Návrh spoločného uznesenia - RC-B7-0389/2013Návrh spoločného uznesenia
RC-B7-0389/2013

SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA o nátlaku Ruska na krajiny Východného partnerstva (v súvislosti s nadchádzajúcim samitom Východného partnerstva vo Vilniuse)

10.9.2013 - (2013/2826(RSP))

predložený v súlade s článkom 110 ods. 2 a 4 rokovacieho poriadku,
ktorý nahrádza návrhy skupín:
PPE (B7‑0389/2013)
ALDE (B7‑0393/2013)
Verts/ALE (B7‑0394/2013)
ECR (B7‑0396/2013)
S&D (B7‑0397/2013)

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Michael Gahler, Arnaud Danjean, Cristian Dan Preda, Daniel Caspary, Ria Oomen-Ruijten, Jacek Protasiewicz, Lena Kolarska-Bobińska, Laima Liucija Andrikienė, Jerzy Buzek, Traian Ungureanu, Gunnar Hökmark, Anne Delvaux, Krzysztof Lisek, Oreste Rossi, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Inese Vaidere, Paweł Zalewski v mene poslaneckého klubu PPE
Libor Rouček, Marek Siwiec, Ana Gomes, Evgeni Kirilov, Knut Fleckenstein, Marusya Lyubcheva, Justas Vincas Paleckis v mene skupiny S&D
Kristiina Ojuland, Graham Watson, Leonidas Donskis, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Edward McMillan-Scott, Andrew Duff, Johannes Cornelis van Baalen, Izaskun Bilbao Barandica, Hannu Takkula, Alexander Graf Lambsdorff v mene skupiny ALDE
Werner Schulz, Rebecca Harms v mene skupiny Verts/ALE
Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Paweł Robert Kowal, Marek Henryk Migalski, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Valdemar Tomaševski v mene skupiny ECR

Postup : 2013/2826(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
RC-B7-0389/2013
Predkladané texty :
RC-B7-0389/2013
Rozpravy :
Prijaté texty :

Uznesenie Európskeho parlamentu o nátlaku Ruska na krajiny Východného partnerstva (v súvislosti s nadchádzajúcim samitom Východného partnerstva vo Vilniuse)

(2013/2826(RSP))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na samit Východného partnerstva, ktorý sa uskutoční v novembri 2013 vo Vilniuse,

–   so zreteľom na skutočnosť, že Ukrajina, Gruzínsko a Moldavsko smerujú k podpísaniu alebo parafovaniu dohôd o pridružení s Európskou úniou; so zreteľom najmä na nový, rozvinutejší charakter pridruženia, ktoré je ohrozené a ktoré ponúka široké a hlboké vzťahy s európskymi partnermi, a presahuje preto rámec jednoduchých ekonomických výhod v prospech silných politických a spoločenských vzťahov,

–   so zreteľom na to, že memorandum z Budapešti z roku 1994, ktoré sa týka jadrového odzbrojenia na Ukrajine, poskytuje Ukrajine záruky pri použití hrozby silou a zabezpečuje poskytnutie podpory tejto krajine, pokiaľ by došlo k pokusu vyvíjať na ňu nátlak v ekonomickej oblasti,

–   so zreteľom na článok 110 ods. 2 a ods. 4 rokovacieho poriadku,

A. keďže trvalé zapojenie v rámci Východného partnerstva poskytlo partnerským krajinám ucelený program pre presadzovanie reforiem v prospech občanov a dohody o pridružení a prehĺbené a komplexné dohody o voľnom obchode medzi EÚ a krajinami Východného partnerstva sú záväzkom vychádzajúcim z ochoty a schopnosti posilňovať spoluprácu medzi príslušnými stranami v mnohých oblastiach a úspešne v nej pokračovať;

B.  keďže tlak, ktorému v poslednom čase čelili krajiny Východného partnerstva na ceste k dohodám o pridružení, vrátane cielených sankcií na vývoz z Ukrajiny, zmienok o možnosti posilniť tlak na Moldavsko prostredníctvom zákazu vývozu produktov jeho vinohradníctva, ďalších prekážok brániacich pokroku pri riešení konfliktu v Podnestersku a hrozieb Arménsku týkajúcich sa bezpečnosti, ktorých cieľom je nátlak na krajiny Východného partnerstva, aby nepodpísali ani neparafovali dohody o pridružení a prehĺbené a komplexné dohody o voľnom obchode, ale miesto toho prehĺbili svoju spoluprácu s colnou úniou pod vedením Ruska, ktoré ju chce pretvoriť na Eurázijskú úniu, priviedol tieto krajiny do neistej situácie v dôsledku geopolitických obmedzení, ktorým by nemali byť vystavené;

C. keďže charakter nátlaku na krajiny Východného partnerstva, ktorý zahŕňa obvyklé hospodárske a politické aspekty až po avizovanie budúcich ekonomických reštrikcií, signalizuje, že Rusko má v úmysle naďalej považovať región Východného partnerstva za svoju sféru výlučného vplyvu a že sa stavia proti perspektíve užšej integrácie týchto krajín s EÚ prostredníctvom dohôd o pridružení, a tento prístup porušuje zásady národnej suverenity, vzájomnej dôvery a dobrých susedských vzťahov;

D. keďže krajiny Východného partnerstva majú plné zvrchované právo a slobodu budovať vzťahy ako rovnoprávni partneri s krajinami, ktoré si zvolia, a to v súlade s helsinskými dohodami;

E.  keďže teraz je viac ako kedykoľvek predtým potrebné venovať pozornosť alarmujúcemu tlaku na východné susedstvo EÚ a na samotný projekt Východného partnerstva, ktorý Rusko ohrozuje a spochybňuje;

F.  keďže dohoda o pridružení k EÚ znamená politické a právne reformy smerujúce k posilneniu zásad právneho štátu, obmedzeniu korupcie a zabezpečeniu lepšieho dodržiavania ľudských práv; keďže s pripojením k colnej únii sa, naopak, nespájajú hodnotové porovnávacie ukazovatele ani podmienky, a preto ho nemožno považovať za stimul na uskutočnenie vnútroštátnych reforiem;

G. keďže pretrvávajúce konflikty sú opakovane využívané na oslabovanie a narúšanie plnej suverenity krajín Východného partnerstva v súlade s geopolitickými a ekonomickými záujmami Ruska;

1.  pripomína, že zásady rovnosti a rešpektovania práv, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou suverenity, nezasahovania do vnútorných záležitostí, riadnej spolupráce medzi štátmi a plnenia záväzkov v rámci medzinárodného práva v dobrej viere, ako bolo dohodnuté v rámci helsinských dohôd, predstavujú základy, ktorými sa riadia medzinárodné vzťahy medzi nezávislými štátmi a ktoré by sa ako také nemali žiadnym spôsobom porušovať;

2.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že s blížiacim sa samitom Východného partnerstva vo Vilniuse sa zvyšujú rôzne druhy tlaku na krajiny Východného partnerstva, ktoré sa dostávajú do záverečnej fázy rokovaní o podpise alebo parafovaní dohôd o pridružení; považuje tento tlak za neprípustný; je presvedčený, že postupná integrácia partnerských krajín s EÚ je v súlade s ich cieľom dobrých susedských vzťahov s Ruskom, a vyzýva Rusko, aby sa zdržalo akýchkoľvek krokov, ktoré sú v jasnom rozpore s uvedenými helsinskými zásadami; vyzýva Ruskú federáciu, aby sa zdržala vyvíjania ďalšieho tlaku na krajiny Východného partnerstva a aby plne rešpektovala ich zvrchované právo presadzovať vlastné politické voľby;

3.  naliehavo poukazuje na skutočnosť, že slobodná voľba krajín Východného partnerstva, ktorá nemá vôbec žiadny negatívny vplyv na obchod s Ruskom, by nemala viesť k tomu, že ponesú dôsledky vo forme obchodných opatrení, vízových obmedzení, obmedzení pohybu pracovníkov a ovplyvňovania pretrvávajúcich konfliktov; rozhodne odmieta túto hru s nulovým súčtom ako paradigmu pre vzťahy EÚ a Ruska s krajinami Východného partnerstva;

4.  je presvedčený, že ďalšie politické a hospodárske reformy v týchto krajinách, uskutočnené na základe hodnôt a noriem EÚ, sú v konečnom dôsledku v záujme Ruska, pretože sa nimi prehĺbi stabilita, prosperita a spolupráca v susedných krajinách; pripomína, že EÚ vyzvala Rusko, aby sa podieľalo na tomto procese konštruktívnym prístupom ku krajinám Východného partnerstva;

5.  vyzýva Komisiu a Európsku službu pre vonkajšiu činnosť, aby na tento vývoj nazerali ako na vývoj, ktorý presahuje čisto obchodný rozmer, pretože zastiera hrubý politický nátlak, a aby uskutočnili opatrenia na obranu partnerov Únie tým, že vyšlú výrazné posolstvo o podpore všetkým krajinám východného partnerstva v ich európskych snahách a zvolených postupoch;

6.  pripomína, že rozhodne podporuje parafovanie alebo podpísanie dohôd o pridružení na samite vo Vilniuse s tými krajinami Východného partnerstva, ktoré budú pripravené a budú tak chcieť urobiť, za predpokladu, že splnia príslušné požiadavky; je presvedčený, že to dá nový impulz postupnej integrácii a podstatnému prehĺbeniu vzťahov a bude zo zodpovedať európskym ašpiráciám týchto krajín; vyzýva v tejto súvislosti krajiny Východného partnerstva, aby naďalej vyvíjali a zvyšovali svoje úsilie ukončiť prácu ešte pred samitom a aby nepodliehali tlaku, ktorý je na ne vyvíjaný;

7.  zdôrazňuje, že je potrebné, aby sa EÚ angažovala a bránila tie krajiny Východného partnerstva, ktoré sú vystavené otvorenému, alarmujúcemu a rastúcemu nátlaku Ruska, ktorého cieľom je odradiť ich od pridruženia s EÚ, a žiada Radu a Komisiu, aby predložili konkrétne účinné opatrenia na podporu partnerských krajín;

8.  pripomína, že cieľom dohôd o pridružení a prehĺbených a komplexných dohôd o voľnom obchode je posilniť konkurencieschopnosť, hospodársky výkon a výsledky partnerských krajín a EÚ a zároveň rešpektovať hospodársku spoluprácu krajín Východného partnerstva s Ruskom spôsobom, ktorý je prospešný pre všetkých; poukazuje na to, že dohody o pridružení a prehĺbené a komplexné dohody nenarúšajú dlhodobé obchodné vzťahy, ktoré krajiny Východného partnerstva udržujú vo svojom regióne; je presvedčený, že by naopak nemali byť vnímané ako nezlučiteľné s týmito obchodnými vzťahmi a že akékoľvek spory obchodnej povahy by mali byť vyriešené v súlade s pravidlami a povinnosťami stanovenými v rámci Svetovej obchodnej organizácie bez toho, aby boli dotknuté povinnosti vyplývajúce z dohôd o pridružení a prehĺbených a komplexných dohôd o voľnom obchode; ďalej potvrdzuje, že EÚ je pripravená pomôcť krajinám Východného partnerstva v ich integračných snahách tých, že podporí predbežné uplatňovanie príslušných kapitol dohôd o pridružení a prehĺbených a komplexných dohôd o voľnom obchode po ich podpise, uvoľní zmrazené pôžičky a programy pomoci po podpise alebo parafovaní dohôd o pridružení a prehĺbených a komplexných dohôd o voľnom obchode a pristúpi k opatreniam zjednodušenia vízového režimu s vyhliadkou bezvízového styku;

9.  poukazuje na to, že európska integrácia si vyžaduje väčšinovú podporu obyvateľstva v krajinách, v ktorých sa očakáva parafovanie alebo podpis dohôd o pridružení; nalieha však na Komisiu a ESVČ, aby vystupňovali úsilie o zviditeľňovanie Východného partnerstva a jeho prínosov vo verejnosti v partnerských krajinách ako prístupu konsolidácie politického konsenzu, pokiaľ ide o ich európsku voľbu; žiada o urýchlenú prípravu a začatie širokej informačnej kampane na zvyšovanie povedomia verejnosti v dotknutých partnerských krajinách o povahe, výhodách a požiadavkách dohôd o pridružení;

10. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, členským štátom, vládam a parlamentom krajín Východného partnerstva a Ruskej federácie, Parlamentnému zhromaždeniu Rady Európy a Organizácii pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe.