Κοινή πρόταση ψηφίσματος - RC-B7-0347/2013Κοινή πρόταση ψηφίσματος
RC-B7-0347/2013

ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με την κατάσταση στο Τζιμπουτί

3.7.2013 - (2013/2690(RSP))

σύμφωνα με το άρθρο 122, παράγραφος 5, και το άρθρο 110, παράγραφος 4, του Κανονισμού
που αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος των ομάδων:
ECR (B7‑0347/2013)
Verts/ALE (B7‑0348/2013)
PPE (B7‑0349/2013)
ALDE (B7‑0351/2013)
S&D (B7‑0355/2013)

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Eija-Riitta Korhola, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Philippe Boulland, Jean Roatta, Mariya Gabriel, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Sari Essayah, Laima Liucija Andrikienė, Petri Sarvamaa, Zuzana Roithová, Krzysztof Lisek, Bogusław Sonik εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Véronique De Keyser, Norbert Neuser, Ricardo Cortés Lastra, Liisa Jaakonsaari, Ana Gomes, Joanna Senyszyn, Mitro Repo, Pino Arlacchi, Marc Tarabella, Αντιγόνη Παπαδοπούλου εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Marielle de Sarnez, Marietje Schaake, Charles Goerens, Johannes Cornelis van Baalen, Izaskun Bilbao Barandica, Kristiina Ojuland, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Ramon Tremosa i Balcells, Nathalie Griesbeck εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Isabelle Durant, Judith Sargentini, Raül Romeva i Rueda, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen, Ulrike Lunacek εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Charles Tannock εξ ονόματος της Ομάδας ECR


Διαδικασία : 2013/2690(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
RC-B7-0347/2013
Κείμενα που κατατέθηκαν :
RC-B7-0347/2013
Ψηφοφορία :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση στο Τζιμπουτί

(2013/2690(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη προηγούμενα ψηφίσματά του, συγκεκριμένα της 15ης Ιανουαρίου 2009 σχετικά με την κατάσταση στο Κέρας της Αφρικής και της 18ης Δεκεμβρίου 1997 σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Τζιμπουτί,

–  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση στην οποία προέβησαν στις 24 Φεβρουαρίου 2013, στο Τζιμπουτί, οι αποστολές εκλογικών παρατηρητών από την Αφρικανική Ένωση (ΑΕ), τον Αραβικό Σύνδεσμο, την Οργάνωση Ισλαμικής Συνεργασίας (OCI) και τη Διακυβερνητική Αρχή για την Ανάπτυξη (ΔΑΑ) που παρακολούθησαν τις βουλευτικές εκλογές της 22ας Φεβρουαρίου 2013 στην Δημοκρατία του Τζιμπουτί,

–  έχοντας υπόψη τον Αφρικανικό Χάρτη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Λαών, τον οποίο το Τζιμπουτί επικύρωσε,

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του 1948,

–  έχοντας υπόψη τη Συμφωνία του Κοτονού που υπεγράφη στις 23 Ιουνίου 2000 και αναθεωρήθηκε στις 22 Ιουνίου 2010,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση στην οποία προέβη στις 12 Μαρτίου 2013 ο εκπρόσωπος της Catherine Ashton, Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης, σχετικά με την κατάσταση μετά τις βουλευτικές εκλογές στο Τζιμπουτί,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 122, παράγραφος 5 και το άρθρο 110, παράγραφος 4, του κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με τη θέση του σχετικά με την αιχμή του κέρατος της Αφρικής και την είσοδο στην Ερυθρά Θάλασσα, το Τζιμπουτί και οι στρατηγικές υποδομές του (λιμένες και ελεύθερες ζώνες) είναι σημαντικά για ολόκληρη την περιοχή·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Τζιμπουτί έχει διαδραματίσει καίριο ρόλο στην καταπολέμηση της πειρατείας και της τρομοκρατίας στην περιοχή·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Τζιμπουτί, από την ανεξαρτησία του, το 1977, έως το 2003, γνώρισε ένα μονοκομματικό σύστημα·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μία σοβαρή πολιτική κρίση κλονίζει τη χώρα μετά τις τελευταίες βουλευτικές εκλογές, της 22ας Φεβρουαρίου 2013·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Ismail Omar Guelleh, που ανήλθε στην εξουσία το 1999, επανεξελέγη πρόεδρος το 2005 με 100% των ψήφων και ότι ανήγγειλε ότι δεν σκοπεύει να επιδιώξει νέα θητεία το 2016· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ο πρόεδρος Guelleh επανεξελέγη τον Απρίλιο του 2011 με 80% περίπου των ψήφων σε εκλογές που μεγάλο τμήμα της αντιπολίτευσης είχε μποϋκοτάρει μετά την τροποποίηση του συντάγματος από το Κοινοβούλιο του Τζιμπουτί που επέτρεψε στον πρόεδρο Guelleh να είναι υποψήφιος για νέα θητεία·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι για πρώτη φορά μετά την άνοδο του Ismail Omar Guelleh στην εξουσία, τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ελπίζοντας στην επικράτηση της πολυκομματικής δημοκρατίας, αποφάσισαν να λάβουν μέρος στις βουλευτικές εκλογές της 22ας Φεβρουαρίου 2013, λόγω του νέου συστήματος ψηφοφορίας, εν μέρει αναλογικού, που επέτρεπε την εκπροσώπηση κομμάτων της μειοψηφίας στο κοινοβούλιο·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά την ψηφοφορία αυτή παρίσταντο ως παρατηρητές η Αφρικανική Ένωση, ο Αραβικός Σύνδεσμος, η Οργάνωση Ισλαμικής Συνεργασίας και η Διακυβερνητική Αρχή για την Ανάπτυξη, που παρακολούθησαν 154 εκλογικά τμήματα και 12 κέντρα καταμέτρησης και τόνισαν ότι οι εκλογές χαρακτηρίστηκαν από διαφάνεια, δεδομένου ότι δεν εντόπισαν κρούσματα απάτης ή νόθευσης των καλπών·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τα αποτελέσματα που ανακοίνωσε το Συνταγματικό Συμβούλιο, η Ένωση για την Προεδρική Πλειοψηφία (UΜΡ) έλαβε το 68% των ψήφων·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αντιπολίτευση η οποία, για πρώτη φορά μετά την ανεξαρτησία, κέρδισε έδρες στο κοινοβούλιο, κατήγγειλε μαζικές νοθείες και ισχυρίστηκε ότι ήταν η νικήτρια των εκλογών· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Συνταγματικό Συμβούλιο απέρριψε την ένσταση της αντιπολίτευσης που αποσκοπούσε στην αμφισβήτηση του εκλογικού αποτελέσματος·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αντιπολίτευση μποϊκοτάρει το κοινοβούλιο που σχηματίστηκε μετά τις εκλογές· ότι οι αρχές καταδίκασαν τη συγκρότηση από ένα τμήμα της αντιπολίτευσης μιας «Νόμιμης Εθνικής Συνέλευσης» (ΑΝL) παράλληλα με την εθνική συνέλευση, κατόπιν των αμφισβητούμενων εκλογών του παρελθόντος Φεβρουαρίου· ότι πρόεδρος της «Νόμιμης Εθνικής Συνέλευσης» (ΑΝL) είναι ο επικεφαλής του συνδυασμού της Ένωσης για την Εθνική Σωτηρία (USN) στην περιφέρεια της πόλης του Τζιμπουτί, Ismail Guedi Hared·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα αποτελέσματα των βουλευτικών εκλογών της 22ας Φεβρουαρίου 2013 δεν έχουν ακόμα δημοσιευθεί ανά εκλογικό κέντρο, παρά τα σχετικά αιτήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πράγμα το οποίο δημιουργεί υποψίες νοθείας·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αριθμός των εγγεγραμμένων στην περιφέρεια της πόλης του Τζιμπουτί συχνά είναι διαφορετικός από τη μία αναγγελία στην άλλη·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η καταστολή με δυσανάλογη χρήση βίας, των διαδηλώσεων των κομμάτων της αντιπολίτευσης, που αμφισβητούν την κανονικότητα των βουλευτικών εκλογών, στοίχισε τουλάχιστον 10 νεκρούς, που σκοτώθηκαν με σφαίρες από τις δυνάμεις της τάξεως·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη τις μαζικές συλλήψεις διαδηλωτών της αντιπολίτευσης· ότι οι ΜΚΟ καταγγέλλουν κρούσματα ύποπτων θανάτων, βασανιστηρίων και εξαφανίσεων·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μετά τις εκλογές της 22ας Φεβρουαρίου, περισσότεροι από 100 αντικαθεστωτικούς φυλακίστηκαν για μικρότερα ή μεγαλύτερα διαστήματα·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολιτικοί κρατούμενοι σήμερα ανέρχονται σε 60 περίπου· λαμβάνοντας υπόψη την συνεχή καταστολή που ασκούν οι αρχές στους αγωνιστές της αντιπολίτευσης·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη τις δικαστικές διώξεις κατά των περισσότερων ηγετών της αντιπολίτευσης και πολυάριθμων δημοσιογράφων·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Mydaneh Abdallah Okieh, που είναι υπεύθυνος επικοινωνίας του συνασπισμού της αντιπολίτευσης USN, κατηγορείται για «συκοφαντική δυσφήμιση της αστυνομίας» επειδή ανέβασε στο κοινωνικό δίκτυο Facebook εικόνες διαδηλωτών θυμάτων της καταστολής· λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 26 Ιουνίου το Εφετείο αύξησε την ποινή του από 45 ημέρες σε 5 μήνες·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη την καταδίκη, τον Απρίλιο του 2013, τριών στελεχών του συνασπισμού της αντιπολίτευσης σε διετή φυλάκιση και στέρηση των αστικών και πολιτικών τους δικαιωμάτων· ότι η εκδίκαση των προσφυγών τους αναβλήθηκε για τις 25 Νοεμβρίου·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη στο πλαίσιο αυτό, την σύλληψη του εκπροσώπου της αντιπολίτευσης USN Daher Ahmed Farah στις 4 Μαρτίου 2013· ότι κρίθηκε ένοχος προτροπής σε εξέγερση μετά τις αμφισβητούμενες εκλογές του Φεβρουαρίου 2013· ότι και άλλα δύο άτομα διώκονται για την αυτή υπόθεση, ότι ένας εξ αυτών καταδικάστηκε σε φυλάκιση με αναστολή, ενώ ο άλλος αφέθηκε ελεύθερος· ότι στις 26 Ιουνίου το Εφετείο καταδίκασε εκ νέου τον Daher Ahmed Farah σε φυλάκιση δύο μηνών άνευ αναστολής·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη τις εξαιρετικά ανησυχητικές συνθήκες κράτησης στις φυλακές του Τζιμπουτί·

ΚΒ.  αναγνωρίζοντας ότι το Σύνταγμα του 1992 αναγνωρίζει θεμελιώδεις ελευθερίες και βασικές αρχές χρηστής διακυβέρνησης·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 10 του Συντάγματος ορίζει ότι «το δικαίωμα στην άμυνα, συμπεριλαμβανομένου αυτού της συνδρομής από δικηγόρο της επιλογής του κατηγορουμένου, εξασφαλίζεται σε όλα τα στάδια της διαδικασίας»·

ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Τζιμπουτί έχει προσυπογράψει την Διεθνή Σύμβαση για τα Αστικά και Πολιτικά Δικαιώματα καθώς και την Σύμβαση για τα Οικονομικά και Πολιτιστικά Δικαιώματα·

ΚΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες του Τζιμπουτί έρχονται αντιμέτωπες με διάφορες μορφές βίας, μεταξύ των οποίων αρπαγές, ακρωτηριασμούς των γεννητικών οργάνων, ενδοοικογενειακή βία, σεξουαλική παρενόχληση, πρώιμο γάμο, με βαριές συνέπειες για την σωματική και ψυχολογική τους υπόσταση·

ΚΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Τζιμπουτί κατέχει την 167η θέση (επί 179 χωρών) στην παγκόσμια κατάταξη 2013 για την ελευθερία της ενημέρωσης που κατάρτισαν οι ρεπόρτερς χωρίς σύνορα· λαμβάνοντας υπόψη ότι απαγορεύεται σε ξένους δημοσιογράφους να μεταβαίνουν στο Τζιμπουτί και τα απορρέοντα εκ της απαγόρευσης αυτής προβλήματα για την επίτευξη αξιόπιστων πληροφοριών για όσα συμβαίνουν στην χώρα·

ΚΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Οργάνωσης των Ηνωμένων Εθνών για την Διατροφή και τη Γεωργία (FAO), τον Μάρτιο του 2012, τα άτομα που έχουν ανάγκη επισιτιστικής βοήθειας στο Τζιμπουτί ανέρχονται σε 180 000·

ΚΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά την τελευταία εικοσαετία, η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της ήταν οι βασικοί χορηγοί κεφαλαίων στο Τζιμπουτί· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ποσά που καταβλήθηκαν από τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ιαπωνία και τη Γαλλία για τις στρατιωτικές τους βάσεις στη χώρα αντιπροσωπεύουν πηγή εισοδήματος που θα εξασφάλιζε στο Τζιμπουτί συνεχή ανάπτυξη·

ΚΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των δημοκρατικών αρχών και του κράτους δικαίου αποτελούν τη βάση της Συμφωνίας ΑΚΕ-ΕΕ και συνιστούν ουσιώδη στοιχεία της Συμφωνίας του Κοτονού·

1. εκφράζει την ανησυχία του για την κατάσταση που επικρατεί στο Τζιμπουτί μετά τις βουλευτικές εκλογές της 22ας Φεβρουαρίου 2013 και για το τεταμένο πολιτικό κλίμα στην χώρα· όλως ιδιαιτέρως ανησυχεί για τις πληροφορίες σχετικά με τις μαζικές συλλήψεις στελεχών της αντιπολίτευσης, την καταστολή των διαδηλώσεων για την αμφισβήτηση της κανονικότητας των εκλογών καθώς και για τις επιθέσεις στην ελευθερία των μέσων ενημέρωσης·

2. ζητεί από τις αρχές του Τζιμπουτί να θέσουν τέρμα στην καταστολή των αντικαθεστωτικών και να ελευθερώσουν όλους τους πολιτικούς κρατουμένους·

 

3. ζητεί από τις αρχές του Τζιμπουτί να εξασφαλίσουν το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που αναγνωρίζονται από τα εθνικά και διεθνή κείμενα τα οποία το Τζιμπουτί έχει προσυπογράψει και να εγγυηθεί τα δικαιώματα και τις αστικές και πολιτικές ελευθερίες, μεταξύ των οποίων το δικαίωμα ειρηνικής διαδήλωσης και η ελευθερία του τύπου·

 

4. καταδικάζει έντονα τις πράξεις σεξουαλικής βίας κατά γυναικών και υπενθυμίζει ότι η κυβέρνηση του Τζιμπουτί οφείλει να θέσει τέρμα στην ατιμωρησία, προσάγοντας στη δικαιοσύνη όσους ευθύνονται για σεξουαλική βία κατά των γυναικών·

 

5. ζητεί τον σεβασμό των δικαιωμάτων υπεράσπισης, ιδιαίτερα δε την πρόσβαση των κατηγορουμένων σε δικηγόρο της επιλογής τους, σε όλα τα στάδια της διαδικασίας· ζητεί από τις αρχές να επιτρέπουν στις οικογένειες των κρατουμένων να τους προσφέρουν υλική βοήθεια, ιδιαίτερα υγειονομική·

 

6. ζητεί από την κυβέρνηση να αρχίσει πολιτικό διάλογο με την αντιπολίτευση σύμφωνα με την εξαγγελία στην οποία προέβη ο αρχηγός του κράτους στις 27 Ιουνίου, επί τη ευκαιρία της επετείου της εθνικής ανεξαρτησίας, βοηθούμενος από τα όργανα που επικύρωσαν τα εκλογικά αποτελέσματα, ιδιαίτερα δε από την Αφρικανική Ένωση· καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση να στηρίξει την δράση των περιφερειακών οργανώσεων και να προσφέρει τη συμβολή της για την εξεύρεση πολιτικής λύσης για την έξοδο από την παρούσα κρίση·

 

7. ζητεί την άμεση έναρξη δικαστικής έρευνας για να ριφθεί φως στις πράξεις των δυνάμεων της τάξεως κατά τις διαδηλώσεις και να τιμωρηθούν οι ένοχοι παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

 

8.εκφράζει την ικανοποίησή του για την ειρηνική διεξαγωγή των εκλογών της 22ας Φεβρουαρίου 2013, όπως υπογράμμισαν διάφοροι παράγοντες της διεθνούς κοινότητας, μεταξύ των οποίων η Ύπατη Εκπρόσωπος/Αντιπρόεδρος της ΕΕ και οι αρχηγοί των τεσσάρων αποστολών εκλογικών παρατηρητών που μετέβησαν επί τόπου· εκφράζει την ικανοποίησή του για την κινητοποίηση του λαού και του συνόλου των πολιτικών δυνάμεων για το μέλλον της χώρας, όπως έδειξαν με τη συμμετοχή τους στις εκλογές·

 

9.εκφράζει την ικανοποίησή του γιατί για πρώτη φορά μετά την ανεξαρτησία της χώρας, το 1977, οι δυνάμεις της αντιπολίτευσης, δηλαδή της Ένωσης για την Εθνική Σωτηρία, έλαβαν μέρος στις βουλευτικές εκλογές της 22ας Φεβρουαρίου 2013·

 

10. επαναλαμβάνει την έκκληση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μία διαφανή δημοσίευση των αποτελεσμάτων των εκλογών της 22ας Φεβρουαρίου 2013 ανά εκλογικό κέντρο·

 

11.καλεί το σύνολο των πολιτικών δυνάμεων του Τζιμπουτί να σεβαστούν το κράτος δικαίου, του δικαιώματος των διαδηλώσεων συμπεριλαμβανομένου, και να απέχουν από την προσφυγή στη βία και την καταστολή·

 

12.δηλώνει έτοιμο να παρακολουθήσει με προσοχή την εξέλιξη της κατάσταση στο Τζιμπουτί και να προτείνει ενδεχομένως περιοριστικά μέτρα σε περίπτωση μη τήρησης των συμφωνιών του Κοτονού 2000 και ιδιαίτερα των άρθρων 8 και 9· ως προς αυτό ζητεί από την Επιτροπή να παρακολουθεί επίσης εκ του σύνεγγυς την κατάσταση·

 

13. ζητεί επίμονα από την ΕΥΕΔ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τους εταίρους τους να συνεργαστούν με τους πολίτες του Τζιμπουτί για μια μακροπρόθεσμη πολιτική μεταρρύθμιση η οποία θα διευκολυνθεί ιδιαίτερα από τις ήδη υπάρχουσες στενές σχέσεις, δεδομένου ότι το Τζιμπουτί υπήρξε βασικός παράγων στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας και ότι η περιοχή φιλοξενεί επίσης στρατιωτικές βάσεις·

 

14. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην κυβέρνηση του Τζιμπουτί, στα όργανα της Αφρικανικής Ένωσης, στην ΔΑΑ, στον Αραβικό Σύνδεσμο, στον OCI, στην Ύπατη Εκπρόσωπο/Αντιπρόεδρο της Επιτροπής καθώς και στους συμπροέδρους της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ.