Návrh spoločného uznesenia - RC-B7-0378/2013/REV1Návrh spoločného uznesenia
RC-B7-0378/2013/REV1

  SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA
  predložený v súlade s článkom 115 ods. 5 a článkom 110 ods. 4 rokovacieho poriadku,
  ktorý nahrádza návrhy skupín:
  Verts/ALE (B7-0378/2013)
  ALDE (B7-0379/2013)
  GUE/NGL (B7-0381/2013)
  o údajnej preprave a nezákonnom zadržiavaní väzňov v európskych krajinách prostredníctvom CIA
  (2013/2702 (RSP)).
  Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Tanja Fajon, Pavel Poc
  v mene skupiny S&D
  Sarah Ludford, Sophia in ‘t Veld, Nathalie Griesbeck, Graham Watson, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez
  v mene skupiny ALDE
  Daniel Cohn-Bendit, Rebecca Harms, Hélène Flautre
  v mene skupiny Verts/ALE
  Marie-Christine Vergiat, Willy Meyer, Alda Sousa, Marisa Matias
  v mene skupiny GUE/NGL

  7.10.2013


  Postup : 2013/2702(RSP)
  Postup v rámci schôdze
  Postup dokumentu :  
  RC-B7-0378/2013
  Predkladané texty :
  RC-B7-0378/2013
  Prijaté texty :

  Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch: