisija arī turpmāk atbalstīs tradicionālo ES paplašināšanās politiku; uzskata, ka Savienība pazaudētu politisko uzticamību visā pasaulē, ja kaimiņvalstīm tiktu liegts tajā iekļūt;

92. atgādina, ka prioritāte joprojām ir attiecības ar austrumu un dienvidu kaimiņiem, un uzsver, ka ES ir skaidri jādefinē un jāīsteno jaunā stratēģija un princips „vairāk tam, kam labāki rezultāti”;

93. uzsver, ka ir svarīgi ar lielāku apņēmību apstiprināt Rietumbalkānu valstīm paplašināšanās iespēju, un pievienojas Komisijas ieteikumam sākt ES pievienošanās sarunas ar Serbiju un bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku (FYROM); aicina Komisiju pievērsties Turcijai kā kandidātvalstij un īpaši atzinīgi vērtē to, ka ir sāktas pievienošanās sarunas par 22. sadaļu, kas attiecas uz reģionālo politiku;

94. aicina Komisiju pastiprināt pasākumus, kuru mērķis ir attīstīt Austrumu partnerību, jo īpaši mobilitātes un izglītības sadarbības jomā;

95. aicina Komisiju sniegt konstruktīvu ieguldījumu, pārskatot Eiropas Ārējās drošības dienestu (EĀDD) attiecībā uz sadarbību ar Padomi un Parlamentu, lai atbalstītu labi koordinētas iniciatīvas kopējās ārpolitikas un drošības sadarbības jomā; aicina nodrošināt, ka sistēma finanšu palīdzībai krīzes situācijās ir elastīgāka un palīdzība ir vieglāk pieejama;

96. atgādina Komisijai par nepieciešamību uzlabot novērtēšanu saistībā ar to, kā tiek īstenotas vienošanās par humānās palīdzības sniegšanu, un panākt lielāku papildināmību ar dalībvalstīm un līdzekļu devējiem, kā arī atgādina par nepieciešamību pārskatīt Padomes Regulu (EK) Nr. 1257/1996;

97. aicina EĀDD turpināt koncepcijas “pienākums aizsargāt” (R2P)(2) īstenošanu saskaņā ar Parlamenta ieteikumiem Padomei attiecībā uz ANO principu nolūkā panākt Eiropas konsensu jautājumā par R2P;

98. aicina Komisiju palielināt ES humānās palīdzības apjomu un efektivitāti un sniegt palīdzību tiem Sīrijas iedzīvotājiem un bēgļiem no Sīrijas kaimiņvalstīs, kuriem ir nepieciešamas pamatpreces un pamatpakalpojumi;

99. aicina Komisiju iesniegt priekšlikumu, ar ko izveido mehānismu, kuru finansē ar attiecīga ES ārējās darbības instrumenta palīdzību un kura sastāvā būtu vietējie un starptautiskie izmeklētāji, prokurori, advokāti un citi eksperti no ES dalībvalstīm, kā arī no citām attiecīgām valstīm (Šveices, Kanādas un Amerikas Savienotajām Valstīm), lai sniegtu juridiskas un tehniskas konsultācijas Arābu pavasara valstu iestādēm saistībā ar šo valstu bijušo diktatoru, viņu ģimenes locekļu un režīma atbalstītāju nozagto līdzekļu atgūšanu;

100.aicina Komisiju pārvirzīt galveno uzmanību no attīstības politikas, kas orientēta uz ieguldījumiem, uz attīstības politiku, kas vērsta uz rezultātu sasniegšanu ar precīziem attīstības rezultātu gada rādītājiem, un nodrošināt, ka ES pūliņiem attīstības veicināšanā ir ilglaicīga ietekme uz nabadzības izskaušanu;

101. aicina Komisiju pragmatiski pievērsties jautājumam par īpašuma tiesībām jaunattīstības valstīs un izstrādāt koherentu pieeju saistībā ar citiem starptautiskajiem attīstības partneriem, lai jaunattīstības valstīs paātrinātu vietējo kopienu un privātpersonu tiesību iegūšanas procesu; norāda, ka šis process ir viens no attīstības stūrakmeņiem, kas var izraut no nabadzības veselas nācijas un jaunattīstības valstīs intensificēt ekonomiskās aktivitātes;

102uzsver, ka palīdzības efektivitātes paaugstināšanā izšķirīga nozīme ir arī politikas lielākas koherences garantēšanai, tādējādi visas EU politikas jomas, īpaši tās, kurām ir būtiska ietekme uz jaunattīstības valstīm, dod ieguldījumu labklājības radīšanai jaunattīstības valstīs; norāda, ka ir nepieciešams paplašināt arī dalībvalstu sadarbību;

103.norāda, ka arī turpmāk augstu prioritāti saglabās tādi jautājumi kā pārtikas trūkums bērniem un nodrošinātība ar pārtiku, cīņa pret cilvēku masveida nogalināšanu, pamatojoties uz viņu piederību konkrētam dzimumam, proti, plašā mērogā praktizētu pastāvīgu vīriešu pārākuma atzīšanu pār sievietēm, un veselības apdrošināšanas un pensiju nodrošināšanas veicināšana jaunattīstības valstīs;

104.uzsver, ka svarīga stratēģija, kuru nepieciešams uzlabot, ir arī katastrofu riska samazināšana;

105.prasa uzlabot attīstības palīdzības efektivitāti, pastiprinot koordināciju un papildināmību un regulāri novērtējot šādas palīdzības iznākumu un ietekmi;

Tirdzniecība

106.paliek pie apņēmības saglabāt daudzpusēju pieeju starptautiskajai tirdzniecībai un aicina Komisiju atbalstīt pašreizējās PTO iniciatīvas; mudina veicināt Ķīnas pievienošanos Valsts iepirkuma nolīgumam; atzīst, ka ir jāturpina strādāt pie tā, lai panāktu progresu attiecībā uz divpusēju brīvās tirdzniecības nolīgumu noslēgšanu ar nozīmīgiem partneriem, un jo īpaši ar ASV; tādēļ prasa Komisijai cilvēkresursus un politiskos centienus koncentrēt uz pašlaik notiekošajām tirdzniecības sarunām ar trešām valstīm, it īpaši ar stratēģiski nozīmīgiem partneriem, lai panāktu būtisku progresu ceļā uz līdzsvarotu galīgo vienošanos; prasa Komisijai saskaņā ar attiecīgajiem noteikumiem Līgumā par Eiropas Savienības darbību šajā procesā pilnībā iesaistīt Parlamentu;

107.aicina Komisiju sākt dziļas pārdomas par turpmāko starptautisko tirdzniecības stratēģiju, tostarp iespējamu PTO darbības reformu, šajā procesā iesaistot Parlamentu; uzsver, ka šajā izvērtēšanā pilnībā jāņem vērā jaunākās starptautiskās tirdzniecības stratēģijas īstenošanas ietekme uz ES ekonomiku;

 

o

o o

 

108.uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai un dalībvalstu valdībām un parlamentiem.

 

 

 

(1)

OV L 304, 20.11 2010., 47. lpp.

(2)

Pieņemtie teksti, P7_TA-PROV(2013)0180.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika