Společný návrh usnesení - RC-B7-0334/2013Společný návrh usnesení
RC-B7-0334/2013

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ o politické dohodě na víceletém finančním rámci na období 2014–2020

2. 7. 2013 - (2012/2799(RSP))

předložený v souladu s čl. 110 odst. 2 a 4 jednacího řádu
a nahrazující návrhy usnesení předložené skupinami:
ALDE (B7‑0334/2013)
PPE, S&D (B7‑0340/2013)

Joseph Daul, Alain Lamassoure, Jean-Luc Dehaene za skupinu PPE
Hannes Swoboda, Ivailo Kalfin za skupinu S&D
Guy Verhofstadt, Anne E. Jensen za skupinu ALDE


Postup : 2012/2799(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
RC-B7-0334/2013
Předložené texty :
RC-B7-0334/2013
Rozpravy :
Přijaté texty :

Usnesení Evropského parlamentu o politické dohodě na víceletém finančním rámci na období 2014–2020

(2012/2799(RSP))

Evropský parlament,

–   s ohledem na články 310, 311, 312 a 323 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU),

–   s ohledem na své usnesení ze dne 23. října 2012 v zájmu dosažení kladného výsledku při postupu schvalování víceletého finančního rámce na období 2014–2020[1],

–   s ohledem na své usnesení ze dne 13. března 2013 o závěrech zasedání Evropské rady ve dnech 7.–8. února týkajících se víceletého finančního rámce[2],

–   s ohledem na závěry zasedání Evropské rady přijaté dne 8. února 2013,

–   s ohledem na závěry zasedání Evropské rady přijaté dne 28. června 2013,

–   s ohledem na čl. 110 odst. 2 a 4 jednacího řádu,

1.  vítá politickou dohodu na víceletém finančním rámci (VFR) na období 2014–2020, které bylo po dlouhých a náročných jednáních dosaženo na nejvyšší politické úrovni mezi Parlamentem, předsednictvím Rady a Komisí dne 27. června 2013; oceňuje významné úsilí irského předsednictví o dosažení této dohody;

2.  zdůrazňuje, že díky vytrvalým jednáním Parlamentu byla poprvé přijata řada ustanovení, která budou mít zásadní význam pro to, aby byl nový finanční rámec funkční, jednotný, transparentní a umožňoval lépe reagovat na potřeby občanů EU; zdůrazňuje zejména nová opatření týkající se revize VFR, flexibility, vlastních zdrojů a jednotnosti a transparentnosti rozpočtu, což byly klíčové priority Parlamentu v průběhu jednání;

3.  je připraven předložit nařízení o VFR a novou interinstitucionální dohodu k hlasování počátkem podzimu, jakmile budou splněny nezbytné technické a právní podmínky pro finalizaci příslušných textů tak, aby odrážely všeobecnou dohodu, jíž bylo dosaženo mezi Radou a Parlamentem;

4.  opakuje nicméně svůj postoj obsažený ve výše uvedeném usnesení o VFR ze dne 13. března 2013, a to, že souhlas s nařízením o VFR nemůže být udělen, pokud není úplně zaručeno, že nevyřízené žádosti o platbu za rok 2013 budou zcela pokryty; očekává, že Rada proto nejpozději na zasedání Rady pro hospodářské a finanční věci dne 9. července 2013 přijme formální rozhodnutí ve věci návrhu opravného rozpočtu 2/2013 ve výši 7,3 miliardy EUR; naléhavě žádá, aby Rada dodržela svůj politický závazek a přijala neprodleně další opravný rozpočet, aby se zabránilo jakýmkoli schodkům v prostředcích na platby, které by mohly vést ke strukturálnímu deficitu v rozpočtu EU na konci roku 2013; prohlašuje, že Parlament neudělí souhlas s nařízením o VFR nebo nepřijme rozpočet na rok 2014, dokud Rada nepřijme tento nový opravný rozpočet pokrývající zbývající deficit, který vyčíslila Komise;

5.  zdůrazňuje dále, že nařízení o VFR nemůže být z právního hlediska přijato, dokud nedojde k politické dohodě na příslušných právních základech, zejména u bodů, které se rovněž odrážejí v nařízení o VFR; vyjadřuje svou ochotu uzavřít co nejrychleji jednání o právních základech pro všechny víceleté programy a potvrzuje svou podporu zásadě „dokud se nedohodneme na všem, nedohodneme se na ničem“; trvá na dodržování legislativních pravomocí Parlamentu, které zaručuje Lisabonská smlouva, v plném rozsahu a vyzývá Radu, aby řádně projednala všechny části právních základů „souvisejících s VFR“; vítá politické dohody, kterých bylo dosud dosaženo u některých nových víceletých programů EU;

6.  bere na vědomí fiskální konsolidaci, které čelí členské státy; domnívá se však, že celková výše příštího VFR, o které rozhodla Evropská rada, neodpovídá politickým cílům EU a potřebě zajistit úspěšné uskutečňování strategie Evropa 2020; je znepokojen tím, že tato výše zdrojů by nemusela být dostatečná a poskytnout EU nezbytné prostředky pro to, aby se ze stávající krize koordinovaně zotavila a vyšla z ní silnější; lituje skutečnosti, že členské státy nadále podceňují úlohu rozpočtu EU v posilování správy ekonomických záležitostí a fiskální koordinace v EU a jeho příspěvek k nim; obává se navíc, že tak nízké stropy VFR významným způsobem zmenší manévrovací prostor Parlamentu v ročních rozpočtových procesech;

7.  zdůrazňuje význam povinného přezkoumání a následné revize příštího VFR na konci roku 2016 s cílem umožnit příští Komisi a Parlamentu přehodnotit politické priority EU, přizpůsobit VFR novým problémům a potřebám a plně zohlednit nejnovější makroekonomické výhledy; trvá na tom, že povinný přezkum jak výdajových, tak příjmových stránek rozpočtu EU, který má provést Komise, musí doplňovat legislativní návrh na revizi nařízení o VFR, jak je uvedeno v prohlášení Komise, které je přílohou tohoto nařízení; hodlá učinit tuto povinnou revizi VFR svým klíčovým požadavkem při uvedení nového předsedy Komise do úřadu;

8.  opakuje, že posílená flexibilita VFR na období 2014–2020 má klíčový význam, aby bylo možno plně využít příslušných stropů VFR pro závazky (960 miliard EUR) a platby (908,4 miliardy EUR), jak stanovila Evropská rada; vítá proto skutečnost, že Rada schválila dva klíčové návrhy, které předložil Parlament, totiž vytvoření celkového rozpětí pro platby a celkového rozpětí pro závazky, které umožní automatický přenos nevyužitých prostředků z jednoho rozpočtového roku do druhého; považuje však za politováníhodné, že Rada uložila omezení (týkající se času a výše částky), která mohou zabránit plnému využívání těchto nástrojů; domnívá se, že zlepšování těchto mechanismů by mělo být nedílnou součástí revize VFR po volbách, kterou by měla Komise navrhnout;

9.  zdůrazňuje, že nová pravidla flexibility týkající se závazků by měla vést v průběhu platnosti VFR na období 2014–2020 k přidělení dalších prostředků pro programy spojené s růstem a zaměstnaností, a zejména pro iniciativu na podporu zaměstnanosti mladých lidí, s cílem zajistit soustavné financování a co nejúčinnější využívání schválených stropů;

10. vítá dřívější zapsání prostředků na iniciativu na podporu zaměstnanosti mladých lidí do rozpočtů na roky 2014/2015 a trvá na tom, že od roku 2016 budou zapotřebí prostředky navíc k zajištění udržitelnosti a účinnosti tohoto programu;

11. zdůrazňuje, že na naléhání Parlamentu budou do rozpočtů na roky 2014/2015 dříve zapsány také prostředky na programy Horizont 2020, Erasmus a COSME, s cílem snížit propad financování mezi příslušnými prostředky v rozpočtech na rok 2013 a 2014; trvá navíc na tom, že je nezbytné, aby byly další prostředky poskytnuty rovněž pro Digitální agendu;

12. vítá skutečnost, že se počítá s dalším navýšením prostředků pro režim rozdělování potravin o 1 miliardu EUR pro ty členské státy, které jej hodlají využívat pro pomoc nejzranitelnějším osobám v Unii; očekává, že se Rada a Parlament co nejdříve dohodnou na konkrétních způsobech provádění tohoto závazku v rámci probíhajícího jednání o právním základu pro uvedený režim;

13. lituje toho, že Rada nebyla schopna dosáhnout jakéhokoli pokroku v otázce reformy systému vlastních zdrojů na základě legislativních návrhů, které předložila Komise; zdůrazňuje, že rozpočet EU by měl být financován ze skutečných vlastních zdrojů, jak stanoví Smlouva, a prohlašuje, že je odhodlán provést reformu, která sníží podíl příspěvků založených na HND do rozpočtu EU na maximálně 40 %; očekává proto společné prohlášení o vlastních zdrojích, na kterém se dohodou všechny tři orgány EU a které umožní dosáhnout konkrétního pokroku, zejména s ohledem na přezkum/revizi VFR v polovině období; vyzývá proto, aby zároveň s formálním přijetím nařízení o VFR byla svolána skupina na vysoké úrovni pro vlastní zdroje, která by byla pověřena prozkoumáním všech aspektů reformy systému vlastních zdrojů;

14. vítá výsledek jednání o jednotnosti a transparentnosti rozpočtu EU; je toho názoru, že jakýkoli možný „rozpočet eurozóny“, o kterém je možno v budoucnu uvažovat, by měl být buď začleněn do rozpočtu EU, nebo být jeho přílohou;

15. považuje postup, který vedl k této dohodě na VFR na období 2014–2020, za velmi politováníhodný, neboť ve skutečnosti byl v jeho důsledku Parlament připraven o své rozpočtové pravomoci v pravém slova smyslu, jak jsou stanoveny ve SFEU; domnívá se, že četné schůzky, které v několika uplynulých letech proběhly mezi jeho delegací a jednotlivými předsednictvími Rady u příležitosti příslušných zasedání Rady pro obecné záležitosti, i jeho účast na neformálních schůzkách Rady projednávajících VFR neposloužily jasnému účelu, neboť neměly dopad na ducha, harmonogram nebo obsah jednání nebo na postoj Rady, včetně potřeby rozlišovat legislativní a rozpočtové aspekty dohody o VFR;

16. vyzývá proto Rozpočtový výbor, aby ve spolupráci s Výborem pro ústavní záležitosti vyvodil nezbytné závěry a předložil nové návrhy týkající se podmínek podobných jednání s cílem zajistit demokratickou povahu a transparentnost celého rozpočtového postupu;

17. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Evropské radě, Radě, Komisi, vládám a parlamentům členských států a ostatním dotčeným orgánům a institucím.