Gemensamt förslag till resolution - RC-B7-0389/2013Gemensamt förslag till resolution
RC-B7-0389/2013

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION om Rysslands påtryckningar på länder i det östliga partnerskapet (i samband med det östliga partnerskapets kommande toppmöte i Vilnius)

10.9.2013 - (2013/2826(RSP))

i enlighet med artikel 110.2 och 110.4 i arbetsordningen
som ersätter resolutionsförslagen från följande grupper:
PPE (B7‑0389/2013)
ALDE (B7‑0393/2013)
Verts/ALE (B7‑0394/2013)
ECR (B7‑0396/2013)
S&D (B7‑0397/2013)

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Michael Gahler, Arnaud Danjean, Cristian Dan Preda, Daniel Caspary, Ria Oomen-Ruijten, Jacek Protasiewicz, Lena Kolarska-Bobińska, Laima Liucija Andrikienė, Jerzy Buzek, Traian Ungureanu, Gunnar Hökmark, Anne Delvaux, Krzysztof Lisek, Oreste Rossi, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Inese Vaidere, Paweł Zalewski för PPE-gruppen
Libor Rouček, Marek Siwiec, Ana Gomes, Evgeni Kirilov, Knut Fleckenstein, Marusya Lyubcheva, Justas Vincas Paleckis för S&D-gruppen
Kristiina Ojuland, Graham Watson, Leonidas Donskis, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Edward McMillan-Scott, Andrew Duff, Johannes Cornelis van Baalen, Izaskun Bilbao Barandica, Hannu Takkula, Alexander Graf Lambsdorff för ALDE-gruppen
Werner Schulz, Rebecca Harms för Verts/ALE-gruppen
Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Paweł Robert Kowal, Marek Henryk Migalski, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Valdemar Tomaševski för ECR-gruppen

Förfarande : 2013/2826(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
RC-B7-0389/2013
Ingivna texter :
RC-B7-0389/2013
Debatter :
Antagna texter :

Europaparlamentets resolution om Rysslands påtryckningar på länder i det östliga partnerskapet (i samband med det östliga partnerskapets kommande toppmöte i Vilnius)

(2013/2826(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av det östliga partnerskapets toppmöte i Vilnius i november 2013,

–   med beaktande av att det finns förutsättningar för att Georgien, Moldavien och Ukraina ska kunna parafera eller underteckna associeringsavtal med Europeiska unionen, och särskilt med beaktande av den nya och mer utvecklade associering det nu handlar om, som erbjuder omfattande och djupa förbindelser med EU:s partnerländer, och därmed omfattar mycket mer än ekonomiska fördelar i riktning mot starka politiska och samhälleliga förbindelser,

–   med beaktande av att i 1994 års samförståndsavtal från Budapest om Ukrainas kärnvapennedrustning ges Ukraina garantier mot användning av våld eller hot om våld samt löften om stöd om det skulle göras försök att utöva påtryckningar på landet genom ekonomiskt tvång,

–   med beaktande av artikel 110.2 och 110.4 i arbetsordningen och av följande skäl:

A. Det fortsatta engagemanget inom ramen för det östliga partnerskapet har gett deltagande länder en omfattande agenda för att genomföra reformer som tjänar deras medborgare. Associeringsavtalen och de djupgående och omfattande frihandelsavtalen mellan EU och länderna inom det östliga partnerskapet är ett åtagande för att visa viljan och förmågan att förstärka och nå framgång med samarbetet mellan parterna på många områden.

B.  De länder inom det östliga partnerskapet som är på väg mot ett associeringsavtal har under senare tid varit utsatta för starka påtryckningar från Ryssland, däribland riktade sanktioner mot Ukrainas export, antydningar om att det kan bli aktuellt att öka påtryckningarna mot Moldavien genom att införa ett importförbud för moldaviskt vid och ytterligare hinder i vägen för en lösning av Transnistrienkonflikten och hot mot säkerheten i Armenien. Syftet med dessa påtryckningar är att förhindra att länderna i det östliga partnerskapet undertecknar eller paraferar associeringsavtalet eller de djupgående och omfattande frihandelsavtalen utan istället öka sitt samarbete med den ryskledda tullunionen, som Ryssland ämnar omvandla till en eurasisk union. Påtryckningarna har medfört att länderna hamnar i en besvärlig position på grund av geopolitiska krav som de inte borde behöva utsättas för.

C. Påtryckningarna på länderna inom det östliga partnerskapet, som omfattar allt från nuvarande ekonomiska och politiska aspekter till meddelanden om framtida ekonomiska restriktioner, visar Rysslands avsikt att fortsätta att betrakta den östliga partnerskapsregionen som sin inflytandesfär och motverkar framtidsutsikterna för dess närmare integration med Europeiska unionen via associeringsavtalen, vilket bryter med principerna om nationell suveränitet, ömsesidigt förtroende och goda grannförbindelser.

D. Länderna inom det östliga partnerskapet har fullständig suverän rätt och frihet att som likvärdiga parter bygga upp relationer med partner de väljer själva i överensstämmelse med Helsingforsavtalet.

E.  Mer än någonsin tidigare måste man nu uppmärksamma de oroväckande påtryckningarna inom EU:s östra grannskap och det östliga partnerskapsprojektet i sig, som Ryssland bestrider och ifrågasätter.

F.  Ett associeringsavtal med EU medför politiska och rättsliga reformer som kan stärka rättsstaten, minska korruptionen och öka respekten för de mänskliga rättigheterna. En anslutning till tullunionen för däremot inte med sig några värdebaserade riktmärken och villkor, och därför kan inte tullunionen ses som ett incitament för nationella reformer.

G. Frusna konflikter används ofta för att försvaga eller underminera den fullständiga suveräniteten hos vissa av länderna inom det östliga partnerskapet, allt enligt Rysslands geopolitiska och ekonomiska intressen.

1.  Europaparlamentet påminner om att principerna om lika värde och respekt för de rättigheter som ingår i begreppen suveränitet, icke-ingripande i andras statsangelägenheter, gott samarbete mellan stater och fullgörande, utan tvetydiga syften, av åtaganden enligt internationell rätt i enlighet med vad som överenskommits inom ramen för Helsingforsavtalen är grundläggande för att reglera internationella förbindelser mellan oberoende stater, och att de som sådana inte under några omständigheter får kränkas.

2.  Europaparlamentet beklagar att olika slags påtryckningar gentemot länderna inom det östliga partnerskapet nu ökar i takt med att det östliga partnerskapets toppmöte i Vilnius närmar sig och man når slutskedet i förhandlingarna där associeringsavtalen ska undertecknas eller paraferas. Parlamentet anser dessa påtryckningar oacceptabla. Parlamentet anser också att partnerländernas stegvisa integration med EU är förenlig med ländernas strävan efter fortsatta goda grannskapsförbindelser med Ryssland och uppmanar Ryssland att avstå från att vidta åtgärder som tydligt strider mot ovannämnda Helsingforsprinciper. Parlamentet uppmanar Ryssland att avstå från att utöva otillbörliga påtryckningar på länderna i det östliga partnerskapet och att till fullo respektera deras rätt att själva göra politiska val.

3.  Europaparlamentet understryker med kraft att de östliga partnerskapsländernas fria val, som på inget vis inverkar negativt på handeln med Ryssland, inte borde medföra konsekvenser för dem i form av handelshinder, viseringsrestriktioner, begränsningar av arbetstagarnas rörlighet eller ingripanden i frusna konflikter. Parlamentet tar klart avstånd från nollsummespelet som en förebild för EU:s och Rysslands förbindelser med länderna i det östliga partnerskapet.

4.  Europaparlamentet är övertygat om att fortsatt politisk och ekonomisk reform i dessa länder, utgående från EU:s värderingar och normer, i slutändan är i Ryssland eget intresse, eftersom det skulle utvidga området av stabilitet, välfärd och samarbete vid dess gränser. Parlamentet påminner om EU:s stående inbjudan till Ryssland om att bidra till denna process genom ett konstruktivt åtagande inom ramen för det östliga partnerskapet.

5.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och Europeiska utrikestjänsten att se på den utvecklingen ur ett perspektiv som sträcker sig längre än den rena handelsdimensionen, vilken endast fungerar som täckmantel för uppenbart politiska påtryckningar, och att vidta åtgärder för att försvara EU:s partner samt sända ett kraftfullt budskap om stöd för samtliga länder inom det östliga partnerskapet i deras europeiska strävanden och val.

6.  Europaparlamentet bekräftar sitt starka stöd för att de länder i det östliga partnerskapet som är redo och villiga att parafera eller underteckna associeringsavtal vid toppmötet i Vilnius ska få göra det förutsatt att relevanta villkor och krav uppfylls. Parlamentet anser att detta kommer att ge ny energi åt den gradvisa integrationen samt avsevärt fördjupa förbindelserna, och därmed utgöra ett svar på ländernas strävan mot Europa. Parlamentet uppmanar i detta sammanhang länderna i det östliga partnerskapet att fortsätta och utöka sina ansträngningar för att avsluta arbetet innan toppmötet och att inte ge efter för de påtryckningar de utsätts för.

7.  Europaparlamentet betonar behovet av att EU tar sitt ansvar och engagerar sig för och försvarar de länder i det östliga partnerskapet som har utsatts för Rysslands öppna, oroväckande och ökande påtryckningar som syftar till att avskräcka dem från att associera sig med EU. Parlamentet uppmanar kommissionen och rådet att lägga fram konkreta och effektiva åtgärder för att stödja partnerländerna.

8.  Europaparlamentet påminner om att associeringsavtalen och de djupgående och omfattande frihandelsavtalen är avsedda att lyfta konkurrenskraften och de ekonomiska resultaten i partnerländerna och i EU, samtidigt som man respekterar länderna i det östliga partnerskapets ekonomiska samarbete med Ryssland på ett sätt som gynnar alla parter. Parlamentet påpekar att associeringsavtalen och de djupgående och omfattande frihandelsavtalen som sådana inte undergräver de långvariga handelsförbindelser som länderna i det östliga partnerskapet har i regionen. Parlamentet anser tvärtom att avtalen inte bör ses som oförenliga med dessa handelsförbindelser, och att alla eventuella handelstvister, utan att det påverka åtaganden från associeringsavtalen och de djupgående och omfattande frihandelsavtalen, bör lösas i enlighet med de bestämmelser och skyldigheter som Världshandelsorganisationen föreskriver. Parlamentet bekräftar än en gång att EU är berett att bistå sina partner från det östliga partnerskapet i deras integrationssträvanden, genom att ställa sig bakom en provisorisk tillämpning av berörda delar av associeringsavtalen eller de djupgående och omfattande frihandelsavtalen när de undertecknas, och att frigöra låsta innestående lån och biståndsprogram när associeringsavtalen eller de djupgående och omfattande frihandelsavtalen har undertecknats eller paraferats samt att gå vidare med införandet av ett förenklat viseringsförfarande och möjligheterna till visumfria resor.

9.  Europaparlamentet påpekar att en europeisk integration kräver majoritetens stöd i länder som väntar på att få parafera eller underteckna associeringsavtal. Parlamentet uppmanar trots detta kommissionen och utrikestjänsten att öka insatserna för att främja det östliga partnerskapets synlighet och dess fördelar hos den breda allmänheten i partnerländerna som ett sätt att konsolidera den politiska konsensusen rörande deras europeiska val. På kort sikt vill parlamentet se att man utvecklar och lanserar en bred kampanj för att informera allmänheten i de berörda partnerländerna och göra människorna medvetna om associeringsavtalens karaktär, förmåner och krav.

10. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, medlemsstaterna, regeringarna och parlamenten i de länder som ingår i det östliga partnerskapet samt i Ryska federationen, Europarådets parlamentariska församling och Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa.