Návrh spoločného uznesenia - RC-B7-0347/2013Návrh spoločného uznesenia
RC-B7-0347/2013

SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA o situácii v Džibutsku

3.7.2013 - (2013/2690(RSP))

predložený v súlade s článkom 122 ods. 5 a článkom 110 ods. 4 rokovacieho poriadku,
ktorý nahrádza návrhy skupín:
ECR (B7‑0347/2013)
Verts/ALE (B7‑0348/2013)
PPE (B7‑0349/2013)
ALDE (B7‑0351/2013)
S&D (B7‑0355/2013)

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Eija-Riitta Korhola, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Philippe Boulland, Jean Roatta, Mariya Gabriel, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Sari Essayah, Laima Liucija Andrikienė, Petri Sarvamaa, Zuzana Roithová, Krzysztof Lisek, Bogusław Sonik v mene skupiny PPE
Véronique De Keyser, Norbert Neuser, Ricardo Cortés Lastra, Liisa Jaakonsaari, Ana Gomes, Joanna Senyszyn, Mitro Repo, Pino Arlacchi, Marc Tarabella, Antigoni Papadopoulou v mene skupiny S&D
Marielle de Sarnez, Marietje Schaake, Charles Goerens, Johannes Cornelis van Baalen, Izaskun Bilbao Barandica, Kristiina Ojuland, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Ramon Tremosa i Balcells, Nathalie Griesbeck v mene skupiny ALDE
Isabelle Durant, Judith Sargentini, Raül Romeva i Rueda, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen, Ulrike Lunacek v mene skupiny Verts/ALE
Charles Tannock v mene skupiny ECR


Postup : 2013/2690(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
RC-B7-0347/2013
Predkladané texty :
RC-B7-0347/2013
Prijaté texty :

Uznesenie Európskeho parlamentu o situácii v Džibutsku

(2013/2690(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia z 15. januára 2009 o situácii v Africkom rohu a z 18. decembra 1997 o ľudských právach v Džibutsku,

–  so zreteľom na spoločné vyhlásenie, ktoré 24. februára 2013 vydali v Džibutsku medzinárodné pozorovateľské misie (Africkej únie, Ligy arabských štátov, Organizácie islamskej spolupráce a Medzivládneho úradu pre rozvoj), ktoré monitorovali parlamentné voľby, ktoré sa v Džibutskej republike konali 22. februára 2013,

–  so zreteľom na Africkú chartu ľudských práv a práv národov, ktorú Džibutsko ratifikovalo,

–  so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv z roku 1948,

–  so zreteľom na dohodu z Cotonou, ktorá bola podpísaná 23. júna 2000 a revidovaná 22. júna 2010,

–  so zreteľom na vyhlásenie hovorcu vysokej predstaviteľky EÚ Catherine Ashtonovej z 12. marca 2013 o situácii po parlamentných voľbách v Džibutsku,

–  so zreteľom na článok 122 ods. 5 a článok 110 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A.  keďže táto krajina sa nachádza vo výbežku Afrického rohu a na pobreží Červeného mora a vzhľadom na túto pozíciu a svoju strategickú infraštruktúru (prístavy a slobodné pásma) má veľký význam pre celý región;

B.  keďže Džibutsko zohráva v tomto regióne kľúčovú úlohu v boji proti pirátstvu a terorizmu;

C.  keďže v Džibutsku fungoval od nastolenia nezávislosti v roku 1977 do roku 2003 systém jednej politickej strany;

D.  keďže po posledných parlamentných voľbách, ktoré sa uskutočnili 22. februára 2013, krajina upadla do hlbokej politickej krízy;

E.  keďže v roku 2005 bol 100 % počtom hlasov opäť zvolený Ismail Omar Guelleh, ktorý je pri moci od roku 1999 a ktorý vyhlásil, že v roku 2016 už nebude kandidovať vo voľbách; keďže v apríli 2011 bol prezident Guelleh zvolený opäť takmer 80 % hlasov vo voľbách, ktoré prevažná časť opozície bojkotovala po tom, čo džibutský parlament zmenil ústavu tak, aby sa prezident Guelleh mohol uchádzať o úrad v ďalšom volebonom období;

F.  keďže opozičné strany sa v nádeji, že demokratický pluralizmus zvíťazí, rozhodli zúčastniť parlamentných volieb – prvýkrát od nástupu prezidenta Guelleha k moci – konaných 22. februára 2013 po tom, čo bol zavedený nový, čiastočne pomerný volebný systém, ktorý menšinovým stranám umožňuje získanie poslaneckých mandátov;

G.  keďže tieto voľby sledovali pozorovatelia z Africkej únie, Ligy arabských štátov, Organizácie islamskej spolupráce a Medzivládneho úradu pre rozvoj, ktorí boli prítomní na 154 volebných miestach a v 12 sčítacích strediskách, a došli k záveru, že voľby boli transparentné a neboli zaznamenané žiadne podvody ani prípady viacnásobného hlasovania;

H.  keďže podľa výsledkov, ktoré oznámila ústavná rada, získala koalícia Únia pre prezidentskú väčšinu (Union pour la majorite présidentielle, UMP) 68 % hlasov;

I.  keďže opozícia, ktorá po prvýkrát od nadobudnutia nezávislosti tejto krajiny získala poslanecké mandáty, uviedla, že došlo k rozsiahlym podvodom, a tvrdila, že vo voľbách zvíťazila; keďže ústavná rada zamietla odvolanie voči výsledkom vo voľbách, ktoré podala opozícia;

J.  keďže opozícia bojkotuje parlament, ktorý bol zostavený na základe výsledkov volieb; keďže úrady zavrhli vytvorenie „legitímneho národného zhromaždenia“, ktoré po sporných voľbách vo februári 2013 založila časť opozície paralelne k národnému zhromaždeniu; keďže na čele legitímneho národného zhromaždenia stojí Ismail Guedi Hared, ktorý figuroval na prvom mieste zoznamu kandidátov strany Únia národnej spásy (l'Union pour le Salut National, USN) za volebný obvod mesta Džibuti;

K.  keďže napriek výzvam zo strany EÚ neboli doteraz zverejnené výsledky parlamentných volieb z 22. februára 2013 v jednotlivých volebných miestach, čím vznikajú podozrenia z podvodu;

L.  keďže počet voličov zapísaných vo volebnom obvode mesta Džibuti sa menil s každým novým vyhlásením oficiálnych údajov;

M.  keďže demonštrácie opozičných strán, ktoré spochybnili regulárnosť parlamentných volieb, boli potlačené neprimerane silnými zásahmi, pri ktorých údajne zomrelo prinajmenšom 10 osôb, pretože bezpečnostné a poriadkové sily začali do demonštrantov strieľať;

N.  keďže došlo k rozsiahlemu zatýkaniu opozičných demonštrantov; keďže mimovládne organizácie bijú na poplach v súvislosti s údajnými obeťami na životoch, prípadmi mučenia a zmiznutiami osôb;

O.  keďže po voľbách, ktoré prebehli 22. februára, bolo údajne viac ako tisíc členov opozície na dlhšiu či kratšiu dobu uväznených;

P.  keďže v súčasnom období je podľa informácií zadržiavaných približne 60 politických väzňov; keďže úrady neustále prenasledujú radikálnych členov politickej opozície;

Q.  keďže došlo k trestným konaniam vedeným proti väčšine lídrov opozície a mnohým novinárom;

R.  keďže novinár Mydaneh Abdallah Okieh, ktorý pre opozičnú koalíciu USN zabezpečuje komunikáciu, bol obvinený z „hanobenia polície“, pretože na sociálnej sieti Facebook zverejnil fotografie demonštrantov, ktorí sa stali obeťou represálií; keďže odvolací súd 26. júna jeho trest zvýšil zo 45 dní na 5 mesiacov;

S.  keďže v apríli 2013 boli vydané rozsudky v prípade troch lídrov opozičnej koalície USN, ktorí boli odsúdení na dva roky väzenia a boli zbavení svojich občianskych práv; keďže konanie o ich odvolaní bolo odložené až na 25. novembra;

T.  keďže v tejto súvislosti došlo 4. marca 2013 k zatknutiu hovorcu opozičnej USN Dahera Ahmeda Faraha; keďže Farah bol obvinený z nabádania k povstaniu po parlamentných voľbách, ktoré prebehli vo februári 2013; keďže v rovnakej veci boli obvinené dve ďalšie osoby, z ktorých bola jedna odsúdená na podmienečný trest odňatia slobody a druhá bola zbavená viny; keďže odvolací súd 26. júna opätovne odsúdil Dahera Ahmeda Faraha, tentoraz na dvojmesačný nepodmienečný trest odňatia slobody;

U.  keďže v džibutských väzniciach panujú veľmi znepokojujúce podmienky zadržiavania;

V.  keďže v ústave z roku 1992 sú zakotvené základné slobody a hlavné zásady dobrej správy vecí verejných;

W.  keďže v článku 10 ústavy sa stanovuje, že „vo všetkých fázach konania je zaručené právo na obhajobu vrátane práva na slobodný výber právneho zástupcu“;

X.  keďže Džibutsko je signatárom Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach a Medzinárodného paktu o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach;

Y.  keďže ženy v Džibuti sa stretávajú s rôznymi formami násilia, ako je znásilnenie, mrzačenie ženských pohlavných orgánov, domáce násilie, sexuálne obťažovanie a predčasné manželstvá, a tieto prejavy násilia majú ďalekosiahly nepriaznivý vplyv na telesné zdravie a psychiku žien;

Z.  keďže na celosvetovom rebríčku slobody tlače z roku 2013, ktorý zostavuje organizácia Reportéri bez hraníc, je Džibutsko na 167. mieste (zo 179 krajín); keďže pre zahraničných novinárov bol vydaný zákaz ciest do Džibutska a tento zákaz komplikuje úsilie o získanie spoľahlivých informácií o udalostiach v krajine;

AA.  keďže podľa odhadov Organizácie OSN pre výživu a poľnohospodárstvo z marca 2012 potrebuje 180 000 obyvateľov Džibutska potravinovú pomoc;

BB.  keďže Európska únia a jej členské štáty boli v posledných dvadsiatich rokoch hlavným poskytovateľom finančnej podpory Džibutska; keďže že platby z USA, Japonska a Francúzska za využívanie vojenských základní v tejto krajine predstavujú zdroj príjmov, ktorý Džibutsku zaisťuje trvalý rast;

CC.  keďže dodržiavanie ľudských práv, demokratických zásad a zákonnosti tvoria podstatný základ partnerstva AKT-EÚ a predstavujú základné prvky Dohody z Cotonou;

1.  vyjadruje hlboké znepokojenie nad situáciou v Džibutsku po parlamentných voľbách, ktoré prebehli 22. februára 2013, a nad napätou politickou atmosférou v tejto krajine; je obzvlášť znepokojený správami o masovom zatýkaní členov opozície, o potlačovaní demonštrácií, ktoré sú výrazom nesúhlasu s nezrovnalosťami pri voľbách, a útokmi na slobodu médií;

2.  vyzýva džibutské orgány, aby zastavili represie voči politickým protivníkom a prepustili všetky osoby zadržiavané z politických dôvodov;

3.  vyzýva džibutské orgány, aby zaručili dodržiavanie ľudských práv zakotvených v štátnych i medzinárodných zmluvách, ktoré Džibutsko podpísalo, a aby zabezpečili občianske a politické práva a slobody vrátane práva na pokojné demonštrácie a slobodu tlače;

4.  dôrazne odsudzuje prejavy sexuálneho násilia voči ženám a upozorňuje, že džibutská vláda nesie zodpovednosť za to, aby sa skončila beztrestnosť a aby boli páchatelia sexuálneho násilia voči ženám postavení pred súd;

5.  vyzýva na dodržiavanie práv na obhajobu, najmä práva obvinených na prístup k advokátovi podľa vlastnej voľby vo všetkých fázach trestného konania; vyzýva úrady, aby rodinám zadržaných osôb poskytli možnosť priniesť materiálnu pomoc, predovšetkým zdravotnícke potreby;

6.  vyzýva džibutskú vládu, aby v súlade s vyhlásením, ktoré predniesla hlava štátu 27. júna 2013 pri príležitosti výročia nezávislosti Džibutska, a za pomoci inštitúcií, ktoré potvrdili výsledky volieb, najmä Africkej únie, začala politický dialóg s opozíciou; vyzýva Európsku úniu, aby podporila činnosť regionálnych organizácií a pomohla im v ich úsilí o nájdenie politického riešenia pre súčasný krízový stav;

7.  žiada, aby sa ihneď začalo súdne vyšetrovanie s cieľom osvetliť činnosť polície a armády počas demonštrácií a potrestať tých, ktorí porušovali ľudské práva;

8.  víta skutočnosť, že voľby 22. februára 2013 prebehli pokojne, ako zdôraznili rôzni zástupcovia medzinárodného spoločenstva vrátane podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky a vedúcich štyroch volebných pozorovateľských misií vyslaných do Džibutska; víta záväzok o budúcnosti krajiny, ktorý vyjadrili obyvatelia Džibutska a všetky politické strany prostredníctvom účasti vo voľbách;

9.  víta skutočnosť, že na voľbách 22. februára 2013 sa zúčastnili opozičné sily, t. j. Únia národnej spásy (USN), po prvýkrát od osamostatnenia Džibutska v roku 1977;

10.  pripomína výzvu Európskej únie, aby boli zverejnené výsledky v jednotlivých volebných miestach z volieb 22. februára 2013;

11.  vyzýva všetky politické sily v Džibutsku, aby dodržiavali zásady právneho štátu vrátane práva na pokojné demonštrácie a aby sa nezapájali do násilia a represívnych opatrení;

12.  vyjadruje ochotu pozorne sledovať situáciu v Džibutsku a navrhnúť obmedzujúce opatrenia v prípade porušenia Dohody z Cotonou (2000), najmä jej článku 8 a článku 9; vyzýva Komisiu, aby takisto situáciu starostlivo monitorovala;

13.  naliehavo vyzýva ESVČ, Komisiu a ich partnerov, aby spolupracovali s Džibutskom na dlhodobých politických reformách, ktoré by mali napomôcť najmä už existujúce silné vzťahy, ak sa vezme do úvahy, že Džibutsko je kľúčovým prvkom boja proti terorizmu a kľúčovým prvkom regiónu a na území má vojenské základne;

14.  poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil vláde Džibutska, inštitúciám Africkej únie, Medzivládnemu úradu pre rozvoj, Lige arabských štátov, Organizácii islamskej spolupráce, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a spolupredsedom Spoločného parlamentného zhromaždenia AKT-EÚ.