Wspólny projekt rezolucji - RC-B7-0315/2013Wspólny projekt rezolucji
RC-B7-0315/2013

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI w sprawie priorytetów Parlamentu Europejskiego w odniesieniu do programu prac Komisji na rok 2014

3.7.2013 - (2013/2679(RSP))

złożony zgodnie z art. 35 ust. 3 Regulaminu
zastępujący tym samym projekty rezolucji złożone przez następujące grupy:
PPE (B7-0386)
ALDE (B7-0397/2013)
S&D (B7‑0325/2013)

József Szájer w imieniu grupy PPE
Enrique Guerrero Salom w imieniu grupy S&D
Andrew Duff w imieniu grupy ALDE


Procedura : 2013/2679(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
RC-B7-0315/2013
Teksty złożone :
RC-B7-0315/2013
Debaty :
Teksty przyjęte :

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie priorytetów Parlamentu Europejskiego w odniesieniu do programu prac Komisji na 2014 r.

(2013/2679(RSP))

Parlament Europejski,

–    uwzględniając komunikat Komisji pt. „Program prac Komisji na rok 2013” (COM(2012)0629),

–    uwzględniając strategię „Europa 2020”,

–    uwzględniając konkluzje Rady Europejskiej z dnia 27 i 28 czerwca 2013 r.,

–    uwzględniając ostatnie porozumienie ramowe dotyczące stosunków między Parlamentem Europejskim a Komisją[1], w szczególności załącznik IV do tego porozumienia,

–    uwzględniając art. 35 ust. 3 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że długotrwałego kryzysu nie można przezwyciężyć bez istotnego dalszego pogłębiania integracji europejskiej, a kryzys finansowy i gospodarczy oraz kryzys zadłużenia unaocznił potrzebę zaostrzenia kontroli i zwiększenia odpowiedzialności demokratycznej;

B.   mając na uwadze, że Komisja powinna przedstawić wnioski dotyczące środków mających chronić i umacniać europejskie modele społecznej gospodarki rynkowej w celu naprawienia szkód wynikających z długotrwałej recesji oraz przywrócenia pełnego zatrudnienia i trwałego wzrostu;

C.  mając na uwadze, że spowodowane przez zapaść gospodarczą kruchość systemu bankowego, utrzymujący się kryzys zadłużenia i problemy państw członkowskich w postaci deficytu budżetowego, utrata przez Europę konkurencyjności na tle gospodarki światowej, wysoka stopa bezrobocia wśród ludzi młodych oraz trudna sytuacja społeczna stanowią dla UE niespotykane dotychczas wyzwania;

D.  mając na uwadze, że decyzje budżetowe na szczeblu Unii muszą odpowiadać priorytetom politycznym UE nie tylko pod względem wielkości środków, ale także pod względem ich elastyczności i równowagi;

E.   mając na uwadze, że rolą Komisji jest obrona ogólnych interesów Unii, podejmowanie w tym celu właściwych inicjatyw, zapewnianie stosowania traktatów, nadzorowanie wdrażania prawa Unii, pełnienie funkcji koordynacyjnych, wykonawczych i zarządczych oraz występowanie z inicjatywą ustawodawczą;

F.   mając na uwadze, że wraz z końcem bieżącego mandatu wyborczego wszystkie niedokończone działania zostaną zarzucone, chyba że Parlament, Rada lub Komisja wystąpią z uzasadnionym wnioskiem o podjęcie przez nowo wybrany Parlament określonych spraw znajdujących się na zaawansowanych etapach zwykłej procedury ustawodawczej;

CZĘŚĆ 1

1.   wzywa do pogłębienia procesu demokratycznego w dziedzinie zarządzania gospodarczego, przy większym udziale Parlamentu, co przyczyni się do podniesienia zaufania obywateli do zarządzania kryzysowego na szczeblu UE; uważa w związku z tym, że Komisja powinna wypełniać rolę przypisaną jej w Traktacie, co jest nie do pogodzenia z przekazywaniem funkcji decyzyjnych w dziedzinie zarządzania gospodarczego w UE organom niepodlegającym demokratycznej kontroli; jest szczególnie zainteresowany podniesieniem stopnia demokratycznej odpowiedzialności Komisji działającej w charakterze członka trojki;

2.   uważa, że po zakończeniu negocjacji politycznych w sprawie wieloletnich ram finansowych (WRF) na lata 2014-2020 Komisja powinna przede wszystkim zapewnić sprawne funkcjonowanie nowych ram finansowych, w tym nowych zasad dotyczących elastyczności uzgodnionych w wyniku wspomnianych negocjacji; oczekuje, że nowa Komisja z chwilą rozpoczęcia kadencji oficjalnie zobowiąże się do przeprowadzenia przeglądu WRF przed końcem 2016 r., co umożliwi również nowemu Parlamentowi ponowną ocenę priorytetów UE;

3.   jest szczególnie zaniepokojony stanem płatności w 2014 r. i apeluje do Komisji o przedstawienie w ciągu roku budżetów korygujących, jeżeli zajdzie taka potrzeba;

4.   podkreśla, że przywiązuje dużą wagę do kwestii reformy systemu zasobów własnych UE; wzywa Komisję, by zapewniła jak najszybsze powołanie i rozpoczęcie prac grupy wysokiego szczebla ds. zasobów własnych, by pierwsze ustalenia mogły być dostępne przed końcem 2014 r., jak przewidziano we wspólnej deklaracji w sprawie zasobów własnych, uzgodnionej w ramach porozumienia dotyczącego WRF;

5.   przypomina, że budżet UE musi odzwierciedlać priorytety polityczne UE; podkreśla, że jest to budżet inwestycyjny o znacznym efekcie dźwigni; wzywa Komisję do obrony budżetu UE z myślą o pobudzaniu strategicznych inwestycji dzięki europejskiej wartości dodanej oraz o przywróceniu dobrego stanu gospodarki europejskiej;

6.   jest zdania, że absolutnym priorytetem są miejsca pracy i że należy wykorzystać wszystkie zasoby dostępne na szczeblu europejskim do zachowania istniejących miejsc pracy i do tworzenia nowych, dla ludzi młodych, zwłaszcza w dziedzinie usług, przemysłu i gospodarki cyfrowej; uważa zatem, że inwestycje mające na celu zwiększenie konkurencyjności UE będą odgrywać kluczową rolę w przyszłym roku i w latach kolejnych;

7.   z zadowoleniem przyjmuje podjęte przez Radę Europejską w dniu 27 i 28 czerwca 2013 r. zobowiązanie do ukończenia tworzenia autentycznej unii gospodarczej i walutowej (UGW) obejmującej wszystkie elementy unii bankowej, skuteczniejszą koordynację polityki gospodarczej, rozwój mechanizmów solidarności finansowej oraz umacnianie aspektów społecznych, ubolewa jednak, że nie uzyskano szybszych postępów w tej kwestii; wzywa Komisję do przedstawienia komunikatu w sprawie społecznego wymiaru UGW;

8.   podkreśla z naciskiem, że należy przyjmować na wczesnym etapie wszelkie akty ustawodawcze niezbędne do wprowadzenia jednolitego mechanizmu nadzorczego bazującego na Europejskim Banku Centralnym;

9.   popiera strategię na rzecz wzrostu gospodarczego „Europa 2020”, która ma na celu wdrożenie właściwych ram politycznych sprzyjających przedsiębiorczości, tworzeniu miejsc pracy, podnoszeniu poziomu życia i rozwojowi gospodarki zgodnej z zasadami trwałego rozwoju;

10. podkreśla potrzebę poprawy otoczenia makroekonomicznego dla przemysłu przez zwiększenie dostępności kapitału, zapewnienie lepszej infrastruktury, ochronę praw własności, a także wspieranie przedsiębiorstw, zwłaszcza MŚP, z myślą o poprawie ich konkurencyjności i dostępu do nowych rynków;

11. wzywa do działań zmierzających do zrealizowania obecnego programu prac Komisji przed końcem jej kadencji, zwłaszcza jeśli chodzi o jednolity rynek usług, agendę cyfrową, wewnętrzny rynek energii oraz rozszerzenie kompleksowych umów o wolnym i sprawiedliwym handlu;

12. wzywa Komisję do bardziej intensywnych działań na rzecz ochrony interesów finansowych UE, do przedstawienia wniosku w sprawie ustanowienia prokuratury europejskiej i do ukończenia opóźniającej się reformy Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych;

13. proponuje, że przed końcem kadencji podejmie intensywne negocjacje z Radą i Komisją, by dokończyć jak najwięcej spraw przy pełnym poszanowaniu procedur ustawodawczych określonych w Traktacie z Lizbony; przypomina, że nie może się zgodzić na jakiekolwiek dalsze elementy międzyrządowe w UGW;

14. wzywa Komisję do należytego odnotowania stanowiska Parlamentu dotyczącego poszczególnych sektorów, przedstawionego w części 2 niniejszej rezolucji;

CZĘŚĆ 2

Wdrażanie przepisów

15. wzywa Komisję do poprawy spójności jej programu działalności legislacyjnej, do podniesienia jakości procesu sporządzania aktów prawnych, do prezentowania lepszych ocen skutków proponowanych przepisów, do proponowania w stosownych przypadkach korzystania z tabel korelacji z myślą o lepszej transpozycji prawa UE oraz do wspierania Parlamentu w negocjacjach z Radą w sprawie stosowania aktów delegowanych i wykonawczych, gdyż sprawa ta może doprowadzić do poważnych impasów w procesie legislacyjnym;

16. wzywa Komisję, by zaproponowała wprowadzenie odpowiednich krajowych poświadczeń dotyczących zarządzania, podpisywanych na odpowiednim szczeblu politycznym i dotyczących funduszy UE objętych zarządzaniem dzielonym; podkreśla konieczność sprawowania ścisłej i wiarygodnej kontroli nad środkami finansowymi, a także monitorowania efektywności finansowania i administracji UE pod względem kosztów w celu zapewnienia istotnych korzyści ekonomicznych z działań UE, ale również zbierania przychodów zgodnie z obowiązującymi przepisami;

17. uważa, że współpraca między instytucjami UE wymaga poprawy i modernizacji, by stała się bardziej wydajna i umożliwiła głębszą demokratyczną kontrolę władzy wykonawczej na szczeblu UE; zauważa konieczność przeprowadzenia przeglądu porozumienia międzyinstytucjonalnego z 2010 r.; wzywa do ściślejszej koordynacji z Radą, zgodnie z Traktatem z Lizbony; podkreśla, że zawsze należy preferować metodę wspólnotową, która umożliwia debatę publiczną dzięki demokratycznemu udziałowi Parlamentu; uważa ponadto, że skomplikowane ustawodawstwo, zwłaszcza w dziedzinie usług finansowych, wymaga dostatecznie szerokiej debaty publicznej i parlamentarnej;

18. ubolewa, że pomimo kolejnych obietnic ze strony Komisji części zapowiedzianych celów nie zrealizowano ani pod względem ilościowym, ani jakościowym; zachęca Komisję do zaangażowania się w intensywny dialog z oboma prawodawcami na temat przygotowania i przyjęcia pozostałych zapowiedzianych wniosków ustawodawczych;

19. wzywa Komisję, by ułatwiła szybkie zakończenie rozmów trójstronnych w sprawie statutu partii politycznych – przed wyborami do Parlamentu Europejskiego;

Jednolity rynek

20. przypomina, że jednolity rynek odgrywa kluczową rolę jako siła napędowa integracji w UE, wzrostu gospodarczego i zatrudnienia oraz jako filar gospodarki realnej w UE; dlatego też wzywa Komisję do skupienia się na zarządzaniu jednolitym rykiem, by w ramach europejskiego semestru usprawnić przyjmowanie i egzekwowanie priorytetów ustawodawczych i politycznych oraz rozwijać systematyczną ocenę integracji jednolitego rynku na podstawie sprawozdania na temat stopnia integracji jednolitego rynku, załączanego do dorocznych analiz wzrostu gospodarczego, oraz na podstawie zaleceń dla poszczególnych krajów;

21. apeluje do Komisji, aby nadal skupiała się na usprawnianiu zarządzania jednolitym rynkiem, wznowiła działania na rzecz upraszczania administracji, przywiązywała należną wagę do uwzględniania proporcjonalności proponowanych środków i monitorowała postępy w celu pełnego wdrożenia dorobku prawnego w zakresie jednolitego rynku, zwłaszcza w sektorze usług;

22. z zadowoleniem przyjmuje propozycje Komisji dotyczące Aktu o jednolitym rynku II, obejmujące priorytetowe działania na rzecz pobudzania wzrostu gospodarczego i zatrudnienia oraz zwiększenia zaufania do jednolitego rynku; zachęca do korzystania z pogłębionej współpracy tam, gdzie jest to stosowne i konieczne;

23. apeluje o pełne stosowanie dyrektywy w sprawie usług; wzywa Komisję, aby pomagała państwom członkowskim we wspieraniu dostępu do jednolitego rynku usług; zwraca się do Komisji o dokonanie przeglądu stosowanych restrykcyjnych praktyk, takich jak „test potrzeb ekonomicznych”;

24. wzywa Komisję, by uważnie i rygorystycznie nadzorowała wdrażanie i egzekwowanie programu na rzecz konsumentów, a także ochronę konsumentów i ich zaufanie do jednolitego rynku; ponieważ zaufanie i pewność konsumentów to podstawa dobrze funkcjonującego jednolitego rynku, zwraca się do Komisji o aktywne działanie we współpracy z państwami członkowskim na rzecz szybkiego wdrożenia dyrektywy w sprawie praw konsumentów, dyrektywy w sprawie alternatywnych metod rozstrzygania sporów oraz rozporządzenia w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów, a także o przeprowadzenie przeglądu funkcjonowania dyrektywy o nieuczciwych praktykach handlowych;

25. pozytywnie ocenia nowe rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa produktów konsumpcyjnych, które gwarantuje zdrowie i bezpieczeństwo konsumentów oraz ułatwia handel towarami, zwłaszcza w przypadku MŚP;

26.  wzywa Komisję do wdrożenia zmodernizowanego kodeksu celnego dzięki pełnemu opracowaniu ujednoliconych praktyk w zakresie elektronicznych procedur celnych;

27. wzywa Komisję do systematyczniejszego oceniania wpływu jej wniosków legislacyjnych na MŚP, które są dla Europy podstawowym źródłem wielu nowych miejsc pracy; nalega w związku z tym, by Komisja czynnie zniechęcała do nadmiernie rygorystycznego wdrażania prawa UE na szczeblu krajowym, prowadzącego do naruszania równych warunków konkurencji na jednolitym rynku;

28. podkreśla znaczenie przyjmowania środków służących poprawie dostępu MŚP do finansowania; wzywa Komisję do doskonalenia i wdrażania środków przewidzianych w planie działania na rzecz przedsiębiorczości oraz do przyspieszenia przyjmowania inicjatywy na rzecz ekologicznej przedsiębiorczości; wzywa do sprawnego uruchomienia instrumentu finansowego dla MŚP w ramach przyszłego programu COSME i „Horyzont 2020”, z udziałem EFI i EBI, by ułatwiać publiczne i prywatne inwestycje w innowacyjne nowe przedsiębiorstwa przestrzegające zasad trwałego rozwoju, w tym MŚP zorientowane na rozwój;

29. zwraca się do Komisji o egzekwowanie porozumienia między trzema instytucjami dotyczącego wywiązywania się ze zobowiązania do lepszego stanowienia prawa, w tym w odniesieniu do państw członkowskich, które Komisja powinna zachęcać do prowadzenia własnych testów MŚP i jednolitego rynku; zauważa w tej kwestii, że Rada powinna utworzyć własną jednostkę ds. oceny skutków, aby opracowywać oceny skutków własnych poprawek; podkreśla znaczenie „testów przydatności” w programie lepszego stanowienia prawa;

30. apeluje do Komisji o wspieranie interesów MŚP oraz mikroprzedsiębiorstw przez zapewnianie im łatwiejszego dostępu do europejskiego jednolitego rynku; z zadowoleniem przyjmuje działania podjęte już przez Komisję w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych spoczywających na MŚP i mikroprzedsiębiorstwach, a wynikających z prawodawstwa UE;

31. wzywa Komisję do przedstawienia – na podstawie sprawozdania z odnośnej inicjatywy ustawodawczej – wniosku ustawodawczego w sprawie lepszego zarządzania jednolitym rynkiem, z uwagi na zasadniczy wkład, jaki jednolity rynek może wnieść we wzrost gospodarczy w Unii Europejskiej;

32. z zadowoleniem przyjmuje porozumienie polityczne w sprawie pakietu dotyczącego zamówień publicznych i koncesji; wzywa Komisję i państwa członkowskie, by rozpoczęły szybkie i całościowe wdrażanie nowych przepisów; apeluje w szczególności o opracowanie strategii komunikacji i szkoleń mającej wspierać nowe umiejętności i zdolności w innowacyjnych zamówieniach nastawionych na wyniki;

33. odnotowuje potwierdzone już porozumienie z Radą dotyczące zreformowania dyrektywy w sprawie uznawanie kwalifikacji zawodowych; apeluje o wczesne przyjęcie nowych przepisów oraz o zachęcanie kolejnych zawodów do określania europejskich ram kwalifikacji;

34. z zadowoleniem przyjmuje wniosek Komisji dotyczący ujawniania informacji niefinansowych i apeluje do Komisji o ścisłą współpracę z Parlamentem i Radą w celu dokończenia prac nad tym wnioskiem na początku 2014 r.;

35. ponownie apeluje o przedstawienie wniosku w sprawie czternastej dyrektywy w sprawie prawa spółek dotyczącej transgranicznego przenoszenia siedziby spółki;

36. wzywa do ożywienia europejskiego przemysłu z myślą o tworzeniu nowych miejsc pracy, wspieraniu trwałego wzrostu i zapewnieniu dobrych warunków pracy wszystkim Europejczykom;

37. zwraca się do Komisji, by wsparła kolejną inicjatywę na rzecz jednolitego rynku, przedstawiając wnioski dotyczące opracowania, dokończenia i wdrożenia jednolitego rynku cyfrowego, np. w sprawie nowych strategicznych ram obejmujących dostępność i transgraniczne przenoszenie treści cyfrowych w UE, oraz w szczególności inicjatyw podnoszących zaufanie konsumentów, w tym środków ułatwiających płatności online oraz ulepszających świadczenie usług cyfrowych i infrastrukturę cyfrową;

38. apeluje, by Komisja kontynuowała reformę przepisów dotyczących praw autorskich w celu zagwarantowania dostosowania ich do środowiska internetowego; przypomina o potrzebie dokończenia reformy praw własności przemysłowej, aby pobudzić wzrost i tworzenie miejsc pracy w Europie;

39. uważa, że zasadnicze znaczenie dla stabilności gospodarki UE oraz dla przywrócenia trwałego wzrostu gospodarczego ma skuteczne wprowadzenie unii bankowej dzięki ustanowieniu jednolitego mechanizmu nadzoru wraz z jednolitym mechanizmem restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków oraz unijnymi ramami krajowych systemów gwarantowania depozytów; zwraca się w związku z tym do Komisji, by niezwłocznie przedstawiła wszelkie niezbędne wnioski wraz z regulacyjnymi standardami technicznymi niezbędnymi do prawidłowego wdrożenia pakietu CRD IV/CRR;

40. podkreśla, że aby dalej jak najszybciej podnosić skuteczność i solidność rynków finansowych Unii, należy sprawnie przyjąć bieżące wnioski Komisji dotyczące usług finansowych, by uniknąć opóźnionego wchodzenia w życie stosownych przepisów;

41. wzywa Komisję, by jak najszybciej przyjęła wnioski dotyczące projektu rozporządzenia ustanawiającego jednolity mechanizm restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków oraz działań następczych wobec zaleceń w sprawie bankowych reform strukturalnych; podkreśla, jak ważne dla współprawodawców jest sprawne zakończenie prac nad tymi wnioskami, by umożliwić ich szybkie wejście w życie;

42. zwraca uwagę, że badania naukowe i innowacyjność będą miały kluczowe znaczenie dla konkurencyjności UE dzięki ustanowieniu programów badań naukowych i innowacji, uproszczeniu procedur, łączeniu i koordynacji środków finansowych na wszystkich stosownych szczeblach (UE/ państwo członkowskie/ region) oraz ustanowieniu synergii między programami europejskimi, a także wzywa Komisję do wdrożenia tych elementów;

43. odnotowuje porozumienie w sprawie inicjatywy „Horyzont 2020”, umożliwiające bezproblemowe przejście od siódmego programu ramowego do nowego programu oraz zapewniające ciągłość głównej polityki UE w dziedzinie badań i innowacji, która ucierpiała we wcześniejszych programach, gdyż porozumienia między Radą a Parlamentem były zawierane w ostatniej chwili;

44. wzywa Komisję, aby przedstawiła odpowiedni wnioskiem w sprawie wspólnej unijnej definicji rajów podatkowych oraz aby wprowadziła czarną listę państw trzecich i jurysdykcji niechętnych współpracy; wzywa państwa członkowskie, by wywiązywały się ze zobowiązań do wdrażania zaleceń Komisji w sprawie środków mających zachęcać państwa trzecie do stosowania minimalnych norm dobrego sprawowania rządów w sprawach podatkowych i agresywnego planowania podatkowego, a także by przyjęły środki niezbędne do nasilenia walki z oszustwami podatkowymi i uchylaniem się od płacenia podatków;

Klimat, środowisko naturalne, energia i transport

45. podkreśla potrzebę wprowadzenia w życie „Planu działania na rzecz zasobooszczędnej Europy” w celu stworzenia zachęt do rozwoju ekologicznej gospodarki, wspierania różnorodności biologicznej i przeciwdziałania zmianie klimatu, w tym włączenia środków efektywnej gospodarki zasobami do zagadnień omawianych w ramach europejskiego semestru, jak przewidziano w strategii „Europa 2020”;

46. wzywa Komisję, by niezwłocznie przedłożyła wnioski służące naprawie strukturalnych słabości obecnego systemu handlu emisjami;

47. oczekuje, że Komisja przedstawi bez dalszej zwłoki wnioski ustawodawcze mające na celu przegląd dyrektywy w sprawie jakości powietrza, aby zapewnić lepszą ochronę zdrowia ludzkiego przed negatywnymi skutkami zanieczyszczenia powietrza;

48. podkreśla, że osiągnięcie w 2015 r. na forum ONZ całościowego porozumienia w sprawie klimatu, zgodnie z unijnym celem 2°C, ma niezwykle priorytetowe znaczenie, i przyznaje, że w 2014 r. konieczne będzie podjęcie decyzji dotyczących unijnych ram polityki w zakresie klimatu i energii w celu nadania rozpędu międzynarodowym negocjacjom dotyczącym osiągnięcia tego celu;

49. apeluje do Komisji o przyspieszenie prac nad przeglądem pakietu sanitarnego ze względu na niedawne wydarzenia dotyczące oszukańczych praktyk w sektorze produktów mięsnych w UE;

50. zwraca się do Komisji o przedstawienie ogólnego przeglądu polityki i przepisów UE w zakresie odpadów, w tym celów dorobku prawnego dotyczącego odpadów oraz celów dotyczących odchodzenia od składowania odpadów, zawartych w dyrektywie w sprawie składowania odpadów;

51. apeluje do Komisji o przedstawienie szczegółowego planu działania dotyczącego środków służących stworzeniu w pełni zintegrowanego i wzajemnie połączonego jednolitego rynku energii; podkreśla konieczność zapewnienia konsumentom przejrzystych i porównywalnych cen energii;

52. ponownie podkreśla, że efektywność energetyczna i oszczędności energii to najtańsze sposoby zmniejszenia kosztów energii i ograniczenia przywozu paliw kopalnych, dlatego powinny być centralnym elementem każdego środka proponowanego w ramach polityki energetycznej;

53. podkreśla potrzebę ukończenia tworzenia jednolitego rynku wszystkich rodzajów transportu, w tym dalszej liberalizacji rynku drogowego transportu towarów, by zagwarantować swobodny przepływ towarów i usług, a także jasne i dające się łatwo egzekwować przepisy w zakresie wolnej i uczciwej konkurencji oraz mniejsze obciążenia administracyjne dla MŚP; wzywa jednakże Komisję, by do końca 2013 r. opracowała sprawozdanie na temat stanu rynku transportu drogowego w UE i ukończyła wszelkie niezbędne analizy, zanim przedstawi wnioski ustawodawcze;

54. uważa zaprojektowaną ponad 10 lat temu jednolitą europejską przestrzeń powietrzną za bardzo ważne przedsięwzięcie; wyraża obawę, że jeśli w najbliższych latach Unia Europejska nie podejmie żadnych działań, to centralna przestrzeń powietrzna w Europie osiągnie taki poziom nasycenia, że dalszy wzrost stanie się niemożliwy; dlatego też wzywa do reformy przestrzeni powietrznej, zważywszy że państwa członkowskie przyjęły już tę koncepcję, reformując istniejące systemy kontroli ruchu lotniczego oraz wprowadzając funkcjonalne bloki przestrzeni powietrznej; z zadowoleniem przyjmuje rozwój europejskiego systemu zarządzania ruchem lotniczym nowej generacji (SESAR), będącego elementem technologii jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej; podkreśla, że nowy system będzie korzystny dla wszystkich, w szczególności dla europejskich linii lotniczych; wzywa Komisję do uruchomienia wszystkich funkcjonalnych bloków przestrzeni powietrznej; apeluje, by zachęcać do znaczniejszego wykorzystywania lotnisk regionalnych;

55. apeluje do Komisji, by wywiązała się ze zobowiązania do zagwarantowania całkowitej realizacji jednolitego europejskiego obszaru kolejowego oraz by rozszerzyła kompetencje Europejskiej Agencji Kolejowej w zakresie certyfikacji i bezpieczeństwa, a także homologacji taboru kolejowego;

56. apeluje o przedstawienie wniosków mających na celu ukończenie tworzenia jednolitego europejskiego rynku telekomunikacyjnego, w tym środków na rzecz zniesienia opłat roamingowych, najpóźniej w 2015 r.;

Spójne i sprzyjające integracji społeczeństwa – Europa obywateli

57. podkreśla, że polityka spójności Unii Europejskiej zapewnia inwestycje na rzecz trwałego wzrostu gospodarczego i zatrudnienia, a także zwiększenia konkurencyjności w Europie, zgodnie z celami gospodarczej, społecznej i terytorialnej spójności w UE; przypomina, że polityka spójności to główne narzędzie inwestycji służące osiąganiu celów strategii Europa 2020; apeluje zatem do Komisji o niezwłoczne podjęcie odpowiednich działań, by zagwarantować terminowe rozpoczęcie oraz by określić jasne warunki umożliwiające wdrażanie programów operacyjnych na lata 2014-2020 w państwach członkowskich; nalega, by Komisja niezwłocznie przedstawiła zmieniony projekt rozporządzenia (WE) nr 2012/2002 w sprawie Europejskiego Funduszu Solidarności;

58. podkreśla, że właściwa realizacja wieloletniego budżetu wymaga kompleksowego pakietu ustawodawczego zawierającego rozporządzenia w sprawie polityki spójności w wieloletnich ramach finansowych na lata 2014-2020; zauważa, że przepisy te musi uzupełnić przyjęcie aktów wykonawczych i delegowanych;

59. apeluje do Komisji, by wspierała takie środki, jak reforma rynków pracy, na których problemy strukturalne utrudniają dostęp ludzi młodych, oraz by wpierała państwa członkowskie we wdrażaniu gwarancji dla młodzieży w celu ułatwiania młodym ludziom znalezienia pracy lub kształcenia się;

60. odnotowuje istotne niezaspokojone zapotrzebowanie na wykwalifikowany personel w sektorze rozwoju technologii i systemów informacyjnych; jest zdania, że sektor ten powinien znaleźć się wśród priorytetów wsparcia szkoleń i rozwoju w europejskiej inicjatywie na rzecz zatrudnienia ludzi młodych;

61. wzywa Komisję do przedstawienia wniosku dotyczącego dyrektywy w sprawie schorzeń układu mięśniowo-szkieletowego związanych z wykonywaną pracą oraz przeglądu dyrektywy 2004/37/WE w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z działaniem czynników rakotwórczych i mutagenów w pracy;

62. wzywa Komisję, by dzięki przeglądowi wytycznych dotyczących zatrudnienia zapewniła w 2014 r. czynną rolę zatrudnienia i polityki społecznej w przeciwdziałaniu skutkom kryzysu; wzywa w związku z tym Komisję, aby wsparła państwom członkowskim w opracowaniu strategii mających na celu rozwijanie nowych umiejętności oraz pomaganie bezrobotnym w jak najszybszym znalezieniu się na rynku pracy; podkreśla jednak, że w ramach inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych należy podjąć zdecydowane działania, aby zapewnić wsparcie grupom podatnym na zagrożenia w regionach Unii najpoważniej dotkniętych bezrobociem, a także nieaktywnej zawodowo lub bezrobotnej młodzieży niekształcącej się, niepracującej ani nieszkolącej się (NEET), przez przyspieszenie realizacji działań wspieranych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego;

63. wzywa Komisję do opracowania sprawozdania rocznego w sprawie reformy systemów szkolenia zawodowego w państwach członkowskich, co będzie stanowiło długofalowy wkład strukturalny w poprawę perspektyw zatrudnienia młodych ludzi;

64. popiera inicjatywy podejmowane na szczeblu unijnym w celu dopełnienia krajowych działań na rzecz większej dostępności mikrokredytów i pobudzania przedsiębiorczości społecznej w sektorze usług, których sektor publiczny ani prywatny nie świadczy w wystarczającym stopniu;

65. ponownie wzywa Komisję do przeprowadzenia przeglądu dyrektywy w sprawie stosowania zasady równego wynagradzania pracowników i pracownic za taką samą pracę i pracę o równej wartości; apeluje do Komisji o dalsze wysiłki na rzecz wyjścia z impasu w sprawie dyrektywy o urlopie macierzyńskim oraz o kontynuowanie prac na analizą kosztów i korzyści wprowadzenia urlopu ojcowskiego;

66. wzywa z naciskiem Komisję do przedstawienia strategii na rzecz wykorzenienia przemocy wobec kobiet, o co Parlament apelował w niejednej rezolucji, oraz zaznacza z mocą, że UE powinna przystąpić do Konwencji Rady Europy w sprawie zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, co byłoby silnym bodźcem dla 26 państw członkowskich, które nadal nie podpisały i nie ratyfikowały tej konwencji;

67. przypomina, że polityka antydyskryminacyjna odgrywa kluczową rolę we wspieraniu włączenia społecznego, i wzywa Komisję do opracowania unijnego planu przeciwdziałania homofobii i dyskryminacji; wzywa Komisję, by zapewniła opracowanie i skuteczne wdrożenie krajowych strategii na rzecz integracji Romów w państwach członkowskich, a także potępienie dyskryminacji i rozpoczęcie dialogów na ten temat z państwami trzecimi oraz włączenie walki z dyskryminacją do programów współpracy;

68. podkreśla, że należy przykładać dużą wagę do sektorów edukacji, kultury, usług audiowizualnych, młodzieży, sportu i obywatelstwa oraz zapewniać im wystarczający i wydajny budżet;

69. wzywa Komisję do zbadania źródeł niepełnego uznawania na macierzystych uniwersytetach zaliczonych kursów i punktów ECTS (europejski system transferu i akumulacji punktów) zebranych przez studentów, którzy część studiów odbywają na innym uniwersytecie w ramach programu Erasmus;

70. wzywa do zawarcia kompleksowego porozumienia w sprawie pakietu dotyczącego ochrony danych, które zapewni jednolitą i zaawansowaną ochronę podmiotów danych, a także równe warunki działania przedsiębiorstw;

71. uważa, że z punktu widzenia bezpieczeństwa obywateli Europy sprawą najwyższej wagi jest dla Unii Europejskiej kontynuowanie walki z terroryzmem, i zdecydowanie wzywa do przeglądu przepisów UE w sprawie zatrzymywania danych;

72. wzywa Komisję do kontynuowania w trybie pilnym prac nad porozumieniem między UE a USA w sprawie ochrony danych osobowych oraz ponownie zwraca uwagę na pilną potrzebę szybkiego zawarcia tego porozumienia;

73. sugeruje, że wnioski dotyczące wzajemnego uznawania skutków niektórych aktów stanu cywilnego wraz z minimalnymi standardami dotyczącymi postępowania cywilnego oznaczałyby ważny krok naprzód w tworzeniu obszaru sprawiedliwości o prostszych, przejrzystszych i bardziej dostępnych dla obywateli procedurach, wzbudzającego większe zaufanie do wzajemnego uznawania cywilnych środków wymiaru sprawiedliwości;

74. wzywa Komisję, by optymalnie wykorzystała strategię UE na rzecz wyeliminowania handlu ludźmi na lata 2012–2016 do rozwiązywania problemu handlu ludźmi;

75. apeluje do Komisji o zaproponowanie rozszerzenia tabeli wyników dotyczącej sprawiedliwości, tak aby uwzględniała ona również praworządność, zasady demokracji i prawa podstawowe;

76. podkreśla znaczenie rozwiązania problemu zorganizowanej przestępczości, prania pieniędzy, oszustw i korupcji sprzecznych z interesami finansowymi UE na szczeblu transgranicznym;

77. wzywa Komisję do ukończenia prac nad programem działań dotyczącym praw procesowych oraz do monitorowania transpozycji przyjętych dyrektyw, aby zagwarantować odpowiednią ochronę praw osób podejrzanych i oskarżonych dzięki wspólnym minimalnym standardom praw procesowych w postępowaniach karnych oraz aby zapewnić stosowanie zasady wzajemnego uznawania;

78. popiera prace Komisji na rzecz praw ofiar i zwraca się do niej o wsparcie państw członkowskich w celu zapewnienia pełnego i prawidłowego wdrożenia we wszystkich państwach członkowskich, do dnia 16 listopada 2015 r., dyrektywy ustanawiającej normy minimalne w zakresie praw, wsparcia i ochrony ofiar przestępstw;

79. z zadowoleniem przyjmuje wniosek Komisji w sprawie warunków wjazdu i pobytu naukowców, studentów, uczniów na wymianach szkolnych, stażystów i woluntariuszy; wzywa do przedstawienia kolejnych konkretnych wniosków w sprawie legalnej migracji;

80. wzywa Komisję do wydania wytycznych, które zapewnią właściwe wdrażanie przepisów Schengen przez państwa członkowskie, z myślą o pełnym przestrzeganiu swobody przepływu osób i o zapobieganiu wszelkiemu nadużywaniu możliwości przywrócenia kontroli na granicach wewnętrznych;

81. wzywa Komisję do zapewnienia właściwego wdrożenia w całej UE wspólnego europejskiego systemu azylu, zgodnie ze zobowiązaniem zapisanym w traktacie;

82. oczekuje, że Komisja przedstawi nowe wnioski dotyczące prawa materialnego i procesowego lub ponownie rozważy przegląd obowiązującego ustawodawstwa (w szczególności rozporządzeń Rzym II, Bruksela II);

83. wzywa Komisję do dokonania oceny wdrożenia rozporządzenia w sprawie europejskiej inicjatywy obywatelskiej i do zmiany tego rozporządzenia w stosownych przypadkach;

Rolnictwo i rybołówstwo

84. wzywa Komisję do zagwarantowania sprawnego i prawidłowego wdrażania reformy wspólnej polityki rolnej (WPR), które zaowocuje silną, zrównoważoną i sprawiedliwą WPR służącą interesom europejskich rolników i konsumentów, wspierającą rozwój obszarów wiejskich i zapewniającą ochronę środowiska naturalnego;

85. przyznaje, że wdrożenie tej reformy będzie jednym z najważniejszych przedmiotem prac w 2014 r.; dlatego też wzywa Komisję do zapewnienia rzeczywistego wdrożenia końcowych porozumień w sprawie reformy WPR, które ograniczają do minimum obciążenie rolników i organów administracji państw członkowskich, zapewniając jednocześnie, że nowe zasady będą efektywnie, rygorystycznie i przejrzyście wdrażane;

86. odnotowuje fakt, że Komisja zamierza przedstawić wniosek ustawodawczy w sprawie wykorzystywania technik klonowania zwierząt do produkcji żywności; wzywa Komisję, by opracowując wniosek, uwzględniła niedawne obawy dotyczące etykietowania i jednolitego stosowania przepisów dotyczących łańcucha dostaw żywności w UE, a zarazem najnowsze odkrycia naukowe i nowe technologie w tej dziedzinie;

87. z zadowoleniem przyjmuje wniosek Komisji w sprawie nowej strategii w zakresie zdrowia zwierząt, jak również jej zobowiązanie do zapewnienia spójności między horyzontalnymi zasadami prawodawstwa w dziedzinie zdrowia zwierząt, dobrostanu zwierząt i bezpieczeństwa żywności; wzywa do ścisłego dostosowania strategii na rzecz zdrowia zwierząt do strategii „Europa 2020” w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania rynku wewnętrznego zwierząt i produktów zwierzęcych przy jednoczesnym podniesieniu zrównoważonego charakteru i konkurencyjności europejskiego rolnictwa;

88. wzywa Komisję do podjęcia działań niezbędnych, by pomóc państwom członkowskim we wdrożeniu nowo przyjętej wspólnej polityki rybołówstwa zgodnie z zasadami przyszłego Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego; Oczekuje, że Komisja zapewni wskazanie art. 43 ust 2 TFUE jako podstawy prawnej jej wniosków i ograniczy wykorzystywanie art. 43 ust. 3 do wniosków ściśle związanych z ustanawianiem i przyznawaniem uprawnień połowowych; w tym celu oczekuje, że Komisja pomoże utworzyć międzyinstytucjonalną grupę zadaniową złożoną z przedstawicieli wszystkich trzech instytucji i mającą wskazać najwłaściwsze kierunki działania;

89. podkreśla, że nowy Europejski Fundusz Morski i Rybacki musi spowodować usprawnienie środków mających na celu zmniejszenie zdolności połowowych floty; podkreśla z naciskiem, że nowa wspólna polityka rybołówstwa musi bazować na zaostrzonych środkach kontroli,

90. wzywa Komisję do dalszego nasilania walki z nielegalnymi, nieraportowanymi i nieuregulowanymi połowami (połowy NNN);

Polityka zagraniczna i polityka na rzecz rozwoju

91. oczekuje, że Komisja będzie nadal popierać dotychczasową politykę rozszerzania UE; uważa, że Unii utraciłaby wiarygodność polityczną w świecie, gdyby zamykała drzwi swoim sąsiadom;

92. przypomina, że sąsiedztwo wschodnie i południowe nadal są priorytetami, i podkreśla, że nowa strategia UE oraz zasada „więcej za więcej” wymaga jeszcze dookreślenia i wdrożenia;

93. podkreśla znaczenie potwierdzania z większą determinacją perspektyw rozszerzenia UE na kraje Bałkanów Zachodnich i przyłącza się do zalecenia Komisji, by rozpocząć rozmowy w sprawie przystąpienia do Unii z Serbią i Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii; wzywa Komisję, by podeszła do Turcji jak do kraju kandydującego, a ze szczególnym zadowoleniem przyjmuje otwarcie 22. rozdziału negocjacyjnego, dotyczącego polityki regionalnej;

94. wzywa Komisję do intensyfikacji działań ukierunkowanych na rozwój partnerstwa wschodniego, zwłaszcza jeśli chodzi o współpracę w dziedzinie mobilności i edukacji;

95. wzywa Komisję, aby wniosła konstruktywny wkład w przegląd Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych (ESDZ) z myślą o współpracy z Radą i Parlamentem na rzecz wspierania dobrze skoordynowanych inicjatyw w dziedzinie wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa; apeluje o większą elastyczność w udzielaniu pomocy finansowej w sytuacjach kryzysowych;

96. przypomina Komisji, że musi lepiej oceniać wdrażanie konsensusu w sprawie pomocy humanitarnej oraz jej komplementarność z działaniami państw członkowskich i darczyńców, a także dokonać przeglądu rozporządzenia Rady (WE) nr 1257/1996;

97. wzywa ESDZ do dalszego propagowania i wdrażania koncepcji „obowiązku ochrony” (R2P)[2], zgodnie z zaleceniem Parlamentu dla Rady dotyczącym tej zasady ONZ, w celu ustanowienia „europejskiego konsensusu w sprawie R2P”;

98. wzywa Komisję do zwiększenia zakresu i poprawy efektywności unijnej pomocy humanitarnej i świadczenia pomocy osobom potrzebującym podstawowych dóbr i usług w Syrii oraz uchodźcom z Syrii w krajach sąsiadujących;

99. wzywa Komisję do przedstawienia wniosku w sprawie utworzenia mechanizmu finansowanego z odpowiedniego instrumentu finansowego na rzecz działań zewnętrznych UE, obejmującego zespół krajowych i międzynarodowych śledczych, prokuratorów, adwokatów i innych ekspertów z państw członkowskich UE i innych zainteresowanych krajów (Szwajcarii, Kanady i Stanów Zjednoczonych), którego celem byłoby świadczenie doradztwa oraz pomocy prawnej i technicznej władzom krajów arabskiej wiosny w odzyskaniu sprzeniewierzonych dóbr skradzionych przez byłych dyktatorów, ich rodziny i reżimy;

100.    wzywa Komisję do skoncentrowania się nie na dominującej polityce rozwoju ukierunkowanej na wkład, lecz na polityce rozwoju ukierunkowanej na wyniki, uzupełnianej corocznie o ścisłe dane liczbowe dotyczące osiągnięć w zakresie rozwoju, oraz do zapewnienia, by starania UE na rzecz rozwoju trwale przyczyniały się do zwalczania ubóstwa;

101.    wzywa Komisję do pragmatycznego podejścia do kwestii praw własności w krajach rozwijających się i do opracowania spójnego podejścia we współpracy z pozostałymi partnerami działającymi na arenie międzynarodowej na rzecz rozwoju, aby z rozmachem rozpocząć proces umacniania pozycji lokalnych społeczności i pojedynczych osób w krajach rozwijających się; zwraca uwagę, że proces ten to jeden z fundamentów rozwoju i że dzięki niemu można by podźwignąć całe narody z ubóstwa i zintensyfikować działalność gospodarczą w krajach rozwijających się;

102.    zwraca uwagę, że aby zwiększyć efektywność pomocy, trzeba też zagwarantować większą spójność polityki, przez co wszystkie obszary polityki UE, zwłaszcza te, które mają znaczny wpływ na kraje rozwijające się, będą przyczyniać się do tworzenia dobrobytu w krajach rozwijających się; zwraca ponadto uwagę na konieczność poprawy koordynacji między państwami członkowskimi UE;

103.    zauważa, że do istotnych priorytetów należy nadal rozwiązanie kwestii niedożywienia dzieci i bezpieczeństwa żywności, zwalczanie zabójstw ze względu na płeć – czyli uporczywego, stosowanego na ogromną skalę preferowania chłopców – oraz wspieranie ubezpieczeń zdrowotnych i świadczeń emerytalnych w krajach rozwijających się;

104.    podkreśla, że ograniczanie ryzyka katastrof jest również ważną strategią, która wymaga usprawnienia;

105.    wzywa do poprawy skuteczności pomocy rozwojowej dzięki lepszej koordynacji i zwiększonej komplementarności, a także regularnej ocenie produktów, wyników i skutków takiej pomocy;

Handel

106.    utrzymuje swoje zaangażowanie na rzecz wielostronnego podejścia do handlu międzynarodowego i apeluje do Komisji, by wspierała bieżące inicjatywy WTO; wzywa do ułatwienia przystąpienia Chin do Porozumienia w sprawie zamówień publicznych; dostrzega konieczność dalszych postępów w zawieraniu dwustronnych umów o wolnym handlu z ważnymi partnerami, zwłaszcza z USA; w związku z tym zwraca się do Komisji, aby skoncentrowała zasoby ludzkie i działania polityczne na trwających negocjacjach handlowych z państwami trzecimi, zwłaszcza z partnerami strategicznymi, by uzyskać istotne postępy w dążeniu do wyważonego porozumienia końcowego; apeluje do Komisji o pełne wdrożenie Parlamentu w ten proces, zgodnie z odpowiednimi postanowieniami Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;

107.    wzywa Komisję, by z udziałem Parlamentu zainicjowała proces głębokiej refleksji nad przyszłą strategią handlu międzynarodowego, obejmującą ewentualną reformę funkcjonowania WTO; podkreśla, że w ocenie tej należy w pełni uwzględnić wpływ niedawnej strategii handlu międzynarodowego na gospodarkę UE;

 

o

o o

 

108.    zobowiązuje swego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji oraz rządom i parlamentom państw członkowskich.