Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos - RC-B7-0378/2013/REV1Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos
RC-B7-0378/2013/REV1

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnio 5 dalį ir 110 straipsnio 4 dalį
keičiantis šių frakcijų pasiūlymus:
Verts/ALE (B7-0378/2013)
ALDE (B7-0379/2013)
GUE/NGL (B7-0381/2013)
dėl tariamo CŽV vykdyto kalinių gabenimo ir neteisėto kalinimo Europos šalyse
(2013/2702(RSP))
Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Tanja Fajon, Pavel Poc
S&D frakcijos vardu
Sarah Ludford, Sophia in ‘t Veld, Nathalie Griesbeck, Graham Watson, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez
ALDE frakcijos vardu
Daniel Cohn-Bendit, Rebecca Harms, Hélène Flautre
Verts/ALE frakcijos vardu
Marie-Christine Vergiat, Willy Meyer, Alda Sousa, Marisa Matias
GUE/NGL frakcijos vardu

7.10.2013


Procedūra : 2013/2702(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
RC-B7-0378/2013
Pateikti tekstai :
RC-B7-0378/2013
Priimti tekstai :

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais: