Návrh spoločného uznesenia - RC-B7-0410/2013/REV1Návrh spoločného uznesenia
RC-B7-0410/2013/REV1

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA
predložený v súlade s článkom 122 ods. 5 a článkom 110 ods. 4 rokovacieho poriadku,
ktorý nahrádza návrhy skupín:
Verts/ALE (B7-0410/2013)
S&D (B7-0416/2013)
PPE (B7-0421/2013)
ALDE (B7-0422/2013)
o situácii v oblasti ľudských práv v Bahrajne
(2013/2830(RSP))
Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Eija-Riitta Korhola, Monica Luisa Macovei, Philippe Boulland, Jean Roatta, Mariya Gabriel, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Sari Essayah, Petri Sarvamaa, Laima Liucija Andrikienė, Jarosław Leszek Wałęsa, Krzysztof Lisek, Zuzana Roithová, Bogusław Sonik
v mene poslaneckého klubu PPE
Véronique De Keyser, Ana Gomes, Pino Arlacchi, Mojca Kleva Kekuš, Antigoni Papadopoulou, Joanna Senyszyn, Richard Howitt, Mitro Repo, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg
v mene skupiny S&D
Marietje Schaake, Edward McMillan-Scott, Alexander Graf Lambsdorff, Marielle de Sarnez, Sarah Ludford, Graham Watson, Louis Michel, Hannu Takkula, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Angelika Werthmann, Johannes Cornelis van Baalen
v mene skupiny ALDE
Margrete Auken, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda
v mene skupiny Verts/ALE

11.9.2013

Postup : 2013/2830(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
RC-B7-0410/2013
Predkladané texty :
RC-B7-0410/2013
Prijaté texty :

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch: