Predlog skupne resolucije - RC-B7-0319/2013Predlog skupne resolucije
RC-B7-0319/2013

PREDLOG SKUPNE RESOLUCIJE o poplavah v Evropi

1.7.2013 - (2013/2683(RSP))

v skladu s členom 110(2) in 110(4) Poslovnika,
ki nadomesti predloge resolucij naslednjih skupin:
ECR (B7‑0319/2013)
Verts/ALE (B7‑0320/2013)
S&D (B7‑0321/2013)
GUE/NGL (B7‑0322/2013)
PPE (B7‑0323/2013)
ALDE (B7‑0324/2013)

Lambert van Nistelrooij, Richard Seeber, Ildikó Gáll-Pelcz, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Danuta Maria Hübner, Marian-Jean Marinescu, Markus Pieper, Rosa Estaràs Ferragut, Jan Olbrycht, Hermann Winkler, Zofija Mazej Kukovič, Joachim Zeller, Tamás Deutsch v imenu skupine PPE
Libor Rouček, Richard Falbr, Zuzana Brzobohatá, Olga Sehnalová, Vojtěch Mynář, Pavel Poc, María Irigoyen Pérez, Eric Andrieu v imenu skupine S&D
Michael Theurer, Angelika Werthmann, Nadja Hirsch, Marielle de Sarnez v imenu skupine ALDE
Elisabeth Schroedter, Rebecca Harms, Bas Eickhout, Nikos Hrizogelos ( Nikos Chrysogelos) v imenu skupine Verts/ALE
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki v imenu skupine ECR
Jiří Maštálka, Jaromír Kohlíček v imenu skupine GUE/NGL

Postopek : 2013/2683(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
RC-B7-0319/2013
Predložena besedila :
RC-B7-0319/2013
Sprejeta besedila :

Resolucija Evropskega parlamenta o poplavah v Evropi

(2013/2683(RSP))

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju člena 3 Pogodbe o Evropski uniji ter členov 191 in 196(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–   ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2012/2002 z dne 11. novembra 2002 o ustanovitvi Solidarnostnega sklada Evropske unije, sporočila Komisije o prihodnosti Solidarnostnega sklada Evropske unije (COM(2011)0613) ter svoje resolucije z dne 15. januarja 2013 o Solidarnostnem skladu Evropske unije, izvajanje in uporaba[1],

–   ob upoštevanju svojih resolucij z dne 5. septembra 2002 o poplavah v Evropi[2], 8. septembra 2005 o naravnih nesrečah (požarih in poplavah) v Evropi[3], 18. maja 2006 o naravnih nesrečah (gozdnih požarih, sušah in poplavah) – kmetijskih vidikih[4], vidikih regionalnega razvoja[5] in okoljskih vidikih[6], 7. septembra 2006 o gozdnih požarih in poplavah[7], 16. junija 2010 o poplavah v državah srednje Evrope, zlasti na Poljskem, Češkem, Slovaškem in Madžarskem[8], in z dne 11. marca 2010 o hudih naravnih nesrečah v avtonomni pokrajini Madeira in posledicah neurja Xynthia v Evropi[9],

–   ob upoštevanju bele knjige Komisije z naslovom „Prilagajanje podnebnim spremembam: evropskemu okviru za ukrepanje naproti‟ (COM(2009)0147), sporočila Komisije o skupnostnem pristopu k preprečevanju naravnih nesreč in nesreč, ki jih povzroči človek (COM(2009)0082), in sporočila Komisije z naslovom „Za učinkovitejše evropsko odzivanje na nesreče: vloga civilne zaščite in humanitarne pomoči“ (COM(2010)0600),

–   ob upoštevanju delovnega dokumenta služb Komisije z naslovom „Regije 2020 – ocena prihodnjih izzivov za regije EU‟ (SEC(2008)2868),

–   ob upoštevanju člena 110(2)in 110(4) Poslovnika,

A. ker so se v številnih evropskih državah zgodile hude naravne nesreče v obliki poplav, med drugim v Avstriji, Češki republiki, Nemčiji, na Madžarskem, Poljskem, Slovaškem ter v Franciji in Španiji;

B.  ker so se pogostost, silovitost, zahtevnost in posledice naravnih nesreč in nesreč, ki jih povzroči človek, v zadnjih letih v Evropi močno povečale;

C. ker so poplave povzročile veliko škodo mestom, krajem in občinam, infrastrukturi in podjetjem ter kmetijstvu in podeželskim območjem in ker so uničile del naravne in kulturne dediščine, povzročile smrtne žrtve in poškodbe, na tisoče ljudi pa je zaradi njih moralo zapustiti domove;

D. ker je bil Solidarnostni sklad Evropske unije ustanovljen za reševanje problematike hudih nesreč in zagotavljanje finančne pomoči državam, ki jih je prizadela nesreča;

E.  ker je treba začeti trajnostno obnavljati območja, ki so bila zaradi nesreče uničena ali poškodovana, da bi nadomestili tamkajšnje gospodarske, socialne in okoljske izgube;

F.  ker je treba okrepiti preventivne zmogljivosti Evropske unije za odzivanje na vse vrste naravnih nesreč in ker je treba izboljšati delovanje in usklajevanje različnih instrumentov Unije, da se doseže trajnostna zmogljivost preprečevanja nesreč;

G. ker so nekatera gorska območja in območja vzdolž rek in dolin izgubila svojo absorpcijsko zmogljivost zaradi netrajnostnega krčenja gozdov, intenzivnega kmetovanja, ogromnih projektov za gradnjo infrastrukture, urbanizacije ter pozidanosti ob rekah in dolinah;

1.  izraža svoje sočutje in solidarnost s prebivalci držav članic, regij in občin, ki so jih prizadele nesreče; upošteva resne gospodarske posledice na teh območjih ter izreka spoštovanje in sožalje družinam žrtev;

2.  ceni neumorna prizadevanja varnostnih enot, enot civilne zaščite, reševalnih ekip in prostovoljcev pri reševanju življenj in zmanjševanju škode na prizadetih območjih;

3.  pozdravlja ukrepe držav članic, ki so pomagale prizadetim območjem, saj se evropska solidarnost odraža v medsebojni pomoči v težkih razmerah;

4.  poudarja, da tla zaradi degradacije, ki jo povzroča ali zaostruje človekovo delovanje, kot na primer neustrezna kmetijska in gozdarska praksa, ne morejo zanesljivo opravljati svoje pomembne funkcije preprečevanja naravnih nesreč;

5.  poziva Komisijo in države članice, naj posebno pozornost namenijo načrtovanju ter pregledu politik za trajnostno rabo zemljišč, absorpcijski zmogljivosti ekosistemov in najboljšim praksam ter povečanju zmogljivosti nadzorovanja poplav in drenažnih sistemov;

6.  poudarja, da mora učinkovito preprečevanje poplav temeljiti na medregionalnih in čezmejnih strategijah za obvladovanje tveganja, ki imajo velik potencial za usklajevanje in izvajanje okrepljenega skupnega odziva na krize;

7.  priznava, da je mehanizem civilne zaščite Evropske unije državam članicam pomagal, da so sodelovale in čim bolj omilile posledice nesreče; poziva Komisijo in države članice, naj poenostavijo pravila in postopke za sprožitev mehanizma;

8.  poudarja, da imajo zadevne države članice in regije v okviru cilja evropskega teritorialnega sodelovanja priložnost, da obvladovanje tveganja določijo kot naložbeno prednostno nalogo v naslednjem programskem obdobju, o katerem potekajo pogajanja, ter jih poziva, naj jo izkoristijo;

9.  poudarja, da morajo države članice s celovitimi in preventivnimi strategijami izvajati programe za preprečevanje poplav; poudarja, da politika za krizne razmere, vključno s preprečevanjem kriz in odzivanjem nanje, zahteva tesnejše sodelovanje regij, mest in lokalnih skupnosti, ki bi jih bilo treba spodbuditi, da politiko za krizne razmere vključijo v svoje strategije;

10. poziva Svet in Komisijo, naj takoj, ko prejmeta vse ustrezne vloge držav članic, sprejmeta vse potrebne ukrepe za zagotovitev, da bo iz Solidarnostnega sklada Evropske unije hitro na voljo ustrezna finančna pomoč; poudarja, da je za države, ki jih je prizadela ta naravna nesreča, nadvse pomembno, da se čim prej sprosti finančna pomoč iz Solidarnostnega sklada Evropske unije;

11. poziva Komisijo, naj pripravi novo, poenostavljeno uredbo o Solidarnostnem skladu Evropske unije, ki bo med drugim Komisiji omogočila izplačilo, takoj ko bo prizadeta država članica zaprosila za pomoč;

12. poudarja, da naložbe v preprečevanje poplav v okviru ustreznih programov zahtevajo primerna finančna sredstva, saj so pomembno orodje, ki vladam držav članic omogoča, da razvijajo in izvajajo politike za preprečevanje poplav; poudarja, da je treba pri naložbah v podporo preprečevanja nesreč uporabiti ekosistemski pristop;

13. meni, da posledice nesreč negativno vplivajo na črpanje iz skladov EU; poudarja, da je treba omogočiti potrebno prilagodljivost pri ponovnem načrtovanju v državah članicah, da bi podprli obnovo prikrajšanih območij ter izbrali najprimernejše projekte;

14. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, vladam držav članic ter regionalnim in lokalnim oblastem na prizadetih območjih.