Návrh spoločného uznesenia - RC-B7-0344/2013Návrh spoločného uznesenia
RC-B7-0344/2013

SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA o situácii v Nigérii

3.7.2013 - (2013/2691(RSP))

predložený v súlade s článkom 122 ods. 5 a článkom 110 ods. 4 rokovacieho poriadku,
ktorý nahrádza návrhy skupín:
Verts/ALE (B7‑0344/2013)
ECR (B7‑0345/2013)
PPE (B7‑0346/2013)
ALDE (B7‑0350/2013)
S&D (B7‑0353/2013)

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Filip Kaczmarek, Gay Mitchell, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Eija-Riitta Korhola, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Philippe Boulland, Jean Roatta, Mariya Gabriel, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Sari Essayah, Petri Sarvamaa, Jarosław Leszek Wałęsa, Zuzana Roithová, Krzysztof Lisek, Tadeusz Zwiefka, Bogusław Sonik, Martin Kastler v mene poslaneckého klubu PPE
Véronique De Keyser, Michael Cashman, Ricardo Cortés Lastra, Norbert Neuser, Ana Gomes, Joanna Senyszyn, Corina Creţu, Liisa Jaakonsaari, Mitro Repo, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Marc Tarabella, Pino Arlacchi, Antigoni Papadopoulou, Mojca Kleva Kekuš v mene skupiny S&D
Marietje Schaake, Louis Michel, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Charles Goerens, Sarah Ludford, Hannu Takkula, Johannes Cornelis van Baalen, Angelika Werthmann, Nathalie Griesbeck, Kristiina Ojuland v mene skupiny ALDE
Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Nicole Kiil-Nielsen, Jean Lambert, Raül Romeva i Rueda v mene skupiny Verts/ALE
Charles Tannock v mene skupiny ECR


Postup : 2013/2691(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
RC-B7-0344/2013
Predkladané texty :
RC-B7-0344/2013
Prijaté texty :

Uznesenie Európskeho parlamentu o situácii v Nigérii

(2013/2691(RSP))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 13. júna 2013 o slobode tlače a médií vo svete[1], z 11. decembra 2012 o stratégii digitálnej slobody v zahraničnej politike EÚ[2], z 5. júla 2012 o násilí voči lesbám a právach LGBT v Afrike[3], a z 15. marca 2012 o situácii v Nigérii[4],

–   so zreteľom na vyhlásenie podpredsedníčky Komisie / vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Catherine Ashtonovej z 22. januára 2012 o bombových útokoch v Kano, z 11. marca 2013 o zabíjaní rukojemníkov, z 2. júna 2013 o zákone v Nigérii, ktorý kriminalizuje manželstvá a vzťahy osôb rovnakého pohlavia a z 25 júna 2013 o popravách v Nigérii,

–   so zreteľom na dialóg o ľudských právach, ktorá sa konal v Abuji v marci 2013 a na ministerskú schôdzu Nigéria – EÚ zo 16. mája 2013 v Bruseli, ktoré stanovili potrebu zabezpečenia rovnováhy protiteroristických opatrení a strát civilných životov a ničenia verejného infraštruktúry,

–   so zreteľom na uznesenie Spoločného parlamentného zhromaždenia AKT – EÚ zo schôdze v máji 2013 v Horsense (Dánsko) o situácii v Nigérii,

–   so zreteľom na usmernenia Rady Európskej únie na presadzovanie a ochranu všetkých ľudských práv homosexuálov, bisexuálov, transrodových a obojpohlavných osôb (LGBTI),

–   so zreteľom na dohodu z Cotonou z roku 2000 a jej revízie z roku 2005 a 2010 (druhá z nich ratifikovaná Nigériou 27. septembra 2010) a najmä na jej články 8 a 9 o politickom dialógu a ľudských právach, demokracii a právnom štáte;

–   so zreteľom na vyhlásenie generálneho tajomníka OSN Ban Ki-Muna z 16. mája 2013 o pokračujúcom násilí a zhoršujúcej sa bezpečnostnej situácii v severovýchodnej Nigérii, z 22. apríla 2013 o veľkom počte zabitých civilistov a zničených domov v Nigérii kvôli stretom medzi ozbrojenými silami a povstaleckou skupinou Boko Haram,

–   so zreteľom na vyhlásenia vysokej komisárky OSN pre ľudské práva Navi Pillayovej z 3. mája 2013 v reakcii na násilné strety z apríla 2013, v ktorých pripomenula bezpečnostným pracovníkom v Nigérii, aby dodržiavali ľudské práva a vyhýbali sa použitiu neprimeranej sily pri ich činnosti, a zo 17. mája 2013 o možnosti, že členovia Boko Haram budú čeliť obvineniam z vojnových zločinov,

–   so zreteľom na vyhlásenie Bezpečnostnej rady OSN z 27. decembra 2011 o útokoch teroristickej sekty Boko Haram v Nigérii,

–   so zreteľom na Deklaráciu OSN o odstránení všetkých foriem neznášanlivosti a diskriminácie na základe náboženstva a viery z roku 1981,

–   so zreteľom na vyhlásenie z 12. apríla 2012 ministrov zahraničných vecí krajín G8 o pokračujúcom násilí v Nigérii,

–   so zreteľom na Dohovor Africkej únie o predchádzaní a boji proti terorizmu, ratifikovaný Nigériou 16. mája 2003 a na dodatkový protokol k nemu, ratifikovaný Nigériou 22. decembra 2008,

–   so zreteľom na vyhlásenie komisára Africkej únie pre mier a bezpečnosť Lamamra Ramtaneho zo 14. júla 2012, v ktorom odsúdil činnosti a porušovania ľudských práv Boko Haram, naliehal na medzinárodné spoločenstvo, aby pomohlo Nigérii v odpore proti teroristickej sekte, a zdôraznil, že situácia ohrozuje regionálnu a medzinárodnú bezpečnosť,

–   so zreteľom na samit hláv štátov a predsedov vlád štátov Guinejského zálivu o námornej bezpečnosti, ktorý sa konal v Yaoundé (Kamerun) 24. júna 2013,

–   so zreteľom na ústavu Nigérijskej federatívnej republiky prijatú 29. mája 1999, a najmä ustanovenia kapitoly IV o ochrane základných práv vrátane práva na život, práve na spravodlivý proces, práve na dôstojnosť ľudských osôb a ochrane slobody prejavu, slobody tlače, slobody myslenia, slobody svedomia a slobody náboženského vyznania,

–   so zreteľom na článok 3 Ženevských dohovorov ratifikovaných Nigériou 20. júna 1961 a ich protokol II ratifikovaný 10. októbra 1988, ktoré ustanovujú medzinárodné právo pri ozbrojených konfliktoch nemajúcich medzinárodný charakter,

–   so zreteľom na Africkú chartu ľudských práv a práv národov z roku 1981, ktorú Nigéria ratifikovala 22. júna 1983,

–   so zreteľom na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach z roku 1966, ktorý Nigéria ratifikovala 29. októbra 1993,

–   so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv z roku 1948,

–   so zreteľom na článok 122 ods. 5 a článok 110 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A. keďže prezident Nigérie Goodluck Jonathan vyhlásil stav núdze v štátoch Borno, Yobe a Adamawa v dňoch 14. a 15. mája 2013 v reakcii na aktivity Boko Haram, s mobilizáciou dodatočných vojenských síl;

B.  keďže v apríli 2013 bolo mesto Baga zničené v bojoch medzi nigérijskými vojenskými silami a ozbrojencami Boko Haram, s následným zničením tisícov domov a smrťou stoviek civilistov, podľa vodcov komunít; nezávislé vyšetrovanie nigérijskej komisie pre ľudské práva uzavrie zabíjanie v Baga do konca júla;

C. keďže federálna vláda kategorizovala Boko Haram podľa zákona o predchádzaní terorizmu roku 2011, aby bolo možné trestne stíhať každého jednotlivca, ktorý je spojený so skupinou alebo ju podporuje;

D. keďže Boko Haram má na svedomí 4 000 úmrtí od roku 2009; keďže viac než 700 Nigérijčanov bolo doteraz počas tohto roku zabitých počas viac ako 80 útokov spojených s Boko Haram, a Spojené štáty túto organizáciu nedávno klasifikovali v správe ako druhú najnebezpečnejšiu teroristickú skupinu na svete; keďže spojenie medzi Boko Haram a AQIM (Al-Káida v islamskom Maghrebe) predstavuje vážnu hrozbu pre mier a bezpečnosť v regióne Sahelu a západnej Afrike všeobecne; keďže Boko Haram naďalej cieli na štátnych a bezpečnostných úradníkov, ako počas nájazdu 7. mája 2013 na väzenský komplex v Bame, počas ktorého bolo zabitých približne 55 ľudí a prepustených 105 väzňov;

E.  keďže Human Rights Watch, Amnesty International, Freedom House a ďalšie organizácie pre ľudské práva dokumentujú účasť Boko Haram na útokoch na policajné stanice, vojenské zariadenia, kostoly, školy, poľnohospodárske podniky a banky; keďže Boko Haram rozšírila svoje zameranie na civilistov, vrátane útokov na dve stredné školy v štátoch Borno a Yobe zo 16. a 17. júna 2013, v ktorých bolo zabitých 16 žiakov a 2 učitelia; keďže tieto útoky donútili niekoľko tisíc školákov prerušiť školskú dochádzku; keďže ohrozenie civilistov viedlo 19 000 poľnohospodárov k úteku z fariem a opusteniu úrody, čo viedlo ku strate poľnohospodárskej produktivity a prispelo k nedostatku potravín;

F.  keďže rastie znepokojenie nad rozhodnutím Boko Haram o unášaní žien a detí v rámci násilnej povstaleckej kampane; keďže povstalci v Nigérii útočia na a zabíjajú aj zahraničných pracovníkov;

G. keďže Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov varuje pred utečeneckou krízou; keďže počas minulých týždňov prišlo približne 6 000 Nigérijčanov do Nigeru a od 11. do 13. júna 2013 prekročilo hranice s Kamerunom približne 3 000 Nigérijčanov; keďže utečenci takisto prekračujú hranice s Čadom; keďže tieto pohyby zaťažujú už i tak slabé miestne zdroje vody a potravín, a to najmä v Nigeri, ktorý sám trpí neistotou pri zásobovaní potravinami v dôsledku dlhoročného sucha; keďže žiaden zo susedov Nigérie nemá kapacitu prijať veľký počet ľudí, ktorí by sa mohli stať vysídlenými v prípade rozsiahlej humanitárnej katastrofy v nadväznosti na masové násilie;

H. keďže Boko Haram naďalej útočí na kresťanov, umiernených moslimov a iné náboženské skupiny, ktoré vyháňa z väčšinovo moslimského severu krajiny;

I.   keďže v odozve na násilie skupiny Boko Haram nigérijská polícia a armáda zadržala a bez súdu popravila viacerých údajných členov skupiny, najmä mladých mužov z obcí na severe krajiny; keďže mnohí zo zadržaných sú väznení v izolácii bez obvinenia alebo súdu, v niektorých prípadoch v neľudských podmienkach, a keďže niektorí z nich boli fyzicky trestaní a iní počas zadržiavania zmizli alebo zomreli; keďže nigérijská vláda a dôstojníci armády uvádzajú nespoľahlivé odhady civilných obetí a poškodených domov; keďže organizácie Human Rights Watch, Freedom House a ďalšie humnaitárne organizácie opisujú reakciu nigérijských síl v posledných mesiacoch za čoraz brutálnejšiu a bez uváženia, v dôsledku čoho nesú civilisti neprimerané bremeno násilia medzi dvoma skupinami;

J.   keďže sloboda prejavu a sloboda tlače sú ohrozené hrozbami zatýkania, zastrašovania, násilia a dokonca smrti voči tým, ktorí informujú spôsobom kritickým voči nigérijským orgánom; keďže skupina Boko Haram opakovane hrozila útokmi na médiá, ktoré o nej negatívne informovali;

K. keďže z dôvodu vyhlásenia stavu núdze sa veľké časti severovýchodných štátov stali nedostupnými pre agentúry poskytujúce pomoc, novinárov a spravodajcov; keďže vláda v niekoľkých oblastiach zrušila služby mobilných telefónnych sietí, aby militantom zabránila v komunikácii;

L.  keďže nigérijská vláda nedávno zrušila sedemročné moratórium na trest smrti popravou štyroch väzňov v štáte Edo, ktorí boli odsúdení ešte v odbobí, keď v Nigérii vládla vojenská diktatúra; keďže 26. júna 2013 osobitný spravodajca OSN pre mimosúdne, okamžité alebo svojvoľné vykonávanie popráv Christof Heyns vyzval nigérijské orgány, aby pozastavili pripravovanú popravu piateho väzňa; keďže podľa správ organizácií pre ľudské práva Nigéria v roku 2012 odsúdila na trest smrti 56 osôb a keďže v krajine je približne 1 000 osôb odsúdených na trest smrti;

M. keďže nigérijská snemovňa reprezentantov 30. mája 2013 schválila zákon o zákaze uzatvárania manželstiev medzi osobami rovnakého pohlavia a zaviedla trest odňatia slobody na 14 rokov pre každého, kto uzavrie manželstvo s osobou rovnakého pohlavia, ktorý sa vzťahuje nielen na Nigérijčanov, ale aj na turistov, zahraničných pracovníkov a diplomatov, ako aj trest odňatia slobody na 10 rokov za registráciu alebo činnosť sociálnych skupín alebo MVO, ktoré podporujú ľudské práva LGBTI;

N. keďže problémy v Nigérii pramenia z nedostatočného hospodárskeho rozvoja a napätie má pôvod v nenávisti medzi domorodými skupinami, zväčša kresťanmi alebo animistami, ktorí súperia o kontrolu nad úrodnou poľnohospodárskou pôdou s prisťahovalcami a osadníkmi z moslimského severu, kde sa hovorí jazykom hausa, a to trvá celé desaťročia; keďže konflikty prehlbuje zmena klímy a rozširujúca sa púšť; keďže vystupňovaný ozbrojený konflikt a pretrvávajúce sociálne a hospodárske problémy pravdepodobne podporujú radikalizmus vrátane manipulácie a náboru členov fundamentalistickými islamskými skupinami ako Boko Haram;

O. keďže EÚ je najväčším darcom Nigérie; keďže Európska komisia a federálna vláda Nigérie podpísali 12. novembra 2009 dokument medzi Nigériou a Európskym spoločesntvom o stratégii krajiny a národný indikatívny program na obdobie 2008 – 2013, na základe ktorého EÚ financuje projekty zamerané okrem iného na mier, bezpečnosť a ľudské práva; keďže pomoc EÚ Nigérii počas tohto obdobia predstavuje celkom 700 mil. EUR, pričom časť z nich bola presmerovaná na riešenie čoraz problematickejšej bezpečnostnej situácie v severnej Nigérii;

P.  keďže na základe článkov 8 a 9 revidovanej Dohody z Cotonou vedie EÚ s Nigériou pravidelný politický dialóg o ľudských právach a demokratických zásadách zahŕňajúci aj otázku etnickej, náboženskej a rasovej diskriminácie;

Q. keďže vysoká komisárka OSN pre ľudské práva Navi Pillay upozornila, že útoky skupiny Boko Haram môžu byť zločinom proti ľudskosti; keďže prokurátorka medzinárodného trestného súdu Fatou Bensouda v júli 2012 navštívila Abuju a keďže jej úrad vydal v novembri 2012 správu, v ktorej uviedol, že existujú dostatočné dôkazy o tom, že skupina Boko Haram spáchala činy, ktoré predstavujú zločin proti ľudskosti;

R.  keďže napriek tomu, že Nigéria je jedným z najväčších výrobcov ropy, takmer 60 % obyvateľov žije z menej ako jedného dolára na deň; keďže mierové riešenie konfliktov znamená aj spravodlivý prístup k zdrojom a spravodlivé prerozdelenie príjmov cez štátny rozpočet;

1.  dôrazne odsudzuje stupňovanie násilia zo strany Boko Haram a tragické straty na životoch nevinných osôb v postihnutých oblastiach Nigérie a rodinám usmrtených a zranených osôb vyjadruje sústrasť; vyjadruje znepokojenie nad pretrvávajúcim napätím, ktorého strojcami a zároveň obeťami sú jednotlivé spoločenstvá;

2.  naliehavo vyzýva vládu Nigérie, aby garantovala bezpečnosť a ochranu svojho obyvateľstva proti násiliu Boko Haram a zdržala sa ďalších útokov a zabíjania z dôvodov odvety a aby pritom dodržiavala svoje záväzky, ktoré vyplývajú z medzinárodne uznaných noriem v oblasti ľudských práv, a konala v súlade so zásadami právneho štátu;

3.  odsudzuje požitie neúmernej sily zo strany nigérijskej armády pri zrážkach s Boko Haram, a predovšetkým počas útokov na mesto Baga 16. a 17. apríla 2013;

4.  naliehavo vyzýva vládu, ako aj činiteľov na regionálnej úrovni, aby zaujali umiernený postoj a snažili sa vyriešiť nezhody medzi náboženskými a etnickými skupinami v Nigérii mierovou cestou; v tejto súvislosti zdôrazňuje význam funkčného, nezávislého, nestranného a prístupného súdneho systému, predovšetkým počas ozbrojených konfliktov, v záujme skoncovania s beztrestnosťou, zabezpečenia prísnejšieho dodržiavania zásad právneho štátu a ochrany základných práv obyvateľstva;

5.  vyzýva vládu Nigérie, aby zabránila ďalšiemu stupňovaniu konfliktu a venovala pritom osobitnú pozornosť bezpečnosti a životným podmienkam civilného obyvateľstva, a zároveň pripomína že ničenie obydlí, verejnej infraštruktúry a poľnohospodárskej pôdy a škody, ktoré pritom vznikajú, majú nepriaznivý vplyv na obyvateľov;

6.  naliehavo vyzýva vládu Nigérie a Boko Haram, aby uznali a rešpektovali slobodu tlače a médií a aby novinárom a reportérom umožnili prístup k frontovým líniám, keďže tlač a médiá môžu zohrávať dôležitú úlohu pri posilňovaní zodpovednosti a dokumentovaní porušovania ľudských práv;

7.  odsudzuje popravu Daniela Nsofora, ktorého orgány Nigérie popravili za zločiny, ktoré spáchal vo veku nižšom ako 18 rokov; odporúča, aby orgány vykonali nevyhnutné kroky na implementáciu Dohovoru OSN o právach dieťaťa, ako aj záverečných pripomienok z roku 2010 o Nigérii, a to najmä tým, že zabezpečia, aby bol spôsob, akým je vo vnútroštátnych právnych predpisoch a na štátnej úrovni vymedzený pojem dieťaťa, v plnom súlade s vymedzením v uvedenom dohovore, aby ďalej preskúmali dokumenty o všetkých väzňoch v celách smrti odsúdených za zločiny, ktoré spáchali v nižšom veku ako 18 rokov, a aby vo vnútroštátnej legislatíve zrušili trest smrti pre všetky osoby mladšie ako 18 rokov;

8.  dôrazne odsudzuje popravu štyroch väzňov v Nigérii v júni 2013; vyzýva nigérijské orgány, aby dodržiavali svoje nedávne záväzky vyjadrené v rámci dialógu EÚ – Nigéria v oblasti ľudských práv týkajúce sa zachovania de facto moratória na popravy a naliehavo vyzýva krajinu, aby novelizáciou svojich právnych predpisov zrušila trest smrti;

9.  vyzýva nigérijské orgány, aby s podporou Európskej komisie a UNICEF-u urýchlili svoje reformné úsilie v súlade s Dohovorom OSN o právach dieťaťa, najmä pokiaľ ide o spravodlivosť pre deti a systémy registrácie narodení; odporúča, aby Nigéria pokračovala vo svojom úsilí zaistiť bezplatné a povinné registrácie narodení pre všetky deti a aby toto úsilie vystupňovala, a aby zvyšovala povedomie verejnosti o význame registrácie narodení a existujúcich právnych predpisov;

10. uznáva, že mobilné telefóny predstavujú dôležitý spôsob komunikácie ozbrojencov, ale naliehavo vyzýva nigérijskú vládu, aby nepristupovala k blokovaniu celej siete, keďže to tiež znemožňuje občanom komunikovať;

11. zdôrazňuje význam regionálnej spolupráce pri odstraňovaní hrozby, ktorú predstavuje prepojenie medzi Boko Haram a AQIM; nabáda krajiny regiónu, aby prehĺbili svoju spoluprácu, a to aj s krajinami Sahelu, s cieľom zabrániť ďalšej súčinnosti medzi Boko Haram, AQIM a Hnutím za jednotu a džihád v západnej Afrike (MUJAO); vyzýva inštitúcie EÚ a členské štáty, OSN, Africkú úniu a Hospodárske spoločenstvo západoafrických štátov (ECOWAS), aby podporili tieto regionálne snahy a aby riešili hrozby terorizmu, šírenia ľahkých zbraní a cezhraničnú trestnú činnosť;

12. so znepokojením konštatuje, že v Guinejskom zálive rastie hrozba pirátstva a že je potrebné vo väčšej miere koordinovať činnosť; v tejto súvislosti víta regionálne snahy riešiť problém pirátstva dohodnuté na samite hláv štátov a predsedov vlád štátov Guinejského zálivu o námornej bezpečnosti, ktorý sa konal v Yaoundé (Kamerun) 24. júna 2013;

13. požaduje, aby sa dôkladnejšie preskúmali základné príčiny konfliktu vrátane sociálneho, ekonomického a etnického napätia a aby sa pritom nepoužívali všeobecné a zjednodušujúce vysvetlenia vychádzajúce iba z náboženského vyznania, ktoré nemôžu byť základom dlhodobého a trvalého riešenia problémov tohto regiónu; naliehavo žiada nigérijskú vládu, aby sa usilovala nájsť mierové riešenie tým, že bude riešiť základné príčiny konfliktu, a aby zaistila spravodlivý prístup k zdrojom, trvalo udržateľný rozvoj na regionálnej úrovni a prerozdelenie bohatstva;

14. žiada nezávislé prešetrenie porušovania ľudských práv a žiada, aby boli zodpovedné osoby predvedené pred súd v súlade s medzinárodnými normami spravodlivého súdneho procesu;

15. vyjadruje svoje obavy z toho, že eskalácia konfliktu v Nigérii naďalej prehĺbi utečeneckú krízu v susednom Nigeri a Kamerune; nabáda predstaviteľov nigérijskej vlády, aby sa spojili s vedúcimi predstaviteľmi susedných krajín s cieľom koordinovať reakcie na príliv utečencov;

16. vyzýva podpredsedníčku Komisie/vysokú predstaviteľku Únie Catherine Ashtonovú, aby naliehavo žiadala nigérijskú vládu, aby dodržiavala ľudské práva počas protiteroristických operácií; vyjadruje svoju pripravenosť pozorne sledovať vývoj situácie v Nigérii a navrhuje reštriktívne opatrenia v prípade nedodržiavania dohody z Cotonou a najmä jej článkov 8 a 9; žiada Komisiu, aby tiež monitorovala situáciu;

17. dôrazne odsudzuje prijatie návrhu zákona o zákaze uzatvárania manželstiev medzi osobami, rovnakého pohlavia, ktorým sa stáva zločinom vzťah s osobou rovnakého pohlavia, podporovanie práv osôb LGBT, prevádzkovanie miest tolerantných k homosexuálom alebo citové prejavy medzi osobami rovnakého pohlavia; preto vyzýva prezidenta Nigérie, aby nepodpísal zákon prijatý Snemovňou reprezentantov, ktorý by vystavil osoby LGBT – nigérijských občanov i cudzincov – vážnej hrozbe násilia a zadržania;

18. v tejto súvislosti víta, že Rada Európskej únie nedávno prijala usmernenia na presadzovanie a ochranu všetkých ľudských práv homosexuálov, bisexuálov, transrodových a obojpohlavných osôb (LGBTI) a žiada Európsku službu pre vonkajšiu činnosť a delegáciu EÚ v Nigérii, aby v plnej miere využili tieto usmernenia, najmä s cieľom nabádať nigérijské orgány, aby dekriminalizovali homosexualitu a chránili osoby LGBTI a ochrancov ich ľudských práv;

19. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, vládam a parlamentom členských štátov, federálnej vláde Nigérie, inštitúciám Africkej únie a spoločenstva ECOWAS, generálnemu tajomníkovi Organizácie Spojených národov, Valnému zhromaždeniu Organizácie Spojených národov, spolupredsedom Spoločného parlamentného zhromaždenia AKT – EÚ a Panafrickému parlamentu.