Yhteinen päätöslauselmaesitys - RC-B7-0410/2013/REV1Yhteinen päätöslauselmaesitys
RC-B7-0410/2013/REV1

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
työjärjestyksen 122 artiklan 5 kohdan ja 110 artiklan 4 kohdan mukaisesti
joka korvaa seuraavat poliittisten ryhmien jättämät päätöslauselmaesitykset:
Verts/ALE (B7-0410/2013)
S&D (B7-0416/2013)
PPE (B7-0421/2013)
ALDE (B7-0422/2013)
Bahrainin ihmisoikeustilanteesta
(2013/2830(RSP))
Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Eija-Riitta Korhola, Monica Luisa Macovei, Philippe Boulland, Jean Roatta, Mariya Gabriel, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Sari Essayah, Petri Sarvamaa, Laima Liucija Andrikienė, Jarosław Leszek Wałęsa, Krzysztof Lisek, Zuzana Roithová, Bogusław Sonik
PPE-ryhmän puolesta
Véronique De Keyser, Ana Gomes, Pino Arlacchi, Mojca Kleva Kekuš, Antigoni Papadopoulou, Joanna Senyszyn, Richard Howitt, Mitro Repo, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg
S&D-ryhmän puolesta
Marietje Schaake, Edward McMillan-Scott, Alexander Graf Lambsdorff, Marielle de Sarnez, Sarah Ludford, Graham Watson, Louis Michel, Hannu Takkula, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Angelika Werthmann, Johannes Cornelis van Baalen
ALDE-ryhmän puolesta
Margrete Auken, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda
Verts/ALE-ryhmän puolesta

11.9.2013

Menettely : 2013/2830(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
RC-B7-0410/2013
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
RC-B7-0410/2013
Hyväksytyt tekstit :

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa: