Κοινή πρόταση ψηφίσματος - RC-B7-0390/2013Κοινή πρόταση ψηφίσματος
RC-B7-0390/2013

ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με την κατάσταση στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό

11.9.2013 - (2013/2822(RSP))

σύμφωνα με το άρθρο 122, παράγραφος 5, και το άρθρο 110, παράγραφος 4, του Κανονισμού
που αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος των ομάδων:
ECR (B7‑0390/2013)
PPE (B7‑0391/2013)
S&D (B7‑0398/2013)
ALDE (B7‑0403/2013)
GUE/NGL (B7‑0404/2013)
Verts/ALE (B7‑0405/2013)

Mariya Gabriel, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Eija-Riitta Korhola, Monica Luisa Macovei, Philippe Boulland, Jean Roatta, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Sari Essayah, Petri Sarvamaa, Laima Liucija Andrikienė, Zuzana Roithová, Jarosław Leszek Wałęsa, Krzysztof Lisek, Anne Delvaux, Michèle Striffler, Martin Kastler, Tadeusz Zwiefka, Bogusław Sonik εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Véronique De Keyser, Ricardo Cortés Lastra, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, Norbert Neuser, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Joanna Senyszyn, Mitro Repo, Mojca Kleva Kekuš, Αντιγόνη Παπαδοπούλου εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Graham Watson, Sarah Ludford, Ramon Tremosa i Balcells, Robert Rochefort, Izaskun Bilbao Barandica, Hannu Takkula, Johannes Cornelis van Baalen εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Isabelle Durant, Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen, Bart Staes, Raül Romeva i Rueda, Jean Lambert εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Charles Tannock, Jan Zahradil, Adam Bielan εξ ονόματος της Ομάδας ECR
Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Διαδικασία : 2013/2822(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
RC-B7-0390/2013
Κείμενα που κατατέθηκαν :
RC-B7-0390/2013
Ψηφοφορία :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό

(2013/2822(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του,

–   έχοντας υπόψη τις δηλώσεις που έκανε η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ κυρία Catherine Ashton στις μεν 30 Αυγούστου 2013 για την κατάσταση στο Βόρειο Kivu, στις δε 7 Ιουνίου 2012 και 10 Ιουλίου 2012 για την κατάσταση στο Ανατολικό Κονγκό,

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμα της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ για την κατάσταση αστάθειας και ανασφάλειας στην περιοχή των Μεγάλων Λιμνών και ειδικότερα στο ανατολικό τμήμα της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό (ΛΔΚ), που εγκρίθηκε κατά τη συνεδρίαση της 27-29 Νοεμβρίου 2012 στο Paramaribo (Σουρινάμ),

–   έχοντας υπόψη τα Συμπεράσματα του Συμβουλίου της 22 Ιουλίου 2013 για την περιοχή των Μεγάλων Λιμνών και της 10 Δεκεμβρίου 2012, 19 Νοεμβρίου 2012 και 25 Ιουνίου 2012 γα την κατάσταση στο ανατολικό τμήμα της ΛΔΚ,

–   έχοντας υπόψη τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ υπ’αριθ. 2053 (2012) για την κατάσταση στην ΛΔΚ, 1925 (2010), 1856 (2008) που καθορίζει την εντολή της Αποστολής του ΟΗΕ στη ΛΔΚ (MONUSCO) και 2098 (2013) για την ανανέωση της εντολής της MONUSCO,

–   έχοντας υπόψη την από 28 Ιουνίου 2013 έκθεση του Γ.Γ. του ΟΗΕ για την Αποστολή Σταθεροποίησης του ΟΗΕ στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό,

–   έχοντας υπόψη την από 25 Ιουλίου 2013 Δήλωση του Προέδρου του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για την κατάσταση στην περιοχή των Μεγάλων Λιμνών,

–   έχοντας υπόψη την απόφαση του Συμβουλίου Ειρήνης και Ασφαλείας της Αφρικανικής Ένωσης (AU) για την κατάσταση στην περιοχή των Μεγάλων Λιμνών και ειδικότερα στο ανατολικό τμήμα της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό (ΛΔΚ) που ελήφθη κατά την 393η συνεδρίασή του στις 28 Αυγούστου 2013,

–   έχοντας υπόψη τις δηλώσεις που έκαναν οι Αρχηγοί Κρατών και Κυβερνήσεων των κρατών μελών της Διεθνούς Διάσκεψης για την Περιοχή των Μεγάλων Λιμνών (ICGRL) στις 6 Αυγούστου 2013 και στις 24 Νοεμβρίου 2012 σχετικά με την κατάσταση στη ΛΔΚ από την άποψη της ασφαλείας,

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμα που εξέδωσε σχετικά με την κατάσταση στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό ο Διεθνής Οργανισμός Γαλλοφωνίας (OIF) κατά την 14η Διάσκεψη της Γαλλοφωνίας στις 13 και 14 Οκτωβρίου 2012,

–   έχοντας υπόψη την υπογραφείσα τον Ιούνιο 2000 Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης του Κοτονού,

–   έχοντας υπόψη τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ υπ' αριθ. 1325 (2000), 1820 (2008), 1888 (2009) και 1960 (2010) για τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 3 της Σύμβασης της Γενεύης του 1949 και το Πρωτόκολλο ΙΙ αυτής, που απαγορεύουν τις εκτελέσεις με συνοπτικές διαδικασίες, τους βιασμούς, την αναγκαστική στρατολόγηση και άλλες ωμότητες,

–   έχοντας υπόψη τη Διεθνή Σύμβαση της 20ής Νοεμβρίου 1989 για τα Δικαιώματα του Παιδιού, που απαγορεύει ειδικότερα τη συμμετοχή παιδιών σε ένοπλες συγκρούσεις,

–   έχοντας υπόψη το Προαιρετικό Πρωτόκολλο της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού που αφορά τη συμμετοχή παιδιών σε ένοπλες συγκρούσεις, και το οποίο έχουν επικυρώσει οι χώρες της Περιοχής των Μεγάλων Λιμνών,

–   έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη του 1948 για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και το Διεθνές Σύμφωνο του 1966 για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα,

–   έχοντας υπόψη τον Αφρικανικό Χάρτη Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Δικαιωμάτων των Λαών που η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΛΔΚ) επικύρωσε το 1982,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 122, παράγραφος 5 και το άρθρο 110, παράγραφος 4 του Κανονισμού του,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι από τον περασμένο Ιούλιο η βία στο ανατολικό τμήμα της ΛΔΚ έχει κλιμακωθεί, με την επανάληψη των εχθροπραξιών μεταξύ της Μ23 και των κυβερνητικών στρατευμάτων, με αποτέλεσμα το θάνατο χιλιάδων ατόμων, αναρίθμητους τραυματίες και επιθέσεις κατά αμάχων και κατά μελών της ειρηνευτικής αποστολής του ΟΗΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανθρωπιστική κατάσταση παραμένει κρίσιμη·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι λόγω της διαρκούς ένοπλης σύγκρουσης η περιοχή του Kivu βιώνει ωμότητες και βιαιοπραγίες, όπου περιλαμβάνονται λεηλασίες, σεξουαλική βία και σεξισμός, απαγωγές, αναγκαστική στρατολόγηση παιδιών από ένοπλες ομάδες, και παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, που συνεχίζουν να αποτελούν μια μάστιγα που υπονομεύει τις προσπάθειες του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και των περιφερειακών οργανισμών να θέσουν τέλος στη σύγκρουση·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα μέλος της ειρηνευτικής αποστολής του ΟΗΕ σκοτώθηκε και άλλοι 10 τραυματίσθηκαν στις 28 Αυγούστου σε μια επίθεση κατά της ανταρτικής ομάδας Μ23 στα υψώματα του Kibati στο Βόρειο Kivu, καθώς η MONUSCO βοηθούσε τον Κονγκολέζικο Στρατό (FARDC) να προστατεύσει τον άμαχο πληθυσμό σε περιοχές της Goma·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πάνω από 2,7 εσωτερικοί εκτοπισθέντες (IDPs) αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους, εκ των οποίων πάνω από 1 εκατομμύριο το 2012, ενώ πάνω από 440.000 Κονγκολέζοι πρόσφυγες κατέφυγαν σε άλλες αφρικανικές χώρες, και κάπου 6,4 εκατομμύρια άτομα που χρειάζονται τροφή και επείγουσα βοήθεια σήμερα απλώς επιβιώνουν υπό επισφαλείς συνθήκες ως αποτέλεσμα των συνεχιζόμενων συγκρούσεων και των παραβιάσεων τόσο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους όσο και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου στο ανατολικό τμήμα της ΛΔΚ·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μη δίωξη από τη ΛΔΚ όσων ευθύνονται για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και για εγκλήματα πολέμου τροφοδοτεί ένα κλίμα ατιμωρησίας και ενθαρρύνει τη διάπραξη νέων εγκλημάτων·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των ανταρτικών ομάδων και του Κονγκολέζικου Κράτους έχουν διακοπεί από το Μάιο 2013· υπενθυμίζοντας ότι οι αντάρτες της Μ23 που είχαν ενσωματωθεί στο στρατό βάσει της ειρηνευτικής συμφωνίας του 2000 στασίασαν τον Απρίλιο 2012 κι ότι η Μ23 είναι μια από τις δεκάδες ενόπλων ομάδων που συγκρούονται σε αυτή την πλούσια σε φυσικούς πόρους περιοχή·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η 7η Συνάντηση Κορυφής της Διεθνούς Διάσκεψης για την Περιοχή των Μεγάλων Λιμνών (ICGLR) ξεκίνησε στις 5 Σεπτεμβρίου 2013 και έχει ζητήσει την επανέναρξη και ταχεία ολοκλήρωση των ειρηνευτικών συνομιλιών·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι η από 28 Μαρτίου 2013 απόφαση 2098 (2013) του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ παρέτεινε μέχρι τις 31 Μαρτίου 2014 την εντολή της MONUSCO και δημιούργησε, κατ’εξαίρεση, μια ειδική "ταξιαρχία επέμβασης" στο πλαίσιο των υπαρχόντων 19.815 μελών της Αποστολής·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2012 τα κράτη μέλη της ICGLR εγκαινίασαν ένα κοινό μηχανισμό επαλήθευσης (JVM) για την επιτήρηση των κινήσεων των στρατευμάτων στο ανατολικό τμήμα της ΛΔΚ και για την ανάπτυξη της σχεδιαζόμενης Ουδέτερης Διεθνούς Δύναμης·

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ομάδα Εμπειρογνωμόνων του ΟΗΕ δημοσιοποίησε αποδεικτικά στοιχεία που συνδέουν τη Ρουάντα με τους αντάρτες, οι δε ΗΠΑ κάλεσαν το Kigali να τερματίσει την υποστήριξή του προς αυτούς· λαμβάνοντας υπόψη ότι επανειλημμένα η Ρουάντα έχει διαψεύσει κάθε σχέση με την Μ23·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρήση σεξουαλικής βίας και η ευρύτερα διαδεδομένη χρήση του βιασμού ως πολεμικού όπλου έχουν τεράστιες επιπτώσεις, καταστρέφοντας τα θύματα τόσο σωματικά όσο και ψυχολογικά και ότι πρέπει να θεωρούνται εγκλήματα πολέμου· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εθνικές αρχές κι η διεθνής κοινότητα έχουν κάνει μεγάλες επενδύσεις για να ενισχύσουν το δικαστικό σύστημα, ειδικά ως προς το στρατιωτικό σκέλος, και για να ενθαρρύνουν την έναρξη ερευνών και διώξεων για περιπτώσεις σεξουαλικής βίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν διεξαχθεί μεν δίκες, αλλά οι αποφάσεις παραμένουν ανεκτέλεστες, κι ότι σε πολλές περιπτώσεις οι καταδικαζόμενοι καταφέρνουν να διαφύγουν και ελάχιστα γίνονται για να αποζημιωθούν τα θύματα·

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι αναγκαίο να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες των συγκρούσεων, ιδίως μέσω της αποστρατιωτικοποίησης, της αποστράτευσης και της επανένταξης των πρώην μαχητών, του επαναπατρισμού των προσφύγων, της επανεγκατάστασης των εκτοπισθέντων εντός της ίδιας τους της χώρας και της εφαρμογής προγραμμάτων βιώσιμης ανάπτυξης·

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση συμβάλλει στην αποκατάσταση της δικαιοσύνης και της ασφάλειας (αστυνομικές και στρατιωτικές δυνάμεις) και επιδιώκει να καταστήσει τους εν λόγω δύο τομείς λειτουργικούς μέσω της παροχής οικονομικής και τεχνικής βοήθειας και της κατάρτισης προσωπικού στο πλαίσιο των αποστολών EUSEC RD και EUPOL RD·

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το θέμα της παράνομης εκμετάλλευσης των φυσικών πόρων της χώρας, εκ των οποίων μερικοί διοχετεύονται σε άλλες χώρες, είναι ένας από τους παράγοντες που τροφοδοτούν και επιτείνουν τη σύγκρουση στη ΛΔΚ και παραμένει αιτία ανασφάλειας για ολόκληρη την περιοχή·

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αυξανόμενη ανεργία, η κοινωνική κρίση, η επισιτιστική κρίση, η ανεπάρκεια βασικών υπηρεσιών. η εξαθλίωση του πληθυσμού και η περιβαλλοντική υποβάθμιση στη ΛΔΚ επίσης ευθύνονται εν μέρει για την αστάθεια στη χώρα και στην περιοχή των Μεγάλων Λιμνών·

ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τους τελευταίους μήνες δεν σημειώνεται πρόοδος στην ΛΔΚ ως προς την προστασία των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ενώ έχει ενταθεί η καταστολή σε βάρος ακτιβιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δημοσιογράφων, οι οποίοι συλλαμβάνονται αυθαίρετα και υφίστανται παρενοχλήσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν έχει ληφθεί κανένα μέτρο για την προσαγωγή των υπευθύνων στη δικαιοσύνη·

ΙΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι μετά την επανάληψη στις 9 Απριλίου 2013 της κατ’έφεση δίκης ενώπιον του ανώτατου στρατοδικείου για το φόνο τον Ιούνιο 2010 του Floribert Chebeya, εκτελεστικού διευθυντή της ΜΚΟ La Voix des Sans Voix (VSV) και μέλους της Γενικής Συνέλευσης του Παγκόσμιου Οργανισμού κατά των Βασανιστηρίων (OMCT), και του Fidèle Bazana, μέλους της VSV, οι δικηγόροι της υπεράσπισης Peter Ngomo Milambo, Emmanuel Ilunga Kabengele και Regine Sesepe δέχθηκαν απειλές·

ΙΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 7 Αυγούστου 2013, στην κοινότητα του Kawakolo του αγροτικού διαμερίσματος του Pweto στην Επαρχία της Katanga, ο Godfrey Mutombo, μέλος της μη κυβερνητικής οργάνωσης Libertas, δολοφονήθηκε με κτηνώδη τρόπο από μέλη ανταρτικών ομάδων που έσπερναν τον τρόμο σε μερικά χωριά στα βόρεια της επαρχίας από το 2011·

1.  εκφράζει την έντονη ανησυχία του για την πρόσφατη κλιμάκωση της βίας στο ανατολικό τμήμα της ΛΔΚ, πράγμα που έχει σοβαρές πολιτικές, οικονομικές, κοινωνικές, ανθρωπιστικές συνέπειες και επιπτώσεις στο θέμα της ασφάλειας στη ΛΔΚ και σε ολόκληρη την περιοχή η οποία είναι ήδη εύθραυστη και ασταθής·

2.  καταδικάζει έντονα την τελευταία έκρηξη βίας στο ανατολικό τμήμα της ΛΔΚ, και ειδικά το άνευ διακρίσεων σφυροκόπημα από την ένοπλη ομάδα Μ23, αλλά και από άλλες ένοπλες ομάδες, και ιδιαίτερα από τις Δημοκρατικές Δυνάμεις για την Απελευθέρωση της Ρουάντα (FDLR), που προκάλεσαν θανάτους, τραυματισμούς και ζημίες μεταξύ του αμάχου πληθυσμού· καταδικάζει τις στοχευμένες επιθέσεις ανταρτών κατά της MONUSCO, που είχαν ως αποτέλεσμα το θάνατο πολλών ατόμων, συμπεριλαμβανομένου ενός Τανζανού μέλους της ειρηνευτικής δύναμης, και τον τραυματισμό πολλών άλλων· καλεί όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να παράσχουν πρόσβαση και προστασία στους ανθρωπιστικούς οργανισμούς που πηγαίνουν για να βοηθήσουν το δοκιμαζόμενο άμαχο πληθυσμό·

3.  ζητεί τον άμεσο τερματισμό όλων των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των ανατριχιαστικών και εκτεταμένων περιπτώσεων σεξουαλικής και σεξιστικής βίας (απόφαση Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ 1820 (2008) της 19 Ιουνίου 2008), και την αξιοθρήνητη στρατολόγηση και χρήση παιδιών από τις ένοπλες ομάδες· εκφράζει την αλληλεγγύη του προς το λαό της ΛΔΚ που δοκιμάζεται από τον πόλεμο·

4.  καλεί επιτακτικά όλες τις αρμόδιες αρχές να προβούν σε άμεσες ενέργειες για τη διεξαγωγή αμερόληπτων και εμπεριστατωμένων ερευνών για όλες τις παρελθούσες και παρούσες περιπτώσεις παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να συνεργασθούν πλήρως με το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο· ζητεί για τους αυτουργούς παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, εγκλημάτων πολέμου, εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας, πράξεων σεξουαλικής βίας σε βάρος γυναικών και στρατολόγησης παιδιών να καταγγελθούν, να αναγνωρισθούν, να διωχθούν δικαστικά και να τιμωρηθούν βάσει του εθνικού και διεθνούς ποινικού δικαίου·

5.  καταδικάζει απερίφραστα κάθε μορφή εξωτερικής βοήθειας προς την ομάδα Μ23 και προς κάθε άλλη ανατρεπτική δύναμη στη ΛΔΚ και ζητεί τον άμεσο και οριστικό τερματισμό κάθε τέτοιας βοήθειας·

6.  υποστηρίζει την αποστολή της ταξιαρχίας της MONUSCO που καλείται να διενεργήσει μια επιθετική κίνηση κατά των ενόπλων ομάδων, συμπεριλαμβανομένης της Μ23, εξαίρει τα ενεργά μέτρα που έλαβε η MONUSCO προς εκτέλεση της εντολής της, και ιδιαίτερα την προστασία των αμάχων, και ζητεί τη συνέχιση των προσπαθειών αυτών· καλεί ειδικότερα το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ να προβεί σε κάθε αναγκαία ενέργεια σε συμφωνία προς την υπ’αριθ. 2098 (2013) απόφασή του, για να προστατεύσει τους αμάχους στο ανατολικό τμήμα της ΛΔΚ·

7.  ζητεί μια εμπεριστατωμένη έρευνα από το Διευρυμένο Κοινό Μηχανισμό Επαλήθευσης (EJVM) για τις επί κονγκολέζικου εδάφους εστίες πυρών με όλμους και βόμβες που πέφτουν στη γειτονική Ρουάντα· ζητεί μέγιστη διαφάνεια και τακτικότητα στις εκθέσεις του EJVM·

8.  τονίζει ότι οποιαδήποτε απευθείας επέμβαση των γειτονικών προς τη ΛΔΚ χωρών δεν θα κάνει παρά να επιδεινώσει την κατάσταση· ζητεί από όλους τους εμπλεκόμενους περιφερειακούς παράγοντες να δείξουν μέγιστη αυτοσυγκράτηση και να αποφύγουν κάθε ενέργεια ή δήλωση που θα μπορούσε να οδηγήσει σε περαιτέρω επιδείνωση της κατάστασης· καλεί τις γειτονικές χώρες να μεριμνήσουν για τον πλήρη σεβασμό της κυριαρχίας της ΛΔΚ και της εδαφικής της ακεραιότητας·

9.  επικροτεί τις προσπάθειες και πρωτοβουλίες των κρατών μελών της Διεθνούς Διάσκεψης για την Περιοχή των Μεγάλων Λιμνών (ICGRL), της Αφρικανικής Ένωσης (AU) και του ΟΗΕ υπέρ της εξεύρεσης μιας βιώσιμης, διαρθρωτικής και ειρηνικής πολιτικής λύσης στην κρίση· ζητεί το σεβασμό όλων των διατάξεων της Συμφωνίας-Πλαίσιο για την Ειρήνη, την Ασφάλεια και τη Συνεργασία (PSC)·

10. καλεί τις χώρες της περιοχής των Μεγάλων Λιμνών, ιδίως μετά τις δεσμεύσεις που ανέλαβαν το Φεβρουάριο 2013 στο πλαίσιο της Συμφωνίας της Αντις Αμπέμπα, να προσπαθήσουν να προαγάγουν από κοινού την ειρήνη, τη σταθερότητα και την ασφάλεια ώστε να βελτιώσουν το επίπεδο οικονομικής ανάπτυξης της περιφέρειας, να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στη συμφιλίωση, στο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στον αγώνα κατά της ατιμωρησίας, στη δημιουργία ενός αμερόληπτου δικαστικού συστήματος, και στη βελτίωση της κυβερνητικής λογοδοσίας·

11. καλωσορίζει τις συνομιλίες της Καμπάλα για την ειρήνη στην περιοχή, που διεξήχθησαν στις 5 Σεπτεμβρίου 2013 υπό την αιγίδα του Προεδρεύοντος της ICGLR Ουγκαντέζου Προέδρου Yoweri Museveni, προτρέπει όλους τους εμπλεκόμενους να συμμετάσχουν και προτρέπει τις Κονγκολέζικες Αρχές να υποστηρίξουν το διάλογο μεταξύ των κοινοτήτων και ειδικότερα μεταξύ εκείνων που πλήττονται από τη σύγκρουση·

12. καλεί την Αφρικανική Ένωση (AU) και τις χώρες της Περιοχής των Μεγάλων Λιμνών να λάβουν περαιτέρω μέτρα για την καταπολέμηση της παράνομης εκμετάλλευσης και εμπορίας φυσικών πόρων, έναν από τους λόγους της διάδοσης και λαθρεμπορίας όπλων, που με τη σειρά τους είναι μεταξύ των κυριότερων παραγόντων που τροφοδοτούν και οξύνουν τις συγκρούσεις στην Περιοχή των Μεγάλων Λιμνών·

13. καλεί τη διεθνή κοινότητα και ειδικότερα την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Αφρικανική Ένωση (AU) και τον ΟΗΕ, να συνεχίσουν να λαμβάνουν κάθε δυνατό μέτρο για να παρέχουν πιο συντονισμένη και αποτελεσματική βοήθεια στον πληθυσμό του ανατολικού τμήματος της ΛΔΚ και να συμβάλλουν στις προσπάθειες αντιμετώπισης της ανθρωπιστικής κρίσης·

14. επικροτεί την κινητοποίηση ενός πρόσθετου ποσού 10 εκατομμυρίων ευρώ από την Επιτροπή για την παροχή κατεπείγουσας βοήθειας σε 2,5 εκατομμύρια άτομα στη ΛΔΚ, ποσό που ανεβάζει την επείγουσα ευρωπαϊκή βοήθεια υπέρ της ΛΔΚ και της περιοχής των Μεγάλων Λιμνών σε 71 εκατομμύρια ευρώ για το 2013, φέρνοντας την ΕΕ στην πρώτη θέση μεταξύ των δωρητών ανθρωπιστικής βοήθειας·

15. τονίζει ότι η Κυβέρνηση του Κονγκό οφείλει να ολοκληρώσει τις μεταρρυθμίσεις στον τομέα της ασφαλείας και ζητεί να γίνουν προσπάθειες τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο για να βελτιωθεί το κύρος του Κράτους και να παγιωθεί το κράτος δικαίου στη ΛΔΚ, ιδίως στους τομείς της διακυβέρνησης και της ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένης μιας στενής συνεργασίας με την ευρωπαϊκή στρατιωτική αποστολή (EUSEC) και την ευρωπαϊκή αστυνομική αποστολή (EUPOL), που θα πρέπει να συνεχιστούν, ώστε να παγιωθεί η ειρήνη και ασφάλεια τόσο εντός της χώρας όσο και στην περιοχή των Μεγάλων Λιμνών·

16. προτρέπει το Κοινοβούλιο, τη Γερουσία και τον Πρόεδρο της ΛΔΚ κ. Joseph Kabila να λάβουν κάθε αναγκαίο μέτρο για την εδραίωση της δημοκρατίας και για τη διασφάλιση της γνήσιας συμμετοχής στη διακυβέρνηση της χώρας όλων των πολιτικών δυνάμεων που εκφράζουν τη βούληση του Κονγκολέζικου λαού, βάσει συνταγματικών και θεσμικών κανόνων και μετά από ελεύθερες και έντιμες εκλογές· και ζητεί να ληφθούν υπόψη οι συστάσεις της Αποστολής Εκλογικών Παρατηρητών της ΕΕ του 2011, περί εφαρμογής των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων για την ολοκλήρωση του κύκλου των εκλογών, συμπεριλαμβανομένης της διενέργειας τοπικών εκλογών·

17. καλεί τις Κονγκολέζικες Αρχές να εγγυηθούν σε κάθε περίσταση τη σωματική και ψυχολογική ακεραιότητα των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να διενεργήσουν ταχεία, εμπεριστατωμένη, αμερόληπτη και διαφανή έρευνα για να εντοπίσουν όσους ευθύνονται για απειλές, επιθέσεις ή δολοφονίες σε βάρος πολλών υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

18. τονίζει τη σημασία του να εγκριθούν τα από μακρού αναμενόμενα νομοθετικά κείμενα, συμπεριλαμβανομένων του νόμου για την προστασία των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του νόμου για τη συμμόρφωση της εθνικής νομοθεσίας προς το "Καταστατικό της Ρώμης"·

19. συνιστά στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ να εγκρίνει στην 24η σύνοδό του μια δυναμική απόφαση που θα επαναφέρει κάποια μορφή εποπτικού μηχανισμού για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη ΛΔΚ, και θα καλεί την Ύπατη Αρμοστή του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα να υποβάλει έκθεση για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη ΛΔΚ·

20. καλεί τις Κονγκολέζικες Αρχές να μεριμνήσουν ώστε να συγκροτηθεί πραγματικά ένα ειδικό μεικτό δικαστήριο που θα βοηθήσει στην καταπολέμηση της ατιμωρησίας και θα δικάσει τους αυτουργούς σοβαρών παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου στη ΛΔΚ, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων σεξουαλικής βίας κατά γυναικών·

21. εκτιμά πως, για τη βιώσιμη ανάπτυξη της χώρας, είναι απαραίτητη η διαφανής πρόσβαση και ο έλεγχος επί των φυσικών πόρων της ΛΔΚ, καθώς και η ισότιμη κατανομή πιστώσεων μέσω του κρατικού προϋπολογισμού· καλεί, ως εκ τούτου, την Αφρικανική Ένωση και τις χώρες της Περιοχής των Μεγάλων Λιμνών να λάβουν περισσότερα μέτρα για την καταπολέμηση της παράνομης εκμετάλλευσης και εμπορίας φυσικών πόρων, και από την ΕΕ και ολόκληρη τη διεθνή κοινότητα να εντείνουν τη συνεργασία τους με τη ΛΔΚ στο εν λόγω πεδίο·

22. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, στην Αφρικανική Ένωση, στις Κυβερνήσεις των χωρών της Περιοχής των Μεγάλων Λιμνών, στον Πρόεδρο, τον Πρωθυπουργό και την Εθνική Συνέλευση της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, στο Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, στην Ειδική Αντιπρόσωπο του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για τη Σεξουαλική Βία κατά τις Συγκρούσεις, στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ και στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ καθώς και στη Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ.