Návrh spoločného uznesenia - RC-B7-0336/2013Návrh spoločného uznesenia
RC-B7-0336/2013

SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA o programe sledovania Národnej bezpečnostnej agentúry USA, orgánoch sledovania v rôznych členských štátoch a ich vplyve na súkromie občanov EÚ

2.7.2013 - (2013/2682(RSP))

predložený v súlade s článkom 110 ods. 2 a 4 rokovacieho poriadku,
ktorý nahrádza návrhy skupín:
Verts/ALE (B7‑0336)
PPE (B7‑0337/2013)
ALDE (B7‑0342/2013)
S&D (B7‑0343/2013)

Axel Voss, Manfred Weber, Véronique Mathieu Houillon, Salvatore Iacolino, Rafał Trzaskowski, Daniel Caspary v mene skupiny PPE
Dimitrios Droutsas, Claude Moraes, Juan Fernando López Aguilar, Sylvie Guillaume v mene skupiny S&D
Sophia in ‘t Veld, Sarah Ludford, Renate Weber, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck, Leonidas Donskis, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Andrea Zanoni, Hannu Takkula, Michael Theurer, Gianni Vattimo, Marietje Schaake v mene skupiny ALDE
Rebecca Harms, Daniel Cohn-Bendit, Jan Philipp Albrecht, Judith Sargentini v mene skupiny Verts/ALE


Postup : 2013/2682(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
RC-B7-0336/2013
Predkladané texty :
RC-B7-0336/2013
Prijaté texty :

Uznesenie Európskeho parlamentu o programe sledovania Národnej bezpečnostnej agentúry USA, orgánoch sledovania v rôznych členských štátoch a ich vplyve na súkromie občanov EÚ

(2013/2682(RSP))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na články 2 a 3 Zmluvy o Európskej únii a na článok 16 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–   so zreteľom na Chartu základných práv Európskej únie a na Európsky dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ECHR),

–   so zreteľom na Dohovor Rady Európy 108 z 28.januára 1981o ochrane jednotlivcov pri automatickom spracovaní osobných údajov a jeho dodatkový protokol z 8. novembra 2001,

–   so zreteľom na právne predpisy EÚ o práve na ochranu súkromia a údajov, najmä na smernicu 95/46/ES o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov, na rámcové rozhodnutie 2008/977/SVV o ochrane osobných údajov spracúvaných v rámci policajnej a justičnej spolupráce v trestných veciach, na smernicu 2002/58/ES o súkromí a elektronických komunikáciách a na nariadenie (ES) č. 45/2001 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov,

–   so zreteľom na návrhy Komisie na nariadenie a smernicu o reforme systému ochrany údajov v EÚ,

–   so zreteľom na dialóg medzi EÚ a USA o Dohode o vzájomnej právnej pomoci, ktorá umožní výmenu údajov na prevenciu a vyšetrovanie trestnej činnosti, na Dohovor o počítačovej kriminalite (CETS č. 185), na dohodu EÚ a USA o bezpečnom uchovávaní údajov (2000/520/ES) a na súčasnú revíziu programu bezpečného uchovávania údajov,

–   so zreteľom na vlastenecký zákon USA (Patriot Act) a zákon o dohľade nad zahraničnou rozviedkou (FISA) vrátane paragrafu 702 novely zákona FIS z roku 2008 (FISAAA),

–   so zreteľom na prebiehajúce rokovania o rámcovej dohode medzi EÚ a USA o ochrane osobných údajov pri výmene a spracúvaní na účely policajnej a justičnej spolupráce,

–   so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o práve na ochranu súkromia a údajov, najmä uznesenie z 5. septembra 2001 o existencii celosvetového systému na odpočúvanie súkromnej a obchodnej komunikácie (odpočúvací systém Echelon)[1],

–   so zreteľom na vyhlásenia predsedu Európskej rady Hermana Van Rompuya, predsedu Európskeho parlamentu Martina Schulza, podpredsedníčky Európskej komisie/komisárky pre spravodlivosť, základné práva a občianstvo Viviane Redingovej a podpredsedníčky Európskej komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Catherine Ashtonovej,

–   so zreteľom na článok 110 ods. 2 a ods. 4 rokovacieho poriadku,

A. keďže transatlantické partnerstvo medzi EÚ a USA musí byť založené na vzájomnej dôvere a rešpektovaní, lojálnej a rovnocennej spolupráci, dodržiavaní základných práv a zákonnosti;

B.  keďže členské štáty sú povinné dodržiavať základné práva a hodnoty zakotvené v článku 2 ZEÚ a v Charte základných práv;

C. keďže dodržiavanie týchto zásad je v súčasnej dobe spochybnené po správach medzinárodnej tlače z júna 2013, ktoré priniesli dôkazy o tom, že prostredníctvom programov, ako je napríklad PRISM, orgány USA získavajú a spracúvajú vo veľkom rozsahu osobné údaje občanov EÚ, ktorí využívajú služby poskytovateľov internetových služieb z USA;

D. keďže tieto pochybnosti sa týkajú nielen činnosti úradov USA, ale aj tých niekoľkých členských štátoch EÚ, ktoré podľa medzinárodnej tlače spolupracovali s programom PRISM a s inými podobnými programami, alebo získavali prístup do vytvorených databáz;

E.  keďže vo viacerých členských štátoch navyše existujú podobné programy sledovania ako PRISM, alebo sa v nich o vytvorení takýchto programov diskutuje;

F.  keďže boli vznesené konkrétne otázky o zlučiteľnosti postupov spravodajskej agentúry komunikačného ústredia vlády Spojeného kráľovstva (Government Communications Headquarters – GCHQ) s právom EÚ, ktorá v rámci programu s kódovým označením Tempora priamo odpočúva elektronickú komunikáciu vedenú podmorskými transatlantickými káblami; keďže ďalšie členské štáty majú údajne prístup k nadnárodnej elektronickej komunikácii bez riadneho oprávnenia, ale prostredníctvom špeciálnych súdov si vymieňajú údaje s inými krajinami (Švédsko) a môžu rozšíriť svoje možnosti sledovania (Holandsko, Nemecko); keďže v ďalších krajinách boli vyjadrené obavy v súvislosti s právomocami tajných služieb na odpočúvanie (Poľsko);

G. keďže existujú indície, že sledovaniu a špionážnym činnostiam USA boli podrobené inštitúcie EÚ, veľvyslanectvá a zastúpenia členských štátov a EÚ;

H. keďže komisárka Redingová zaslala list ministrovi spravodlivosti USA Ericovi Holderovi, v ktorom vyjadrila obavy EÚ a žiadala objasnenie a vysvetlenie, pokiaľ ide o program PRISM a ďalšie podobné programy zapojené do vyhľadávania a zhromažďovania údajov, aj pokiaľ ide o právne predpisy, podľa ktorých možno takéto programy povoliť; keďže náležitá odpoveď orgánov USA ešte nebola doručená napriek diskusiám, ktoré prebehli na stretnutí ministrov spravodlivosti EÚ a USA v Dubline 14. júna 2013;

I.   keďže podľa dohody o bezpečnom uchovávaní údajov majú členské štáty a Komisia povinnosť zaručiť bezpečnosť a neporušenosť osobných údajov; keďže podľa údajov medzinárodnej tlače sú všetky spoločnosti, ktoré sú zapojené do prípadu PRISM, zmluvnými stranami dohody o bezpečnom uchovávaní údajov; keďže podľa článku 3 tejto dohody má Komisia v prípade nedodržiavania ustanovení dohody povinnosť dohodu zrušiť alebo pozastaviť jej platnosť;

J.   keďže v Dohode o vzájomnej právnej pomoci medzi EÚ a USA, ktorú ratifikovali EÚ a Kongres USA, sa uvádzajú podmienky zhromažďovania a výmeny informácií, ako aj vyžadovania a poskytovania pomoci pri získavaní dôkazov z jedného štátu na pomoc pri vyšetrovaní trestných činov alebo súdnom konaní týkajúcom sa trestného činu v inom štáte;

K. keďže by bolo nešťastné, keby úsilie o uzavretie transatlantického partnerstva v oblasti obchodu a investícií (TTIP), ktoré je prejavom odhodlania ďalej prehĺbiť partnerstvo medzi EÚ a USA, malo byť ovplyvnené nedávnymi zisteniami;

L.  keďže 14. júna 2013 komisárka Malmströmová oznámila vytvorenie transatlantickej skupiny expertov;

M. keďže komisárka Redingová napísala orgánom Spojeného kráľovstva, aby vyjadrila znepokojenie nad správami médií o programe Tempora a požiadala o objasnenie jeho pôsobnosti a fungovania; keďže orgány Spojeného kráľovstva obhajovali činnosť GCHQ v oblasti sledovania a vyhlásili, že pracuje podľa prísnych a zákonných zásad;

N. keďže sa plánuje reforma ochrany údajov na úrovni EÚ prostredníctvom revízie smernice 95/46/ES a jej nahradenia navrhovaným všeobecným nariadením o ochrane údajov a smernicou o ochrane údajov týkajúcou sa ochrany fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov príslušnými orgánmi na účely predchádzania trestným činom, ich vyšetrovania, odhaľovania, stíhania alebo výkonu trestov a o voľnom pohybe takýchto údajov;

1.  potvrdzuje neustálu podporu transatlantickému úsiliu v boji proti terorizmu a organizovanému zločinu, ale zároveň vyjadruje vážne znepokojenie nad programami PRISM a inými podobnými programami, pretože keby sa potvrdili doteraz dostupné informácie, mohlo by to znamenať vážne porušenie základného práva na ochranu súkromia a ochranu údajov občanov EÚ a osôb s pobytom v EÚ, ako aj práva na súkromie a rodinný život, dôvernosť komunikácie, prezumpciu neviny, slobodu prejavu, slobodu informácií a slobodu podnikania;

2.  rozhodne odsudzuje špionáž týkajúcu sa zastúpení EÚ, pretože keby sa potvrdili informácie, ktoré sú doposiaľ k dispozícii, bolo by to vážne porušenie Viedenského dohovoru o diplomatických stykoch na dôvažok k prípadným dôsledkom na transatlantické vzťahy; žiada, aby orgány USA túto vec bezodkladne objasnili;

3.  vyzýva orgány USA, aby poskytli EÚ bez zbytočného odkladu úplné informácie o programe PRISM a iných podobných programoch, ktoré sa týkajú zhromažďovania údajov, najmä pokiaľ ide o ich právny základ, potrebu a primeranosť, a o zavedených ochranných opatreniach na ochranu základných práv občanov EÚ, ako sú obmedzenie rozsahu a trvania, podmienky prístupu a nezávislá kontrola, ako je stanovené v rámci Dohovoru o počítačovej kriminalite a ako žiadala komisárka Redingová v liste z 10. júna 2013 ministrovi spravodlivosti Ericovi Holderovi; vyzýva orgány USA, aby pozastavili platnosť a vykonali preskúmanie všetkých zákonov a programov sledovania, ktoré porušujú základné právo občanov EÚ na súkromie a ochranu údajov, zvrchovanosť a jurisdikciu EÚ a jej členských štátov, ako aj Dohovor o počítačovej kriminalite;

4.  vyzýva Komisiu, Radu a členské štáty, aby zvážili všetky nástroje, ktoré majú k dispozícii v diskusiách a rokovaniach s USA, na politickej aj odbornej úrovni, s cieľom dosiahnuť uvedené ciele vrátane možnosti pozastavenia dohôd o používaní osobného záznamu o cestujúcom (Passenger Name Record) a Programu na sledovanie financovania terorizmu (TFTP);

5.  požaduje, aby transatlantická skupina expertov, o ktorej informovala komisárka Malmströmová a v ktorej bude mať zastúpenie aj Parlament, mala zaručenú potrebnú úroveň bezpečnostného oprávnenia a prístupu ku všetkým príslušným dokumentom, aby mohla svoju činnosť riadne vykonávať v rámci stanoveného termínu; ďalej žiada, aby bolo zastúpenie Parlamentu v tejto expertnej skupine primerané;

6.  vyzýva Komisiu a orgány USA, aby bezodkladne obnovili rokovania o rámcovej dohode o ochrane osobných údajov vymieňaných a spracúvaných na účely policajnej a justičnej spolupráce; vyzýva Komisiu, aby počas týchto rokovaní zabezpečila, že dohoda bude spĺňať aspoň tieto kritériá:

a) zaručenie práva občanov EÚ na informácie, keď sú ich údaje spracúvané v USA;

b) zabezpečenie prístupu občanov EÚ k justičnému systému USA, ktorý bude rovnocenný s prístupom občanov USA;

c)  zaručenie najmä práva na nápravu;

7.  vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, aby normy EÚ v oblasti ochrany údajov a rokovania o súčasnom balíku opatrení EÚ v oblasti ochrany údajov neboli narušené v dôsledku transatlantického partnerstva v oblasti obchodu a investícií (TTIP);

8.  vyzýva Komisiu, aby vykonala komplexnú revíziu dohody o bezpečnom uchovávaní údajov vzhľadom na nedávne zistenia, na základe článku 3 uvedenej dohody;

9.  vyjadruje vážne znepokojenie nad zisteniami súvisiacimi s údajnými programami sledovania zo strany členských štátov, či už za pomoci Národnej bezpečnostnej agentúry USA alebo jednostranne; vyzýva všetky členské štáty, aby preskúmali zlučiteľnosť takýchto programov s primárnym a sekundárnym právom EÚ, najmä s článkom 16 ZFEÚ o ochrane osobných údajov, a so záväzkami EÚ v oblasti základných práv, ktoré vyplývajú z Európskeho dohovoru o ľudských právach a z ústavných tradícií spoločných členským štátom;

10. zdôrazňuje, že všetky spoločnosti poskytujúce služby v EÚ musia bez výnimky dodržiavať jej zákony a nesú zodpovednosť za ich akékoľvek porušenie;

11. zdôrazňuje, že spoločnosti, ktoré spadajú do jurisdikcie tretích krajín, by mali poskytovať používateľom z EÚ jasné a zreteľné upozornenie o možnosti spracúvania osobných údajov orgánmi presadzovania práva a spravodajskými agentúrami na základe tajných alebo súdnych príkazov;

12. vyjadruje poľutovanie nad tým, že Komisia v uniknutej verzii nariadenia o ochrane údajov vypustila bývalý článok 42; vyzýva Komisiu, aby objasnila, prečo sa tak rozhodla urobiť; vyzýva Radu, aby nasledovala prístup Parlamentu a znovu také ustanovenie do nariadenia začlenila;

13. zdôrazňuje, že v demokratických a otvorených právnych štátoch majú občania právo dozvedieť sa o závažných porušeniach svojich základných práv a odsúdiť ich, a to vrátane tých, do ktorých je zapojená ich vlastná vláda; zdôrazňuje potrebu postupov, ktoré umožnia informátorom odhaliť závažné porušenia základných práv, a potrebu poskytovať takýmto ľuďom potrebnú ochranu, a to aj na medzinárodnej úrovni; vyjadruje trvalú podporu investigatívnej žurnalistike a slobode médií;

14. vyzýva Radu, aby naliehavo zrýchlila prácu na celom balíku opatrení o ochrane údajov a konkrétne na navrhovanej smernici o ochrane údajov;

15. zdôrazňuje potrebu zriadiť európsky ekvivalent zmiešaných parlamentných súdnych kontrolných a vyšetrovacích výborov pre spravodajské služby, aké v súčasnosti existujú v niektorých členských štátoch;

16. poveruje Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci, aby uskutočnil dôkladné preskúmanie tejto záležitosti v spolupráci s národnými parlamentmi a skupinou expertov z EÚ a USA, ktorú zostavila Komisia, a aby do konca roka podal správu, v ktorej bude zahrnuté:

     a) zhromaždenie všetkých relevantných informácií a dôkazov zo zdrojov z USA i EÚ (zistenie skutočností);

     b) vyšetrenie údajnej sledovacej činnosti orgánov USA, ako aj každej takejto činnosti, ktorú vykonávali niektoré členské štáty (mapovanie zodpovednosti);

     c) posúdenie vplyvu programov sledovania, pokiaľ ide o: základné práva občanov EÚ (najmä právo na rešpektovanie súkromného života a komunikácie, slobodu prejavu, prezumpciu neviny a právo na účinný nápravný prostriedok); skutočná ochrana údajov v rámci EÚ, ako aj v prípade občanov EÚ, ktorí sú mimo EÚ, s osobitným zameraním na účinnosť zákonov EÚ v súvislosti s mechanizmom exteritoriality; bezpečnosť EÚ v ére cloud computingu; pridaná hodnota a primeranosť takýchto programov vzhľadom na boj proti terorizmu; vonkajší rozmer priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (posúdenie platnosti primeranosti rozhodnutí o prenose z EÚ do tretích krajín, ako sú tie, ktoré sa uskutočňujú v rámci dohody o bezpečnom uchovávaní údajov, medzinárodných dohôd a iných právnych nástrojov zabezpečujúcich právnu pomoc a spoluprácu) (analýza škôd a rizík);

     d) hľadanie najvhodnejších mechanizmov nápravy v prípade potvrdených porušení (systémy administratívnej a súdnej nápravy a odškodnenia);

     e) predloženie odporúčaní zameraných na predchádzanie ďalšiemu porušovaniu zákonov a zabezpečenie spoľahlivej, vysokokvalitnej ochrany osobných údajov občanov EÚ vo forme adekvátnych prostriedkov, najmä prijatia balíka opatrení na plnohodnotnú ochranu údajov (politické odporúčania a tvorba právnych predpisov);

     f) vydanie odporúčania zameraného na posilnenie bezpečnosti IT v inštitúciách, orgánoch a agentúrach EÚ prostredníctvom vhodných interných bezpečnostných pravidiel pre oblasť komunikačných systémov, s cieľom zabrániť a zabezpečiť nápravu, pokiaľ ide o neoprávnený prístup k informáciám a osobným údajom, ich zverejňovanie alebo stratu (s nápravou narušenia bezpečnosti);

17. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Komisii, Rade, Rade Európy, parlamentom členských štátov, prezidentovi USA, Senátu a Snemovni reprezentantov USA, ministerke USA pre vnútornú bezpečnosť a ministrovi USA pre spravodlivosť.