Procedūra : 2013/2697(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : RC-B7-0362/2013

Iesniegtie teksti :

RC-B7-0362/2013

Debates :

Balsojumi :

PV 04/07/2013 - 13.14
CRE 04/07/2013 - 13.14

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2013)0333

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 167kWORD 84k
3.7.2013
PE515.908v01-00}
PE515.910v01-00}
PE515.911v01-00}
PE515.912v01-00}
PE515.913v01-00} RC1
 
B7-0362/2013}
B7-0364/2013}
B7-0365/2013}
B7-0366/2013}
B7-0367/2013} RC1

iesniegts saskaņā ar Reglamenta 110. panta 2. un 4. punktu

nolūkā aizstāt rezolūcijas priekšlikumus, kurus iesniedza šādas grupas:

PPE (B7‑0362/2013)

S&D (B7‑0364/2013)

ECR (B7‑0365/2013)

Verts/ALE (B7‑0366/2013)

ALDE (B7‑0367/2013)


par krīzi Ēģiptē (2013/2697(RSP))


Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tokia Saïfi, Roberta Angelilli, Arnaud Danjean, Krzysztof Lisek PPE grupas vārdā
Véronique De Keyser, Libor Rouček, Pino Arlacchi, Emine Bozkurt, Saïd El Khadraoui, Ana Gomes, Richard Howitt, María Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols, Pier Antonio Panzeri, Joanna Senyszyn, Boris Zala S&D grupas vārdā
Guy Verhofstadt, Marietje Schaake, Graham Watson, Edward McMillan-Scott, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Louis Michel, Angelika Werthmann, Izaskun Bilbao Barandica, Alexandra Thein, Hannu Takkula, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez ALDE grupas vārdā
Judith Sargentini, Franziska Katharina Brantner, Hélène Flautre, Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda, Bart Staes, Tarja Cronberg, Nicole Kiil-Nielsen, Helga Trüpel Verts/ALE grupas vārdā
Charles Tannock, Ryszard Czarnecki, Sajjad Karim, Adam Bielan ECR grupas vārdā
GROZĪJUMI

Eiropas Parlamenta rezolūcija par krīzi Ēģiptē (2013/2697(RSP))  

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas par Ēģipti, jo īpaši 2013. gada 14. marta rezolūciju(1),

–   ņemot vērā Eiropadomes 2013. gada 8. februāra secinājumus par Arābu pavasari,

–   ņemot vērā Ārlietu padomes 2012. gada 27. februāra, 2012. gada 25. jūnija, 2013. gada 31. janvāra un 2013. gada 8. februāra secinājumus par Ēģipti un 2013. gada 31. janvāra secinājumus par ES atbalstu ilgtspējīgām pārmaiņām pārejas sabiedrībās,

–   ņemot vērā augstās pārstāves Ketrinas Eštones 2013. gada 28. jūnija paziņojumus par plānotajām demonstrācijām Ēģiptē,

–   ņemot vērā augstās pārstāves Ketrinas Eštones 2013. gada 3. jūlija paziņojumu par stāvokli Ēģiptē un 2013. gada 28. jūnija paziņojumu par plānotajām demonstrācijām Ēģiptē saistībā ar to, ka aprit pirmā gadadiena kopš prezidenta Mursi stāšanās amatā,

–   ņemot vērā Eiropas Parlamenta priekšsēdētāja Martina Šulca 2013. gada 6. jūnija paziņojumu par 43 NVO darbinieku notiesāšanu Ēģiptē un ES augstās pārstāves Ketrinas Eštones un komisāra Štefana Files 2013. gada 5. jūnija kopīgo paziņojumu par spriedumiem Ēģiptes NVO lietās, kā arī augstās pārstāves Ketrinas Eštones preses pārstāvja 2013. gada 2. jūnija paziņojumu par jauno NVO likumu Ēģiptē,

–   ņemot vērā ES un Ēģiptes 2001. gada asociācijas nolīgumu, kurš stājās spēkā 2004. gadā un kuru papildināja 2007. gada rīcības plāns, kā arī Komisijas 2013. gada 20. marta progresa ziņojumu par tā īstenošanu,

–   ņemot vērā ES darba grupas 2012. gada 13. un 14. novembra sanāksmi un tās secinājumus,

–   ņemot vērā 1948. gada Vispārējo cilvēktiesību deklarāciju,

–   ņemot vērā 1966. gada Starptautisko paktu par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām, kuram ir pievienojusies arī Ēģipte,

–   ņemot vērā 2013. gada 1. jūlija Ēģiptes bruņoto spēku Augstākās padomes priekšsēdētāja ģenerāļa Abdul Fatah Khalil Al-Sisi paziņojumu un 6. aprīļa kustības iesniegto politisko programmu,

–   ņemot vērā ANO augstā komisāra cilvēktiesību jautājumos 2013. gada 8. maija paziņojumu un ANO ģenerālsekretāra 2013. gada 5. jūnija paziņojumu par pilsonisko sabiedrību reglamentējošiem likumprojektiem Ēģiptē,

–   ņemot vērā Eiropas Komisijas par likumpamatotu demokrātiju (Venēcijas komisijas) 2013. gada 15. jūnija pagaidu atzinumu par likumprojektu par pilsoniskās sabiedrības organizācijām Ēģiptē,

–   ņemot vērā 40 Ēģiptes pilsoniskās sabiedrības organizāciju 2013. gada 30. maija paziņojumu,

–   ņemot vērā astoņas galvenās SDO konvencijas, kuras Ēģipte ir ratificējusi,

–   ņemot vērā Eiropas Revīzijas palātas 2013. gada 18. jūnija īpašo ziņojumu par ES sadarbību ar Ēģipti pārvaldības jomā,

–   ņemot vērā Reglamenta 110. panta 2. un 4. punktu,

A. tā kā Ēģipte ir lielākā Arābu pavasara valsts, kas tādēļ, ka tā ģeogrāfiski atrodas uz diviem kontinentiem, ir ļoti nozīmīga Vidusjūras dienvidu reģionā, svarīga ES tirdzniecības partnervalsts un lielas ES palīdzības saņēmēja; tā kā politiskajiem, ekonomiskajiem un sociālajiem notikumiem Ēģiptē ir būtiska ietekme visā reģionā un ārpus tā;

B.  tā kā Ēģiptē piedzīvo kritisku pārejas posmu virzībā uz demokrātiju; tā kā valstī ir nopietnas problēmas, kas saistītas ar tiesiskumu, cilvēktiesību un pamatbrīvību ievērošanu un sociālo taisnīgumu; tā kā aizvien pieaugošā politiskā spriedze vēl vairāk padziļina Ēģiptes sabiedrības iekšējo polarizāciju, izraisot demonstrācijas un vardarbīgas sadursmes; tā kā drošības spēku un neidentificētu grupu pārmērīga spēka lietošana un vardarbība pret miermīlīgiem demonstrantiem joprojām paliek nesodīta;

C. tā kā 2012. gada 22. novembrī, astoņas dienas pēc ES un Ēģiptes darba grupas sanāksmes, prezidents Mursi izdeva konstitucionālu deklarāciju, ar kuru viņš cita starpā paredzēja uz prezidenta institūtu neattiecināt tiesu kontroli; tā kā pēc dažām dienām prezidents atcēla deklarāciju, taču jau notika demonstrācijas, kas pieņēmās spēkā;

D. tā kā vairāki miljoni cilvēku Kairas ielās un visā Ēģiptē piedalās nepieredzēti plaša mēroga miermīlīgos protestos, lai prasītu prezidentam Mursi nodot varu; tā kā prezidenta Mursi atbalstītāji ir rīkojuši demonstrācijas prezidenta un Musulmaņu brālības atbalstam; tā kā demonstrācijās vairāki desmiti cilvēku tika nogalināti un daudzi tika ievainoti; tā kā vairāki ministri un amatpersonas ir atkāpušās, paužot atbalstu plašajai tautas protesta kustībai; tā kā Ēģiptes bruņotie spēki 2013. gada 1. jūlijā izdeva paziņojumu par to, ka tie Ēģiptes politiskajām partijām dod 48 stundas laika, lai izpildītu tautas prasības, pretējā gadījumā solot militāri iejaukties un noteikt valsts politisko kursu;

E.  tā kā demonstrētāji jau mēnešiem ilgi turpina pret prezidentu Mursi vērstus protestus, apgalvojot, ka laikā, kad valdību vada Musulmaņu brālība, situācija valstī ir nevis uzlabojusies, bet pasliktinājusies; tā kā Pretošanās kustība (Tamarod) paziņoja, ka tās aktīvisti savā petīcijas kampaņā ir savākuši vairāk nekā 22 miljonus parakstu, lai izteiktu neuzticību prezidentam Muhamedam Mursi un rīkotu pirmstermiņa prezidenta vēlēšanas, kā arī brīdināja, ka gadījumā, ja prezidents to nedarīs, tā sāks pilsoniskās nepakļaušanās kampaņu; tā kā opozīcijā esošā Nacionālā glābšanas fronte izdeva Revolūcijas paziņojumu Nr. 1, kurā tā aicināja protestētājus visā Ēģiptē turpināt viņu miermīlīgās manifestācijas līdz pašreizējā režīma krišanai;

F.  tā kā visaptverošs politisks process, pamatojoties uz vienprātību, kopīgu atbildību un patiesu valsts sabiedrības dialogu, kas ietver visu demokrātisko politisko spēku jēgpilnu līdzdalību, ir vienīgais veids, kā pārvarēt pašreizējo politisko un sociālo šķelšanos, veidot dziļu un stabilu demokrātiju Ēģiptē un panākt vajadzīgās ekonomiskās reformas un pārvaldību; tā kā Ēģiptei nevajadzētu zaudēt demokrātijas jomā sasniegto, atgriežoties pie militāras diktatūras;

G. tā kā sievietes pašreizējā pārejas periodā Ēģiptē ir jo īpaši neaizsargātas; tā kā demonstrantes bieži tiek pakļautas vardarbībai, seksuāliem uzbrukumiem, nevainības pārbaudēm un cita veida pazemojošai attieksmei, savukārt sieviešu tiesību aktīvisti regulāri saskaras ar vajāšanu un iebiedēšanu; tā kā sievietes valstī ir pieredzējušas lielas neveiksmes politiskās līdzdalības jomā;

H. tā kā Ēģipte saskaras ar arvien lielākām ekonomiskām grūtībām; tā kā, lai valstī panāktu ekonomisko labklājību, ir nepieciešama politiskā stabilitāte, stabila ekonomikas politika, korupcijas apkarošana un starptautisks atbalsts; tā kā sociālais taisnīgums un augstāks iedzīvotāju dzīves līmenis ir būtiski faktori virzībā uz atvērtu, stabilu, demokrātisku, brīvu un plaukstošu Ēģiptes sabiedrību;

I.   tā kā pilsoniskajai sabiedrībai ir ļoti svarīga loma pārejā uz demokrātiju Ēģiptē un tai ir jādod iespēja brīvi darboties; tā kā biedrošanās brīvība ir cieši saistīta ar tiesībām uz piekļuvi finansējumam un ir atkarīga no tām; tā kā starptautiskās un vietējās NVO valstī izjūt arvien lielāku spiedienu, piedzīvo naidīgus uzbrukumus, vajāšanu un iebiedēšanu; tā kā 2013. gada 4. jūnijā Kairas krimināltiesa 43 ārvalstu un Ēģiptes NVO darbiniekus sodīja ar brīvības atņemšanu līdz pieciem gadiem par viņu darbību pilsoniskās sabiedrības labā un izdeva rīkojumu slēgt jau ilgu laiku Ēģiptē darbojošos piecu starptautisko NVO, proti, Konrāda Adenauera fonda, Nacionālā demokrātijas institūta, Starptautiskā Republikāņu institūta, Freedom House un Starptautiskā Žurnālistu centra, vietējās filiāles un konfiscēt to aktīvus; tā kā šie tiesas spriedumi ir daļa no Ēģiptes valdības iestāžu iebiedēšanas kampaņas, kas vērsta pret NVO;

J.   tā kā 2013. gada 29. maijā prezidents Mursi iesniedza Konsultatīvajai (Shoura) padomei jaunu Likuma par asociācijām projektu; tā kā gan Ēģiptē, gan ārvalstīs šis likumprojekts tiek asi kritizēts par to, ka tas paredz valsts iestādēm iespējas īstenot pārmērīgus un diskrecionārus ierobežojumus attiecībā uz NVO darbībām; tā kā visiem jaunajiem likumiem par biedrībām jāatbilst starptautiskajiem standartiem un Ēģiptes pienākumiem;

K. tā kā neatkarīgām arodbiedrībām ir būtiska nozīme darba attiecību jomā šajā kritiskajā politiskās, ekonomiskās un sociālās pārejas laikā Ēģiptē; tā kā tiek regulāri ziņots par gadījumiem, kad tiek ierobežotas darba ņēmēju tiesības veidot neatkarīgas apvienības, un atriebības un iebiedēšanas gadījumiem, vēršoties pret tiem, kas cenšas organizēt šādas apvienības un streikot; tā kā tas, ka darba devēji neatzīst neatkarīgas apvienības un nepiedalās sarunās ar tām, rada ievērojamu sociālo spriedzi;

L.  tā kā arvien pieaug bažas par ierobežojumiem, kas Ēģiptē tiek noteikti attiecībā uz apziņas, ticības un reliģijas brīvību;

M. tā kā neatkarīga un brīva prese un mediji ir patiesi demokrātiskas sabiedrības pamatā; tā kā ir pieaugusi fiziska vardarbība pret žurnālistiem un viņu vajāšana; tā kā ir uzsākti vairāki tiesas procesi pret žurnālistiem un blogu autoriem, pamatojoties uz apsūdzību par prezidenta aizskaršanu; tā kā kopš prezidenta M. Mursi stāšanās amatā Ēģiptē ir pieaudzis zaimošanas gadījumu skaits;

N. tā kā ES un Ēģiptes asociācijas nolīguma 2. pantā ir noteikts, ka pušu attiecības ir balstītas uz demokrātijas principu un cilvēka pamattiesību ievērošanu un ir vērstas uz politiku, kas balstīta uz pieeju „vairāk par vairāk”, kura ir ES pārskatītās Eiropas kaimiņattiecību politikas stūrakmens;

O. tā kā laikā no 2007. līdz 2012. gadam Ēģipte saņēma ES palīdzību aptuveni EUR 1 miljarda apmērā un tā kā ES ir apņēmusies sniegt papildu palīdzību EUR 5 miljardu apmērā, kas būs pilnībā pieejama tikai tad, kad būs izpildīti Starptautiskā Valūtas fonda (SVF) izvirzītie nosacījumi;

P.  tā kā nesenajā Eiropas Revīzijas palātas īpašajā ziņojumā par ES sadarbību ar Ēģipti pārvaldības jomā secināts, ka pēdējo dažu gadu laikā ES intervences pasākumi nolūkā atbalstīt demokrātiju un cilvēktiesības valstī nav devuši pietiekamus rezultātus,

1.  pauž solidaritāti ar Ēģiptes tautu šajā kritiskajā pārejas posmā uz demokrātiju un izsaka visdziļāko līdzjūtību cietušo ģimenēm, kā arī prasa vainīgos saukt pie atbildības;

2.  aicina Ēģiptes valdību nodrošināt visu iedzīvotāju drošību neatkarīgi no viņu politiskajiem uzskatiem un politiskās piederības vai viņu konfesijas, ievērot cilvēktiesības un pamatbrīvības, aizsargāt tiesības uz biedrošanās un vārda brīvību, kā arī ievērot un pildīt savas starptautiskās saistības; aicina visas puses rīkoties atbildīgi, lai novērstu vardarbības aktus un provokācijas, kas varētu apdraudēt vai kavēt cilvēku likumīgās tiesības uz miermīlīgām demonstrācijām un viņu gribas un uzskatu brīvu paušanu;

3.  mudina visus politiskos dalībniekus pēc iespējas drīzāk iesaistīties valsts līmeņa samierināšanas dialogā, kas pamatotos uz iecietību, iekļaušanu un vardarbības nepieļaušanu, lai valstī veicinātu pāreju uz demokrātiju un efektīvu demokrātisko institūciju izveidi;

4.  prasa nekavējoties pārtraukt jebkāda veida vardarbību, seksuālus uzbrukumus, nevainības pārbaudes un cita veida degradējošu attieksmi pret sievietēm, kas piedalās protestos, kā arī pret sieviešu tiesību aktīvistiem un LGBT (lesbiešu, geju, biseksuāļu un transpersonu) kopienu, veikt visu šādu gadījumu nopietnu un objektīvu izmeklēšanu un saukt vainīgos pie atbildības;

5.  asi nosoda Kairas krimināltiesas 2013. gada 4. jūnija spriedumu, ar kuru 43 Ēģiptes un ārvalstu NVO darbiniekiem piespriests cietumsods, slēgtas attiecīgo piecu ārvalstu NVO vietējās filiāles un konfiscēti to aktīvi; uzskata, ka šāds politiski motivēts spriedums, kas kriminalizē likumīgu ārvalstu organizāciju darbu Ēģiptē, ir uzskatāms par nepieļaujamu biedrošanās un vārda brīvības aizskārumu un rada būtisku triecienu starptautiskajiem un ES centieniem atbalstīt Ēģipti tās politiskajā pārejā; aicina Ēģiptes varas iestādes nekavējoties pārtraukt jebkāda veida vajāšanu un iebiedēšanu, kādai valstī ir pakļautas neatkarīgās NVO, jo īpaši atsaukt visas pret NVO darbiniekiem izvirzītās kriminālapsūdzības;

6.  pauž nopietnas bažas par jauno NVO reglamentējošo likumprojektu un atbalsta notiekošās Ēģiptes varas iestāžu apspriedes ar Eiropas Padomes Venēcijas komisiju, kuras uzsāka ES īpašais pārstāvis cilvēktiesību jautājumos;

7.  pauž bažas par daudzajiem gadījumiem, kad tiek ziņots par darba tiesību pārkāpumiem Ēģiptē; aicina Ēģiptes iestādes ļaut darbiniekiem īstenot savas biedrošanās tiesības un tiesības īstenot apvienību darbības un pielāgot valsts tiesību aktus SDO konvencijām, kurām Ēģipte ir pievienojusies; aicina atcelt jaunās konstitūcijas 53. pantā paredzēto ierobežojumu, ar kuru saskaņā katrā profesijā var dibināt tikai vienu arodbiedrību;

8.  prasa, lai Ēģiptes varas iestādes pilda savu pienākumu attiecībā uz to prasību izpildi, kas nepieciešamas palīdzības saņemšanai no SVF un ES; atgādina, ka ES ir gatava palīdzēt Ēģiptei, lai nodrošinātu tādu jautājumu atbildīgu un ātru risināšanu, kas saistīti ar reformām, kuras vērstas uz ekonomikas atlabšanu;

9.  mudina ES un tās dalībvalstis turpināt sniegt būtisku finansiālu atbalstu un tehnisko palīdzību Ēģiptes NVO un sadarboties ar tām, lai valstī uzlabotu pilsoniskās sabiedrības informētību, pilsoniskās kustības kultūru un pilsoniskās sabiedrības darbu, kas ir ļoti svarīgi dziļas un noturīgas demokrātijas elementi;

10. aicina priekšsēdētāja vietnieci / augsto pārstāvi piedāvāt savus dienestus starpniecības nodrošināšanai, lai rastu izeju no krīzes;

11. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, Komisijas priekšsēdētāja vietniecei / augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos, dalībvalstu parlamentiem un valdībām, kā arī Ēģiptes parlamentam un valdībai.

 

 

 

 

 

(1)

Pieņemtie teksti, P7_TA(2013)0095.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika