Κοινή πρόταση ψηφίσματος - RC-B7-0410/2013/REV1Κοινή πρόταση ψηφίσματος
RC-B7-0410/2013/REV1

ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
σύμφωνα με το άρθρο 122, παράγραφος 5, και το άρθρο 110, παράγραφος 4, του Κανονισμού
που αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος των ομάδων:
Verts/ALE (B7-0410/2013)
S&D (B7-0416/2013)
PPE (B7-0421/2013)
ALDE (B7-0422/2013)
σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Μπαχρέιν
(2013/2830(RSP))
Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Eija-Riitta Korhola, Monica Luisa Macovei, Philippe Boulland, Jean Roatta, Mariya Gabriel, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Sari Essayah, Petri Sarvamaa, Laima Liucija Andrikienė, Jarosław Leszek Wałęsa, Krzysztof Lisek, Zuzana Roithová, Bogusław Sonik
εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Véronique De Keyser, Ana Gomes, Pino Arlacchi, Mojca Kleva Kekuš, Αντιγόνη Παπαδοπούλου, Joanna Senyszyn, Richard Howitt, Mitro Repo, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Marietje Schaake, Edward McMillan-Scott, Alexander Graf Lambsdorff, Marielle de Sarnez, Sarah Ludford, Graham Watson, Louis Michel, Hannu Takkula, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Angelika Werthmann, Johannes Cornelis van Baalen
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Margrete Auken, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

11.9.2013

Διαδικασία : 2013/2830(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
RC-B7-0410/2013
Κείμενα που κατατέθηκαν :
RC-B7-0410/2013
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

Το έγγραφο αυτό δεν υφίσταται σε HTML αλλά διατίθεται στους εξής μορφότυπους: