Společný návrh usnesení - RC-B7-0344/2013Společný návrh usnesení
RC-B7-0344/2013

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ o situaci v Nigérii

3. 7. 2013 - (2013/2691(RSP))

předložený v souladu s čl. 122 odst. 5 a čl. 110 odst. 4 jednacího řádu
a nahrazující návrhy usnesení předložené skupinami:
Verts/ALE (B7‑0344/2013)
ECR (B7‑0345/2013)
PPE (B7‑0346/2013)
ALDE (B7‑0350/2013)
S&D (B7‑0353/2013)

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Filip Kaczmarek, Gay Mitchell, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Eija-Riitta Korhola, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Philippe Boulland, Jean Roatta, Mariya Gabriel, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Sari Essayah, Petri Sarvamaa, Jarosław Leszek Wałęsa, Zuzana Roithová, Krzysztof Lisek, Tadeusz Zwiefka, Bogusław Sonik, Martin Kastler za skupinu PPE
Véronique De Keyser, Michael Cashman, Ricardo Cortés Lastra, Norbert Neuser, Ana Gomes, Joanna Senyszyn, Corina Creţu, Liisa Jaakonsaari, Mitro Repo, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Marc Tarabella, Pino Arlacchi, Antigoni Papadopoulou, Mojca Kleva Kekuš za skupinu S&D
Marietje Schaake, Louis Michel, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Charles Goerens, Sarah Ludford, Hannu Takkula, Johannes Cornelis van Baalen, Angelika Werthmann, Nathalie Griesbeck, Kristiina Ojuland za skupinu ALDE
Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Nicole Kiil-Nielsen, Jean Lambert, Raül Romeva i Rueda za skupinu Verts/ALE
Charles Tannock za skupinu ECR


Postup : 2013/2691(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
RC-B7-0344/2013
Předložené texty :
RC-B7-0344/2013
Přijaté texty :

Usnesení Evropského parlamentu o situaci v Nigérii

(2013/2691(RSP))

Evropský parlament,

–   s ohledem na svá usnesení ze dne 13. června 2013 o svobodě tisku a sdělovacích prostředků ve světě[1], ze dne 11. prosince 2012 o strategii digitální svobody v zahraniční politice EU[2], ze dne 5. července 2012 o násilí vůči lesbickým ženám a právech lesbických, homosexuálních, bisexuálních, transsexuálních a intersexuálních osob v Africe[3] a ze dne 15. března 2012 o situaci v Nigérii[4],

–   s ohledem na prohlášení vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, místopředsedkyně Komise Catherine Ashtonové ze dne 22. ledna 2012 o bombových útocích ve městě Kano, ze dne 11. března 2013 o zabíjení rukojmích, ze dne 2. června 2013 o návrhu zákona v Nigérii, který kriminalizuje manželství a vztahy osob stejného pohlaví, a ze dne 25. června 2013 o popravách v Nigérii,

–   s ohledem na dialog o lidských právech mezi EU a Nigérií, který proběhl v Abudži v březnu 2013, a na schůzi ministrů Nigérie a EU konanou dne 16. května 2013 v Bruselu, na které bylo stanoveno, že je třeba zvažovat protiteroristická opatření s ohledem na oběti na životech civilistů a zničení veřejné infrastruktury,

–   s ohledem na usnesení Smíšeného parlamentního shromáždění AKT-EU, jehož schůze se konala v květnu 2013 v Horsensu (Dánsko), o situaci v Nigérii,

–   s ohledem na pokyny Rady Evropské unie na podporu a ochranu veškerých lidských práv lesbických žen, gayů, bisexuálů, transsexuálů a intersexuálů (LGBTI),

–   s ohledem na dohodu z Cotonou z roku 2000 a na její přezkumy v letech 2005 a 2010 (druhý z nich Nigérie ratifikovala dne 27. září 2010), a zejména na její články 8 a 9 týkající se politického dialogu a lidských práv, demokracie a právního státu,

–   s ohledem na prohlášení generálního tajemníka OSN Pan Ki-muna ze dne 16. května 2013 o pokračujícím násilí a zhoršující se bezpečnostní situaci na severovýchodě Nigérie a ze dne 22. dubna 2013 o vysokém počtu usmrcených civilistů a zničených domovů v důsledků střetů mezi vojenskými silami a povstaleckou skupinou Boko Haram,

–   s ohledem na prohlášení vysoké komisařky OSN pro lidská práva Navi Pillayové ze dne 3. května 2013 v reakci na násilné střety z dubna 2013, ve kterém připomněla bezpečnostním složkám v Nigérii, aby dodržovaly lidská práva a aby se při svých operacích vyhýbaly přehnanému užíváním síly, a ze dne 17. května 2013 o možnosti, že členové skupiny Boko Haram mohou být obviněni z válečných zločinů,

–   s ohledem na prohlášení Rady bezpečnosti OSN ze dne 27. prosince 2011 o útocích teroristické sekty Boko Haram v Nigérii,

–   s ohledem na Deklaraci OSN o odstranění všech forem nesnášenlivosti a diskriminace založených na náboženství či víře z roku 1981,

–   s ohledem na prohlášení ministrů zahraničí skupiny G8 ze dne 12. dubna 2012 o pokračujícím násilí v Nigérii,

–   s ohledem na Úmluvu Africké unie o prevenci a boji proti terorismu, kterou Nigérie ratifikovala dne 16. května 2003 a na dodatečný protokol k této úmluvě, který Nigérie ratifikovala dne 22. prosince 2008,

–   s ohledem na prohlášení komisaře Africké unie pro mír a bezpečnost Lamamry Ramtaneho ze dne 14. července 2012, ve kterém odsoudil činnost skupiny Boko Haram a porušování lidských práv z její strany, naléhavě žádal mezinárodní společenství, aby Nigérii pomohla bránit se této teroristické sektě, a zdůraznil hrozbu, kterou představuje pro regionální a mezinárodní bezpečnost,

–   s ohledem na summit hlav států a vlád zemí Guinejského zálivu týkající se námořní bezpečnosti, který proběhl dne 24. června 2013 v Yaoundé (Kamerun),

–   s ohledem na ústavu Nigerijské federativní republiky přijatou dne 29. května 1999, a zejména na ustanovení kapitoly IV o ochraně základních práv, včetně práva na život, práva na spravedlivý proces, práva na lidskou důstojnost a o ochraně svobody slova, svobody tisku, svobody myšlení, svobody svědomí a svobody náboženského vyznání,

–   s ohledem na článek 3 Ženevské úmluvy, který Nigérie ratifikovala dne 20. června 1961 a Protokol II k této úmluvě, který Nigérie ratifikovala dne 10. října 1988, kterými se stanoví mezinárodní právní předpisy pro ozbrojené konflikty nemající mezinárodní charakter,

–   s ohledem na Africkou chartu lidských práv a práv národů z roku 1981, kterou Nigérie ratifikovala dne 22. června 1983,

–   s ohledem na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech z roku 1966, který Nigérie ratifikovala dne 29. října 1993,

–   s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv z roku 1948,

–   s ohledem na čl. 122 odst. 5 a čl. 110 odst. 4 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že v reakci na činnost skupiny Boko Haram vyhlásil nigerijský prezident Goodluck Jonathan ve dnech 14. a 15. května ve státech Borno, Yobe a Adamawa výjimečný stav a zmobilizoval další ozbrojené síly;

B.  vzhledem k tomu, že v dubnu 2013 bylo město Baga zničeno boji mezi nigerijskými vojenskými silami a ozbrojenci ze skupiny Boko Haram, v důsledku kterých byly podle vůdců společenství zničeny tisíce domovů a usmrceny stovky civilistů; vzhledem k tomu, že do konce července bude uzavřeno nezávislé vyšetřování vedené nigerijskou komisí pro lidská práva a zabývající se zabíjením ve městě Baga;

C. vzhledem k tomu, že federální vláda klasifikovala skupinu Boko Haram podle zákona o předcházení terorismu z roku 2011, což umožňuje stíhat kohokoli, kdo je s touto skupinou spojen nebo ji podporuje;

D. vzhledem k tomu, že skupina Boko Haram je od roku 2009 zodpovědná za 4 000 obětí na životech; vzhledem k tomu, že letos bylo dosud ve více než 80 útocích spojených se skupinou Boko Haram, která byla v nedávné zprávě Spojených států označena jako druhá nejvražednější teroristická skupina na světě, zabito přes 700 Nigerijců; vzhledem k tomu, že spojení mezi Boko Haram a AQMI (al-Káida v islámském Maghrebu) představuje závažnou hrozbu pro mír a bezpečnost v širší oblasti Sahelu i v západní Africe obecně; vzhledem k tomu, že si Boko Haram nadále určuje za cíl státní a bezpečnostní úředníky, jako např. při útoku této skupiny na areál věznice ve městě Bama dne 7. května 2013, při němž bylo zabito asi 55 osob a osvobozeno asi 105 vězňů;

E.  vzhledem k tomu, že Human Rights Watch, Amnesty International, Freedom House a další organizace zabývající se lidskými právy zdokumentovaly zapojení skupiny Boko Haram do útoků na policejní stanice, armádní zařízení, kostely, školy, farmy a banky; vzhledem k tomu, že skupina Boko Haram se nyní více zaměřuje na civilisty, včetně útoků na dvě střední školy ve státech Borno a Yobe ve dnech 16. a 17. června 2013, při nichž zahynulo 16 studentů a 2 učitelé; vzhledem k tomu, že tyto útoky znemožnily tisícům školáků formální vzdělání; vzhledem k tomu, že hrozby civilistům dohnaly 19 000 zemědělců k tomu, že utekli ze svých farem a opustili svoji úrodu, což vedlo ke ztrátám zemědělské produktivity a přispělo k nedostatku potravin;

F.  zdůrazňuje své vzrůstající znepokojení nad rozhodnutím skupiny Boko Haram unášet ženy a děti v rámci jejího násilného guerillového tažení; vzhledem k tomu, že povstalci v Nigérii unesli, napadli a zabili rovněž zahraniční pracovníky;

G. vzhledem k tomu, že Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky varoval před uprchlickou krizí; vzhledem k tomu, že v minulých týdnech dorazilo na 6 000 nigerijských uprchlíků do Nigeru a že mezi 11. a 13. červnem 2013 přešlo na 3 000 nigerijských uprchlíků do Kamerunu; vzhledem k tomu, že uprchlíci překračují rovněž hranice s Čadem; vzhledem k tomu, že toto vysídlení zatížilo skrovné místní zdroje potravin a vody, obzvláště v Nigeru, který se kvůli rokům sucha sám potýká s nedostatkem potravin; vzhledem k tomu, že žádná ze zemí sousedících s Nigérií nemá kapacitu na to, aby vstřebala počet lidí, kteří by mohli být vysídleni v případě skutečné humanitární katastrofy v důsledku masového násilí;

H. vzhledem k tomu, že skupina Boko Haram si nadále vybírá za cíl křesťany, umírněné muslimy a další náboženské skupiny, které vyhání ze severu země, kde mají většinu muslimové;

I.   vzhledem k tomu, že v reakci na násilí skupiny Boko Haram vykonaly nigerijská policie a armáda mimosoudní popravy mnoha podezřelých členů této skupiny, zejména zajatých mladých mužů ze severních vesnic; vzhledem k tomu, že mnoho ze zadržených bylo drženo v separaci bez obvinění nebo soudního procesu, v některých případech v nelidských podmínkách, a vzhledem k tomu, že někteří byli fyzicky týráni, zatímco jiní zmizeli nebo zemřeli ve vazbě; vzhledem k tomu, že nigerijská vláda a důstojníci nigerijské armády poskytli nespolehlivé odhady civilních obětí a škod na obydlích; vzhledem k tomu, že Human Rights Watch, Freedom House a další organizace zabývající se lidskými právy popsaly reakci nigerijských sil v posledních měsících jako stále brutálnější a nahodilou, kdy násilí mezi oběma skupinami má nepřiměřený dopad na civilní obyvatelstvo;

J.   vzhledem k tomu, že svoboda slova a svoboda tisku jsou v nebezpečí, protože osobám podávajícím informace, jež jsou kritické vůči nigerijským orgánům, hrozí zatýkání, zastrašování, násilí a dokonce smrt; vzhledem k tomu, že skupina Boko Haram opakovaně pohrozila útoky na sdělovací prostředky, které se o ní vyjadřují negativně;

K. vzhledem k tomu, že kvůli vyhlášení výjimečného stavu se velké části severovýchodních států staly nedostupné pro humanitární organizace, novináře a reportéry; vzhledem k tomu, že vláda v několika oblastech zrušila mobilní telefonní služby, aby zabránila komunikaci mezi ozbrojenci;

L. vzhledem k tomu, že nigerijská vláda nedávno porušila své sedmileté moratorium na trest smrti, když popravila čtyři vězně ve státě Edo, kteří byli odsouzeni v době, kdy v Nigérii dosud vládla vojenská diktatura; vzhledem k tomu, že dne 26. června 2013 zvláštní zpravodaj OSN pro mimosoudní, okamžité nebo svévolné popravy Christof Heyns vyzval nigerijské orgány, aby oddálily hrozící popravu pátého vězně;vzhledem k tomu, že podle zpráv organizací zabývajících se lidskými právy Nigérie v roce 2012 odsoudila k trestu smrti 56 osob, a vzhledem k tomu, že v celách smrti je v zemi údajně zhruba 1 000 lidí;

M. vzhledem k tomu, že nigerijská sněmovna reprezentantů přijala dne 30. května 2013 zákon o zákazu manželství mezi osobami stejného pohlaví, který zavádí trest odnětí svobody po dobu 14 let pro každého, kdo vstoupí či již vstoupil do oficiálního svazku s osobou stejného pohlaví, což platí nejen pro Nigerijce, ale i pro turisty, zahraniční pracovníky a diplomaty, jakož i desetiletý trest odnětí svobody za registraci či provozování společenských středisek či nevládních organizací, jež podporují lidská práva LGBTI osob;

N. vzhledem k tomu, že problémy v Nigérii pramení z nedostatečného hospodářského rozvoje a že toto napětí má kořeny v desetiletích nevraživosti mezi domorodými skupinami obyvatel, většinou křesťanského či animistického vyznání, které soupeří o kontrolu nad úrodnou zemědělskou půdou s migranty a usedlíky z muslimského severu, kteří náleží k etniku Hausa; vzhledem k tomu, že se konflikty přiostřují v důsledku změny klimatu a rozšiřování pouště, a k tomu, že gradující ozbrojený konflikt a přetrvávající sociální a hospodářské problémy pravděpodobně přispějí k radikalizaci, včetně manipulace a získávání nových příznivců ze strany fundamentalistických islamistických skupin jako je Boko Haram;

O. vzhledem k tomu, že EU je nejvýznamnějším dárcem finanční pomoci Nigérii; vzhledem k tomu, že Komise a federální vláda Nigérie podepsaly dne 12. listopadu 2009 strategický dokument Evropské společenství – Nigérie a národní orientační program na období 2008–2013, podle něhož EU financuje projekty zaměřené mj. na mír, bezpečnost a lidská práva; vzhledem k tomu, že pomoc EU určená Nigérii v tomto období dosahuje 700 milionů eur, z čehož byla část věnována na řešení stále problematičtější bezpečnostní situace v severní Nigérii;

P.  vzhledem k tomu, že podle článků 8 a 9 revidované dohody z Cotonou se EU zapojuje do pravidelného politického dialogu s Nigérií o lidských právech a demokratických zásadách, včetně otázek etnické, náboženské a rasové diskriminace;

Q. vzhledem k varování vysoké komisařky OSN pro lidská práva Navi Pillayové, že útoky skupiny Boko Haram mohou představovat zločiny proti lidskosti; vzhledem k tomu, že prokurátorka Mezinárodního trestního soudu Fatou Bensoudová navštívila v červenci 2012 město Abudža a její úřad v listopadu 2012 zveřejnil zprávu, v níž uvádí, že existují dostatečné důvody k předpokladu, že se skupina Boko Haram dopustila zločinů proti lidskosti;

R.  vzhledem k tomu, že ačkoli je Nigérie jedním z největších světových producentů ropy, téměř 60 % obyvatel žije z méně než jednoho dolaru denně; vzhledem k tomu, že mírové řešení konfliktů rovněž zahrnuje rovnocenný přístup ke zdrojům a spravedlivé rozdělení příjmů prostřednictvím státního rozpočtu;

1.  důrazně odsuzuje vyostření násilí skupiny Boko Haram a tragické ztráty na životech nevinných v postižených oblastech Nigérie a vyjadřuje soustrast pozůstalým a účast raněným; vyjadřuje znepokojení nad neustávajícím napětím, jehož účastníky i oběťmi jsou komunity;

2.  naléhavě vyzývá nigerijskou vládu, aby zaručila bezpečnost a ochranu svého obyvatelstva před násilím skupiny Boko Haram a zabránila dalším útokům nebo odvetnému zabíjení a současně dodržela své povinnosti podle mezinárodně uznávaných lidskoprávních norem a jednala dle pravidel právního státu;

3.  odsuzuje nigerijskou armádu za používání nepřiměřené síly při střetnutích se skupinou Boko Haram, především během zásahů ve městě Baga ve dnech 16. a 17. dubna 2013,

4.  důrazně nabádá vládu i místní aktéry, aby se chovali zdrženlivě a usilovali o nenásilné způsoby řešení rozdílů mezi náboženskými a etnickými skupinami v Nigérii; v tomto ohledu zdůrazňuje význam funkčního, nezávislého, nestranného a přístupného soudního systému, především v průběhu ozbrojených konfliktů, s cílem ukončit beztrestnost a posílit dodržování zásad právního státu a ochránit základní práva obyvatelstva;

5.  vyzývá nigerijskou vládu, aby předešla dalšímu vyhrocení konfliktu, se zvláštním zřetelem na bezpečnost a dobré životní podmínky civilistů, a připomíná, že destrukce a škody, jež v průběhu konfliktu vznikly na obydlích, veřejné infrastruktuře a zemědělské půdě, mají na obyvatelstvo ničivý dopad;

6.  naléhavě vyzývá nigerijskou vládu i skupinu Boko Haram, aby uznaly a respektovaly svobodu tisku a sdělovacích prostředků a umožnily novinářům a reportérům přístup k předním liniím, jelikož tisk a sdělovací prostředky mohou hrát důležitou roli při posílení odpovědnosti a dokumentaci porušování lidských práv;

7.  odsuzuje popravu Daniela Nsofora, kterou nigerijské orgány vykonaly z důvodu trestné činnosti, které se dopustil jako mladistvý (před dovršením věku 18 let); doporučuje těmto orgánům, aby učinily kroky nezbytné k uplatnění Úmluvy o právech dítěte a závěrečných zjištění o Nigérii z roku 2010, především zajištěním toho, aby definice dítěte v domácích právních předpisech a na státní úrovni byla v naprostém souladu s definicí stanovenou v Úmluvě o právech dítěte, a aby přezkoumaly spisy všech vězňů odsouzených k smrti, pokud jde o trestné činy, kterých se dopustili před dovršením věku 18 let, a aby z domácí legislativy odstranily trest smrti pro všechny osoby mladší 18 let;

8.  rozhodně odsuzuje popravu 4 vězňů, která byla v Nigérii vykonána v červnu 2013; vyzývá nigerijské orgány, aby dostály svým nedávno učiněným závazkům, jež byly vyjádřeny v rámci rozhorů o lidských právech mezi EU a Nigérií, aby zachovaly moratorium de facto, co se týče poprav, a naléhavě tuto zemi vyzývá, aby prostřednictvím změny svých právních předpisů zrušila trest smrti;

9.  vyzývá nigerijské orgány, aby za podpory Evropské komise a UNICEF pokročily ve svém reformním úsilí v souladu s Úmluvou OSN o právech dítěte, především v souvislosti se zajištěním spravedlnosti pro děti a systémy registrace novorozenců; doporučuje, aby Nigérie i nadále stupňovala své úsilí o zajištění bezplatné a povinné registrace novorozenců pro všechny děti a zvyšovala veřejné povědomí o významu registrace novorozenců a stávající legislativě;

10. uznává, že mobilní telefony jsou důležitým prostředkem vojenské komunikace, avšak apeluje na nigerijskou vládu, aby se neuchylovala k řešení, jímž je blokování celé sítě, jelikož to rovněž znemožňuje komunikaci mezi občany;

11. zdůrazňuje význam regionální spolupráce pro vypořádání se s hrozbou, kterou představuje propojení mezi skupinou Boko Haram a organizací AQIM; vybízí státy tohoto regionu, aby prohloubily vzájemnou spolupráci, včetně zemí Sahelu, a zabránily tak dalšímu propojení skupin Boko Haram, AQIM a Hnutí za jednotu a džihád v západní Africe (MOJWA); vyzývá orgány a členské státy EU, OSN, Africkou unii i Hospodářské společenství západoafrických států (ECOWAS), aby podpořily uvedené úsilí v rámci regionu a zabývaly se hrozbami, jež představuje terorismus, šíření lehkých zbraní a přeshraniční trestná činnost;

12. se znepokojením bere na vědomí stupňující se nebezpečí pirátství v oblasti Guinejského zálivu, a potřebu lépe koordinované reakce; v této souvislosti vítá regionální úsilí, jež je výsledkem dohody o řešení problematiky pirátství na summitu hlav států a vlád zemí Guinejského zálivu týkající se námořní bezpečnosti, který se konal dne 24. června 2013 v Yaoundé (Kamerun),

13. vyzývá k hlubšímu prozkoumání základních příčin konfliktu, včetně příčin sociálního, hospodářského a etnického napětí, a k tomu, aby se zamezilo obecným a zjednodušeným vysvětlením založeným pouze na náboženském vyznání, která nemohou tvořit základ dlouhodobého a trvalého řešení problémů tohoto regionu; naléhavě žádá nigerijskou vládu, aby usilovala o mírové řešení, zaměřila se přitom na hlavní příčiny konfliktu a aby zajistila spravedlivý přístup ke zdrojům, udržitelný rozvoj regionů a spravedlivé přerozdělování bohatství;

14. požaduje nezávislé vyšetření případů porušování lidských práv a vyzývá k tomu, aby osoby, které jsou za ně odpovědné, byly postaveny před soud v souladu s mezinárodními normami pro spravedlivý proces;

15. vyjadřuje své znepokojení nad tím, že vyostření konfliktu v Nigérii ještě prohloubí krizi, pokud jde o uprchlíky v sousedním Nigeru a Kamerunu; vybízí nigerijské vládní úředníky, aby spolupracovali s vůdčími představiteli sousedních států s cílem koordinovat reakce na příval uprchlíků;

16. vyzývá místopředsedkyni, vysokou představitelku Catherine Ashtonovou, aby nigerijskou vládu vybídla k dodržování lidských práv při provádění protiteroristických operací; vyjadřuje svou připravenost bedlivě sledovat vývoj situace v Nigérii a navrhuje restriktivní opatření v případě neplnění dohody z Cotonou, především článků 8 a 9 této dohody; žádá Komisi, aby situaci rovněž sledovala;

17. rozhodně odsuzuje přijetí zákona o zákazu manželství mezi osobami stejného pohlaví, který klasifikuje partnerské vztahy mezi stejným pohlavím jako trestný čin, stejně jako podporu práv osob LGBT, provozování podniku vstřícného k homosexuálům či projevy náklonnosti mezi dvěma osobami stejného pohlaví; vyzývá proto nigerijského prezidenta, aby tento zákon schválený sněmovnou reprezentantů nepodepisoval, jelikož osoby LGBT – a sice Nigerijci i cizinci – by následně čelily závažnému ohrožení násilím a uvězněním;

18. v této souvislosti vyjadřuje uznání Radě Evropské unie vzhledem k nedávnému přijetí obecných zásad pro prosazování a ochranu požívání veškerých lidských práv lesbickými, gay, bisexuálními, transgender a intersexuálními (LGBTI) osobami, a vyzývá Evropskou službu pro vnější činnost a delegaci EU v Nigérii, aby těchto doporučení plně využily, především s cílem podnítit nigerijské orgány k dekriminalizaci homosexuality a ochraně práv LGBTI osob a ochránců jejich lidských práv;

19. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, vládám a parlamentům členských států, federální vládě Nigérie, orgánům Africké unie a Hospodářského společenství států západní Afriky (ECOWAS), generálnímu tajemníkovi OSN, Valnému shromáždění OSN, spolupředsedům Smíšeného parlamentního shromáždění AKT–EU a Panafrickému parlamentu (PAP).