Predlog skupne resolucije - RC-B7-0334/2013Predlog skupne resolucije
RC-B7-0334/2013

PREDLOG SKUPNE RESOLUCIJE o političnem sporazumu o večletnem finančnem okviru 2014–2020

2.7.2013 - (2012/2799(RSP))

v skladu s členom 110(2) in 110(4) Poslovnika,
ki nadomesti predloge resolucij naslednjih skupin:
ALDE (B7‑0334/2013)
PPE, S&D (B7‑0340/2013)

Joseph Daul, Alain Lamassoure, Jean-Luc Dehaene v imenu skupine PPE
Hannes Swoboda, Ivailo Kalfin v imenu skupine S&D
Guy Verhofstadt, Anne E. Jensen v imenu skupine ALDE


Postopek : 2012/2799(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
RC-B7-0334/2013
Predložena besedila :
RC-B7-0334/2013
Razprave :
Sprejeta besedila :

Resolucija Evropskega parlamenta o političnem sporazumu o večletnem finančnem okviru 2014–2020

(2012/2799(RSP))

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju členov 310, 311, 312 in 323 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU),

–   ob upoštevanju svoje resolucije z dne 23. oktobra 2012 v interesu doseganja pozitivnega izida postopka odobritve večletnega finančnega okvira 2014–2020[1],

–   ob upoštevanju svoje resolucije z dne 13. marca 2013 o izidu zasedanja Evropskega sveta 7. in 8. februarja o večletnem finančnem okviru[2],

–   ob upoštevanju sklepov Evropskega sveta, sprejetih 8. februarja 2013,

–   ob upoštevanju sklepov Evropskega sveta, sprejetih 28. junija 2013,

–   ob upoštevanju člena 110(2) in (4) Poslovnika,

1.  pozdravlja politični sporazum o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020, ki je bil po dolgotrajnih in napornih pogajanjih dosežen 27. junija 2013 na najvišji politični ravni med Parlamentom, predsedstvom Sveta in Komisijo; priznava pomembno vlogo irskega predsedstva pri doseganju tega sporazuma;

2.  poudarja, da so bile zahvaljujoč vztrajnosti Parlamenta v pogajanjih prvič sprejete številne določbe, ki bodo zagotovile, da bo novi finančni okvir deloval usklajeno in pregledno ter se bo bolje odzival na potrebe državljanov EU; še posebej opozarja na nove ureditve, ki se nanašajo na pregled večletnega finančnega okvira, prožnost, lastna sredstva ter enotnost in preglednost proračuna in ki so bile v pogajanjih prednostna naloga Parlamenta;

3.  izraža pripravljenost, da se o uredbi o večletnem finančnem okviru in novem medinstitucionalnem sporazumu glasuje zgodaj jeseni, takoj ko bodo izpolnjeni potrebni tehnični in pravni pogoji za dokončno oblikovanje njunih besedil ob upoštevanju splošnega sporazuma, ki sta ga dosegla Svet in Parlament;

4.  vseeno ponavlja stališče, ki ga je izrazil v navedeni resoluciji z dne 13. marca 2013 o večletnem finančnem okviru, da bo za uredbo o večletnem finančnem okviru glasoval le, če bo brezpogojno zagotovljeno, da bodo neporavnane terjatve za leto 2013 krite v celoti; zato pričakuje, da bo Svet sprejel uraden sklep o predlogu spremembe proračuna št. 2 za leto 2013 v višini 7,3 milijarde EUR najpozneje do zasedanja Sveta za ekonomske in finančne zadeve 9. julija 2013; vztraja, da mora Svet izpolniti svojo politično zavezo, da bo brez odlašanja sprejel dodatno spremembo proračuna, da bi se izognili pomanjkanju sredstev za plačila, kar bi utegnilo konec leta 2013 privesti do strukturnega primanjkljaja v proračunu EU; izjavlja, da Parlament ne bo dal soglasja k uredbi o večletnem finančnem okviru oziroma sprejel proračuna za leto 2014, dokler Svet ne bo sprejel omenjene dodatne spremembe proračuna, s katero bo pokrit še preostali primanjkljaj, kot ga je izračunala Komisija;

5.  poleg tega poudarja, da je uredbo o večletnem finančnem okviru mogoče pravno sprejeti le, če bo dosežen politični dogovor o ustrezni pravni podlagi, zlasti o temah, ki jih obravnava tudi ta uredba; izraža pripravljenost za čimprejšnjo sklenitev pogajanj o pravni podlagi za večletne programe in znova potrjuje pripadnost načelu, da ni nič dogovorjeno, dokler ni dogovorjeno vse. vztraja, da je treba v celoti spoštovati zakonodajna pooblastila, ki jih ima Parlament po Lizbonski pogodbi, in poziva Svet, naj se ustrezno pogaja o vseh delih pravne podlage, ki se nanaša na večletni finančni okvir pozdravlja politične sporazume, ki so bili doslej sprejeti o novih večletnih programih EU;

6.  se zaveda, da morajo nekatere države članice konsolidirati javne finance; kljub temu meni, da skupna višina prihodnjega večletnega finančnega okvira, kot jo je določil Evropski svet, ne zadostuje za uresničitev političnih ciljev EU in uspešno izvajanje strategije Evropa 2020; izraža zaskrbljenost, da omenjeni znesek morda ne bo zadostoval in da EU ne bo dobila sredstev, ki jih potrebuje, da bi za prebroditev sedanje krize delovala usklajeno in da bi postala močnejša; obžaluje, da države članice še naprej podcenjujejo vlogo proračuna EU in njegov prispevek k okrepitvi gospodarskega upravljanja in fiskalnega usklajevanja po vsej EU; poleg tega se boji, da se bo zaradi prenizkih zgornjih meja večletnega finančnega okvira manevrski prostor Parlamenta v letnih proračunskih postopkih občutno zmanjšal;

7.  poudarja, da je treba do konca leta 2016 obvezno izvesti pregled in nato še revizijo prihodnjega večletnega finančnega okvira, da bosta lahko prihodnja Komisija in Parlament znova ocenila politične naloge EU, okvir prilagodila novim izzivom in potrebam ter v celoti upoštevala najnovejše makroekonomske napovedi; vztraja, da je treba hkrati z obveznim pregledom odhodkov in prihodkov v proračunu EU, ki ga bo opravila Komisija, pripraviti zakonodajni predlog za revizijo uredbe o večletnem finančnem okviru, kakor je navedeno v izjavi Komisije, ki je priložena tej uredbi; namerava omenjeno obvezno revizijo večletnega finančnega okvira postaviti kot osrednji pogoj pri imenovanju novega predsednika Komisije;

8.  znova opozarja na ključno vlogo večje prožnosti v večletnem finančnem okviru 2014–2020, da bo mogoče v celoti izrabiti zgornje meje tega okvira za obveznosti (960 milijard EUR) in plačila (908,4 milijarde EUR), kot jih je določil Evropski svet; zato pozdravlja dejstvo, da je Svet odobril dva poglavitna predloga Parlamenta, namreč da se določi skupna razlika do zgornje meje za plačila in skupna razlika do zgornje meje za obveznosti, kar bo omogočilo samodejen prenos neporabljenih sredstev v naslednje proračunsko leto; obžaluje pa omejitve, ki jih je uvedel Svet (časovne ali povezane z zneski), saj utegnejo preprečiti, da bi se ta instrumenta v celoti uporabila; meni, da bi moralo biti izboljšanje teh mehanizmov sestavni del revizije večletnega finančnega okvira, ki jo bo predlagala Komisija po volitvah;

9.  poudarja, da bi morala nova pravila glede prožnosti pri obveznostih v večletnem finančnem okviru 2014–2020 privesti do dodelitve dodatnih sredstev za programe rasti in zaposlovanja, zlasti za pobudo za zaposlovanje mladih, da bo poskrbljeno za nepretrgano financiranje in da bodo dogovorjene zgornje meje čim bolje izrabljene;

10. pozdravlja dejstvo, da bodo proračunska sredstva za pobudo za zaposlovanje mladih izplačana že v začetku programskega obdobja, namreč v letih 2014 in 2015, in vztraja, da bo treba z letom 2016 poiskati dodatna sredstva, da se zagotovi trajnostnost in učinkovitost tega programa;

11. poudarja, da bodo zaradi vztrajnosti Parlamenta v začetku programskega obdobja, torej v letih 2014 in 2015, izplačana tudi proračunska sredstva za programe Obzorje 2020, Erasmus in COSME, da se zmanjša primanjkljaj v financiranju med proračunoma za leti 2013 in 2014; poleg tega vztraja, da je treba dodatna finančna sredstva nujno zagotoviti tudi za digitalni načrt;

12. pozdravlja dejstvo, da je bilo poskrbljeno za dodatno povečanje sredstev za program razdeljevanja hrane do zneska 1 milijarde EUR, države članice pa bodo ta denar lahko porabile za pomoč najbolj prikrajšanim osebam v Uniji; pričakuje, da se bosta Svet in Parlament med potekajočimi pogajanji o pravni podlagi za omenjeni program čim prej dogovorila o konkretnih podrobnostih glede izvrševanja teh obveznosti;

13. obžaluje dejstvo, da Svet ni dosegel napredka pri reformi sistema lastnih sredstev na podlagi zakonodajnih predlogov, ki jih je pripravila Komisija; poudarja, da bi se moral proračun EU napajati z resničnimi lastnimi sredstvi, kot določa Pogodba, in izraža zavezanost reformi, s katero bo delež prispevkov na osnovi BND v proračun EU zmanjšan, tako da bo znašal največ 40 %; glede na to pričakuje, da bo skupna izjava o virih lastnih sredstev, o kateri so se dogovorile tri institucije EU, omogočila oprijemljiv napredek, zlasti v luči vmesnega pregleda in revizije večletnega finančnega okvira; zato poziva, da se sočasno z uradnim sprejetjem uredbe o večletnem finančnem okviru skliče skupino na visoki ravni za lastna sredstva z nalogo, naj preuči vse vidike reforme sistema lastnih sredstev;

14. pozdravlja izid pogajanj o enotnosti in preglednosti proračuna EU; meni, da bi moral biti morebitni proračun evroobmočja, če bo uveden nekoč v prihodnosti, del proračuna EU oziroma bi mu moral biti priložen;

15. meni, da je postopek, ki je privedel do sporazuma o večletnem finančnem okviru 2014–2020 in ki je v resnici Parlament prikrajšal za resnične proračunske pristojnosti, kot mu jih podeljuje PDEU, vreden obžalovanja; meni, da številna srečanja njegove delegacije in predsedstev Sveta, ki so v zadnjih letih potekala ob robu zadevnih sej Sveta za splošne zadeve, pa tudi njegova udeležba na neuradnih srečanjih Sveta na temo večletnega finančnega okvira niso služili jasnemu namenu, saj niso prav nič vplivali na duha, urnik in vsebino pogajanj oziroma na stališče Sveta, vključno s tem, da je treba razlikovati med zakonodajnimi in proračunskimi vidiki sporazuma o večletnem finančnem okviru;

16. zato poziva Odbor za proračun, naj v sodelovanju z Odborom za ustavne zadeve oblikuje potrebne sklepe in pripravi nove predloge o tem, kako naj ta pogajanja potekajo, da bi zagotovili demokratičnost in preglednost celotnega zakonodajnega postopka;

17. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Evropskemu svetu, Svetu, Komisiji, vladam in parlamentom držav članic ter drugim zadevnim institucijam in organom.