Предложение за обща резолюция - RC-B7-0334/2013Предложение за обща резолюция
RC-B7-0334/2013

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ относно политическото споразумение за многогодишната финансова рамка за периода 2014–2020 г.

2.7.2013 - (2012/2799(RSP))

внесено съгласно член 110, параграфи 2 и 4 от Правилника за дейността
вместо предложенията за резолюция, внесени от следните групи:
ALDE (B7‑0334/2013)
PPE, S&D (B7‑0340/2013)

Жозеф Дол, Ален Ламасур, Жан-Люк Дехане от името на групата PPE
Ханес Свобода, Ивайло Калфин от името на групата S&D
Ги Верхофстад, Ане Е. Йенсен от името на групата ALDE


Процедура : 2012/2799(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
RC-B7-0334/2013
Внесени текстове :
RC-B7-0334/2013
Разисквания :
Приети текстове :

Резолюция на Европейския парламент относно политическото споразумение за многогодишната финансова рамка за периода 2014–2020 г.

(2012/2799(RSP))

Европейският парламент,

–   като взе предвид членове 310, 311, 312 и 323 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС),

–   като взе предвид своята резолюция от 23 октомври 2012 г. с цел постигане на положителен резултат от процедурата по одобряване на многогодишната финансова рамка за периода 2014—2020 г.[1],

–   като взе предвид своята резолюция от 13 март 2013 г. относно заключенията на Европейския съвет от 7 и 8 февруари относно многогодишната финансова рамка[2],

–   като взе предвид заключенията на Европейския съвет, приети на 8 февруари 2013 г.,

–   като взе предвид заключенията на Европейския съвет, приети на 28 юни 2013 г.,

–   като взе предвид член 110, параграфи 2 и 4 от своя правилник,

1.  приветства политическото споразумение между Парламента, председателството на Съвета и Комисията относно многогодишната финансова рамка (МФР) за периода 2014–2020 г., което беше постигнато на най-високо политическо равнище на 27 юни 2013 г. след дълги и напрегнати преговори; признава значителните усилия на ирландското председателство при постигането на това споразумение;

2.  подчертава, че благодарение на постоянството на Парламента по време на преговорите, за първи път бяха приети редица разпоредби, които ще способстват, за да бъде новата финансова рамка работеща, последователна, прозрачна и отговаряща в по-голяма степен на нуждите на гражданите на ЕС; изтъква, по-конкретно, новия режим, свързан с преразглеждането на МФР, с гъвкавостта, собствените ресурси и единството и прозрачността на бюджета, които по време на преговорите бяха ключови приоритети за Парламента;

3.  изразява готовност да постави на гласуване Регламента за МФР и Междуинституционалното споразумение в началото на есента, веднага щом бъдат изпълнени необходимите технически и правни условия за финализиране на съответните текстове, така че те да отразяват цялостното споразумение, постигнато между Съвета и Парламента;

4.  заявява отново, обаче, своята позиция, изразена в горепосочената резолюция от 13 март 2013 г. относно МФР, че не може да бъде дадено одобрение за Регламента за МФР, освен ако няма абсолютни гаранции, че неизпълнените искания за плащания за 2013 г. ще бъдат изцяло покрити; следователно очаква Съветът да вземе официално решение относно проекта на коригиращ бюджет № 2/2013 в размер на 7,3 милиарда евро, не по-късно от заседанието на Съвета по икономически и финансови въпроси, което ще се проведе на 9 юли 2013 г.; настоява Съветът да се придържа към политическия ангажимент да приеме без отлагане допълнителен коригиращ бюджет, за да се избегне дефицит при бюджетните кредити за плащания, който може да доведе до структурен дефицит в бюджета на ЕС в края на 2013 г.; заявява, че Парламентът няма да даде одобрението си за Регламента за МФР, нито ще одобри бюджета за 2014 г., докато Съветът не приеме този нов коригиращ бюджет, който покрива оставащия дефицит, както е посочено от Комисията;

5.  подчертава освен това, че Регламентът за МФР не може да бъде законно приет, освен ако няма политическо споразумение за съответните правни основния, особено по точки, които са отразени и в Регламента за МФР; изразява готовността си да приключи възможно най-бързо преговорите относно правните основания за всички многогодишни програми и отново потвърждава, че се придържа към принципа „по нищо не е постигнато споразумение, докато по всичко не се постигне споразумение“; настоява за пълно спазване на законодателните правомощия на Парламента, както са предоставени от Договора от Лисабон, и призовава Съвета да води коректно преговори по всички свързани с МФР части от правните основания; приветства политическите споразумения, постигнати до този момент, по няколко нови многогодишни програми на ЕС;

6.  признава фискалната консолидация, пред която са изправени държавите членки; счита обаче, че цялостното равнище на следващата МФР, според решението на Европейския съвет, не съответства на политическите цели на ЕС и не отговаря на необходимостта от осигуряване на успешно изпълнение на стратегията „Европа 2020“; изразява загриженост, че това равнище на ресурси може да не бъде достатъчно, за да осигури на ЕС необходимите средства за координирано възстановяване от настоящата криза, и за да му даде възможност да излезе от нея по-силен; изразява съжаление, че държавите членки продължават да подценяват ролята на бюджета на ЕС в и неговия принос за укрепването на икономическото управление и фискалната консолидация в ЕС; освен това изразява опасения, че толкова ниски тавани на МФР значително ще намалят всяка възможност на Парламента за маневриране при годишните бюджетни процедури;

7.  подчертава важността на задължителния преглед и последващо преразглеждане на следващата МФР до края на 2016 г., за да се даде възможност на следващата Комисия и на Парламента да направят преоценка на политическите приоритети на ЕС, да адаптират МФР към новите предизвикателства и потребности, и да отчетат изцяло последните макроикономически прогнози; настоява задължителният преглед както на разходната, така и на приходната част на бюджета на ЕС, който Комисията ще извърши, да бъде придружен от законодателно предложение за преразглеждане на Регламента за МФР, както е заявено в декларацията на Комисията, приложена към същия регламент; възнамерява да заложи задължителното преразглеждане на МФР като ключово искане при избора на нов председател на Комисията;

8.  заявява отново ключовото значение на засилената гъвкавост в МФР за периода 2014–2020 г. с оглед на пълноценното използване на съответните тавани на МФР за поети задължения (960 милиарда евро) и за плащания (908,4 милиарда евро), наложени от Европейския съвет; следователно приветства одобрението, дадено от Съвета, за две ключови предложения на Парламента, а именно създаването на общ марж за плащанията и общ марж за поетите задължения, което ще позволи автоматичния пренос на неусвоени бюджетни кредити от една финансова година в друга; счита обаче, че следва да се съжалява за ограниченията, наложени от Съвета (от гледна точка на срок или размер), които могат да попречат на пълноценната употреба на тези инструменти; счита, че подобряването на тези механизми следва да бъде неразделна част от следизборното преразглеждане на МФР, което ще предложи Комисията;

9.  подчертава, че новите правила за гъвкавост относно поетите задължения следва да доведат, в хода на МФР за периода 2014–2020 г., до допълнителни бюджетни кредити за програми, свързани с растежа и заетостта, и по-конкретно Инициативата за младежка заетост, за да се осигури непрекъснато финансиране и максимализиране на ефективната употреба на договорените тавани;

10. приветства предвиждането на по-голям размер бюджетни кредити за 2014/2015 г. за Инициативата за младежка заетост и настоява, че ще са необходими допълнителни бюджетни кредити от 2016 г., за да се осигури устойчивост и ефективност на тази програма;

11. подчертава, че в резултат на настояването от страна на Парламента, за финансирането за „Хоризонт 2020“, Еразъм и Програмата за конкурентоспособност на предприятията и за МСП (COSME) също са планирани повече средства за 2014/2015 г., за да се намали ликвидният дисбаланс между съответните бюджетни кредити в бюджетите за 2013 г. и 2014 г.; освен това настоява, че е изключително важно да се предостави допълнително финансиране и за Програмата в областта на цифровите технологии;

12. приветства факта, че е предвидена разпоредба за допълнително увеличаване до 1 милиард евро за схемата за разпределение на храна за държавите членки, които желаят да я използват, за да подпомагат най-нуждаещите се лица в Съюза; очаква Съветът и Парламентът възможно най-бързо да постигнат съгласие относно конкретните условия за изпълнението на този ангажимент в контекста на текущите преговори относно правното основание за въпросната схема;

13. изразява съжаление, че Съветът не е в състояние да отбележи напредък по отношение на реформата на системата на собствените ресурси на базата на законодателните предложения, внесени от Комисията; подчертава, че бюджетът на ЕС следва да се финансира от истински собствени ресурси, както е предвидено в Договора, и заявява ангажимента си към реформа, която да намали дела на вноските на база БНД в бюджета на ЕС до максимум 40 %; следователно очаква Съвместната декларация относно собствените ресурси, по която постигнаха съгласие институциите на ЕС, да позволи осъществяването на осезаем напредък, особено с оглед на средносрочния преглед/преразглеждане на МФР; следователно призовава в момента на официалното приемане на Регламента за МФР да бъде създадена група на високо равнище по въпросите на собствените ресурси, чийто мандат да бъде проучване на всички аспекти на реформата на системата на собствените ресурси;

14. приветства изхода от преговорите относно единството и прозрачността на бюджета на ЕС; счита, че всеки евентуален „бюджет на еврозоната“, който може да бъде предвиждан в бъдеще следва или да бъде част от, или да бъде приложение към бюджета на ЕС;

15. счита за повод за дълбоко съжаление процедурата, довела до настоящото споразумение за МФР за периода 2014–2020 г., която реално отне на Парламента неговите истински бюджетни правомощия, така както са предвидени в ДФЕС; счита, че многобройните заседания, проведени през последните няколко години между неговата делегация и последователните председателства на Съвета като част, но не напълно, от съответните заседания на Съвета по общи въпроси, както и нейното участие в неофициални заседания на Съвета, които разглеждаха МФР, не послужиха за постигането на определена цел, тъй като не оказаха въздействие върху духа, графика или съдържанието на преговорите или върху позицията на Съвета, включително необходимостта от разграничаване на законодателните от бюджетните аспекти на споразумението за МФР;

16. призовава следователно своята комисия по бюджети, в сътрудничество с комисията по конституционни въпроси, да изготви необходимите заключения и да отправи нови предложения относно условията на тези преговори, за да се гарантира демократичният и прозрачен характер на цялата бюджетна процедура;

17. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Европейския съвет, Съвета, Комисията, на правителствата и парламентите на държавите членки, както и на другите заинтересовани институции и органи.