Postup : 2013/2690(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : RC-B7-0347/2013

Předložené texty :

RC-B7-0347/2013

Rozpravy :

PV 04/07/2013 - 17.1
CRE 04/07/2013 - 17.1

Hlasování :

PV 04/07/2013 - 18.1

Přijaté texty :

P7_TA(2013)0334

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ
PDF 151kWORD 78k
3. 7. 2013
PE515.891v01-00}
PE515.892v01-00}
PE515.893v01-00}
PE515.895v01-00}
PE515.899v01-00} RC1
 
B7-0347/2013}
B7-0348/2013}
B7-0349/2013}
B7-0351/2013}
B7-0355/2013} RC1

předložený v souladu s čl. 122 odst. 5 a čl. 110 odst. 4 jednacího řádu

a nahrazující návrhy usnesení předložené skupinami:

ECR (B7‑0347/2013)

Verts/ALE (B7‑0348/2013)

PPE (B7‑0349/2013)

ALDE (B7‑0351/2013)

S&D (B7‑0355/2013)


o situaci v Džibutsku (2013/2690(RSP))


José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Eija-Riitta Korhola, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Philippe Boulland, Jean Roatta, Mariya Gabriel, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Sari Essayah, Laima Liucija Andrikienė, Petri Sarvamaa, Zuzana Roithová, Krzysztof Lisek, Bogusław Sonik za skupinu PPE
Véronique De Keyser, Norbert Neuser, Ricardo Cortés Lastra, Liisa Jaakonsaari, Ana Gomes, Joanna Senyszyn, Mitro Repo, Pino Arlacchi, Marc Tarabella, Antigoni Papadopoulou za skupinu S&D
Marielle de Sarnez, Marietje Schaake, Charles Goerens, Johannes Cornelis van Baalen, Izaskun Bilbao Barandica, Kristiina Ojuland, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Ramon Tremosa i Balcells, Nathalie Griesbeck za skupinu ALDE
Isabelle Durant, Judith Sargentini, Raül Romeva i Rueda, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen, Ulrike Lunacek za skupinu Verts/ALE
Charles Tannock za skupinu ECR
POZM. NÁVRHY

Usnesení Evropského parlamentu o situaci v Džibutsku (2013/2690(RSP))  

Evropský parlament,

–   s ohledem na své předchozí usnesení ze dne 15. ledna 2009 o situaci v Africkém rohu a na své usnesení ze dne 18. prosince 1997 o lidských právech v Džibutsku,

–   s ohledem na společné prohlášení, které dne 24. února 2013 vydaly v Džibutsku mezinárodní pozorovatelské mise (Africké unie, Ligy arabských států, Organizace islámské spolupráce a Mezivládního úřadu pro rozvoj), jež sledovaly parlamentní volby, které se v Džibutské republice konaly dne 22. února 2013,

–   s ohledem na Africkou chartu lidských práv a práv národů, již Džibutsko ratifikovalo,

–   s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv z roku 1948,

–   s ohledem na dohodu z Cotonou, jež byla podepsána dne 23. června 2000 a dne 22. června 2010 byla revidována,

–   s ohledem na prohlášení, které dne 12. března 2013 k situaci po parlamentních volbách v Džibutsku učinil mluvčí vysoké představitelky EU Catherine Ashtonové,

–   s ohledem na čl. 122 odst. 5 a čl. 110 odst. 4 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že kvůli své poloze ve výběžku Afrického rohu a na pobřeží Rudého moře má Džibutsko a jeho strategická infrastruktura (přístavy a svobodná pásma) velký význam pro celý region;

B.  vzhledem k tomu, že Džibutsko hraje v tomto regionu klíčovou úlohu v boji proti pirátství a terorismu;

C. vzhledem k tomu, že v Džibutsku fungoval od počátku jeho nezávislosti v roce 1977 do roku 2003 systém jedné politické strany;

D. vzhledem k tomu, že po posledních parlamentních volbách, které proběhly dne 22. února 2013, upadla země do hluboké politické krize;

E.  vzhledem k tomu, že v roce 2005 byl 100 % hlasů opět zvolen Ismail Omar Guelleh, který je u moci od roku 1999 a jenž prohlásil, že v roce 2016 již nebude ve volbách kandidovat; vzhledem k tomu, že v dubnu 2011 byl prezident Guelleh znovuzvolen téměř 80 % hlasů ve volbách, které velká část opozice bojkotovala poté, co džibutský parlament změnil ústavu tak, aby se prezident Guelleh mohl ucházet o úřad v dalším funkčním období;

F.  vzhledem k tomu, že opoziční strany se – v naději na vítězství demokratického pluralismu – rozhodly zúčastnit se dne 22. února 2013 poprvé od nástupu prezidenta Guelleha k moci parlamentních voleb poté, co byl zaveden nový, částečně poměrný volební systém, jenž menšinovým stranám umožňuje získat poslanecké mandáty;

G. vzhledem k tomu, že tyto volby sledovali pozorovatelé z Africké unie, Ligy arabských států, Organizace islámské spolupráce a Mezivládního úřadu pro rozvoj, kteří byli přítomni na 154 volebních místech a ve 12 sčítacích střediscích, a došli k závěru, že volby byly transparentní a nebyly zaznamenány žádné podvody ani případy vícenásobného hlasování;

H. vzhledem k tomu, že podle výsledků, které oznámila ústavní rada, získala koalice Union pour la Majorité Presidentielle (Unie pro prezidentskou většinu, UMP) 68 % hlasů;

I.   vzhledem k tomu, že opozice, která poprvé od nezávislosti této země získala poslanecké mandáty, uvedla, že došlo k rozsáhlým podvodům, a tvrdila, že ve volbách zvítězila; vzhledem k tomu, že ústavní rada zamítla odvolání proti výsledkům ve volbách, které podala opozice;

J.   vzhledem k tomu, že opozice bojkotuje parlament, jenž byl sestaven na základě výsledků voleb; vzhledem k tomu, že úřady odmítly „Legitimní národní shromáždění“, které po sporných volbách v únoru 2013 založila část opozice jako paralelu k Národnímu shromáždění; vzhledem k tomu, že v čele Legitimního národního shromáždění stanul Ismail Guedi Hared, který vedl kandidátku strany l'Union pour le Salut National (Unie národní spásy, USN) ve volebním obvodu města Džibuti;

K. vzhledem k tomu, že navzdory výzvám EU nebyly dosud zveřejněny výsledky parlamentních voleb ze dne 22. února 2013 v jednotlivých volebních místech, čímž vznikají podezření z podvodu;

L.  vzhledem k tomu, že počet voličů zaregistrovaných ve volebním obvodu města Džibuti se změnil s každým novým vyhlášením oficiálních údajů;

M. vzhledem k tomu, že demonstrace opozičních stran, které zpochybnily řádnost parlamentních voleb, byly potlačeny nepřiměřeně násilnými zásahy, při nichž údajně zemřelo přinejmenším 10 osob, které se staly obětí střelby bezpečnostních a pořádkových sil;

N. vzhledem k rozsáhlému zatýkání opozičních demonstrantů; vzhledem k tomu, že nevládní organizace bijí na poplach v souvislosti s údajnými obětmi na životech, případy mučení a zmizení osob;

O. vzhledem k tomu, že po volbách, které proběhly dne 22. února, bylo údajně více než tisíc členů opozice na delší či kratší dobu uvězněno;

P.  vzhledem k tomu, že v současné době je podle informací zadržováno 60 politických vězňů; vzhledem k tomu, že úřady podrobují radikální členy politické opozice neustálým represím;

Q. vzhledem k trestním řízením vedeným proti většině vůdčích představitelů opozice a řadě novinářů;

R.  vzhledem k tomu, že novinář Mydaneh Abdulláh Okieh, který pro opoziční koalici USN zajišťuje komunikaci, byl obviněn z „hanobení policie“, jelikož na sociální síti Facebook zveřejnil fotografie demonstrantů, kteří se stali obětí represí; vzhledem k tomu, že odvolací soud dne 26. června jeho trest zvýšil ze 45 dnů na 5 měsíců;

S.  vzhledem k rozsudkům vydaným v dubnu 2013 v případě tří čelních představitelů opoziční koalice USN, kteří byli odsouzeni k dvouletému trestu odnětí svobody a byli zbaveni svých občanských práv; vzhledem k tomu, že projednání jejich odvolání bylo odloženo až na 25. listopad;

T.  v této souvislosti vzhledem k zatčení mluvčího opoziční USN Dahera Ahmeda Faraha, k němuž došlo dne 4. března 2013; vzhledem k tomu, že Farah byl obviněn z vybízení k povstání po parlamentních volbách, které proběhly v únoru 2013; vzhledem k tomu, že ve stejné věci byly obviněny dvě další osoby, z nichž byla jedna odsouzena k podmíněnému trestu odnětí svobody a druhá byla zproštěna viny; vzhledem k tomu, že odvolací soud odsoudil Dahera Ahmeda Faraha dne 26. června opět, tentokrát na dvouměsíční nepodmíněný trest odnětí svobody;

U. vzhledem k velmi znepokojivým podmínkám zadržování, jež panují v džibutských věznicích;

V. vzhledem k tomu, že v ústavě z roku 1992 jsou zakotveny základní svobody a hlavní zásady řádné správy věcí veřejných;

W.    vzhledem k článku 10 ústavy, který stanoví, že „ve všech fázích řízení je zaručeno právo na obhajobu, včetně práva na svobodný výběr právního zástupce“;

X. vzhledem k tomu, že Džibutsko patří mezi signatáře Mezinárodního paktu o občanských a politických právech a Mezinárodního paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech;

Y. vzhledem k tomu, že ženy v Džibutsku se potýkají s různými formami násilí, jako je znásilňování, mrzačení ženských pohlavních orgánů, domácí násilí, sexuální obtěžování a předčasné sňatky, a že tyto projevy násilí mají velký nepříznivý vliv na tělesné zdraví a duševní pohodu žen;

Z.  vzhledem k tomu, že na celosvětovém žebříčku svobody tisku z roku 2013, který sestavuje organizace Reportéři bez hranic, je Džibutsko na 167. místě (ze 179 zemí); vzhledem k tomu, že pro zahraniční novináře platí zákaz cest do Džibutska, a vzhledem k potížím, kterými tento zákaz komplikuje úsilí o získání spolehlivých informací o událostech v zemi;

AA.  vzhledem k tomu, že podle odhadů Organizace pro výživu a zemědělství OSN z března 2012 potřebuje 180 000 obyvatel Džibutska potravinovou pomoc;

BB.   vzhledem k tomu, že Evropská unie a její členské státy byly v posledních dvaceti letech hlavním poskytovatelem finanční podpory Džibutsku; vzhledem k tomu, že platby USA, Japonska a Francie za využívání vojenských základen v této zemi představují zdroj příjmů, který Džibutsku zajišťuje trvalý růst;

CC.  vzhledem k tomu, že dodržování lidských práv, demokratických zásad a zákonnosti tvoří naprostý základ partnerství AKT-EU a představují klíčové prvky dohody z Cotonou;

1.  vyjadřuje hluboké znepokojení nad situací v Džibutsku po parlamentních volbách, které proběhly dne 22. února 2013, a nad napjatou politickou atmosférou v této zemi; je obzvláště znepokojen zprávami o masovém zatýkání členů opozice, o potlačování demonstrací, jež jsou výrazem nesouhlasu s nesrovnalostmi při volbách, a o útocích na svobodu sdělovacích prostředků;

2.  vyzývá džibutské orgány, aby zastavily represe namířené proti politickým protivníkům a propustily všechny osoby zadržované z politických důvodů;

3.  vyzývá džibutské orgány, aby zaručily dodržování lidských práv zakotvených ve státních i mezinárodních smlouvách, které Džibutsko uzavřelo, a aby zabezpečily občanská a politická práva a svobody, včetně práva na pokojné demonstrace a svobodu tisku;

4.  důrazně odsuzuje projevy sexuálního násilí vůči ženám a upozorňuje, že džibutská vláda nese odpovědnost za to, že bude učiněna přítrž stavu beztrestnosti, a že postaví pachatele sexuálního násilí na ženách před soud;

5.  vyzývá k dodržování práv souvisejících s obhajobou, zejména práva obviněných na přístup k obhájci dle vlastní volby ve všech fázích trestního řízení; vyzývá úřady, aby rodinám zadržovaných osob poskytly možnost zajistit zadržovaným materiální pomoc, především zdravotnické potřeby;

6.  vyzývá džibutskou vládu, aby v souladu s prohlášením, jež pronesla hlava státu dne 27. června 2013 u příležitosti výročí nezávislosti Džibutska, a za pomoci institucí, jež potvrdily výsledky voleb, zejména Africké unie, zahájila politický dialog s opozicí; vyzývá Evropskou unii, aby podporovala činnost regionálních organizací a pomohla jim v jejich úsilí o nalezení politického řešení pro současný krizový stav;

7.  vyzývá k okamžitému zahájení soudních vyšetřování, která by osvětlila zásahy policie a armády během demonstrací a vedla by k potrestání osob odpovědných za porušování lidských práv;

8.  vítá skutečnost, že volby proběhly dne 22. února 2013 poklidně, jak zdůraznila řada představitelů mezinárodního společenství, včetně místopředsedkyně, vysoké představitelky a vedoucích čtyř misí pro sledování voleb, jež byly do Džibutska vyslány; vítá odhodlání usilovat o lepší budoucnost země, které svou účastí ve volbách prokázali občané Džibutska i všechny politické strany;

9.  je potěšen skutečností, že dne 22. února 2013 se voleb poprvé od nezávislosti Džibutska, kterou země získala v roce 1977, zúčastnily opoziční síly, tj. Unie národní spásy (USN);

10. opakuje výzvy Evropské unie ke zveřejnění výsledků voleb uspořádaných dne 22. února 2013 z jednotlivých volebních míst;

11. vyzývá džibutské politické síly, aby respektovaly zásady právního státu, včetně práva na pokojné demonstrace, a neuchylovaly se k použití násilí ani represivních opatření;

12. vyjadřuje ochotu pečlivě sledovat situaci v Džibutsku a navrhnout restriktivní opatření, jestliže dojde k porušení dohody z Cotonou (2000), zejména článků 8 a 9 této dohody; vyzývá Komisi, aby situaci v této zemi rovněž bedlivě sledovala;

13. naléhá na ESVČ, Komisi a její partnery, aby s obyvateli Džibutska spolupracovali na dlouhodobé politické reformě, jejíž zavedení by měly usnadnit obzvláště pevné vazby, které již byly vytvořeny díky tomu, že Džibutsko hraje v tomto regionu klíčovou roli v boji proti terorismu a poskytuje své území vojenským základnám;

14. pověřuje předsedu, aby předal toto usnesení vládě Džibutské republiky, orgánům Africké unie, Mezivládního úřadu pro rozvoj, Ligy arabských států, Organizace islámské spolupráce, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a spolupředsedům Smíšeného parlamentního shromáždění AKT-EU.

 

Právní upozornění - Ochrana soukromí