Procedură : 2013/2679(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : RC-B7-0315/2013

Texte depuse :

RC-B7-0315/2013

Dezbateri :

Voturi :

PV 04/07/2013 - 13.13

Texte adoptate :

P7_TA(2013)0332

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE
PDF 178kWORD 153k
3.7.2013
PE509.961v01-00}
PE509.962v01-00}
PE509.974v01-00} RC1
 
B7-0315/2013}
B7-0316/2013}
B7-0325/2013} RC1

depusă în conformitate cu articolul 35 alineatul (3) din Regulamentul de procedură

în locul propunerilor de rezoluție depuse de următoarele grupuri:

PPE (B7‑0315/2013)

ALDE (B7‑0316/2013)

S&D (B7‑0325/2013)


referitoare la prioritățile Parlamentului European privind programul de lucru al Comisiei pentru 2014 (2013/2679(RSP))


József Szájer în numele Grupului PPE
Enrique Guerrero Salom în numele Grupului S&D
Andrew Duff în numele Grupului ALDE
AMENDAMENTE

Rezoluția Parlamentului European referitoare la prioritățile Parlamentului European privind programul de lucru al Comisiei pentru 2014 (2013/2679(RSP))  

Parlamentul European,

–    având în vedere Comunicarea Comisiei privind programul de lucru al Comisiei pentru anul 2013 (COM(2012)0629),

–    având în vedere strategia Europa 2020,

–    având în vedere Concluziile Consiliului European din 27-28 iunie 2013,

–    având în vedere Acordul-cadru privind relațiile dintre Parlamentul European și Comisie(1), în special anexa IV,

–    având în vedere articolul 35 alineatul (3) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât îndelungata criză nu va fi depășită fără o adâncire semnificativă a integrării europene și crizele financiară, economică și a datoriilor au scos în evidență necesitatea consolidării responsabilității și a controlului democratic;

B.   întrucât Comisia ar trebui să prezinte măsuri pentru prezervarea și consolidarea modelelor europene de economie socială de piață, în vederea remedierii daunelor provocate de recesiunea îndelungată și a reinstituirii deplinei ocupări a forței de muncă și a creșterii sustenabile;

C.  întrucât UE trebuie să facă față unor provocări fără precedent generate de fragilitatea sistemului bancar, dificultățile legate de datorie și de deficit cu care se confruntă în continuare statele membre, pierderea competitivității europene în cadrul economiei mondiale, nivelul ridicat de șomaj în rândul tinerilor și greutățile sociale datorate declinului economic;

D.  întrucât opțiunile bugetare la nivelul Uniunii trebuie să îndeplinească prioritățile politice ale UE, nu numai în ce privește cuantumul, ci și în privința flexibilității și echilibrului;

E.   întrucât rolul Comisiei este de a promova interesul general al UE, de a lua inițiative adecvate în acest sens, de a asigura aplicarea tratatelor, de a supraveghea aplicarea dreptului UE, de a exercita funcții de coordonare, de execuție și de management și de a iniția legislație,

F.   întrucât, la sfârșitul prezentului mandat electoral, toate propunerile nefinalizate devin caduce dacă Parlamentul, Consiliul sau Comisia nu face o cerere motivată pentru ca anumite puncte în cazul cărora s-au înregistrat progrese semnificative în cadrul procedurii legislative ordinare să fie reluate de către Parlamentul nou ales;

PARTEA 1

1.   solicită adâncirea procesului democratic din domeniul guvernanței economice, cu o mai strânsă implicare a Parlamentului, ceea ce va contribui la îmbunătățirea încrederii cetățenilor în gestionarea crizei de către UE; consideră, în acest sens, că Comisia ar trebui să-și îndeplinească rolul conferit prin tratat, care este incompatibil cu delegarea rolului decizional în cadrul guvernanței economice a UE către organisme ce nu pot fi responsabilizate; este preocupat, în special, de ameliorarea responsabilității Comisiei atunci când acționează în calitatea sa de membru al Troicii;

2.   consideră că, în urma finalizării negocierilor politice privind CFM 2014-2020, Comisia ar trebui să asigure, cu prioritate, funcționarea fără impedimente a noului cadru financiar, inclusiv a noilor norme referitoare la flexibilitate convenite în cadrul acestor negocieri; se așteaptă ca, cu ocazia investiturii sale, noua Comisie să se angajeze formal să revizuiască CFM până la finele anului 2016, ceea ce i-ar permite și noului Parlament să-și reevalueze prioritățile legate de UE;

3.   este deosebit de preocupat de situația plăților în 2014 și îndeamnă Comisia să prezinte bugete rectificative în cursul anului, ori de câte ori se dovedește necesar;

4.   subliniază importanța pe care o acordă chestiunii reformării sistemului de resurse proprii ale UE; îi solicită Comisiei să asigure convocarea și începerea activității Grupului la nivel înalt privind resursele proprii la o dată cât mai apropiată, pentru a garanta disponibilitatea unui prim set de constatări până la finele anului 2014, conform prevederilor Declarației comune privind resursele proprii, convenită ca parte a acordului CFM;

5.   reamintește că bugetul UE trebuie să oglindească prioritățile politice ale UE; subliniază că bugetul UE este un buget de investiții cu un puternic efect de levier; îndeamnă Comisia să apere bugetul UE pentru a impulsiona investițiile strategice prin valoarea adăugată europeană și a repune economia europeană pe făgaș;

6.   consideră că locurile de muncă constituie prioritatea cea mai importantă și că toate taxele disponibile la nivel european trebuie utilizate pentru a păstra locurile de muncă existente și a crea altele noi pentru tineri, în special în domeniul serviciilor, industriei și economiei digitale; consideră, prin urmare, că investițiile ce vizează consolidarea competitivității UE vor juca un rol esențial în următorul an și în anii ce vin;

7.   salută angajamentul asumat în cadrul Consiliului European din 27-28 iunie 2013 de a finaliza edificarea unei adevărate Uniuni economice și monetare, implicând toate elementele Uniunii bancare, o coordonare mai eficace a politicilor economice, dezvoltarea mecanismelor de solidaritate financiară și consolidarea dimensiunii sociale, dar regretă faptul că nu s-au înregistrat progrese mai rapide; îi solicită Comisiei să prezinte o comunicare privind dimensiunea socială a UEM;

8.   insistă asupra adoptării la timp a întregii legislații necesare instituirii unui singur mecanism de supraveghere, bazat pe Banca Centrală Europeană;

9.   sprijină strategia de creștere Europa 2020, al cărei obiectiv este de a stabili un cadru politic potrivit pentru stimularea antreprenoriatului, crearea de locuri de muncă, ridicarea nivelului de viață și dezvoltarea unei economii sustenabile;

10. scoate în evidență necesitatea îmbunătățirii mediului macroeconomic pentru industrie, a accesului la capital, a ameliorării infrastructurii, a protejării drepturilor de proprietate și, în special, a sprijinirii IMM-urilor, pentru a le mări competitivitatea și accesul la noi piețe;

11. solicită luarea de măsuri pentru încheierea programului de lucru actual al Comisiei înaintea terminării mandatului său, în special în ceea ce privește piața unică a serviciilor, agenda digitală, piața internă a energiei și extinderea acordurilor de liber schimb și de comerț echitabil aprofundate;

12. îndeamnă Comisia să își intensifice și să își consolideze eforturile de protejare a intereselor financiare ale UE, să prezinte o propunere pentru crearea unui Parchet European și să încheie reforma în întârziere a Oficiului European de Luptă Antifraudă;

13. propune demararea unor negocieri intensive cu Consiliul și cu Comisia înainte de sfârșitul mandatului său, pentru a încheia cât mai multe dosare posibil, respectând pe deplin procedurile legislative prevăzute în Tratatul de la Lisabona; repetă că nu poate accepta niciun alt element interguvernamental în legătură cu UEM;

14. îi solicită Comisiei să ia notă după cum se cuvine de pozițiile Parlamentului, specifice fiecărui sector, astfel cum sunt menționate în partea a 2-a a prezentei rezoluții;

PARTEA a 2-a

Punere în aplicare

15. îndeamnă Comisia să asigure o mai mare coerență a programului său legislativ, să îmbunătățească calitatea propunerilor sale legislative, să consolideze evaluarea de impact a proiectelor de lege, să propună, ori de câte ori este necesar, tabele de corespondență pentru o mai bună transpunere a dreptului UE și să sprijine Parlamentul în negocierile sale cu Consiliul referitoare la utilizarea actelor delegate și de punere în aplicare, care riscă să creeze obstacole importante în calea procesului legislativ;

16. îndeamnă Comisia să propună introducerea unor declarații naționale de gestiune corecte, semnate la nivelul politic adecvat, cu privire la fondurile UE care fac obiectul gestiunii partajate; subliniază necesitatea menținerii unei supravegheri stricte și credibile, prin intermediul unor controale stricte ale finanțării, precum și a monitorizării eficienței costurilor finanțării și administrării UE, asigurând, astfel, o valoare ridicată acțiunilor UE și, de asemenea, colectarea impozitelor în conformitate cu normele aplicabile;

17. consideră că cooperarea dintre instituțiile UE trebuie îmbunătățită și modernizată pentru a deveni mai eficientă și a permite o examinare democratică mai profundă a puterii executive la nivelul UE; remarcă faptul că Acordul interinstituțional 2010 trebuie revăzut; solicită o coordonare mai strânsă cu Consiliul, conform prevederilor Tratatului de la Lisabona; subliniază că trebuie mereu favorizată metoda comunitară, care permite dezbateri publice prin implicarea democratică a Parlamentului; este încredințat, de asemenea, că o legislație complexă, în special în domeniul serviciilor financiare, garantează o dezbatere parlamentară și publică suficient de largă;

18. regretă faptul că, în pofida promisiunilor repetate ale Comisiei, multe dintre obiectivele anunțate nu au devenit realitate, nici în termeni cantitativi, nici în termeni calitativi; îndeamnă Comisia să lanseze, împreună cu cei doi colegislatori, un dialog amplu pe tema realizării obiectivelor și a adoptării propunerilor legislative anunțate rămase;

19. îndeamnă Comisia să faciliteze încheierea rapidă a trilogului privind statutul partidului politic european la timp pentru alegerile pentru Parlamentul European;

Piața unică

20. reamintește rolul-cheie al pieței unice ca forță motrice pentru integrarea UE, a creșterii economice și a ocupării forței de muncă și ca pilon al economiei reale a UE; îi solicită, în consecință, Comisiei să se concentreze asupra guvernanței pieței unice pentru a optimiza adoptarea și punerea în aplicare a priorităților în materie de legislație și politică și pentru a evalua în mod regulat, pe baza raportului privind gradul de integrare a pieței unice care însoțește analiza anuală a creșterii (AAC) și a recomandărilor specifice fiecărei țări, gradul de integrare a pieței unice în cadrul semestrului european;

21. îi solicită Comisiei să continue să se concentreze pe îmbunătățirea guvernanței pieței unice, să își reînnoiască eforturile de simplificare administrativă, să analizeze în mod cuvenit proporționalitatea măsurilor propuse și să monitorizeze progresele privind punerea deplină în aplicare a acquis-ului pieței unice, în special în sectorul serviciilor;

22. salută propunerile Comisiei pentru Actul privind piața unică II referitoare la acțiunile prioritare pentru stimularea creșterii economice, a ocupării forței de muncă și a încrederii în piața internă; încurajează utilizarea unei cooperări consolidate atunci când este cazul și atunci când este necesar;

23. cere insistent aplicarea Directivei privind serviciile; invită Comisia să asiste statele membre în promovarea accesului la piața unică a serviciilor; solicită Comisiei să revizuiască practicile restrictive în vigoare, cum ar fi „testul privind nevoile economice”;

24. îi solicită Comisiei să monitorizeze cu atenție și rigurozitate implementarea și punerea în executare a Agendei consumatorului, protecția consumatorilor și încrederea în piața unică; dat fiind că încrederea consumatorilor stă la baza unei piețe unice care funcționează bine, îi solicită Comisiei să urmărească în mod activ, împreună cu statele membre, implementarea rapidă a Directivei privind drepturile consumatorilor, a Directivei privind soluționarea alternativă a litigiilor și a Regulamentului privind soluționarea online a litigiilor, și să revizuiască funcționarea Directivei privind practicile comerciale neloiale;

25. salută noul Regulament privind siguranța produselor de consum, care garantează sănătatea și siguranța consumatorilor și facilitează, de asemenea, comerțul cu mărfuri, în special pentru IMM-uri;

26.  îndeamnă Comisia să implementeze Codul Vamal Modernizat, dezvoltând pe deplin practicile armonizate privind sistemul vamal electronic;

27. invită Comisia să fie mai sistematică atunci când evaluează impactul propunerilor sale asupra IMM-urilor, pe care Europa se bazează pentru multe locuri de muncă noi; îndeamnă, în acest sens, Comisia să descurajeze în mod activ suprareglementarea dreptului UE la nivel național, care distorsionează condițiile echitabile de concurență de pe piața unică;

28. subliniază importanța măsurilor luate pentru îmbunătățirea accesului la finanțare al IMM-urilor; invită Comisia să consolideze și să pună în aplicare măsurile prevăzute în planul de acțiune privind antreprenoriatul și să accelereze adoptarea unei inițiative privind spiritul antreprenorial ecologic; solicită lansarea cu celeritate a unei facilități de finanțare în cadrul ferestrei pentru IMM-uri în contextul programelor COSME și Orizont 2020, cu participarea FEI și BEI, pentru a facilita investițiile fondurilor publice și private în noi întreprinderi inovatoare și sustenabile, inclusiv în IMM-uri orientate spre creștere;

29. solicită Comisiei să pună în aplicare acordul dintre cele trei instituții de a-și respecta angajamentele privind o mai bună legiferare, incluzând statele membre, care ar trebui să fie încurajate de către Comisie să desfășoare teste proprii în ceea ce privește IMM-urile și piața unică; în acest sens, ia act de faptul că Consiliul ar trebui să își înființeze propria unitate de evaluare a impactului, cu scopul de a realiza studii de impact cu privire la propriile amendamente; subliniază importanța verificărilor privind caracterul adecvat în cadrul agendei privind o mai bună reglementare;

30. invită Comisia să promoveze interesele IMM-urilor și ale microîntreprinderilor, prin asigurarea unui acces mai facil la piața unică europeană; salută măsurile luate deja de Comisie pentru reducerea poverilor normative asupra IMM-urilor și microîntreprinderilor care rezultă din legislația UE;

31. invită Comisia ca, având în vedere contribuția semnificativă pe care piața unică o poate aduce la creșterea economică în Uniunea Europeană, să prezinte o propunere legislativă privind mai buna guvernanță a pieței unice, pe baza raportului legislativ din proprie inițiativă pe această temă;

32. salută acordul politic asupra pachetului privind achizițiile publice și concesiunile; îndeamnă Comisia și statele membre să demareze aplicarea rapidă și integrală a noilor sale dispoziții; solicită îndeosebi elaborarea unei strategii de comunicare și de formare profesională pentru promovarea de noi competențe și capacități în domeniul achizițiilor inovatoare și bazate pe rezultate;

33. ia act de acordul confirmat în prezent cu Consiliul asupra reformei Directivei privind recunoașterea reciprocă a calificărilor profesionale; solicită ca noile dispoziții să fie aplicate devreme și ca noi profesii să fie încurajate să elaboreze cadre europene ale calificărilor;

34. salută propunerea Comisiei privind divulgarea informațiilor nefinanciare și invită Comisia să colaboreze strâns cu Parlamentul și cu Consiliul pentru a ajunge la o concluzie la începutul anului 2014;

35. își reiterează solicitarea referitoare la o propunere privind a 14-a directivă privind dreptul societăților comerciale în ceea ce privește transferul transfrontalier al sediului social;

36. solicită revitalizarea industriei europene cu scopul de a crea locuri de muncă, de a contribui la creșterea durabilă și de a îmbunătăți condițiile de muncă ale tuturor europenilor;

37. solicită Comisiei să promoveze încă o inițiativă privind piața unică, elaborând propuneri care au drept scop dezvoltarea, finalizarea și punerea în aplicare a pieței unice digitale, precum un nou cadru strategic care să vizeze disponibilitatea și portabilitatea transfrontalieră a conținutului digital, în special inițiative pentru a spori încrederea consumatorilor, inclusiv măsuri pentru a facilita plățile online și pentru a îmbunătăți distribuția și infrastructura pentru conținutul digital;

38. îndeamnă Comisia să continue reforma în domeniul drepturilor de autor, asigurându-se că este adecvată pentru mediul online; reiterează necesitatea finalizării reformei în domeniul drepturilor de proprietate industrială pentru a stimula creșterea economică și crearea de locuri de muncă în Europa;

39. consideră că, pentru stabilitatea economiei UE, precum și pentru o revenire la creșterea economică sustenabilă, este esențială înființarea cu succes a unei uniuni bancare prin crearea unui mecanism unic de supraveghere, împreună cu un mecanism unic de rezoluție pentru bănci și un cadru al UE pentru sistemele naționale de garantare a depunerilor; solicită Comisiei, în acest context, să prezinte fără întârziere toate propunerile necesare, împreună cu standardele tehnice de reglementare necesare pentru punerea adecvată în aplicare a pachetului CRD IV;

40. subliniază că, pentru a spori mai mult și cât mai rapid eficiența și soliditatea piețelor financiare din Uniune, propunerile depuse deja de Comisie privind serviciile financiare trebuie adoptate imediat, evitându-se astfel întârzieri în intrarea în vigoare a actelor legislative corespunzătoare;

41. solicită Comisiei să adopte cât mai rapid posibil propunerile referitoare la un proiect de regulament de creare a unui mecanism unic de rezoluție și la măsurile formulate pe baza recomandărilor legate de reforma structurală a sectorului bancar; subliniază importanța tratării rapide de către colegislatori a acestor propuneri, pentru a face posibilă intrarea lor în vigoare fără întârziere;

42. subliniază faptul că cercetarea și inovarea sunt vitale pentru competitivitatea UE, prin înființarea unor programe de cercetare și inovare, simplificarea procedurilor, punerea în comun și coordonarea finanțării la toate nivelurile relevante (UE/stat membru/regiune), precum și prin stabilirea de sinergii între programele europene, și invită Comisia să pună în aplicare aceste principii;

43. ia act de acordul privind strategia Orizont 2020, care permite tranziția fără discontinuități de la PF7 și asigură continuitatea politicii fundamentale de cercetare și inovare a UE, care a fost afectată în cadrul programelor trecute din cauza unor acorduri de ultim moment încheiate între Consiliu și Parlament;

44. invită Comisia să elaboreze o propunere corespunzătoare pentru o definiție comună a UE pentru paradisurile fiscale și să prezinte o listă neagră a țărilor și jurisdicțiilor terțe necooperante; îndeamnă statele membre să își respecte angajamentele luate de a pune în aplicare recomandările Comisiei privind măsurile menite să încurajeze țările terțe să aplice standardele minime de bună guvernanță în chestiuni fiscale și planificarea fiscală agresivă și să adopte măsurile necesare pentru a consolida lupta împotriva fraudei și evaziunii fiscale;

Clima, mediul, energia și transporturile

45. insistă asupra necesității de a implementa foaia de parcurs pentru o Europă eficientă în ceea ce privește resursele cu scopul de a crea stimulente pentru dezvoltarea unei economii nepoluante, pentru promovarea biodiversității și pentru combaterea schimbărilor climatice, inclusiv pentru integrarea unor măsuri de eficiență în materie de resurse în semestrul european, așa cum se prevede în Strategia Europa 2020;

46. invită Comisia să prezinte fără întârziere propuneri care să abordeze deficiențele structurale ale actualei scheme de comercializare a certificatelor de emisii;

47. se așteaptă ca Comisia să prezinte fără întârziere propuneri legislative de revizuire a legislației privind calitatea aerului cu scopul de a spori protecția împotriva efectelor negative ale poluării aerului asupra sănătății umane;

48. subliniază că realizarea unui acord cuprinzător al ONU privind clima în 2015, în concordanță cu obiectivul celor 2°C al UE, este o prioritate esențială și admite faptul că, pentru a impulsiona negocierile internaționale în vederea atingerii acestui obiectiv, în 2014 sunt necesare decizii privind cadrul de politică energetică și în materie de climă al UE;

49. îndeamnă Comisia să își intensifice eforturile în vederea revizuirii pachetului privind igiena, ținând seama de evenimentele recente legate de practicile ilegale în ceea ce privește produsele din carne în UE;

50. solicită Comisiei să prezinte o revizuire globală a politicii și legislației UE în materie de deșeuri, inclusiv a obiectivelor prevăzute în acquis-ul privind deșeurile și a obiectivelor de redirecționare a deșeurilor din Directiva privind depozitele de deșeuri;

51. solicită Comisiei să prezinte un plan de acțiune detaliat care să cuprindă măsuri destinate realizării unei piețe unice în domeniul energiei, complet integrată și interconectată; subliniază necesitatea de a le oferi consumatorilor prețuri transparente și comparabile la energie;

52. subliniază încă o dată că eficiența energetică și economiile de energie constituie modalitatea cea mei ieftină de reducere a costurilor energetice și a importurilor de combustibili fosili și, de aceea, ar trebui să ocupe un loc central în cadrul oricărei măsuri de politică energetică propuse;

53. insistă asupra necesității de finaliza piața unică pentru toate modurile de transport, inclusiv continuarea liberalizării pieței transportului rutier de mărfuri, astfel încât libera circulație a bunurilor și a serviciilor să fie garantată, cu norme clare și ușor de pus în aplicare în ceea ce privește concurența liberă și echitabilă și sarcini administrative reduse pentru IMM-uri; îndeamnă totuși Comisia să redacteze un raport privind starea pieței transporturilor rutiere din UE până la sfârșitul anului 2013 și să realizeze toate analizele necesare înaintea prezentării de propuneri legislative;

54. consideră că Cerul unic european, conceput cu peste zece ani în urmă, este un proiect foarte important; se teme că, dacă Uniunea Europeană nu ia măsuri în anii următori, spațiul aerian central al Europei va deveni atât de saturat, încât creșterea nu va mai fi posibilă; solicită, prin urmare, o reformă a spațiului aerian, o idee deja adoptată de către statele membre prin reforma sistemelor existente de control al traficului aerian și introducerea de blocuri funcționale de spațiu aerian (FAB); salută, cu toate acestea, faptul că SESAR, elementul de tehnologie al Cerului unic european, se dezvoltă satisfăcător; subliniază că noul sistem va fi benefic pentru toți, în special pentru companiile aeriene europene; îndeamnă Comisia să adopte măsuri pentru ca toate FAB să devină operaționale; solicită să se încurajeze utilizarea mai intensă a aeroporturilor regionale;

55. solicită Comisiei să își respecte angajamentul de a garanta finalizarea spațiului feroviar unic european și să extindă competențele Agenției Europene a Căilor Ferate în domeniul siguranței și al certificării, precum și în domeniul omologării materialului rulant;

56. solicită propuneri în vederea instituirii unei piețe unice europene a telecomunicațiilor, inclusiv a unor măsuri care să elimine tarifele de roaming, până în 2015;

Societăți bazate pe coeziune și favorabile incluziunii - Europa cetățenilor

57. subliniază faptul că politica de coeziune a Uniunii Europene furnizează investiții pentru creștere economică durabilă și locuri de muncă, precum și pentru îmbunătățirea competitivității în Europa, în conformitate cu obiectivele de coeziune economică, socială și teritorială în UE; reamintește faptul că politica de coeziune reprezintă principalul instrument de investiții pentru realizarea obiectivelor Strategiei Europa 2020; prin urmare, invită Comisia să ia cu promptitudine măsurile adecvate pentru a garanta demararea în timp util a programelor operaționale 2014-2020 în statele membre, precum și stabilirea unor condiții clare de implementare a acestora; îndeamnă Comisia să prezinte fără întârziere o versiune revizuită a proiectului de Regulament (CE) nr. 2012/2002 de instituire a Fondului de solidaritate al Uniunii Europene;

58. subliniază că pentru executarea corespunzătoare a bugetului multianual este nevoie de pachetul legislativ cuprinzător de reglementări privind politica de coeziune în cadrul financiar multianual pentru perioada 2014-2020; observă că aceste reglementări trebuie să fie completate de acte de punere în aplicare și acte delegate;

59. invită Comisia să promoveze măsuri precum reforma pieței muncii acolo unde problemele structurale împiedică accesul tinerilor pe această piață și să sprijine statele membre în punerea în aplicare a unei garanții pentru tineret care să îi ajute pe tineri să își găsească un loc de muncă sau să își continue studiile;

60. remarcă faptul că există o cerere semnificativă neacoperită de personal calificat în tehnologia informațiilor și dezvoltarea de sisteme; sugerează ca acest sector să se numere printre prioritățile pentru formare și sprijin pentru dezvoltare în cadrul Inițiativei europene privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor;

61. invită Comisia să prezinte o propunere de directivă privind afecțiunile profesionale ale sistemului musculo-scheletic și o revizuire a Directivei 2004/37/CE privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți cancerigeni sau mutageni la locul de muncă;

62. invită Comisia să se asigure, în 2014, prin intermediul orientărilor revizuite privind ocuparea forței de muncă, că politicile sociale și cele de ocupare a forței de muncă joacă un rol activ în reacția la criză; îndeamnă Comisia, în acest sens, să ajute statele membre să elaboreze strategii pentru dobândirea unor noi competențe și pentru sprijinirea șomerilor în a-și găsi un loc de muncă cât mai curând posibil; reamintește totuși că, prin intermediul Inițiativei privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor, ar trebui depuse eforturi serioase pentru a oferi sprijin grupurilor vulnerabile din regiunile cele mai grav afectate ale Uniunii, precum și tinerilor care nu au un loc de muncă și nu urmează un program de educație sau formare, care sunt șomeri sau inactivi, prin accelerarea desfășurării activităților sprijinite din fonduri provenind din FSE;

63. solicită Comisiei să elaboreze un raport anual cu privire la reforma sistemului de formare profesională în statele membre, prin care să aducă o contribuție structurală pe termen lung la îmbunătățirea capacității de inserție profesională a tinerilor;

64. sprijină inițiativele la nivelul UE de completare a eforturilor naționale pentru stimularea microcreditelor și a antreprenoriatului social, care furnizează servicii ce nu sunt furnizate într-o măsură suficientă de sectorul public sau privat;

65. își reiterează solicitarea referitoare la revizuirea Directivei privind aplicarea principiului remunerării egale a bărbaților și a femeilor pentru muncă egală sau muncă de valoare egală; solicită Comisiei să își intensifice eforturile pentru deblocarea Directivei privind concediul de maternitate; solicită, de asemenea, să se ia măsuri în urma pregătirilor pentru studiul privind raportul costuri/beneficii al concediului parental;

66. solicită insistent Comisiei să prezinte o strategie pentru eradicarea violenței împotriva femeilor, conform solicitărilor exprimate de Parlament în mai multe rezoluții, și insistă că UE ar trebui să devină parte la Convenția Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice, ceea ce ar da un impuls puternic celor 26 de state membre care nu au semnat și ratificat încă această convenție;

67. reamintește faptul că politica de combatere a discriminării are un rol-cheie în promovarea incluziunii sociale și invită Comisia să propună o foaie de parcurs a UE împotriva homofobiei și discriminării; îndeamnă Comisia să se asigure că strategiile naționale de integrare a romilor în statele membre sunt dezvoltate și aplicate efectiv și că discriminarea este condamnată și dezbătută în cadrul dialogurilor cu țările terțe, iar combaterea discriminării este inclusă în programele de cooperare;

68. subliniază importanța care trebuie acordată sectoarelor educației, culturii, audiovizualului, tineretului, sportului și cetățeniei, precum și faptului ca acestea să dispună de bugete adecvate și eficiente;

69. solicită Comisiei să analizeze problemele care stau la baza recunoașterii incomplete a cursurilor promovate și a punctelor acumulate conform Sistemului european de credite transferabile în universitățile din țara de origine pentru studenții care finalizează perioade de studii în alte universități în cadrul programului Erasmus;

70. îndeamnă la încheierea unui acord cuprinzător privind pachetul legislativ referitor la protecția datelor, care să asigure un nivel uniform și ridicat de protecție a persoanelor afectate și condiții echitabile de concurență în mediul de afaceri;

71. consideră că, în interesul asigurării securității cetățenilor europeni, lupta continuă împotriva terorismului constituie o preocupare majoră pentru Uniunea Europeană și solicită în mod ferm revizuirea legislației europene în materie de păstrare a datelor;

72. invită Comisia să considere drept o urgență și să trateze ca atare activitatea sa legată de Acordul UE-SUA privind protecția datelor cu caracter personal și reiterează importanța încheierii rapide a acestuia;

73. sugerează că propunerile pentru recunoașterea reciprocă a efectelor anumitor acte de stare civilă, împreună cu standardele minime pentru procedurile civile, ar putea reprezenta un important pas înainte în crearea unui spațiu de justiție, cu proceduri mai simple, mai clare și mai accesibile pentru cetățeni și o mai mare încredere în recunoașterea reciprocă a măsurilor judiciare în materie civilă;

74. îndeamnă Comisia să folosească în mod optim Strategia UE pentru perioada 2012-2016 în vederea eradicării traficului de persoane pentru a aborda problema traficului de ființe umane;

75. invită Comisia să propună extinderea tabloului de bord vizând justiția pentru a acoperi și statul de drept, democrația și drepturile fundamentale;

76. subliniază importanță combaterii criminalității organizate, a spălării de bani, a fraudei și a corupției împotriva intereselor financiare ale UE la nivel transfrontalier;

77. solicită Comisiei să finalizeze foaia de parcurs privind drepturile procedurale și să monitorizeze transpunerea directivelor adoptate pentru a garanta că drepturile de bază ale persoanelor bănuite și învinuite sunt protejate suficient prin standarde minime comune ale drepturilor procedurale în domeniul urmăririlor penale în scopul de a pune în aplicare principiul recunoașterii reciproce;

78. sprijină activitatea Comisiei în ceea ce privește drepturile victimelor și solicită Comisiei să sprijine statele membre în vederea punerii în aplicare complete și adecvate de către toate statele membre a directivei privind stabilirea unor norme minime privind drepturile, sprijinirea și protecția victimelor criminalității, până la 16 noiembrie 2015;

79. salută propunerea Comisiei privind condițiile de intrare și rezidență pentru cercetători, studenți, elevi ce participă la schimburi, stagiari și voluntari; solicită noi propuneri privind fondul migrației legale;

80. solicită Comisiei să emită orientări pentru a garanta punerea în aplicare corectă a normelor Schengen de către statele membre, astfel încât libera circulație a persoanelor să fie respectată pe deplin și orice reintroducere incorectă sau abuzivă a controalelor la frontierele interne să fie evitată;

81. invită Comisia să se asigure că sistemul european comun de azil este pus în aplicare în mod adecvat la nivelul UE, cu respectarea angajamentului prevăzut în tratat;

82. așteaptă prezentarea de către Comisie a unor propuneri noi sau examinarea în continuare a posibilității de a revizui legislația existentă în domeniul dreptului material și procedural, în special pachetele Roma II și Bruxelles II;

83. solicită Comisiei să evalueze punerea în aplicare a Regulamentului privind inițiativa cetățenească europeană și să îl modifice, dacă este cazul;

Agricultură și pescuit

84. invită Comisia să garanteze punerea în aplicare rapidă și corectă a reformei politicii agricole comune (PAC), care va duce la o PAC puternică, sustenabilă și echitabilă, în folosul agricultorilor și consumatorilor europeni și care promovează dezvoltarea rurală și protejează mediul înconjurător;

85. recunoaște faptul că punerea sa în aplicare va reprezenta obiectivul principal al activităților din 2014; prin urmare, solicită Comisiei să asigure punerea în aplicare efectivă a acordurilor finale ale reformei PAC prin care se reduc la minimum poverile cu care se confruntă agricultorii și organismele administrative ale statelor membre, garantând, în același timp, că noile norme sunt aplicate în mod eficient, riguros și transparent;

86. ia act de intenția Comisiei de a prezenta propuneri legislative privind utilizarea tehnicilor de clonare a animalelor pentru producția de alimente; îndeamnă Comisia ca, în elaborarea propunerii, să ia în considerare recentele preocupări privind etichetarea și aplicarea consecventă a legislației privind lanțul alimentar din UE, aplicând totodată cele mai recente evoluții științifice și tehnologice din acest domeniu;

87. salută propunerea Comisiei pentru o nouă strategie în materie de sănătate animală, precum și angajamentul acesteia de a asigura coerența între principiile orizontale ale legislației în domeniul sănătății și bunăstării animalelor și al siguranței alimentare; solicită o aliniere strictă a strategiei în materie de sănătate animală la Strategia Europa 2020 pentru a asigura buna funcționare a pieței interne a animalelor și produselor de origine animală, sporind, în același timp, sustenabilitatea și competitivitatea agriculturii europene;

88. invită Comisia să ia măsurile necesare pentru a ajuta statele membre să implementeze recent adoptata politică comună în domeniul pescuitului, ținând seama de viitorul Fond european pentru pescuit și afaceri maritime; se așteaptă ca Comisia să se asigure că articolul 43 alineatul (2) din TFUE constituie temeiul juridic al propunerilor sale și să limiteze utilizarea articolului 43 alineatul (3) la propunerile care țin strict de stabilirea și alocarea posibilităților de pescuit; în acest sens, se așteaptă ca Comisia să contribuie la instituirea unui grup de lucru interinstituțional, alcătuit din reprezentanți ai celor trei instituții, care să identifice cele mai adecvate măsuri de luat;

89. subliniază că noul Fond european pentru pescuit și afaceri maritime trebuie să îmbunătățească măsurile care vizează reducerea capacității flotei; insistă asupra faptului că noua politică comună în domeniul pescuitului trebuie să fie susținută de măsuri de control consolidate;

90. invită Comisia să continue să consolideze combaterea pescuitului ilegal, nedeclarat și nereglementat (INN);

Politica externă și politica de dezvoltare

91. se așteaptă din partea Comisiei să sprijine în continuare politica tradițională de extindere a UE; consideră că Uniunea și-ar pierde credibilitatea politică la nivel mondial dacă și-ar exclude vecinii;

92. reamintește că vecinătatea estică și sudică a UE continuă să aibă prioritate și subliniază faptul că noua strategie a UE și principiul „mai mult pentru mai mult” trebuie încă să fie clar definite și implementate;

93. subliniază că este important să se reafirme cu mai multă hotărâre perspectivele de extindere ale statelor din Balcanii de Vest și își exprimă acordul cu recomandarea Comisiei de a demara negocierile de aderare cu Serbia și cu fosta Republică iugoslavă a Macedoniei (FYROM); invită Comisia să poarte discuții cu Turcia, în calitate de țară candidată și salută, îndeosebi, deschiderea negocierilor pentru capitolul de aderare 22 privind politica regională;

94. invită Comisia să crească numărul de acțiuni în scopul dezvoltării parteneriatului estic, mai ales în domeniul mobilității și al cooperării în domeniul educației;

95. solicită Comisiei să contribuie în mod constructiv la revizuirea Serviciului European de Acțiune Externă (SEAE), colaborând cu Consiliul și cu Parlamentul în vederea sprijinirii inițiativelor bine coordonate în domeniul politicii externe și de securitate comune; solicită mai multă flexibilitate în ceea ce privește acordarea de asistență financiară în situații de criză;

96. reamintește Comisiei necesitatea de a îmbunătăți evaluarea punerii în aplicare a Consensului cu privire la ajutorul umanitar, de a spori complementaritatea activității sale cu cea a statelor membre și a donatorilor și de a revizui Regulamentul (CE) nr. 1257/1996 al Consiliului;

97. solicită SEAE să continue promovarea și implementarea conceptului „responsabilității de a proteja” (R2P)(2), în concordanță cu Recomandarea Parlamentului adresată Consiliului privind principiul responsabilității de a proteja al Organizației Națiunilor Unite cu scopul stabilirii unui „consens european privind R2P”;

98. invită Comisia să ofere, într-o mai mare măsură și în mod mai eficient, ajutor umanitar din partea UE și asistență persoanelor care au nevoie de bunuri și servicii de bază în Siria și refugiaților din această țară în țările învecinate;

99. invită Comisia să prezinte o propunere de stabilire a unui mecanism, finanțat din instrumentele UE de asistență financiară externă relevante și gestionat de o echipă de investigatori, procurori, avocați și alți experți internaționali din statele membre UE și din alte țări implicate (Elveția, Canada și Statele Unite ale Americii), cu scopul de a oferi consiliere și asistență juridică și tehnică autorităților din țările Primăverii arabe în procesul de recuperare a activelor delapidate de foștii dictatori, de familiile și de regimurile lor;

100.    solicită Comisiei să își deplaseze interesul de la o politică pentru dezvoltare orientată spre resursele folosite, care predomină, la o politică pentru dezvoltare orientată spre rezultate, cu cifre anuale precise privind progresele în materie de dezvoltare și care să asigure că eforturile UE în materie de dezvoltare au un impact semnificativ asupra eradicării sărăciei;

101.    solicită Comisiei să abordeze în mod pragmatic problema drepturilor de proprietate în țările în curs de dezvoltare și să elaboreze o abordare coerentă în colaborare cu alți parteneri internaționali în materie de dezvoltare pentru a da startul unui proces de responsabilizare a comunităților locale și a persoanelor fizice din țările în curs de dezvoltare; subliniază faptul că acesta este un proces care constituie un element de bază al dezvoltării, un element care ar putea salva națiuni întregi de la sărăcie și care ar putea intensifica activitățile economice din țările în curs de dezvoltare;

102.    subliniază că, pentru a crește eficacitatea ajutorului, este de asemenea crucial să se garanteze o mai mare coerență a politicilor, prin care toate domeniile politice ale UE, în special cele cu un impact semnificativ asupra țărilor în curs de dezvoltare, să contribuie la crearea de bogăție în țările în curs de dezvoltare; subliniază că este, de asemenea, necesar să se amelioreze coordonarea în rândul statelor membre;

103.    subliniază faptul că abordarea malnutriției infantile și a securității alimentare, combaterea gendercidului - selectarea persistentă, practicată la scară uriașă, a copiilor de sex masculin și excluderea celor de sex feminin - și promovarea furnizării asigurării de sănătate și a pensiei în țările în curs de dezvoltare continuă să constituie priorități urgente;

104.    subliniază faptul că reducerea riscurilor de dezastre este, de asemenea, o importantă strategie care trebuie să fie îmbunătățită;

105.    solicită îmbunătățirea eficacității ajutoarelor pentru dezvoltare prin consolidarea coordonării și complementarității și prin evaluarea în mod regulat a volumelor, rezultatelor și impactului acestor ajutoare;

Comerț

106.    își reafirmă angajamentul față de o abordare multilaterală cu privire la comerțul internațional și invită Comisia să sprijine inițiativele actuale ale OMC; solicită facilitarea aderării Chinei la Acordul privind achizițiile publice; admite că este necesar să se realizeze progrese continue în ceea ce privește încheierea unor acorduri bilaterale de liber schimb cu partenerii importanți, și în special cu SUA; așadar, solicită Comisiei să concentreze resursele umane și eforturile politice asupra negocierilor comerciale în curs cu țările terțe și, în special, cu partenerii strategici, în vederea înregistrării unor progrese semnificative în direcția unui acord final echilibrat; solicită Comisiei să implice pe deplin Parlamentul în acest proces, în conformitate cu prevederile pertinente din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;

107.    invită Comisia să demareze un proces de reflecție profundă, în care să fie implicat Parlamentul, cu privire la viitoarea strategie în materie de comerț internațional, inclusiv la o posibilă reformă a funcționării OMC; subliniază că această evaluare trebuie să țină seama pe deplin de rezultatele recentei strategii în materie de comerț internațional pentru economia UE;

 

o

o o

 

108.    încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre.

 

 

(1)

JO L 304, 20.11.2010, p. 47

(2)

Texte adoptate, P7_TA-PROV(2013)0180.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate