Predlog skupne resolucije - RC-B7-0410/2013/REV1Predlog skupne resolucije
RC-B7-0410/2013/REV1

PREDLOG SKUPNE RESOLUCIJE
v skladu s členoma 122(5) in 110(4) Poslovnika,
ki nadomesti predloge resolucij naslednjih skupin:
Verts/ALE (B7-0410/2013)
S&D (B7-0416/2013)
PPE (B7-0421/2013)
ALDE (B7-0422/2013)
o razmerah na področju človekovih pravic v Bahrajnu
(2013/2830(RSP))
Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Eija-Riitta Korhola, Monica Luisa Macovei, Philippe Boulland, Jean Roatta, Marija Gabriel (Mariya Gabriel), Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Sari Essayah, Petri Sarvamaa, Laima Liucija Andrikienė, Jarosław Leszek Wałęsa, Krzysztof Lisek, Zuzana Roithová, Bogusław Sonik
v imenu skupine PPE
Véronique De Keyser, Ana Gomes, Pino Arlacchi, Mojca Kleva Kekuš, Antigoni Papadopulu (Antigoni Papadopoulou), Joanna Senyszyn, Richard Howitt, Mitro Repo, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg
v imenu skupine S&D
Marietje Schaake, Edward McMillan-Scott, Alexander grof Lambsdorfski, Marielle de Sarnez, Sarah Ludford, Graham Watson, Louis Michel, Hannu Takkula, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Angelika Werthmann, Johannes Cornelis van Baalen
v imenu skupine ALDE
Margrete Auken, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda
v imenu skupine Verts/ALE

11.9.2013

Postopek : 2013/2830(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
RC-B7-0410/2013
Predložena besedila :
RC-B7-0410/2013
Sprejeta besedila :

Ta dokument ni na voljo v formatu HTML, vendar je na voljo v teh formatih: