Návrh spoločného uznesenia - RC-B7-0334/2013Návrh spoločného uznesenia
RC-B7-0334/2013

SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA o politickej dohode o viacročnom finančnom rámci na roky 2014 – 2020

2.7.2013 - (2012/2799 (RSP)).

predložený v súlade s článkom 110 ods. 2 a 4 rokovacieho poriadku,
ktorý nahrádza návrhy skupín:
ALDE (B7‑0334/2013)
PPE, S&D (B7‑0340/2013)

Joseph Daul, Alain Lamassoure, Jean-Luc Dehaene v mene poslaneckého klubu PPE
Hannes Swoboda, Ivailo Kalfin v mene skupiny S&D
Guy Verhofstadt, Anne E. Jensen v mene skupiny ALDE


Postup : 2012/2799(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
RC-B7-0334/2013
Predkladané texty :
RC-B7-0334/2013
Rozpravy :
Prijaté texty :

Uznesenie Európskeho parlamentu o politickej dohode o viacročnom finančnom rámci na roky 2014 – 2020

(2012/2799 (RSP)).

Európsky parlament,

–   so zreteľom na články 310, 311, 312 a 323 Zmluvy o fungovaní EÚ (ZFEÚ),

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 23. októbra 2012 v záujme dosiahnutia pozitívneho výsledku postupu schvaľovania viacročného finančného rámca na roky 2014 – 2020[1],

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 13. marca 2013 o záveroch Európskej rady zo 7. a 8. februára o viacročnom finančnom rámci[2],

–   so zreteľom na závery Európskej rady prijaté 8. februára 2013,

–   so zreteľom na závery Európskej rady prijaté 28. júna 2013,

–   so zreteľom na článok 110 ods. 2 a 4 rokovacieho poriadku,

1.  víta politickú dohodu dosiahnutú 27. júna 2013 na najvyššej politickej úrovni medzi Parlamentom, predsedníctvom Rady a Komisiou o viacročnom finančnom rámci (VFR) na roky 2014 – 2020 po dlhých a namáhavých rokovaniach; uznáva významnú úlohu írskeho predsedníctva v úsilí o dosiahnutie tejto dohody;

2.  zdôrazňuje, že – vďaka vytrvalosti Parlamentu pri rokovaniach – boli prvýkrát prijaté mnohé ustanovenia, ktoré pomôžu tomu, aby bol nový finančný rámec funkčný, konzistentný, transparentný a lepšie reagoval na potreby občanov EÚ; poukazuje najmä na nové dohody týkajúce sa revízie VFR, flexibility, vlastných zdrojov a jednoty a transparentnosti rozpočtu, ktoré predstavovali kľúčové priority Parlamentu v rokovaniach;

3.  je pripravený predložiť nariadenie o VFR a novú medziinštitucionálnu dohodu na hlasovanie na začiatku jesene, hneď po tom, ako budú splnené nevyhnutné technické a právne podmienky na dokončenie príslušných textov, aby tieto odrážali celkovú dohodu medzi Radou a Parlamentom;

4.  pripomína však svoju pozíciu, ako je uvedená vo vyššie uvedenom uznesení o VFR z 13. marca 2013, v súlade s ktorou súhlas pri hlasovaní o nariadení o VFR nemôže byť udelený, ak nie je absolútna záruka, že zostávajúce platobné nároky za rok 2013 budú plne uhradené; očakáva preto, že Rada prijme formálne rozhodnutie o návrhu opravného rozpočtu 2/2013 v výške 7,3 miliardy EUR, a to najneskôr počas zasadnutia Rady Ecofin, ktoré sa bude konať 9. júla 2013; trvá na tom, aby Rada dodržala svoj politický záväzok prijať bezodkladne ďalší opravný rozpočet, aby sa zabránilo výpadku v platobných prostriedkoch, ktorý by mohol viesť k štrukturálnym deficitom v rozpočte EÚ na konci roka 2013; vyhlasuje, že Parlament buď neudelí svoj súhlas s nariadením o VFR, alebo neprijme rozpočet na rok 2014, pokiaľ Rada neprijme tento nový opravný rozpočet, ktorý pokryje deficit, ako ho určila Komisia;

5.  ďalej zdôrazňuje, že nariadenie o VFR nemôže byť právoplatne prijaté, ak sa nedosiahne politická dohoda o príslušných právnych základoch, najmä o bodoch, ktoré sa odrážajú aj v nariadení o VFR; vyjadruje svoju ochotu uzavrieť rokovania o právnych základoch pre všetky viacročné programy čo najskôr a opäť potvrdzuje dodržiavanie zásady, že „nič nie je dohodnuté, kým nie je dohodnuté všetko“; trvá na plnom rešpektovaní legislatívnych právomocí Parlamentu, ako ich udeľuje Lisabonská zmluva, a vyzýva Radu, aby riadne rokovala o všetkých častiach právnych základov „súvisiacich s VFR“; víta politické dohody, ktoré sa doteraz dosiahli o viacerých nových viacročných programoch EÚ;

6.  berie na vedomie fiškálnu konsolidáciu, ktorej čelia členské štáty; domnieva sa však, že celková úroveň budúceho VFR, ako sa rozhodlo na zasadnutí Európskej rady, nedosahuje politické ciele EÚ a potrebu zabezpečiť úspešnú implementáciu stratégie Európa 2020; je znepokojený tým, že táto úroveň zdrojov nemusí stačiť na to, aby mala EÚ k dispozícii potrebné prostriedky na zotavenie sa zo súčasnej krízy koordinovaným spôsobom a aby z nej vyšla silnejšia; ľutuje, že členské štáty aj naďalej podceňujú úlohu rozpočtu EÚ a jeho príspevku k posilneniu správy ekonomických záležitostí a fiškálnej koordinácie v celej EÚ; navyše sa obáva, že také nízke stropy VFR značne znížia manévrovací priestor Parlamentu v priebehu ročného rozpočtového postupu;

7.  zdôrazňuje význam povinného hodnotenia a následnej revízie nasledujúceho VFR do konca roku 2016, aby mohli nasledujúca Komisia a Parlament opäť posúdiť politické priority EÚ, prispôsobiť VFR novým výzvam a potrebám a zohľadniť najnovšie makroekonomické predpoklady; trvá na tom, aby povinné hodnotenie výdavkov aj príjmov rozpočtu EÚ vykonané Komisiou sprevádzal legislatívny návrh revízie nariadenia o VFR, ako sa to uvádza vo vyhlásení Komisie priloženom k uvedenému nariadeniu; hodlá vzniesť túto povinnú revíziu VFR ako kľúčovú požiadavku pri vymenúvaní nového predsedu Komisie;

8.  opätovne zdôrazňuje zásadný význam posilnenej flexibility vo VFR 2014 – 2020 s cieľom plného využitia príslušných stropov VFR pre záväzky (960 mld. EUR) a platby (908,4 mld. EUR), ako ich stanovila Európska rada; preto víta, že Rada schválila dva kľúčové návrhy Parlamentu, a to vytvorenie celkovej rezervy výdavkových a viazaných rozpočtových prostriedkov, ktoré umožnia automatický prevod nevyužitých prostriedkov z jedného rozpočtového roka do druhého; považuje za poľutovaniahodné, že obmedzenia, ktoré presadila Rada (z hľadiska času alebo prostriedkov), môžu zabrániť plnému využitiu týchto nástrojov; domnieva sa, že zlepšenie týchto mechanizmov by malo byť neoddeliteľnou súčasťou povolebnej revízie VFR, ktorú Komisia musí navrhnúť;

9.  zdôrazňuje, že nové pravidlá týkajúce sa flexibility v oblasti viazaných prostriedkov by mali viesť v priebehu VFR na roky 2014 – 2020 k ďalším prostriedkom na programy týkajúce sa rastu a zamestnanosti, najmä na iniciatívu Zamestnanosť mládeže, s cieľom zabezpečiť ďalšie financovanie a maximalizovať efektívne využívanie schválených stropov;

10. víta predbežné pridelenie prostriedkov na iniciatívu Zamestnanosť mládeže na obdobie 2014/15 a trvá na tom, že dodatočné prostriedky budú potrebné v roku 2016 na zabezpečenie udržateľnosti a účinnosti tohto programu;

11. zdôrazňuje, že výsledkom vytrvalosti Parlamentu je prednostné uskutočnenie financovania programov Horizont 2010, Erasmus a COSME v roku 2014/15 na zníženie nedostatkov vo financovaní príslušných prostriedkov v rozpočtoch na roky 2013 a 2014; trvá na tom, že je potrebné prideliť ďalšie finančné prostriedky aj pre digitálnu agendu;

12. víta skutočnosť, že sa ustanovilo ďalšie zvýšenie v objeme až do 1 mld. EUR na program distribúcie potravín pre členské štáty, ktoré ho chcú využiť na pomoc najchudobnejším ľuďom v Únii; očakáva, že Rada a Parlament sa čoskoro dohodnú na konkrétnych podmienkach vykonávania tohto záväzku v kontexte súčasných rokovaní o právnom základe tohto systému;

13. ľutuje, že Rada nedokázala dosiahnuť pokrok v reforme systému vlastných zdrojov na základe legislatívnych návrhov, ktoré predložila Komisia; zdôrazňuje, že rozpočet EÚ by mal byť financovaný zo skutočných vlastných zdrojov, ako je stanovené v zmluve, a potvrdzuje odhodlanie, pokiaľ ide o reformu, ktorou sa zníži podiel príspevkov na základe HND k rozpočtu EÚ na najviac 40 %; očakáva, že spoločné vyhlásenie o vlastných zdrojoch, na ktorom sa dohodli všetky tri inštitúcie EÚ, umožní dosiahnuť hmatateľný pokrok, najmä pokiaľ ide o hodnotenie/revíziu po uplynutí polovice trvania VFR; vyzýva preto na zvolanie skupiny na vysokej úrovni o vlastných zdrojoch v čase formálneho prijatia nariadenia o VFR s mandátom na posúdenie všetkých aspektov reformy systému vlastných zdrojov;

14. víta výsledok rokovaní o jednotnosti a transparentnosti rozpočtu EÚ; domnieva sa, že prípadný rozpočet eurozóny, o ktorom by sa mohlo uvažovať v budúcnosti, by mal byť integrovaný do rozpočtu EÚ alebo byť k nemu pripojený;

15. považuje za veľmi poľutovaniahodné, že postup, ktorý viedol k tejto dohode o VFR 2014 – 2020, mal v skutočnosti za následok odňatie skutočných rozpočtových právomocí Parlamentu ustanovených v ZFEÚ; domnieva sa, že mnohé schôdze, ktoré sa konali v uplynulých rokoch medzi jeho delegáciou a následnými predsedníctvami Rady o rezervách príslušných zasadnutí Rady pre všeobecné záležitosti, rovnako ako jeho účasť na neformálnych zasadnutiach Rady týkajúcich sa VFR, nemali žiaden jasný zmysel, pretože nemali žiadny vplyv na ducha, kalendár alebo obsah rokovaní a pozíciu Rady, ani pokiaľ išlo o potrebu odlíšiť zákonodarné aspekty dohody o VFR od rozpočtových aspektov;

16. vyzýva preto svoj Výbor pre rozpočet, aby v spolupráci s Výborom pre ústavné veci prijal potrebné závery a predložil nové návrhy o podmienkach takýchto rokovaní, aby zabezpečili demokratickosť a transparentnosť celého rozpočtového postupu;

17. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Európskej rade, Rade, Komisii, vládam a parlamentom členských štátov a iným príslušným inštitúciám a orgánom.