Menetlus : 2013/2682(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : RC-B7-0336/2013

Esitatud tekstid :

RC-B7-0336/2013

Arutelud :

PV 03/07/2013 - 14
CRE 03/07/2013 - 14

Hääletused :

PV 04/07/2013 - 13.3
CRE 04/07/2013 - 13.3

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2013)0322

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK
PDF 146kWORD 67k
2.7.2013
PE515.880v01-00}
PE515.881v01-00}
PE515.886v01-00}
PE515.887v01-00} RC1
 
B7-0336/2013}
B7-0337/2013}
B7-0342/2013}
B7-0343/2013} RC1

vastavalt kodukorra artikli 110 lõigetele 2 ja 4,

asendades järgmiste fraktsioonide esitatud resolutsiooni ettepanekuid:

Verts/ALE (B7‑0336/2013)

PPE (B7‑0337/2013)

ALDE (B7‑0342/2013)

S&D (B7‑0343/2013)


USA Riikliku Julgeolekuagentuuri jälgimisprogramm ning ELi liikmesriikide jälgimisasutused ja nende mõju ELi kodanike eraelu puutumatusele (2013/2682(RSP))


Axel Voss, Manfred Weber, Véronique Mathieu Houillon, Salvatore Iacolino, Rafał Trzaskowski, Daniel Caspary fraktsiooni PPE nimel
Dimitrios Droutsas, Claude Moraes, Juan Fernando López Aguilar, Sylvie Guillaume fraktsiooni S&D nimel
Sophia in ‘t Veld, Sarah Ludford, Renate Weber, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck, Leonidas Donskis, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Andrea Zanoni, Hannu Takkula, Michael Theurer, Gianni Vattimo, Marietje Schaake fraktsiooni ALDE nimel
Rebecca Harms, Daniel Cohn-Bendit, Jan Philipp Albrecht, Judith Sargentini fraktsiooni Verts/ALE nimel

Euroopa Parlamendi resolutsioon USA Riikliku Julgeolekuagentuuri jälgimisprogrammi ning ELi liikmesriikide jälgimisasutuste ja nende mõju kohta ELi kodanike eraelu puutumatusele (2013/2682(RSP))  

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse Euroopa Liidu lepingu artikleid 2, 3, 6 ja 7 ning Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 16,

–   võttes arvesse Euroopa Liidu põhiõiguste hartat ning Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni,

–   võttes arvesse Euroopa Nõukogu 28. jaanuari 1981. aasta konventsiooni 108 üksikisikute kaitse kohta isikuandmete automaattöötlusel ning selle 8. novembri 2001. aasta lisaprotokolli,

–   võttes arvesse eraelu puutumatust ja andmekaitset käsitlevaid ELi õigusakte, eriti direktiivi 95/46/EÜ üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta, raamotsust 2008/977/JSK kriminaalasjades tehtava politsei- ja õigusalase koostöö raames töödeldavate isikuandmete kaitse kohta, direktiivi 2002/58/EÜ eraelu puutumatuse ja elektroonilise side kohta ning määrust (EÜ) nr 45/2001 üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ühenduse institutsioonides ja asutustes ning selliste andmete vaba liikumise kohta,

–   võttes arvesse komisjoni ettepanekuid võtta vastu ELi andmekaitsekorra reformi käsitlev määrus ja direktiiv,

–   võttes arvesse ELi ja USA vahelist vastastikuse õigusabi osutamise lepingut, mille alusel lubatakse andmeid vahetada kuritegude ennetamise ja uurimise eesmärgil, küberkuritegevuse konventsiooni (CETS nr 185), ELi ja USA vahelist kokkulepet programmi Safe Harbor kohta (2000/520/EÜ) ning Safe Harbori kava käimasolevat läbivaatamist,

–   võttes arvesse USA terrorismivastast seadust (Patriot Act) ja vastuluureseadust (Foreign Intelligence Surveillance Act – FISA), sealhulgas FISA 2008. aasta muutmisakti (FISAAA) jagu 702,

–   võttes arvesse ELi ja USA vahel politsei- ja õigusalase koostöö raames edastatavate ja töödeldavate isikuandmete kaitse raamlepingu üle käimasolevaid läbirääkimisi,

–   võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone eraelu puutumatuse ja andmekaitse kohta, eelkõige 5. septembri 2001. aasta resolutsiooni era- ja äriside ülemaailmse pealtkuulamissüsteemi (pealtkuulamissüsteem Echelon) olemasolu kohta(1);

–   võttes arvesse Euroopa Ülemkogu eesistuja Herman van Rompuy, Euroopa Parlamendi presidendi Martin Schulzi, komisjoni asepresidendi ning õigusküsimuste, põhiõiguste ja kodakondsuse voliniku Viviane Redingi ja komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja Catherine Ashtoni avaldusi,

–   võttes arvesse kodukorra artikli 110 lõikeid 2 ja 4,

A. arvestades, et ELi ja USA Atlandi-ülene partnerlus peab rajanema vastastikusel usaldusel ja austusel, usalduslikul ja vastastikusel koostööl, põhiõiguste austamisel ja õigusriigi põhimõttel;

B.  arvestades, et ELi liikmesriigid on kohustatud järgima põhiõigusi ning Euroopa Liidu lepingu artiklis 2 ja Euroopa Liidu põhiõiguste hartas sätestatud väärtusi;

C. arvestades, et nende põhimõtete järgimine on seatud praegu kahtluse alla pärast rahvusvahelises ajakirjanduses 2013. aasta juunis avaldatud tõendusmaterjali selle kohta, et USA ametivõimudel on selliste programmide nagu PRISM kaudu USA internetiteenuste osutajate vahendusel laialdane juurdepääs ELi kodanike isikuandmetele ning nimetatud ametivõimud töötlevad neid andmeid laialdaselt;

D. arvestades, et see kahtlus puudutab mitte ainult USA ametivõimude meetmeid, vaid ka neid, mida on võtnud mitmed ELi liikmesriigid, kes rahvusvahelise ajakirjanduse teatel tegid koostööd PRISMi ja teiste samalaadsete programmidega või said juurdepääsu loodud andmebaasidele;

E.  arvestades lisaks, et mitmel ELi liikmesriigil on olemas PRISMiga sarnased jälgimisprogrammid või nad kaaluvad selliste programmide loomist;

F.  arvestades, et eriti on tõstatunud küsimus, kas ELi õigusaktidega on kooskõlas Ühendkuningriigi luureasutuse Valitsusside Peakorter (Government Communications Headquarters – GCHQ) tegevus, kes programmi „Tempora” raames on otseselt jälginud merealuste kaablite kaudu toimuvat Atlandi-ülest elektronsidet; arvestades, et teadete kohaselt kasutavad ka teised liikmesriigid juurdepääsu riikidevahelisele elektronsidele ilma korralise volituseta, vaid erikohtute korralduse alusel, jagavad andmeid teiste riikidega (Rootsi) ja võivad oma jälgimisvõimet suurendada (Madalmaad, Saksamaa); arvestades, et mõnedes liikmesriikides on väljendatud muret seoses salateenistuste pealtkuulamisvolitustega (Poola);

G. arvestades, et on märke sellest, et USA on tegelenud ka ELi institutsioonide ning ELi ja liikmesriikide saatkondade ja esinduste jälgimise ja nende järele nuhkimisega;

H. arvestades, et volinik Reding on kirjutanud USA justiitsministrile Eric Holderile kirja, tuues välja Euroopas muret tekitavad asjad ning paludes täpsustusi ja selgitusi PRISMi ja teiste samalaadsete programmide kohta, mis hõlmavad andmete kogumist ja otsimist, samuti seaduste kohta, mille alusel selliseid programme saab lubada; arvestades, et USA ametivõimudelt ei ole veel täielikku vastust saadud, vaatamata aruteludele, mis toimusid ELi ja USA justiitsministrite kohtumisel 14. juunil 2013 Dublinis;

I.   arvestades, et programmi Safe Harbor alase kokkuleppe kohaselt on ELi liikmesriikidel ja Euroopa Komisjonil kohustus tagada isikuandmete turvalisus ja terviklus; arvestades, et programmiga PRISM seotud ettevõtted on rahvusvahelise ajakirjanduse teatel kõik programmi Safe Harbor alase kokkuleppe osalised; arvestades, et vastavalt nimetatud kokkuleppe artiklile 3 on komisjon kohustatud kokkuleppe tühistama või peatama, kui selle sätteid ei täideta;

J.   arvestades, et ELi ja USA vastastikuse õigusabi osutamise lepingus, mille on ratifitseerinud Euroopa Liit ja USA Kongress, määratakse kindlaks kord, kuidas koguda ja vahetada teavet ning taotleda ja anda abi ühes riigis asuva tõendusmaterjali kogumiseks, et aidata kaasa kriminaaluurimisele või -menetlusele teises riigis;

K. arvestades, et oleks väga kahju, kui hiljuti esitatud väited mõjutaksid püüdlusi sõlmida Atlandi-ülene kaubandus- ja investeerimispartnerlus, millega näidatakse üles kindlat tahet veelgi tugevdada ELi ja USA partnerlust;

L.  arvestades, et volinik Malmström teatas 14. juunil 2013 Atlandi-ülese eksperdirühma loomisest;

M. arvestades, et volinik Reding pöördus kirjalikult Ühendkuningriigi ametivõimude poole, väljendades muret seoses programmi „Tempora” kohta ajakirjanduses avaldatud teabega ning paludes selgitada programmi ulatust ja toimimist; arvestades, et Ühendkuningriigi ametivõimud on GCHQ jälgimistegevuse kaitseks välja astunud ning kinnitanud, et kõnealune asutus tegutseb rangete ja õiguspäraste suuniste alusel;

N. arvestades, et ELi tasandil on käimas andmekaitse reform – direktiivi 95/46/EÜ läbivaatamine ja asendamine esildatud üldise andmekaitsemäärusega ja andmekaitsedirektiiviga üksikisikute kaitse kohta seoses pädevates asutustes isikuandmete töötlemisega kuritegude tõkestamise, uurimise, avastamise ja nende eest vastutusele võtmise või kriminaalkaristuste täitmisele pööramise eesmärgil ning selliste andmete vaba liikumise kohta;

1.  väljendab tõsist muret – kinnitades samal ajal oma jätkuvat toetust Atlandi-ülestele pingutustele võitluses terrorismi ja organiseeritud kuritegevuse vastu – PRISMi ning teiste samalaadsete programmide pärast, kuna – juhul kui praegu kättesaadav teave kinnitust leiab – võidakse nendega tõsiselt rikkuda ELi kodanike ja elanike põhiõigust eraelu puutumatusele ja andmete kaitsele, samuti õigust era- ja perekonnaelule, teabevahetuse konfidentsiaalsust, süütuse presumptsiooni, sõnavabadust, teabevabadust ja ettevõtlusvabadust;

2.  mõistab karmilt hukka spioneerimise ELi esindustes, millel – juhul kui praegu kättesaadav teave kinnitust leiab – võib olla mõju Atlandi-ülestele suhetele ja mis lisaks sellele kujutaks endast diplomaatiliste suhete Viini konventsiooni tõsist rikkumist; nõuab, et USA ametivõimud küsimust viivitamatult selgitaks;

3.  palub USA ametivõimudel esitada ELile ilma põhjendamatu viivituseta täielik teave PRISMi ja teiste samalaadsete programmide kohta, mis hõlmavad andmete kogumist, eelkõige mis puudutab nende õiguslikku alust, vajalikkust, proportsionaalsust ja ELi kodanike põhiõiguste kaitseks rakendatud kaitsemeetmeid, nagu ulatuse ja kestuse piirangud, juurdepääsu tingimused ja sõltumatu kontroll, nagu on ette nähtud küberkuritegevuse konventsioonis ja nagu nõudis volinik Reding oma 10. juuni 2013. aasta kirjas USA justiitsministrile Eric Holderile; palub, et USA ametivõimud peataksid ja vaataksid läbi kõik seadused ja jälgimisprogrammid, millega rikutakse ELi kodanike põhiõigusi (õigust eraelu puutumatusele ja andmekaitsele), ELi ja tema liikmesriikide suveräänsust ja pädevust ning küberkuritegevuse konventsiooni sätteid;

4.  kutsub komisjoni, nõukogu ja liikmesriike eespool nimetatud eesmärkide saavutamiseks üles kaaluma USAga nii poliitilisel kui ekspertide tasandil peetavates aruteludes ja läbirääkimistel kõiki enda käsutuses olevaid vahendeid, sealhulgas broneeringuinfot (Passenger Name Records – PNR) ja terroristide rahastamise jälgimisprogrammi (Terrorist Finance Tracking Programme – TFTP) käsitlevate lepingute võimalikku peatamist;

5.  nõuab, et Atlandi-ülesele eksperdirühmale, millest on teatanud volinik Malmström ja milles osaleb ka parlament, tagataks vajalikul tasemel julgeolekukontroll ja juurdepääs kõigile asjakohastele dokumentidele, et see saaks teha oma tööd nõuetekohaselt ja kehtestatud tähtaja piires; nõuab samuti, et parlament oleks eksperdirühmas piisaval määral esindatud;

6.  palub komisjonil ja USA ametivõimudel jätkata viivitamata läbirääkimisi politsei- ja õigusalase koostöö raames edastatavate ja töödeldavate isikuandmete kaitse raamlepingu üle; palub komisjonil läbirääkimiste käigus tagada, et leping vastab vähemalt järgmistele kriteeriumidele:

a) tagab ELi kodanikele õiguse olla teavitatud, kui nende andmeid USAs töödeldakse;

b) tagab, et ELi kodanike juurdepääs USA kohtusüsteemile on võrdne USA kodanike      võimalustega;

c) tagab eelkõige õiguse õiguskaitsele;

7.  palub komisjonil tagada, et ELi andmekaitsestandardid ja läbirääkimised praeguse ELi andmekaitsepaketi üle ei satu USAga kavandatava Atlandi-ülese kaubandus- ja investeerimispartnerluse tagajärjel ohtu;

8.  palub komisjonil kokkulepe programmi Safe Harbor kohta hiljutiste paljastuste valguses täielikult läbi vaadata, lähtudes selle kokkuleppe artiklist 3;

9.  väljendab tõsist muret seoses ilmsiks tulnud asjaoluga, et väidetavalt on liikmesriigid kas USA Riikliku Julgeolekuagentuuri abil või ühepoolselt kasutanud jälgimisprogramme; kutsub kõiki liikmesriike üles kontrollima selliste programmide vastavust ELi esmastele ja teisestele õigusaktidele, eelkõige ELi toimimise lepingu artiklile16 andmekaitse kohta, ning ELi põhiõigustealastele kohustustele, mis tulenevad Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioonist ning liikmesriikide ühistest põhiseaduslikest tavadest;

10. rõhutab, et eranditult kõik ELis teenuseid osutavad ettevõtted peavad järgima ELi õigusakte ja vastutavad nende rikkumise eest;

11. rõhutab, et kolmandate riikide jurisdiktsiooni alla kuuluvad ettevõtted peaksid ELis asuvaid kasutajaid selgelt ja eristatavalt hoiatama võimaluse eest, et õiguskaitse- või luureasutused töötlevad salajaste korralduste või kohtumääruste põhjal isikuandmeid;

12. peab kahetsusväärseks asjaolu, et komisjon on andmekaitsemääruse lekkinud versioonist algse artikli 42 välja jätnud; palub komisjonil selgitada, miks otsustati seda teha; palub nõukogul järgida parlamendi käsitust ja artikkel taas lisada;

13. rõhutab, et demokraatlikes ja õigusriigi põhimõtet järgivates avatud riikides on kodanikel õigus oma põhiõiguste tõsistest rikkumistest teada ja need hukka mõista, muu hulgas need rikkumised, millesse on kaasatud nende oma riigi valitsus; rõhutab, et vaja on kehtestada kord, mis võimaldaks rikkumisest teatajatel paljastada põhiõiguste tõsised rikkumised, ning et sellistele inimestele on vaja pakkuda vajalikku kaitset, muu hulgas rahvusvahelisel tasandil; väljendab oma jätkuvat toetust uurivale ajakirjandusele ja meediavabadusele;

14. palub nõukogul kiiremas korras hoogustada tööd andmekaitsepaketi kallal tervikuna ja eelkõige esildatud andmekaitsedirektiivi kallal;

15. rõhutab vajadust luua ELi tasandil samalaadne parlamendi ja õigusasutuste segakomitee luureteenistuste kontrollimiseks ja uurimiseks, nagu on olemas mõnedes liikmesriikides;

16. teeb kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjonile ülesandeks teostada kõnealuses küsimuses koostöös liikmesriikide parlamentide ning komisjoni loodava ELi ja USA ekspertide rühmaga põhjalik uurimine ning esitada aasta lõpuks aruanne, milles:

     a) kogutakse USA ja ELi allikatest kokku kogu asjakohane teave ja tõendid (teabe kogumine);

     b) uuritakse USA ametivõimude ning teatavate liikmesriikide poolt läbi viidud väidetavat jälgimistegevust (vastutuse kaardistamine);

     c) hinnatakse jälgimisprogrammide mõju seoses järgmisega: ELi kodanike põhiõigused (eelkõige õigus eraelu ja teabevahetuse puutumatusele, sõnavabadus, süütuse presumptsioon ja õigus tõhusale õiguskaitsevahendile); tegelik andmekaitse nii ELi piires kui ka ELi kodanike jaoks väljaspool ELi, keskendudes eelkõige ELi õiguse mõjususele seoses eksterritoriaalsusmehhanismidega; ELi turvalisus pilvandmetöötluse ajastul; selliste programmide lisaväärtus ja proportsionaalsus võitluses terrorismi vastu; vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala välismõõde (ELi kolmandatesse riikidesse toimuva edastuse – näiteks programmi Safe Harbor alase kokkuleppe, rahvusvaheliste lepingute ning muude õigusabi ja koostööd ette nägevate õigusaktide alusel – adekvaatsust käsitlevate otsuste kehtivuse hindamine) (kahjude ja riski analüüs);

     d) uuritakse kõige asjakohasemaid õiguskaitsemehhanisme kinnitatud rikkumiste korral (halduslikud ja õiguslikud hüvitis- ja kompensatsiooniskeemid);

     e) esitatakse soovitusi eesmärgiga hoida ära edasisi rikkumisi ning tagada ELi kodanike isikuandmete usaldusväärne ja kõrgetasemeline kaitse piisavate vahenditega, eelkõige täiemahulise andmekaitsepaketi vastuvõtmise kaudu (poliitilised soovitused ja õigusloome);

     f) antakse soovitusi eesmärgiga tugevdada sidesüsteemide nõuetekohaste sisejulgeolekueeskirjade abil IT-julgeolekut ELi institutsioonides, asutustes ja ametites, et hoida ära ja heastada volitamata juurdepääs ja avalikustamine või teabe ja isikuandmete kaotsiminek (turvanõuete rikkumise heastamine);

17. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon komisjonile, nõukogule, Euroopa Nõukogule, liikmesriikide parlamentidele, Ameerika Ühendriikide presidendile, Ameerika Ühendriikide Senatile ja Esindajatekojale ning Ameerika Ühendriikide sisejulgeolekuministrile ja justiitsministrile.

(1)

EÜT C 72 E, 31.3.2002, lk 221.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika