Návrh spoločného uznesenia - RC-B7-0315/2013Návrh spoločného uznesenia
RC-B7-0315/2013

  SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA o prioritách Európskeho parlamentu v súvislosti s pracovným programom Komisie na rok 2014

  3.7.2013 - (2013/2679(RSP))

  predložený v súlade s článkom 35 ods. 3 rokovacieho poriadku
  ktorý nahrádza návrhy skupín:
  PPE (B7‑0315/2013)
  ALDE (B7‑0316/2013)
  S&D (B7‑0325/2013)

  József Szájer v mene poslaneckého klubu PPE
  Enrique Guerrero Salom v mene skupiny S&D
  Andrew Duff v mene skupiny ALDE


  Postup : 2013/2679(RSP)
  Postup v rámci schôdze
  Postup dokumentu :  
  RC-B7-0315/2013
  Predkladané texty :
  RC-B7-0315/2013
  Rozpravy :
  Prijaté texty :

  Uznesenie Európskeho parlamentu o prioritách Európskeho parlamentu v súvislosti s pracovným programom Komisie na rok 2014

  (2013/2679(RSP))

  Európsky parlament,

  –    so zreteľom na oznámenie Komisie o pracovnom programe Komisie na rok 2013 (KOM(2012)629),

  –    so zreteľom na stratégiu Európa 2020,

  –    so zreteľom na závery Európskej rady z 27 až 28. júna 2013,

  –    so zreteľom na poslednú rámcovú dohodu o vzťahoch medzi Európskym parlamentom a Komisiou[1], predovšetkým jej prílohu IV,

  –    so zreteľom na článok 35 ods. 3 rokovacieho poriadku,

  A.  keďže dlhodobá kríza nebude prekonaná bez ďalšieho výrazného prehĺbenia európskej integrácie a finančná, hospodárska a dlhová kríza zdôraznila potrebu posilnenia demokratickej kontroly a zodpovednosti;

  B.   keďže Komisia by mala predložiť opatrenia na zachovanie a posilnenie európskeho sociálneho modelu trhového hospodárstva s cieľom odstrániť škody spôsobené dlhou recesiou a obnoviť plnú zamestnanosti a udržateľný rast;

  C.  keďže nestálosť bankového systému, pokračujúce problémy s dlhom a deficitom, ktorým čelia členské štáty, strata európskej konkurencieschopnosti v globálnom hospodárstve, vysoká nezamestnanosť mládeže a sociálna núdza vyplývajúca s hospodárskeho poklesu sú bezpríkladnými výzvami pre EÚ;

  D.  keďže rozpočtové rozhodnutia na úrovni Únie musia zodpovedať politickým prioritám EÚ, nielen pokiaľ ide o objemy, ale aj o pružnosť a rovnováhu;

  E.   keďže úlohou Komisie je podporovať všeobecný záujem EÚ, prijímať iniciatívy na tento účel, zabezpečiť uplatňovanie zmlúv, dozerať na uplatňovanie právnych predpisov EÚ, vykonávať koordinačné, výkonné a riadiace funkcie, a iniciovať tvorbu právnych predpisov,

  F.   keďže na konci súčasného volebného obdobia všetka neukončená práca prepadne, ak Parlament, Rada alebo Komisia nepredložia zdôvodnenú žiadosť, aby sa konkrétnymi vecami, ktoré výrazne pokročili v rámci riadneho legislatívneho postupu, ďalej zaoberal novozvolený Parlament;

  ČASŤ 1

  1.   požaduje hlbší demokratický proces v oblasti hospodárskeho riadenia, s užším zapojením Parlamentu, ktorý prispeje k zlepšeniu dôvery občanov v spôsob, akým EÚ rieši krízu; v tejto súvislosti sa domnieva, že Komisia by mala plniť svoju úlohu stanovenú v zmluve, ktorá je nezlučiteľná s delegovaním rozhodovacej úlohy v hospodárskom riadení EÚ na nezodpovedné orgány; je znepokojený skutočnosťou, najmä s cieľom zlepšiť zodpovednosť Komisie, keď koná vo svojom postavení člena trojky;

  2.   domnieva sa, že po ukončení politických rokovaní o viacročnom finančnom rámci 2014 – 2020, by Komisia mala ako prioritu zabezpečiť hladké fungovanie nového finančného rámca vrátane nových pravidiel flexibility, ktoré boli dohodnuté v rámci týchto rokovaní; očakáva, že nová Komisia v momente svojej investitúry prijme formálny záväzok vykonať revíziu viacročného finančného rámca do konca roka 2016, čo tiež umožní novému Parlament prehodnotiť priority EÚ;

  3.   je mimoriadne znepokojený platobnou situáciou v roku 2014, a naliehavo žiada Komisiu, aby predložila opravný rozpočet v priebehu roka, kedykoľvek to bude potrebné;

  4.   zdôrazňuje význam, ktorý pripisuje otázke reformy systému vlastných zdrojov EÚ; vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, aby bola zvolaná skupina na vysokej úrovni pre vlastné zdroje a začala čo najskôr pracovať s cieľom zabezpečiť, aby bol prvý súbor záverov k dispozícii do konca roka 2014, ako sa uvádza v spoločnom vyhlásení o vlastných zdrojoch schválenom v rámci dohody o viacročnom finančnom rámci;

  5.   pripomína, že je potrebné, aby rozpočet EÚ odrážal priority politiky EÚ; zdôrazňuje, že rozpočet EÚ je investičným rozpočtom so silným pákovým efektom; naliehavo vyzýva Komisiu, aby hájila rozpočet EÚ ako mocný nástroj na podporu strategických investícií prostredníctvom európskej pridanej hodnoty a na obnovenie výkonnosti európskeho hospodárstva;

  6.   domnieva sa, že pracovné miesta sú najvyššou prioritou a že všetky dostupné dane na európskej úrovni musia byť použité na zachovanie existujúcich pracovných miest a vytváranie nových miest pre mladých ľudí najmä v oblasti služieb a priemyslu a digitálneho hospodárstva; domnieva sa preto, že investície na posilnenie konkurencieschopnosti EÚ budú zohrávať kľúčovú úlohu v budúcom roku a v nasledujúcich rokoch;

  7.   víta záväzok Európskej rady z 27 – 28 júna 2013 dokončiť budovanie skutočnej hospodárskej a menovej únie, ktorá bude zahŕňať všetky prvky bankovej únie, účinnejšiu koordináciu hospodárskych politík, rozvoj finančných mechanizmov solidarity a posilnenie sociálneho rozmeru, ale ľutuje, že nedošlo k rýchlejšiemu pokroku; vyzýva Komisiu, aby predložila oznámenie o sociálnom rozmere hospodárskej a menovej únie;

  8.   trvá na skorom ukončení všetkých právnych predpisov potrebných na zavedenie jediného mechanizmu dohľadu založeného na Európskej centrálnej banke;

  9.   vyjadruje podporu rastovej stratégii Európa 2020, ktorej cieľom je zaviesť správny politický rámec na podporu podnikania, vytvárania pracovných miest a zvyšovania životnej úrovne a rozvoja udržateľného hospodárstva;

  10. Zdôrazňuje potrebu zlepšiť makroekonomické prostredie pre priemysel, zlepšiť prístup ku kapitálu, zabezpečiť lepšiu infraštruktúru, ochranu vlastníckych práv a podporu najmä MSP, aby sa zvýšila ich konkurencieschopnosť a prístup k novým trhom;

  11. vyzýva na kroky namierené na ukončenie súčasného pracovného programu Komisie pred ukončením jej mandátu, najmä čo sa týka jednotného trhu v oblasti služieb, digitálnej agendy, vnútorného trhu v oblasti energetiky a rozšírenia rozsahu platnosti dohôd a voľnom a spravodlivom obchode;

  12. naliehavo žiada Komisiu, aby vystupňovala a posilnila svoje úsilie o ochranu finančných záujmov EÚ, aby predložila návrh na vytvorenie úradu európskeho prokurátora a ukončila odkladanú reformu Európskeho úradu pre boj proti podvodom;

  13. navrhuje zapojiť sa do intenzívnych rokovaní s Radou a Komisiou pred koncom svojho mandátu, aby sa ukončilo čo najviac tém pri plnom zohľadnení legislatívnych postupov ustanovených v Lisabonskej zmluve; znova potvrdzuje, že nemôže akceptovať žiadne ďalšie medzivládne prvky v súvislosti s HMÚ;

  14. vyzýva Komisiu, aby riadne zohľadnila sektorovo špecifické stanoviská Parlamentu obsiahnuté v časti 2 tohto uznesenia;

  ČASŤ 2

  Vykonávanie

  15. naliehavo vyzýva Komisiu, aby zlepšila súdržnosť legislatívneho programu, zvýšila kvalitu legislatívnych návrhov, aby posilnila hodnotenie vplyvu návrhov zákonov, podľa potreby navrhla využívanie porovnávacích tabuliek na lepšiu transpozíciu právnych predpisov EÚ, a podporovala Parlament v rokovaniach s Radou o využívaní delegovaných vykonávacích aktov, ktoré by mohli spôsobiť závažné prekážky v legislatívnom postupe;

  16. naliehavo vyzýva Komisiu, aby navrhla zavedenie riadnych národných vyhlásení o hospodárení, podpisovaných na príslušnej politickej úrovni, ktoré sa týkajú finančných prostriedkov EÚ so spoločným spravovaním; zdôrazňuje potrebu zachovať prísnu a dôveryhodnú kontrolu prostredníctvom prísnej kontroly financovania, a sledovať nákladovú efektívnosť finančných prostriedkov a administratívy EÚ a zabezpečiť tak vysokú hodnotu peniazí na činností EÚ, ale aj zabezpečiť, aby sa príjmy získavali v súlade s platnými predpismi;

  17. domnieva sa, že spolupráca medzi inštitúciami EÚ sa musí zlepšiť a modernizovať, aby sa stala efektívnejšia a umožnila hlbšiu demokratickú kontrolu výkonnej moci na úrovni EÚ; poznamenáva, že je potrebné, aby sa zrevidovala medziinštitucionálna dohoda z roku 2010; žiada užšiu koordináciu s Radou, v súlade s Lisabonskou zmluvou; zdôrazňuje, že metóda Spoločenstva, ktorá umožňuje verejnú debatu prostredníctvom demokratickej účasti Parlamentu, sa musí vždy uprednostňovať; okrem toho je presvedčený, že komplexné právne predpisy, najmä v oblasti finančných služieb, sú zárukou dostatočne rozsiahlej verejnej a parlamentnej diskusie;

  18. vyjadruje poľutovanie nad tým, že napriek viacerým prísľubom Komisie nedošlo k premene viacerých ohlásených cieľov na skutočnosť, a to tak z hľadiska množstva, ako aj z hľadiska kvality; nalieha na Komisiu, aby spolu s dvomi spoluzákonodarnými orgánmi viedla intenzívny dialóg o predložení a prijatí zostávajúcich ohlásených legislatívnych návrhov;

  19. nalieha na Komisiu, aby uľahčila urýchlené ukončenie trojstranných rokovaní o štatúte európskej politickej strany včas pred voľbami do Európskeho parlamentu;

  Jednotný trh

  20. pripomína kľúčovú úlohu, ktorú zohráva jednotný trh ako motor integrácie, hospodárskeho rastu a zamestnanosti EÚ a ako pilier skutočného európskeho hospodárstva; vyzýva preto Komisiu, aby sa zamerala na správu jednotného trhu s cieľom zjednodušiť prijímanie a presadzovanie legislatívnych a politických priorít a vypracúvať pravidelné hodnotenie integrácie jednotného trhu – na základe správy o integrácii jednotného trhu prikladanej k ročným prieskumom rastu a odporúčaniam pre jednotlivé krajiny – v rámci európskeho semestra;

  21. vyzýva Komisiu, aby sa naďalej zameriavala na zlepšovanie správy jednotného trhu, obnovila svoje odhodlanie zjednodušiť administratívu, prisúdila primeranú dôležitosť zváženiu primeranosti navrhovaných opatrení a sledovala postup s cieľom plne vykonávať acquis pre jednotný trh, najmä v sektore služieb;

  22. víta návrhy Komisie v rámci Aktu o jednotnom trhu II týkajúce sa prioritných činností na oživenie rastu, zamestnanosti a dôvery vo vnútorný trh; podporuje využívanie posilnenej spolupráce podľa vhodnosti a potrieb;

  23. naliehavo vyzýva, aby sa v plnej miere uplatňovala smernica o službách; vyzýva Komisiu, aby pomohla členským štátom pri podpore prístupu k jednotnému trhu pre služby; žiada Komisiu, aby preskúmala zavedené obmedzujúce postupy, ako je test hospodárskych potrieb;

  24. vyzýva Komisiu, aby obozretne a dôsledne monitorovala vykonávanie, presadzovanie a rozširovanie programu pre spotrebiteľov, ochrany spotrebiteľa a dôvery v jednotný trh; vzhľadom na to, že dôvera spotrebiteľov a dôvera sú základom dobre fungujúceho jednotného trhu, žiada Komisiu, aby sa spolu s členskými štátmi aktívne usilovala o urýchlené vykonanie smernice o právach spotrebiteľov, smernice o alternatívnom riešení sporov a nariadenia o online riešení sporov a preskúmala fungovanie smernice o nekalých obchodných praktikách;

  25. víta nové nariadenie o bezpečnosti spotrebiteľských výrobkov, ktoré zaručuje zdravie a bezpečnosť spotrebiteľa, ale tiež uľahčuje obchod s tovarom, najmä pre MSP;

  26.  nalieha na Komisiu, aby zaviedla modernizovaný Colný kódex riadnym vypracovaním harmonizovaných postupov elektronickej colnej správy;

  27. vyzýva Komisiu, aby bola systematickejšia pri hodnotení vplyvov jej návrhov na malé a stredné podniky, od ktorých závisí veľký počet pracovných miest v Európe; v tejto súvislosti naliehavo vyzýva Komisiu, aby zabraňovala „skrášľovaniu“ práva EÚ na vnútroštátnej úrovni, čo narúša vytváranie rovnakých podmienok na jednotnom trhu;

  28. podčiarkuje, že je dôležité prijať opatrenia na zlepšenie prístupu k financiám pre malé a stredné podniky; vyzýva Komisiu, aby posilňovala a vykonávala opatrenia, s ktorými sa počíta v akčnom pláne podnikania, a aby urýchlila prijatie iniciatívy za ekologické podnikanie; vyzýva na bezodkladné vytvorenie špecializovaného nástroja financovania MSP v rámci budúcich programov COSME a Horizont 2020 a za účasti Európskeho investičného fondu (EIF) a Európskej investičnej banky (EIB), a to s cieľom uľahčiť investovanie verejných aj súkromných finančných prostriedkov do inovačných a udržateľných nových podnikov vrátane MSP orientovaných na rast;

  29. žiada, aby Komisia presadzovala dohodu medzi všetkými troma inštitúciami, aby splnila svoje záväzky v oblasti lepšej tvorby práva, vrátane členských štátov, ktoré by Komisia mala nabádať k tomu, aby vykonávali svoje vlastné testy zamerané na MSP a jednotný trh; v tejto súvislosti poznamenáva, že Rada by mala vytvoriť vlastné oddelenie pre posúdenie vplyvu, ktoré by vypracúvalo posúdenia vplyvu k jej vlastným zmenám; zdôrazňuje, že v rámci agendy lepšej tvorby práva je dôležité vykonávať kontroly spôsobilosti;

  30. vyzýva Komisiu, aby podporovala záujmy MSP a mikropodnikov tým, že zabezpečí ľahší prístup k európskemu jednotnému trhu; víta kroky, ktoré už Komisia podnikla na zníženie regulačného zaťaženia MSP a mikropodnikov vyplývajúceho z právnych predpisov EÚ;

  31. vyzýva Komisiu, aby predložila legislatívny návrh o lepšom riadení jednotného trhu založený na legislatívnej iniciatívnej správe o tejto veci, vzhľadom na kľúčový príspevok, ktorý môže mať jednotný trh k rastu v Európskej únii;

  32. víta politickú dohodu o verejnom obstarávaní a poplatkoch; naliehavo vyzýva Komisiu a členské štáty, aby začali urýchlené a komplexné uplatňovanie jej nových ustanovení; požaduje najmä rozvoj komunikačnej a vzdelávacej stratégie na podporu nových zručností a schopností v inovatívnom a na výsledkoch založenom verejnom obstarávaní;

  33. berie na vedomie dohodu, ktoré práve potvrdila Rada, o reformách smernice o vzájomnom uznávaní odborných kvalifikácií; požaduje, aby sa podporovalo včasné vykonávanie nových ustanovení a nové povolania s cieľom vytvoriť európske kvalifikačné rámce;

  34. víta návrh Komisie o poskytovaní nefinančných informácií a vyzýva Komisiu, aby úzko spolupracovala s Parlamentom a Radou s cieľom dospieť k záverom začiatkom roka 2014;

  35. opakuje svoju žiadosť o návrh 14. smernice o práve obchodných spoločností o cezhraničnom premiestňovaní sídiel spoločností;

  36. požaduje revitalizáciu európskeho priemyslu s cieľom vytvoriť pracovné miesta, podporiť udržateľný rast a zlepšiť pracovné podmienky pre všetkých Európanov;

  37. žiada Komisiu, aby podporovala ďalšiu iniciatívu v oblasti jednotného trhu predložením návrhov na vývoj, dokončenie a vykonávanie jednotného digitálneho trhu, ako je nový strategický rámec zahŕňajúci dostupnosť a cezhraničnú prenosnosť digitálneho obsahu v EÚ, a najmä iniciatívu na zabezpečenie väčšej dôvery spotrebiteľov vrátane opatrení na uľahčenie online platieb a zlepšenie digitálneho poskytovania služieb a digitálnej infraštruktúry;

  38. naliehavo vyzýva Komisiu, aby pokračovala v reforme v oblasti autorských práv s cieľom zabezpečiť, aby zodpovedala prostrediu internetu; pripomína, že v záujme posilnenia rastu a tvorby pracovných miest v Európe je potrebné dokončiť reformu v oblasti práv priemyselného vlastníctva;

  39. domnieva sa, že zásadný význam pre stabilitu hospodárstva EÚ a návrat k udržateľnému hospodárskemu rastu má úspešné vytvorenie bankovej únie zriadením jednotného mechanizmu dohľadu spolu s jednotným mechanizmom pre riešenie pre banky a rámcom EÚ pre národné systémy ochrany vkladov; žiada Komisiu, aby v tejto súvislosti bezodkladne predložila všetky potrebné návrhy v tejto oblasti, spolu s regulačnými technickými normami potrebnými na riadne vykonávanie balíka SKP 4;

  40. zdôrazňuje, že v záujme čo najskoršieho ďalšieho posilnenia efektívnosti a odolnosti finančných trhov Únie sa musia okamžite prijať predložené návrhy Komisie o finančných službách, aby sa predišlo oneskorenému nadobudnutiu účinnosti príslušných právnych predpisov;

  41. vyzýva Komisiu, aby čo najrýchlejšie prijala návrhy nariadenia o vytvorení jednotného mechanizmu na riešenie krízových situácií a o následných opatreniach nadväzujúcich na odporúčania k štrukturálnej reforme bánk; zdôrazňuje, že je dôležité, aby sa spoluzákonodarcovia urýchlene zaoberali týmito návrhmi, aby umožnili ich urýchlené nadobudnutie účinnosti;

  42. poukazuje na to, že výskum a inovácie sú kľúčové pre konkurencieschopnosť EÚ prostredníctvom zriadenia výskumných a inovačných programov, zjednodušenia postupov, zdieľania a koordinácie financovania na všetkých príslušných úrovniach (EÚ/členské štáty/regióny) a vytvorením súčinnosti medzi európskymi programami, a vyzýva Komisiu, aby uplatňovala tieto zásady;

  43. požaduje, aby sa včas uzatvorila dohoda o programe Horizont 2020, ktorá by umožnila plynulý prechod zo siedmeho rámcového programu a zabezpečila kontinuitu základných politík EÚ v oblasti výskumu a inovácií, ktoré v minulých programoch doplácala na dohody medzi Radou a Parlamentom uzatvárané na poslednú chvíľu;

  44. vyzýva Komisiu, aby predložila vhodný návrh na spoločnú definíciu EÚ pre daňové raje a zaviedla čierny zoznam nespolupracujúcich tretích krajín a jurisdikcií; vyzýva členské štáty, aby pokračovali vo svojich záväzkoch v oblasti realizácie odporúčaní Komisie o opatreniach určených na podnecovanie tretích krajín k dodržiavaniu minimálnych noriem dobrej správy v daňovej oblasti a agresívneho daňového plánovania, a aby prijali potrebné opatrenia na posilnenie boja proti daňovým podvodom a daňovým únikom;

  Klíma, životné prostredie, energetika a doprava

  45. trvá na potrebe vykonania plánu na Európu efektívne využívajúcu zdroje s cieľom vytvoriť stimuly na rozvoj ekologického hospodárstva, posilnenie biodiverzity a boja proti zmene klímy vrátane začlenenia opatrení v oblasti efektívneho využívania zdrojov do európskeho semestra, ako sa predpokladá v stratégii Európa 2020;

  46. vyzýva Komisiu, aby bezodkladne predložila návrhy na riešenie štrukturálnych nedostatkov súčasného systému obchodovania s emisiami;

  47. očakáva, že Komisia bezodkladne predloží legislatívne návrhy na revíziu právnych predpisov o kvalite ovzdušia, aby sa tak zabezpečila lepšia ochrana pred negatívnymi vplyvmi znečisteného ovzdušia na ľudské zdravie;

  48. zdôrazňuje, že dosiahnutie komplexnej dohody OSN o klíme v roku 2015 v súlade s cieľom EÚ 2°C je najvyššou prioritou, a uznáva, že v roku 2014 budú potrebné rozhodnutia o rámci politiky EÚ v oblasti klímy a energetiky s cieľom stimulovať dynamiku medzinárodných rokovaní, aby sa dosiahol tento cieľ;

  49. naliehavo vyzýva Komisiu, aby urýchlila prácu na revízii balíka predpisov v oblasti hygieny, a to vzhľadom na nedávne udalosti súvisiace s podvodnými praktikami týkajúcimi sa mäsových výrobkov v EÚ;

  50. žiada Komisiu, aby predložila celkové hodnotenie odpadovej politiky EÚ a právnych predpisov vrátane cieľov acquis upravujúceho problematiku odpadov a cieľov týkajúcich sa znižovania odpadu uvedených v smernici o skládkach;

  51. vyzýva Komisiu, aby predložila podrobný akčný plán opatrení navrhnutých na dosiahnutie plne integrovaného a vzájomne prepojeného jednotného trhu s energiou;; zdôrazňuje, že je potrebné poskytnúť spotrebiteľom transparentné a porovnateľné ceny energií;

  52. opätovne zdôrazňuje, že energetická účinnosť a úspory energie sú najlacnejším spôsobom znižovania nákladov na energiu a obmedzovania dovozu fosílnych palív, a preto by mali byť stredobodom akéhokoľvek navrhovaného opatrenia v oblasti energetickej politiky;

  53. zdôrazňuje, že je potrebné dobudovať jednotný trh pre všetky druhy dopravy vrátane ďalšej liberalizácie trhu cestnej nákladnej dopravy, aby bol zaručený voľný pohyb tovaru a služieb na základe jasných a ľahko uplatniteľných pravidiel pre slobodnú a spravodlivú hospodársku súťaž a nižšie administratívne zaťaženie malých a stredných podnikov; naliehavo vyzýva Komisiu, aby do konca roka 2013 vypracovala správu o stave trhu cestnej dopravy EÚ a pred tým, než predloží nové legislatívne návrhy, dokončila všetky potrebné analýzy;

  54. považuje projekt Jednotné európske nebo (JEN), ktorý vznikol pred vyše 10 rokmi, za veľmi dôležitý; obáva sa, že ak Európska únia nebude v najbližších rokoch konať, centrálny vzdušný priestor Európy bude natoľko nasýtený, že už nebude možné dosiahnuť rast; vyzýva preto na reformu vzdušného priestoru, čo je myšlienka, ktorú už prijali členské štáty prostredníctvom reformy existujúcich systémov riadenia letovej prevádzky a zavedením funkčných blokov vzdušného priestoru; víta skutočnosť, že SESAR, technologický prvok JEN, sa dobre rozvíja; zdôrazňuje, že nový systém bude prínosný pre všetkých, a najmä pre európske letecké spoločnosti; nalieha na Komisiu, aby sprevádzkovala všetky funkčné bloky vzdušného priestoru; vyzýva na podporu väčšieho využívania regionálnych letísk;

  55. vyzýva Komisiu, aby dodržala svoj záväzok na zaručenie plného dokončenia jednotného európskeho železničného priestoru a na rozšírenie právomocí Európskej železničnej agentúry v oblasti certifikácie a bezpečnosti, ako aj homologizácie koľajových vozidiel;

  56. vyzýva na predloženie návrhov na dokončenie jednotného európskeho trhu s telekomunikáciami vrátane opatrení na zrušenie roamingových poplatkov najneskôr do roku 2015;

  Súdržné a inkluzívne spoločnosti – Európa občanov

  57. zdôrazňuje, že politika súdržnosti Európskej Únie poskytuje investície do trvalého rastu a pracovných miest a tiež na zlepšenie konkurencieschopnosti v Európe, v súlade s cieľmi hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti v EÚ; pripomína, že politika súdržnosti je hlavným investičným nástrojom na dosiahnutie cieľov stratégie Európa 2020; vyzýva preto Komisiu, aby urýchlene prijala vhodné opatrenia s cieľom zaručiť včasnú realizáciu a stanovila jasné podmienky, ktoré umožnia realizáciu operačných programov na obdobie 2014 – 2020 v členských štátoch; naliehavo vyzýva Komisiu, aby okamžite predložila revidovaný návrh nariadenia (ES) č 2012/2002 o Fonde solidarity EÚ;

  58. zdôrazňuje, že komplexný legislatívny balík predpisov o politike súdržnosti v rámci viacročného finančného rámca na roky 2014 – 2020 je nevyhnutný na náležité vykonávanie viacročného rozpočtu; poznamenáva, že tieto predpisy musia byť doplnené prijatím vykonávacích a delegovaných aktov;

  59. vyzýva Komisiu, aby podporovala opatrenia, ako napríklad reformu trhov práce, ak štrukturálne problémy bránia vstupu mladých ľudí, a aby podporovala členské štáty pri vykonávaní záruky pre mladých v záujme pomoci mladým ľuďom pri hľadaní práce alebo vzdelávania;

  60. konštatuje, že existuje veľký nesplnený dopyt po kvalifikovaných zamestnancoch v oblasti informačných technológií a vývoja systémov; navrhuje, aby bol tento sektor jednou z priorít odbornej prípravy a podpory vývoja v európskej iniciatíve zamestnanosť mládeže;

  61. žiada Komisiu, aby predložila návrh smernice o muskuloskeletálnych poruchách súvisiacich s výkonom povolania a zrevidovala smernicu 2004/37/ES o ochrane pracovníkov pred rizikami z vystavenia účinkom karcinogénov a mutagénov pri práci;

  62. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila v roku 2014, a to prostredníctvom revidovaných usmernení pre zamestnanosť, že politika zamestnanosti a sociálna politika budú zohrávať aktívnu úlohu v reakcii na krízu; vyzýva Komisiu, aby v tomto smere pomáhala členským štátom vypracovať stratégie na budovanie nových zručností a pomoc nezamestnaným osobám pri hľadaní cesty na trh práce čo najskôr; pripomína však, že veľké úsilie by sa malo venovať prostredníctvom iniciatívy zamestnanosť mládeže podporovaniu zraniteľných skupín v najviac zasiahnutých regiónoch Únie, a mladým ľuďom, ktorí nie sú zamestnaní, nevzdelávajú sa a nezúčastňujú sa odbornej prípravy (NEET), ktorí sú nezamestnaní alebo neaktívni, a to urýchlením dodávky opatrení podporovaných z financovania ESF;

  63. vyzýva Komisiu, aby predložila výročnú správu o reforme systémov odborného vzdelávania v členských štátoch, a tým prispela k štrukturálnemu zlepšeniu zamestnateľnosti mladých ľudí v dlhodobom horizonte;

  64. podporuje iniciatívy na úrovni EÚ, ktorých cieľom je doplniť úsilie členských štátov o rozsiahlejšie využívania mikroúverov a o oživenie sociálneho podnikania poskytujúceho služby, ktoré verejný ani súkromný sektor dostatočne neposkytujú;

  65. pripomína žiadosť o preskúmanie smernice o uplatňovaní zásady rovnakej odmeny pre mužov a ženy za rovnakú prácu alebo prácu rovnakej hodnoty; žiada obnovenie úsilia o odblokovanie smernice o materskej dovolenke a na nadviazanie na svoju štúdiu nákladov a prínosov týkajúcich sa zavedenia otcovskej dovolenky

  66. trvá na tom, že Komisia by mala predložiť stratégiu na odstránenie násilia páchaného na ženách, ako to žiadal Parlament v niekoľkých uzneseniach, a že EÚ by sa mala stať zmluvnou stranou Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu, ktorý by dal silný impulz pre 26 členských štátov, ktoré doteraz nepodpísali a neratifikovali Dohovor;

  67. pripomína, že antidiskriminačná politika zohráva kľúčovú úlohu pri podpore sociálneho začleňovania a vyzýva Komisiu, aby navrhla plán boja EÚ proti homofóbii a diskriminácii; vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, že národné stratégie integrácie Rómov v členských štátoch budú vypracované a účinne vykonávané, a že diskriminácia bude odsudzovaná a nastoľovaná v dialógoch s tretími krajinami, ako aj začlenenie boja proti diskriminácii do programov spolupráce;

  68. zdôrazňuje, že je dôležité venovať pozornosť oblasti školstva, kultúry, audiovizuálnej tvorby, mládeže, športu a občianstva, a zaistiť, aby mali primerané a účinné rozpočty;

  69. vyzýva Komisiu, aby preskúmala základné problémy nekompletného uznávania absolvovaných kurzov a získaných bodov ECTS na domovských univerzitách pre študentov, ktorí štúdium ukončia na inej univerzite v rámci programu Erazmus;

  70. naliehavo vyzýva na komplexnú dohodu o balíku na ochranu údajov, ktorým sa zaručí vysoká úroveň noriem ochrany súkromia pre dotknuté osoby a rovnaké podmienky pre podnikanie;

  71. domnieva sa, že v záujme zaistenia bezpečnosti európskych občanov je pokračujúci boj proti terorizmu prvoradým záujmom Európskej únie, a naliehavo žiada revíziu európskej legislatívy o uchovávaní údajov;

  72. vyzýva Komisiu, aby naliehavo pokračovala vo svojej práci na dohode EÚ a USA o ochrane osobných údajov, a opakuje naliehavosť jej skorého uzatvorenia;

  73. navrhuje, že návrhy na vzájomné uznávanie účinkov určitých dokladov o rodinnom stave, spolu s minimálnymi štandardmi pre občianskoprávne konanie, by svedčili o dôležitom kroku smerom k vytváraniu priestoru spravodlivosti, s jednoduchšími, prehľadnejšími a prístupnejšími postupmi v prospech občanov a väčšou dôverou v oblasti vzájomného uznávania opatrení občianskeho súdnictva;

  74. žiada Komisiu, aby pri riešení problému obchodovania s ľuďmi optimálne využívala stratégiu EÚ k odstráneniu obchodovania s ľuďmi na roky 2012 – 2016;

  75. vyzýva Komisiu, aby navrhla rozšírenie hodnotenia súdnictva aj na zásady právneho štátu, demokracie a základných práv;

  76. zdôrazňuje, že je dôležité riešiť na cezhraničnej úrovni problém organizovanej trestnej činnosti, prania špinavých peňazí a podvodu a korupcie voči finančným záujmom EÚ;

  77. vyzýva Komisiu, aby dokončila plán procesných práv a monitorovala transpozíciu prijatých smerníc s cieľom zabezpečiť dostatočnú ochranu základných práv podozrivých a obvinených osôb prostredníctvom spoločných minimálnych noriem týkajúcich sa procesných práv v trestnom konaní a zefektívniť zásadu vzájomného uznávania;

  78. podporuje Komisiu v jej práci na právach obetí a žiada ju, aby členským štátom pomáhala pri zabezpečovaní plnej a riadnej implementácie smernice zo strany všetkých členských štátov, ktorou sa do 16. novembra 2015 určia minimálne normy v oblasti práv, podpory a ochrany obetí trestných činov;

  79. víta návrh Komisie týkajúci sa podmienok vstupu a pobytu výskumných pracovníkov, študentov, výmen žiakov, stážistov a dobrovoľníkov; žiada ďalšie zásadné návrhy týkajúce sa legálnej migrácie;

  80. vyzýva Komisiu, aby vydala usmernenia s cieľom zaručiť správne vykonávanie schengenských pravidiel členskými štátmi, aby sa plne dodržiavala sloboda pohybu osôb a zabránilo sa akémukoľvek zneužívaniu možnosti opätovného zavedenia kontrol na vnútorných hraniciach;

  81. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila riadne uplatňovanie spoločného európskeho azylového systému v celej EÚ, pričom sa dodrží záväzok požadovaný v zmluve;

  82. očakáva, že Komisia predloží nové návrhy alebo ďalej preskúma možnosti revízie existujúcich právnych predpisov v oblasti hmotného a procesného práva, najmä Rím II a Brusel II;

  83. vyzýva Komisiu, aby posúdila vykonávanie nariadenia o Európskej občianskej iniciatíve a zmenila ho v prípadoch, keď je to vhodné;

  Poľnohospodárstvo a rybárstvo

  84. vyzýva Komisiu, aby zaručila rýchle a správne vykonávanie reformy spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP), ktorej výsledkom bude silná, udržateľná a spravodlivá SPP slúžiaca európskym poľnohospodárom a spotrebiteľom, podporujúca rozvoj vidieka a chrániaca životné prostredie;

  85. uznáva, že toto vykonávanie bude hlavným ťažiskom činnosti v roku 2014; vyzýva preto Komisiu, aby zabezpečila účinné plnenie konečných dohôd o reforme SPP, ktoré zminimalizujú zaťaženie poľnohospodárov a správnych orgánov členských štátov a zároveň zaistia účinné, striktné a transparentné vykonávanie nových pravidiel;

  86. berie na vedomie zámer Komisie predložiť právny predpis o používaní metód klonovania zvierat pri produkcii potravín; nalieha na Komisiu, aby pri vypracúvaní návrhu zvážila nedávne obavy súvisiace s označovaním a jednotným uplatňovaním právnych predpisov týkajúcich sa potravinového reťazca v EÚ a súčasne využila najnovšie vedecké a technologické poznatky v tejto oblasti;

  87. víta návrh Komisie na novú stratégiu v oblasti zdravia zvierat, ako aj jej angažovanosť s cieľom zabezpečiť súlad medzi horizontálnymi zásadami právnych predpisov v oblasti zdravia zvierat, dobrých životných podmienok zvierat a bezpečnosti potravín; žiada úzke zladenie stratégie v oblasti zdravia zvierat a stratégie Európa 2020 s cieľom zabezpečiť hladké fungovanie vnútorného trhu so zvieratami a živočíšnymi výrobkami a zároveň posilniť udržateľnosť a konkurencieschopnosť európskeho poľnohospodárstva;

  88. vyzýva Komisiu, aby podnikla potrebné kroky s cieľom pomôcť členským štátom pri zavádzaní novoprijatej spoločnej rybárskej politiky v súlade s budúcim Európskym námorným a rybárskym fondom; očakáva, že Komisia zabezpečí, aby článok 43 ods. 2 ZFEÚ tvoril právny základ jej návrhov, a že obmedzí používanie článku 43 ods. 3 na návrhy spojené výlučne so stanovovaním a prideľovaním rybolovných možností; očakáva, že Komisia na tento účel pomôže vytvoriť medziinštitucionálnu pracovnú skupinu zloženú zo zástupcov všetkých troch inštitúcií s cieľom určiť najvhodnejšiu cestu napredovania;

  89. zdôrazňuje, že nový Európsky námorný a rybársky fond musí zlepšiť opatrenia zamerané na znižovanie kapacity flotíl; trvá na tom, že nová spoločná rybárska politika musí byť podporená posilnenými kontrolnými opatreniami;

  90. vyzýva Komisiu, aby aj naďalej posilňovala svoj boj proti nezákonnému, neohlásenému a neregulovanému (NNN) rybolovu;

  Zahraničná a rozvojová politika

  91. očakáva od Komisie, že bude pokračovať v podpore tradičnej politiky EÚ v oblasti rozširovania; domnieva sa, že Únia by stratila na celom svete politickú dôveryhodnosť, ak by pred svojimi susedmi zatvorila dvere;

  92. pripomína, že východné a južné susedstvo EÚ je aj naďalej prioritou, a zdôrazňuje, že ešte treba jasne definovať a vykonávať novú stratégiu EÚ a zásadu viac za viac;

  93. zdôrazňuje, že je dôležité s väčšou rozhodnosťou opätovne potvrdiť perspektívu rozšírenia pre krajiny západného Balkánu, a vyjadruje súhlas s odporúčaním Komisie, pokiaľ ide o začatie prístupových rokovaní EÚ so Srbskom a s bývalou Juhoslovanskou republikou Macedónsko (FYROM); vyzýva Komisiu, aby komunikovala s Tureckom ako kandidátskou krajinou, a víta najmä otvorenie prístupovej kapitoly 22 o regionálnej politike;

  94. vyzýva Komisiu, aby zintenzívnila činnosti zamerané na rozvoj Východného partnerstva, najmä v oblasti mobility a spolupráce vo vzdelávaní;

  95. vyzýva Komisiu, aby konštruktívne prispela k revízii Európskej služby pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) s cieľom spolupracovať s Radou a Parlamentom v záujme podpory dobre koordinovaných iniciatív v oblasti spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky; požaduje väčšiu pružnosť pri uvoľňovaní finančnej pomoci v krízových situáciách;

  96. pripomína Komisii, že je potrebné, aby zlepšila svoje hodnotenie uplatňovania konsenzu o humanitárnej pomoci a jej doplnkovosť s členskými štátmi a darcami a že je nutné preskúmať nariadenie Rady (ES) č 1257/1996;

  97. vyzýva ESVČ, aby ďalej presadzovala a realizovala koncepciu „zodpovednosť za ochranu“[2] v súlade s odporúčaním Parlamentu Rade k zásade OSN s cieľom prijať „európsky konsenzus o zodpovednosti za ochranu“;

  98. vyzýva Komisiu, aby zvýšila objem a efektívnosť humanitárnej pomoci EÚ a poskytovania pomoci ľuďom bez základného tovaru a služieb v Sýrii a sýrskym utečencom v susedných krajinách;

  99. vyzýva Komisiu, aby predložila návrh na vytvorenie mechanizmu, ktorý bude financovaný z príslušného finančného nástroja vonkajšej činnosti EÚ a zložený z tímu národných a medzinárodných vyšetrovateľov, prokurátorov, právnikov a ďalších odborníkov z členských štátov EÚ, ako aj z iných príslušných krajín (Švajčiarsko, Kanada a Spojené štáty), s cieľom poskytnúť právne a technické poradenstvo a pomoc orgánom krajín arabskej jari, pokiaľ ide o vymáhanie sprenevereného majetku ukradnutého bývalými diktátormi, ich rodinami a režimami;

  100. vyzýva Komisiu, aby presmerovala svoju pozornosť z rozvojovej politiky orientovanej prevažne na vstupy na rozvojovú politiku orientovanú na výstupy, ktorá bude vykazovať ročné špecifické údaje týkajúce sa dosiahnutých výsledkov, a aby zabezpečila trvalý vplyv rozvojového úsilia EÚ na odstránenie chudoby;

  101. vyzýva Komisiu, aby sa pragmaticky zaoberala problematikou vlastníckych práv v rozvojových krajinách a navrhla ucelený prístup v spojitosti s ostatnými medzinárodnými partnermi v oblasti rozvoja s cieľom začať proces posilňovania miestnych spoločenstiev a jednotlivcov v rozvojových krajinách; poukazuje na to, že ide o proces, ktorý predstavuje jeden zo základov rozvoja a ktorý môže pozdvihnúť celé národy z chudoby a zintenzívniť hospodársku činnosť v rozvojových krajinách;

  102. upozorňuje na to, že na zvýšenie účinnosti pomoci je tiež nevyhnutné zaručiť väčšiu súdržnosť politík, vďaka ktorej všetky oblasti politík EÚ, najmä politík s výrazným vplyvom v rozvojových krajinách, prispejú k tvorbe bohatstva v týchto krajinách; poukazuje na to, že je tiež nutné zvýšiť koordináciu medzi členskými štátmi;

  103. poukazuje na to, že riešenie detskej podvýživy a potravinovej bezpečnosti, boj proti rodovo motivovanému zabíjaniu – pretrvávajúcemu uprednostňovaniu chlapcov pred dievčatami, ku ktorému dochádza v obrovskom meradle, – a podpora poskytovania zdravotného poistenia a dôchodkov v rozvojových krajinách zostávajú vysokými prioritami;

  104. zdôrazňuje skutočnosť, že znižovanie rizika katastrof je tiež významnou stratégiou, ktorá sa musí zlepšiť;

  105. požaduje zvýšenie účinnosti rozvojovej pomoci posilnením koordinácie a doplnkovosti a pravidelným hodnotením výstupov, výsledkov a vplyvu tejto pomoci;

  Obchod

  106. je naďalej odhodlaný presadzovať mnohostranný prístup k medzinárodnému obchodu a vyzýva Komisiu, aby podporovala súčasné iniciatívy WTO; naliehavo žiada uľahčenie pristúpenia Číny k Dohode o vládnom obstarávaní; uznáva, že je potrebný pretrvávajúci pokrok pri uzatváraní dvojstranných dohôd o voľnom obchode s významnými partnermi, a najmä s USA; žiada preto Komisiu, aby sústredila ľudské zdroje a politické úsilie na prebiehajúce rokovania o obchode s tretími krajinami a najmä so strategickými partnermi s cieľom dosiahnuť významný pokrok smerom k vyváženej konečnej dohode; žiada Komisiu, aby do tohto procesu plne zapojila Parlament v súlade s príslušnými ustanoveniami Zmluvy o fungovaní Európskej únie;

  107. vyzýva Komisiu, aby s účasťou Európskeho parlamentu začala proces hlbokej reflexie o budúcej medzinárodnej obchodnej stratégii vrátane možnej reformy fungovania WTO; zdôrazňuje, že toto posúdenie musí plne zohľadniť výsledky nedávnej medzinárodnej obchodnej stratégie pre hospodárstvo EÚ;

   

  o

  o o

   

  108. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov.