Yhteinen päätöslauselmaesitys - RC-B7-0378/2013/REV1Yhteinen päätöslauselmaesitys
RC-B7-0378/2013/REV1

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
työjärjestyksen 115 artiklan 5 kohdan ja 110 artiklan 4 kohdan mukaisesti
joka korvaa seuraavat poliittisten ryhmien jättämät päätöslauselmaesitykset:
Verts/ALE (B7-0378/2013)
ALDE (B7-0379/2013)
GUE/NGL (B7-0381/2013)
Euroopan maiden alueen epäillystä käytöstä CIA:n vankikuljetuksiin ja laittomaan vankien säilyttämiseen
(2013/2702(RSP))
Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Tanja Fajon, Pavel Poc
S&D-ryhmän puolesta
Sarah Ludford, Sophia in ‘t Veld, Nathalie Griesbeck, Graham Watson, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez
ALDE-ryhmän puolesta
Daniel Cohn-Bendit, Rebecca Harms, Hélène Flautre
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Marie-Christine Vergiat, Willy Meyer, Alda Sousa, Marisa Matias
GUE/NGL-ryhmän puolesta

7.10.2013


Menettely : 2013/2702(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
RC-B7-0378/2013
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
RC-B7-0378/2013
Hyväksytyt tekstit :

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa: