Κοινή πρόταση ψηφίσματος - RC-B7-0362/2013Κοινή πρόταση ψηφίσματος
RC-B7-0362/2013

  ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με την κρίση στην Αίγυπτο

  3.7.2013 - (2013/2697(RSP))

  σύμφωνα με το άρθρο 110 παράγραφοι 2 και 4 του Κανονισμού
  που αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος των ομάδων:
  PPE (B7‑0362/2013)
  S&D (B7‑0364/2013)
  ECR (B7‑0365/2013)
  Verts/ALE (B7‑0366/2013)
  ALDE (B7‑0367/2013)

  Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tokia Saïfi, Roberta Angelilli, Arnaud Danjean, Krzysztof Lisek εξ ονόματος της Ομάδας PPE
  Véronique De Keyser, Libor Rouček, Pino Arlacchi, Emine Bozkurt, Saïd El Khadraoui, Ana Gomes, Richard Howitt, María Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols, Pier Antonio Panzeri, Joanna Senyszyn, Boris Zala εξ ονόματος της Ομάδας S&D
  Guy Verhofstadt, Marietje Schaake, Graham Watson, Edward McMillan-Scott, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Louis Michel, Angelika Werthmann, Izaskun Bilbao Barandica, Alexandra Thein, Hannu Takkula, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
  Judith Sargentini, Franziska Katharina Brantner, Hélène Flautre, Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda, Bart Staes, Tarja Cronberg, Nicole Kiil-Nielsen, Helga Trüpel εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
  Charles Tannock, Ryszard Czarnecki, Sajjad Karim, Adam Bielan εξ ονόματος της Ομάδας ECR


  Διαδικασία : 2013/2697(RSP)
  Διαδρομή στην ολομέλεια
  Διαδρομή του εγγράφου :  
  RC-B7-0362/2013
  Κείμενα που κατατέθηκαν :
  RC-B7-0362/2013
  Συζήτηση :
  Κείμενα που εγκρίθηκαν :

  Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κρίση στην Αίγυπτο

  (2013/2697(RSP))

  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

  –  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για την Αίγυπτο, και συγκεκριμένα το ψήφισμά του της 14ης Μαρτίου 2013[1],

  –  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 8ης Φεβρουαρίου 2013 σχετικά με την Αραβική Άνοιξη,

  –  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων, της 27ης Φεβρουαρίου 2012, της 25ης Ιουνίου 2012, της 31ης Ιανουαρίου 2013 και 8ης Φεβρουαρίου 2013 σχετικά με την Αίγυπτο, καθώς και της 31ης Ιανουαρίου 2013 σχετικά με τη στήριξη της ΕΕ για την επίτευξη βιώσιμων αλλαγών σε μεταβατικές κοινωνίες,

  –  έχοντας υπόψη τις δηλώσεις της Ύπατης Εκπροσώπου Catherine Ashton στις 28 Ιουνίου 2013 σχετικά με τις σχεδιαζόμενες διαδηλώσεις στην Αίγυπτο,

  –  έχοντας υπόψη τις δηλώσεις της Ύπατης Εκπροσώπου Catherine Ashton στις 3 Ιουλίου 2013 σχετικά με τις σχεδιαζόμενες διαδηλώσεις στην Αίγυπτο για την πρώτη επέτειο της ορκωμοσίας του Προέδρου Μόρσι,

  –  έχοντας υπόψη τη δήλωση του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Martin Schulz, στις 6 Ιουνίου 2013, σχετικά με την καταδίκη 43 εργαζομένων σε ΜΚΟ στην Αίγυπτο, την κοινή δήλωση της Ύπατης Εκπροσώπου Catherine Ashton και του Επιτρόπου Štefan Füle, στις 5 Ιουνίου 2013, σχετικά με τις αποφάσεις της δίκης των εργαζομένων στις αιγυπτιακές ΜΚΟ, καθώς και τη δήλωση του εκπροσώπου της Ύπατης Εκπροσώπου Catherine Ashton, στις 2 Ιουνίου 2013, σχετικά με τον νέο νόμο για τις ΜΚΟ στην Αίγυπτο,

  –  έχοντας υπόψη τη συμφωνία σύνδεσης ΕΕ-Αιγύπτου , του 2001, που τέθηκε σε ισχύ το 2004 και ενισχύθηκε με το σχέδιο δράσης του 2007, καθώς και την έκθεση προόδου που δημοσίευσε η Επιτροπή στις 20 Μαρτίου 2013, σχετικά με την εφαρμογή του σχεδίου δράσης,

  –  έχοντας υπόψη τις συνεδριάσεις της Ειδικής Ομάδας της ΕΕ, στις 13 και 14 Νοεμβρίου 2012, και τα πορίσματά της,

  –  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, του 1948,

  –  έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα, του 1966, του οποίου η Αίγυπτος αποτελεί συμβαλλόμενο μέρος,

  –  έχοντας υπόψη τη δήλωση στην οποία προέβη την 1η Ιουλίου 2013 ο Στρατηγός Abdul Fatah Khalil Al-Sisi, Πρόεδρος του Ανώτατου Συμβουλίου των Ενόπλων Δυνάμεων της Αιγύπτου, καθώς και τον πολιτικό χάρτη πορείας που παρουσίασε το «Κίνημα της 6ης Απριλίου»,

  –  έχοντας υπόψη τις δηλώσεις του Ύπατου Αρμοστή του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, στις 8 Μαΐου 2013, και του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, στις 5 Ιουνίου του 2013, σχετικά με τη σχεδιαζόμενη νομοθεσία για την κοινωνία των πολιτών στην Αίγυπτο,

  –  έχοντας υπόψη την προσωρινή γνωμοδότηση σχετικά με το νομοσχέδιο για τις οργανώσεις προσφοράς κοινωνικού έργου στην Αίγυπτο, που εξέδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για Δημοκρατία μέσω του Δικαίου (Επιτροπή της Βενετίας) στις 15 Ιουνίου 2013,

  –  έχοντας υπόψη τη δήλωση 40 αιγυπτιακών οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, στις 30 Μαΐου 2013,

  –  έχοντας υπόψη τις οκτώ βασικές συμβάσεις της ΔΟΕ, τις οποίες έχει κυρώσει η Αίγυπτος,

  –  έχοντας υπόψη την ειδική έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τη «συνεργασία της ΕΕ με την Αίγυπτο στον τομέα της διακυβέρνησης» της 18ης Ιουνίου 2013,

  –  έχοντας υπόψη το άρθρο 110 παράγραφοι 2 και 4 του Κανονισμού του,

  A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Αίγυπτος είναι η μεγαλύτερη από τις χώρες που συντάραξε η Αραβική Άνοιξη, μια χώρα καθοριστικής σημασίας στην περιοχή της Νότιας Μεσογείου, ένας σημαντικός εμπορικός εταίρος της ΕΕ και ένας από τους κυριότερους αποδέκτες ενωσιακής βοήθειας· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές εξελίξεις στην Αίγυπτο έχουν σημαντικές επιπτώσεις σε ολόκληρη την περιοχή αλλά και πέρα από αυτήν·

  B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Αίγυπτος διανύει μια κρίσιμη περίοδο μετάβασης προς τη δημοκρατία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η χώρα αντιμετωπίζει θεμελιώδεις προκλήσεις στους τομείς του κράτους δικαίου, του σεβασμού των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών, καθώς και της κοινωνικής δικαιοσύνης· εκτιμώντας ότι η αυξανόμενη πολιτική ένταση και η διαρκώς μεγαλύτερη πόλωση στους κόλπους της αιγυπτιακής κοινωνίας γίνεται αιτία διαδηλώσεων και βίαιων συγκρούσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα περιστατικά υπέρμετρης χρήσης βίας εναντίον ειρηνικών διαδηλωτών, από τις δυνάμεις ασφαλείας και από άτομα αγνώστου ταυτότητας, παραμένουν ατιμώρητα·

  Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 22 Νοεμβρίου 2012, οκτώ ημέρες μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης της Ειδικής Ομάδας ΕΕ-Αιγύπτου, ο Πρόεδρος Μόρσι εξέδωσε Συνταγματική Δήλωση, με την οποία, μεταξύ άλλων, έθεσε την Προεδρία εκτός δικαστικού ελέγχου· λαμβάνοντας υπόψη ότι, λίγες μέρες αργότερα, ο Πρόεδρος ακύρωσε τη δήλωση αυτή, αλλά είχαν ήδη αρχίσει διαδηλώσεις που κλιμακώνονταν·

  Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι εκατομμύρια Αιγύπτιοι βγήκαν στους δρόμους του Καΐρου, αλλά και σε ολόκληρη τη χώρα, σε άνευ προηγουμένου ογκώδεις ειρηνικές διαδηλώσεις, για να ζητήσουν από τον Πρόεδρο Μόρσι να εγκαταλείψει την εξουσία· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υποστηρικτές του Προέδρου Μόρσι οργάνωσαν διαδηλώσεις υποστήριξης του Προέδρου και των Αδελφών Μουσουλμάνων· λαμβάνοντας υπόψη ότι δεκάδες άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και πολλοί τραυματίστηκαν στις διαδηλώσεις αυτές· λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλοί υπουργοί και αξιωματούχοι παραιτήθηκαν σε ένδειξη συμπαράστασης στο μαζικό λαϊκό κίνημα διαμαρτυρίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αιγυπτιακές Ένοπλες Δυνάμεις εξέδωσαν μια ανακοίνωση την 1η Ιουλίου 2013, με την οποία έδιναν στις αιγυπτιακές πολιτικές δυνάμεις διορία 48 ωρών για να υπακούσουν στα αιτήματα του λαού, αλλιώς οι στρατιωτικοί δηλώνουν ότι θα παρουσιάσουν δικό τους πολιτικό χάρτη πορείας για τη χώρα·

  E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαδηλωτές διαμαρτύρονται εδώ και μήνες κατά του Προέδρου Μόρσι, υποστηρίζοντας ότι η γενική κατάσταση στη χώρα με την κυβέρνηση των Αδελφών Μουσουλμάνων δεν έχει βελτιωθεί, αλλά επιδεινωθεί· λαμβάνοντας υπόψη ότι το κίνημα Τάμαροντ ανακοίνωσε πως οι ακτιβιστές του έχουν συγκεντρώσει πάνω από 22 εκατομμύρια υπογραφές στο αίτημά τους να αρθεί η εμπιστοσύνη προς τον Πρόεδρο Μοχάμεντ Μόρσι και να προκηρυχθούν πρόωρες προεδρικές εκλογές και προειδοποίησε ότι θα καλούσε τον λαό σε πολιτική ανυπακοή αν ο Πρόεδρος αρνηθεί να το πράξει· λαμβάνοντας υπόψη ότι το αντιπολιτευόμενο Μέτωπο Εθνικής Σωτηρίας, στην επονομαζόμενη «επαναστατική δήλωση 1», καλεί τους διαδηλωτές σε όλη την Αίγυπτο να συνεχίσουν τις ειρηνικές διαδηλώσεις μέχρι την πτώση του καθεστώτος·

  ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μια πολιτική διεργασία χωρίς αποκλεισμούς που θα βασίζεται στη συναίνεση, τη συνυπευθυνότητα και σε ένα γνήσιο εθνικό διάλογο που θα πραγματοποιηθεί με την ουσιαστική συμμετοχή όλων των δημοκρατικών πολιτικών δυνάμεων αποτελεί τον μόνο τρόπο υπέρβασης των σημερινών πολιτικών και κοινωνικών διαιρέσεων, προκειμένου να οικοδομηθεί μια σταθερή και βιώσιμη δημοκρατία στην Αίγυπτο, να πραγματοποιηθούν οι αναγκαίες οικονομικές μεταρρυθμίσεις και να επιτευχθεί η αναγκαία διακυβέρνηση· πιστεύοντας ότι η Αίγυπτος δεν πρέπει να οπισθοχωρήσει από τις δημοκρατικές κατακτήσεις της, επιστρέφοντας σε μια στρατιωτική δικτατορία·

  Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες βρίσκονται σε μια ιδιαιτέρως ευάλωτη κατάσταση κατά την τρέχουσα μεταβατική περίοδο στην Αίγυπτο· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες που διαμαρτύρονται βρίσκονται συχνά αντιμέτωπες με επιθέσεις, σεξουαλική βία, εξετάσεις παρθενίας και άλλες μορφές ταπεινωτικής συμπεριφοράς, ενώ οι αγωνίστριες υπέρ των δικαιωμάτων των γυναικών αντιμετωπίζουν συνεχείς παρενοχλήσεις και εκφοβισμό· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες έχουν αντιμετωπίσει σημαντικές δυσκολίες στο πεδίο της συμμετοχής στην πολιτική ζωή της χώρας·

  H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Αίγυπτος αντιμετωπίζει επιδεινούμενες οικονομικές δυσκολίες· λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική ευημερία απαιτεί πολιτική σταθερότητα, προσεκτική οικονομική πολιτική, καταπολέμηση της διαφθοράς και διεθνή υποστήριξη· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινωνική δικαιοσύνη και ένα υψηλότερο επίπεδο διαβίωσης για τους πολίτες αποτελούν κρισιμότατες παραμέτρους της μετάβασης προς μία ανοιχτή, σταθερή, δημοκρατική, ελεύθερη και ευημερούσα αιγυπτιακή κοινωνία·

  Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινωνία των πολιτών έχει να διαδραματίσει καίριο ρόλο στη τρέχουσα διαδικασία εκδημοκρατισμού στην Αίγυπτο και πρέπει να μπορεί να δρα ελεύθερα· λαμβάνοντας υπόψη ότι το δικαίωμα του συνεταιρίζεσθαι συνδέεται άμεσα και εξαρτάται από το δικαίωμα της πρόσβασης σε χρηματοδότηση· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διεθνείς και τοπικές ΜΚΟ αντιμετωπίζουν αυξανόμενες πιέσεις, εχθρότητα, παρενοχλήσεις και εκφοβισμούς· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 4 Ιουνίου 2013, ένα ποινικό δικαστήριο του Καΐρου καταδίκασε 43 ξένους και αιγύπτιους εργαζόμενους σε ΜΚΟ σε έως πέντε έτη φυλάκισης για δραστηριότητες στο πεδίο της κοινωνίας των πολιτών και διέταξε το κλείσιμο και την κατάσχεση των περιουσιακών στοιχείων των τοπικών παραρτημάτων πέντε διεθνών ΜΚΟ που λειτουργούσαν στην Αίγυπτο για μεγάλο χρονικό διάστημα, και συγκεκριμένα του Ιδρύματος Konrad Adenauer, του National Democratic Institute, του International Republican Institute, του Freedom House και του Διεθνούς Κέντρου Δημοσιογράφων· εκτιμώντας ότι αυτές οι δικαστικές αποφάσεις αποτελούν μέρος μιας εκστρατείας εκφοβισμού των ΜΚΟ εκ μέρους των κρατικών αρχών της Αιγύπτου·

  Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 29 Μαΐου 2013 ο Πρόεδρος Μόρσι υπέβαλε στην Άνω Βουλή ένα νέο νομοσχέδιο για τα σωματεία· λαμβάνοντας υπόψη ότι το νομοσχέδιο αυτό έχει δεχθεί ισχυρές επικρίσεις, τόσο στην Αίγυπτο όσο και στο εξωτερικό, διότι αφήνει στη διακριτική ευχέρεια των κρατικών αρχών την επιβολή αυστηρότατων περιορισμών στις δραστηριότητες των ΜΚΟ· λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε νέος νόμος για τα σωματεία πρέπει να ευθυγραμμίζεται με τα διεθνή πρότυπα και τις υποχρεώσεις της Αιγύπτου·

  ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ανεξάρτητα εργατικά συνδικάτα έχουν να διαδραματίσουν καίριο ρόλο στο πεδίο των εργασιακών σχέσεων, σε αυτή την κρίσιμη σε πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο μεταβατική περίοδο· λαμβάνοντας υπόψη ότι συνεχώς αναφέρονται περιπτώσεις περιορισμών του δικαιώματος των εργαζομένων να ιδρύουν ανεξάρτητα συνδικάτα, αλλά και αντιποίνων και πράξεων εκφοβισμού εναντίον όσων επιχειρούν να οργανωθούν ή να απεργήσουν· λαμβάνοντας υπόψη ότι η άρνηση των εργοδοτών να αναγνωρίσουν ανεξάρτητα συνδικάτα ή να διαπραγματευτούν μαζί τους αποτελεί πηγή σημαντικών κοινωνικών εντάσεων·

  ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη τις εντεινόμενες ανησυχίες όσον αφορά τους περιορισμούς που τίθενται στην Αίγυπτο στις ελευθερίες συνείδησης, πεποιθήσεων και θρησκευτικής πίστης·

  ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ανεξάρτητος και ελεύθερος Τύπος και τα ανεξάρτητα και ελεύθερα μέσα ενημέρωσης αποτελούν βασικό στοιχείο της κοινωνίας σε μια πραγματική δημοκρατία· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα περιστατικά βίας και παρενόχλησης εναντίον δημοσιογράφων έχουν αυξηθεί· λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν τεθεί σε κίνηση δικαστικές διαδικασίες, σε μια σειρά περιπτώσεων, εναντίον δημοσιογράφων και μπλόγκερς για προσβολή του Προέδρου· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αριθμός των υποθέσεων βλασφημίας έχει αυξηθεί από τότε που ανέλαβε καθήκοντα ο Πρόεδρος Μόρσι·

  ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 2 της συμφωνίας σύνδεσης ΕΕ-Αιγύπτου, οι σχέσεις μεταξύ των δύο πλευρών βασίζονται στον σεβασμό των δημοκρατικών αρχών και των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και κατευθύνονται στην πολιτική «περισσότερα για περισσότερα», που αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της αναθεωρημένης Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας·

  ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι από το 2007 έως το 2012 η Αίγυπτος έλαβε βοήθεια από την ΕΕ ύψους περίπου 1 δισεκατομμυρίου ευρώ και ότι η ΕΕ έχει δεσμεύσει 5 δισεκατομμύρια ευρώ ακόμη για βοήθεια, που θα μπορέσει να καταστεί πλήρως διαθέσιμη μόνο όταν εκπληρωθούν οι προϋποθέσεις που συνδέονται με εκείνες που έχει ορίσει το ΔΝΤ·

  ΙΣΤ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι πρόσφατη ειδική έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου με θέμα τη «συνεργασία της ΕΕ με την Αίγυπτο στον τομέα της διακυβέρνησης» αναφέρει ότι δεν έχει επιτευχθεί ιδιαίτερη πρόοδος στη χώρα αυτή από τις παρεμβάσεις της ΕΕ υπέρ της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στη διάρκεια των τελευταίων ετών·

  1.  εκφράζει την αλληλεγγύη του προς τον αιγυπτιακό λαό, σε αυτή την κρίσιμη περίοδο μετάβασης προς τη δημοκρατία, καθώς και τα ειλικρινή συλλυπητήριά του προς τις οικογένειες των θυμάτων, και ζητεί να οδηγηθούν ενώπιον της Δικαιοσύνης οι υπεύθυνοι·

  2.  καλεί την αιγυπτιακή κυβέρνηση να εγγυηθεί την ασφάλεια όλων των πολιτών, ανεξάρτητα από τις πολιτικές πεποιθήσεις τους, την πολιτική τοποθέτησή τους και τη θρησκευτική πίστη τους, να σεβαστεί τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες, να προστατέψει τις ελευθερίες του συνεταιρίζεσθαι και της έκφρασης και να σεβαστεί και να εκπληρώσει τις διεθνείς υποχρεώσεις της· καλεί όλα τα μέρη να ενεργήσουν υπεύθυνα, με στόχο την αποφυγή βιαιοτήτων και προκλήσεων που θα μπορούσαν να υπονομεύσουν ή να εμποδίσουν το νόμιμο δικαίωμα των πολιτών να διαδηλώνουν ειρηνικά και να εκφράζουν ελεύθερα τη θέληση και τη γνώμη τους·

  3.  καλεί όλους τους πολιτικούς παράγοντες να ξεκινήσουν το ταχύτερο δυνατό έναν εθνικό διάλογο με στόχο τη συμφιλίωση, στη βάση της ανεκτικότητας, της χωρίς αποκλεισμούς συμμετοχής και της μη βίας, με στόχο την προώθηση της μετάβασης προς τη δημοκρατία και την οικοδόμηση πραγματικών δημοκρατικών θεσμών στη χώρα·

  4.  ζητεί να τεθεί αμέσως τέρμα σε όλες τις πράξεις βίας, στις σεξουαλικές επιθέσεις, στα τεστ παρθενίας και σε άλλες μορφές εξευτελιστικής μεταχείρισης διαδηλωτριών και αγωνιστών για τα δικαιώματα των γυναικών και των ΛΟΑΔ, να γίνουν σοβαρές και αμερόληπτες έρευνες για όλα αυτά τα περιστατικά και να προσαχθούν όσοι ευθύνονται στην δικαιοσύνη·

  5.  καταγγέλλει απερίφραστα την απόφαση του ποινικού δικαστηρίου του Καΐρου, της 4ης Ιουνίου 2013, με την οποία καταδικάστηκαν 43 αιγύπτιοι και ξένοι εργαζόμενοι ΜΚΟ σε φυλάκιση και διατάχθηκε το κλείσιμο των τοπικών παραρτημάτων πέντε διεθνών ΜΚΟ και η κατάσχεση των περιουσιακών στοιχείων τους· πιστεύει ότι αυτή η απόφαση, που είχε πολιτικά κίνητρα και η οποία ποινικοποιεί τη νόμιμη δραστηριότητα ξένων οργανώσεων στην Αίγυπτο, αποτελεί απαράδεκτη επίθεση στην ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι και την ελευθερία έκφρασης και αποτελεί σοβαρό πλήγμα στις προσπάθειες της ΕΕ και της διεθνούς κοινότητας να υποστηρίξουν την Αίγυπτο στη μεταβατική αυτή περίοδο στο πολιτικό πεδίο· καλεί τις αιγυπτιακές αρχές να θέσουν πάραυτα τέλος σε κάθε μορφής παρενόχληση και εκφοβισμό που υφίστανται ανεξάρτητες ΜΚΟ και, ιδίως, να αποσύρουν όλες τις κατηγορίες κατά εργαζομένων σε ΜΚΟ·

  6.  εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για το νέο νομοσχέδιο για τις ΜΚΟ και υποστηρίζει τις συνεχιζόμενες διαβουλεύσεις μεταξύ των αιγυπτιακών αρχών και της Επιτροπής της Βενετίας, του Συμβουλίου της Ευρώπης, τις οποίες ξεκίνησε ο ειδικός εκπρόσωπος της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα·

  7.  εκφράζει την ανησυχία του για τις πολυάριθμες αναφορές σχετικά με παραβιάσεις των εργασιακών δικαιωμάτων στην Αίγυπτο· καλεί τις αιγυπτιακές αρχές να επιτρέψουν στους εργαζομένους να ασκούν το δικαίωμα του συνεταιρίζεσθαι και το δικαίωμα να δραστηριοποιούνται στο πλαίσιο εργατικών συνδικάτων, καθώς και να προσαρμόσουν την εθνική νομοθεσία τους προς τις συμβάσεις της ΔΟΕ των οποίων η Αίγυπτος αποτελεί συμβαλλόμενο μέρος· ζητεί να αρθεί ο περιορισμός του ενός συνδικάτου ανά επαγγελματικό κλάδο, που ορίζει το άρθρο 53 του νέου συντάγματος·

  8.  καλεί τις αιγυπτιακές αρχές να αναλάβουν τις ευθύνες τους όσον αφορά την εκπλήρωση των αναγκαίων προϋποθέσεων ώστε να καταστεί διαθέσιμη η βοήθεια του ΔΝΤ και της ΕΕ· υπενθυμίζει ότι η ΕΕ είναι έτοιμη να συνδράμει την Αίγυπτο προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι μεταρρυθμίσεις που θα οδηγήσουν σε οικονομική ανάκαμψη τίθενται σε εφαρμογή υπεύθυνα και χωρίς χρονοτριβή·

  9.  προτρέπει την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να συνεχίσουν να παρέχουν σημαντική δημοσιονομική στήριξη και τεχνική βοήθεια στις αιγυπτιακές ΜΚΟ και να συνεργάζονται μαζί τους για την ενίσχυση της ευαισθητοποίησης όσον αφορά τα θέματα της κοινωνίας των πολιτών και της σχετικής δράσης και των δραστηριοτήτων της κοινωνίας των πολιτών στη χώρα, που αποτελούν βασικά στοιχεία μιας εδραιωμένης και βιώσιμης δημοκρατίας·

  10.  καλεί την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο να προσφέρει τις υπηρεσίες της ως διαμεσολαβήτρια για την αναζήτηση μιας διεξόδου από την κρίση·

  11.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, καθώς και στο κοινοβούλιο και στην κυβέρνηση της Αιγύπτου.