Διαδικασία : 2013/2820(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : RC-B7-0411/2013

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B7-0411/2013

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 12/09/2013 - 13.12

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2013)0379

ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 168kWORD 116k
11.9.2013
PE519.251v01-00}
PE519.252v01-00}
PE519.254v01-00}
PE519.257v01-00}
PE519.260v01-00} RC1
 
B7-0411/2013}
B7-0412/2013}
B7-0414/2013}
B7-0417/2013}
B7-0420/2013} RC1

σύμφωνα με το άρθρο 110 παράγραφος 2 και 4 του Κανονισμού

που αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος των ομάδων:

ECR (B7‑0411/2013)

S&D (B7‑0412/2013)

PPE (B7‑0414/2013)

Verts/ALE (B7‑0417/2013)

ALDE (B7‑0420/2013)


σχετικά με την κατάσταση στην Αίγυπτο (2013/2820(RSP))


Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Tokia Saïfi, Jerzy Buzek, Tunne Kelam, Jean Roatta, Roberta Angelilli, Francisco José Millán Mon, Ρόδη Κράτσα Τσαγκαροπούλου, Hans-Gert Pöttering, Anne Delvaux, Jacek Protasiewicz, Elisabeth Jeggle, Bernd Posselt, Salvatore Iacolino, Giovanni La Via, Krzysztof Lisek, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Véronique De Keyser, Libor Rouček, Pino Arlacchi, Saïd El Khadraoui, Ana Gomes, Richard Howitt, Μαρία Ελένη Κοππά, María Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols, Pier Antonio Panzeri, Joanna Senyszyn, Boris Zala, Roberto Gualtieri εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Graham Watson, Robert Rochefort, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Johannes Cornelis van Baalen, Edward McMillan-Scott, Alexandra Thein, Izaskun Bilbao Barandica, Hannu Takkula, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Judith Sargentini εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Charles Tannock, Adam Bielan, Sajjad Karim, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Valdemar Tomaševski εξ ονόματος της Ομάδας ECR
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση στην Αίγυπτο (2013/2820(RSP))  

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για την Αίγυπτο,

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 23ης Μαΐου 2013, για την ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων από τις χώρες της Αραβικής Άνοιξης που βρίσκονται σε μεταβατικό στάδιο(1),

–   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 8ης Φεβρουαρίου 2013 σχετικά με την Αραβική Άνοιξη,

–   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με την Αίγυπτο, της 21ης Αυγούστου και της 22ας Ιουλίου 2013,

–   έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Herman Van Rompuy και του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής José Manuel Barroso, για την Αίγυπτο, της 18ης Αυγούστου 2013,

–   έχοντας υπόψη τις παρατηρήσεις της Ύπατης Εκπροσώπου Catherine Ashton σε συνέχεια της έκτακτης συνεδρίασης του Συμβουλίου Εξωτερικών υποθέσεων για την Αίγυπτο, της 21ης Αυγούστου 2013, τις δηλώσεις της Ύπατης Εκπροσώπου για την κατάσταση και τις εξελίξεις στην Αίγυπτο, του Αυγούστου και του Ιουλίου του 2013, καθώς επίσης την κοινή δήλωση για την Αίγυπτο, της 7ης Αυγούστου 2013, εκ μέρους του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ John Kerry και της Ύπατης Εκπροσώπου,

–   έχοντας υπόψη τη συμφωνία σύνδεσης ΕΕ-Αιγύπτου , του 2001, που τέθηκε σε ισχύ το 2004 και ενισχύθηκε με το σχέδιο δράσης του 2007, καθώς και την έκθεση προόδου που δημοσίευσε η Επιτροπή στις 20 Μαρτίου 2013, σχετικά με την εφαρμογή του σχεδίου δράσης,

–   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα στα οποία κατέληξαν οι συμπρόεδροι της Ειδικής Ομάδας ΕΕ-Αιγύπτου κατά τη συνεδρίαση της ομάδας στις 14 Νοεμβρίου 2012,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τη «συνεργασία της ΕΕ με την Αίγυπτο στον τομέα της διακυβέρνησης», που δημοσιεύτηκε στις 18 Ιουνίου 2013,

–   έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, του 1948,

–   έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα, του 1966, στο οποίο η Αίγυπτος είναι συμβαλλόμενο μέρος,

–   έχοντας υπόψη την Καταστατική Διακήρυξη που εκδόθηκε στην Αίγυπτο στις 8 Ιουλίου 2013, με την οποία προτείνεται οδικός χάρτης για την αναθεώρηση του συντάγματος και τη διεξαγωγή νέων εκλογών,

–   έχοντας υπόψη το «Πρόγραμμα για τη διατήρηση της πορείας προς τη Δημοκρατία», της υπηρεσιακής κυβέρνησης της Αιγύπτου,

–    έχοντας υπόψη το άρθρο 110 παράγραφοι 2 και 4 του Κανονισμού του,

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Αίγυπτος είναι η μεγαλύτερη αραβική χώρα, μια χώρα καθοριστικής σημασίας στην περιοχή της Νότιας Μεσογείου, ένας σημαντικός εμπορικός εταίρος της ΕΕ και ένας από τους κυριότερους αποδέκτες ενωσιακής βοήθειας· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές εξελίξεις στην Αίγυπτο έχουν σημαντικές επιπτώσεις για ολόκληρη την περιοχή αλλά και πέρα από αυτήν·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αθέτηση των υποσχέσεων που είχαν δώσει ο Πρόεδρος Μόρσι και η κυβέρνησή του, για την οικονομία, για το ότι θα λάμβαναν υπόψη τις θεμιτές ανησυχίες όλων των δημοκρατικών δυνάμεων της αιγυπτιακής κοινωνίας, και για το ότι θα υλοποιούσαν τη μετάβαση στη δημοκρατία που ζητούσε ο λαός τα τελευταία δύο χρόνια, οδήγησε σε ένταση της πολιτικής πόλωσης, σε μαζικές διαδηλώσεις με αίτημα την παραίτηση του Προέδρου Μόρσι, και σε βίαιες συγκρούσεις,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 30 Ιουνίου 2013 εκατομμύρια άτομα που αντιτίθεντο στον Πρόεδρο Μόρσι συγκεντρώθηκαν στο Κάιρο και σε άλλες αιγυπτιακές πόλεις καλώντας τον σε παραίτηση· λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 3 Ιουλίου 2013 ο επικεφαλής των ένοπλων δυνάμεων, στρατηγός Αμπντούλ Φάταχ Αλ-Σίσι ανέτρεψε με στρατιωτικό πραξικόπημα τον Πρόεδρο Μόρσι και την κυβέρνησή του· λαμβάνοντας υπόψη ότι με τη δήλωσή του της 4ης Ιουλίου 2013 το Ανώτατο Συμβούλιο των Ενόπλων Δυνάμεων ανακοίνωσε την αναστολή του συντάγματος, την ανάθεση της εξουσίας στο Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο μέχρι τη διεξαγωγή πρόωρων προεδρικών εκλογών, τις οποίες θα ακολουθήσουν κοινοβουλευτικές εκλογές, και τον σχηματισμό κυβέρνησης εθνικής συμμαχίας και επιτροπής η οποία θα αναλάβει την αναθεώρηση του συντάγματος· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κ. Αντλί Μασούρ ορκίστηκε υπηρεσιακός Πρόεδρος·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο υπηρεσιακός Πρόεδρος διέλυσε την Άνω Βουλή, ανακοίνωσε Οδικό Χάρτη για εννεάμηνη μεταβατική περίοδο, στη διάρκεια της οποίας το σύνταγμα του 2012 θα αναθεωρηθεί και θα εγκριθεί με δημοψήφισμα, και στη συνέχεια θα διεξαχθούν κοινοβουλευτικές και προεδρικές εκλογές, και διόρισε υπηρεσιακό πρωθυπουργό· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ανώτατες ισλαμικές και οι χριστιανικές κοπτικές αρχές της Αιγύπτου, εξέχοντες φιλελεύθεροι πολιτικοί, και το σαλαφικό κόμμα Αλ Νουρ ενέκριναν τον Οδικό Χάρτη της μεταβατικής διαδικασίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι την 1η Σεπτεμβρίου ορίστηκε νέα συνταγματική επιτροπή αποτελούμενη από 50 εμπειρογνώμονες, για την αναθεώρηση του συντάγματος·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι από τις 3 Ιουλίου 2013 ο πρώην Πρόεδρος Μόρσι βρίσκεται υπό κράτηση σε άγνωστο μέρος και έχει παραπεμφθεί σε δίκη από τον Γενικό Εισαγγελέα της χώρας, μαζί με άλλα 14 άτομα, συμπεριλαμβανομένων ηγετικών στελεχών της Μουσουλμανικής Αδελφότητας, με τις κατηγορίες της υποκίνησης σε ανθρωποκτονία και βία· λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν συλληφθεί πολλά μέλη της Μουσουλμανικής Αδελφότητας, συμπεριλαμβανομένων των περισσότερων υπόδικων ηγετικών στελεχών της· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πρώην δικτάτορας Χόσνι Μπουμπάρακ αποφυλακίστηκε στις 22 Αυγούστου 2013 και από τότε βρίσκεται σε κατ’ οίκον περιορισμό·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι από τότε που επενέβη ο στρατός, οι υποστηρικτές της Μουσουλμανικής Αδελφότητας οργανώνουν μεγάλης κλίμακας διαδηλώσεις σε ολόκληρη την Αίγυπτο, ζητώντας την απελευθέρωση και την αποκατάσταση του πρώην Προέδρου Μόρσι· λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές από τις διαδηλώσεις που οργάνωσε η Μουσουλμανική Αδελφότητα κατέληξαν σε βίαιες ενέργειες και οδήγησαν σε θανατηφόρες συγκρούσεις μεταξύ πολιτών, όπως επίσης μεταξύ υποστηρικτών της Μουσουλμανικής Αδελφότητας και του στρατού και των δυνάμεων ασφαλείας· λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 14 Αυγούστου 2013 ο αιγυπτιακός στρατός και η αστυνομία διέλυσαν δύο καθιστικές διαμαρτυρίες υποστηρικτών του πρώην Προέδρου Μόρσι και της Μουσουλμανικής Αδελφότητας στη διασταύρωση Ραμπάα και στην Πλατεία Νάχντα στο Κάιρο, με αποτέλεσμα τον θάνατο εκατοντάδων διαδηλωτών και δεκάδων αστυνομικών·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η υπηρεσιακή κυβέρνηση κήρυξε τη χώρα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και ανακοίνωσε ότι θα συσταθεί ανεξάρτητη επιτροπή αποτελούμενη από δημόσια πρόσωπα, για τη διεξαγωγή έρευνας σχετικά με την καταστολή των καθιστικών διαμαρτυριών στην Ραμπάα και την Πλατεία Ναχντά· λαμβάνοντας υπόψη ότι περιφερειακοί και αιγυπτιακοί ΜΚΟ έχουν ζητήσει την αποστολή εξεταστικής επιτροπής του Αραβικού Συνδέσμου για τη διερεύνηση των πρόσφατων πράξεων βίας στη χώρα· λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν αποτύχει οι μέχρι στιγμής προσπάθειες της ΕΕ και της διεθνούς διαμεσολάβησης για την έναρξη πολιτικού διαλόγου χωρίς αποκλεισμούς, ενώ συνεχίζονται οι διαμαρτυρίες, οι συγκρούσεις και οι συλλήψεις·

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι μετά τη βίαιη διάλυση των καθιστικών διαμαρτυριών ακολούθησε τραγική θρησκευτική βία εις βάρος των αιγύπτιων χριστιανών, ιδίως από υποστηρικτές της Μουσουλμανικής Αδελφότητας· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αιγυπτιακές δυνάμεις ασφαλείας κατηγορήθηκαν ότι δεν προστάτεψαν τις κοπτικές εκκλησίες και κοινότητες από προβλέψιμα αντίποινα·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν αυξηθεί οι τρομοκρατικές ενέργειες και οι βίαιες επιθέσεις κατά των σωμάτων ασφαλείας στο Σινά, μεταξύ άλλων με τον φόνο 25 αστυνομικών που βρίσκονταν εκτός υπηρεσίας στο βόρειο Σινά στις 19 Αυγούστου 2013· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αιγύπτιος υπουργός εσωτερικών Μοχάμεντ Ιμπραήμ αποτέλεσε στόχο βομβιστικής επίθεσης στο Κάιρο στις 5 Σεπτεμβρίου 2013·

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η υπηρεσιακή κυβέρνηση έχει δηλώσει πως η εθνική συμφιλίωση και το κράτος δικαίου συνιστούν ύψιστες προτεραιότητες της δράσης της·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Αίγυπτος αντιμετωπίζει διαρκώς σοβαρότερες οικονομικές δυσκολίες· λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική ευημερία απαιτεί πολιτική σταθερότητα, προσεκτική οικονομική πολιτική, δράση για την καταπολέμηση της διαφθοράς και διεθνή υποστήριξη· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινωνική δικαιοσύνη και ένα υψηλότερο επίπεδο διαβίωσης για τους πολίτες αποτελούν κρισιμότατες παραμέτρους της μετάβασης προς μία ανοιχτή, σταθερή, δημοκρατική, ελεύθερη και ευημερούσα αιγυπτιακή κοινωνία·

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ανεξάρτητες συνδικαλιστικές οργανώσεις καλούνται να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στην κρίσιμη αυτή περίοδο πολιτικής και κοινωνικής αλλαγής στην Αίγυπτο· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ανεξάρτητος και ελεύθερος Τύπος και τα ανεξάρτητα και ελεύθερα μέσα ενημέρωσης αποτελούν βασικό στοιχείο της κοινωνίας σε μια πραγματική δημοκρατία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η σωματική βία και οι προπηλακισμοί κατά δημοσιογράφων έχουν αυξηθεί στην Αίγυπτο, ενώ, στις 3 Σεπτεμβρίου 2013, δικαστήριο του Καΐρου διέταξε το κλείσιμο τεσσάρων τηλεοπτικών σταθμών ελεγχόμενων από τη Μουσουλμανική Αδελφότητα ή φιλικά προσκείμενων σε αυτήν, με το επιχείρημα ότι λειτουργούσαν παράνομα· λαμβάνοντας υπόψη ότι τις τελευταίες έξι εβδομάδες οι δυνάμεις ασφαλείας έχουν πραγματοποιήσει εφόδους στα γραφεία διάφορων τηλεοπτικών σταθμών·

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Αιγύπτιες βρίσκονται σε ιδιαίτερα επισφαλή θέση σε αυτή την περίοδο παρατεταμένης πολιτικής κρίσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαδηλώτριες εξακολουθούν να υφίστανται βία, προσβολή της γενετήσιας ελευθερίας και άλλες μορφές εξευτελιστικής μεταχείρισης, ενώ οι υπέρμαχοι των δικαιωμάτων των γυναικών υφίστανται εκφοβισμό και προπηλακίζονται·

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι από το 2007 έως το 2012 η Αίγυπτος έλαβε από την ΕΕ βοήθεια ύψους περίπου ενός δισεκατομμυρίου ευρώ, και ότι η ΕΕ έχει δεσμεύσει άλλα πέντε δισεκατομμύρια ευρώ για βοήθεια, τα οποία θα καταστεί δυνατόν να διατεθούν πλήρως μόνο όταν εκπληρωθούν οι προϋποθέσεις που συνδέονται με εκείνες που έχει ορίσει το ΔΝΤ·

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στα συμπεράσματά του για την Αίγυπτο, της 21ης Αυγούστου 2013, το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων ανέθεσε στην Ύπατη Εκπρόσωπο να επανεξετάσει, σε συνεργασία με την Επιτροπή, το θέμα της βοήθειας της ΕΕ προς την Αίγυπτο στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας και της συμφωνίας σύνδεσης, στη βάση της προσήλωσης της Αιγύπτου στις αντίστοιχες αρχές· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη συμφώνησαν να αναστείλουν τις άδειες εξαγωγών στην Αίγυπτο για οποιονδήποτε εξοπλισμό θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για εσωτερική καταστολή, να επαναξιολογήσουν τις άδειες εξαγωγών για άλλο στρατιωτικό εξοπλισμό, και να επανεξετάσουν τη βοήθεια που παρέχουν στην Αίγυπτο για την προαγωγή της ασφάλειας·

ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την αναθεωρημένη Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας και ιδίως σύμφωνα με την προσέγγιση «περισσότερα για περισσότερα», το επίπεδο και το εύρος της συνεργασίας της ΕΕ με την Αίγυπτο συνδέονται με κίνητρα, και εξαρτώνται συνεπώς από την πρόοδο που σημειώνει η χώρα σε σχέση με την τήρηση των δεσμεύσεών της όσον αφορά, μεταξύ άλλων τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου, τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ισότητα των φύλων·

1.  εκφράζει τη βαθειά αλληλεγγύη του προς τον αιγυπτιακό λαό και απευθύνει τα ειλικρινή συλλυπητήριά του προς τις οικογένειες των θυμάτων των πρόσφατων συγκρούσεων και της βίας· καλεί τις αιγυπτιακές αρχές να συγκροτήσουν νομική επιτροπή για την ανεξάρτητη διερεύνηση όλων των θανάτων, όπως υποσχέθηκε η αιγυπτιακή προεδρία στις 8 Ιουλίου 2013·

2.  καταδικάζει τη δυσανάλογη χρήση βίας εκ μέρους των δυνάμεων ασφαλείας και την τραγική απώλεια ανθρώπινης ζωής κατά την καταστολή των καθιστικών διαμαρτυριών στην Ραμπάα και στην Πλατεία Νάχντα· καλεί την κυβέρνηση της Αιγύπτου να εξασφαλίσει ότι οι δυνάμεις ασφαλείας θα καθιερώσουν κατάλληλες διαδικασίες εσωτερικών ερευνών προκειμένου να εντοπιστούν οι ευθύνες για την υπερβολική χρήση βίας και οι υπεύθυνοι να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη·

3.  αποδοκιμάζει παράλληλα το γεγονός ότι η ηγεσία της Μουσουλμανικής Αδελφότητας δεν έδωσε σαφείς εντολές στην πολιτική βάση της για την αποφυγή οποιασδήποτε μορφής βίας εναντίον συμπολιτών, του στρατού και της αστυνομίας· εκφράζει την αποδοκιμασία του για το γεγονός ότι η Μουσουλμανική Αδελφότητα δεν εμπόδισε τις επιθέσεις αυτές και τις καταδίκασε μόνο εκ των υστέρων· καλεί τους ηγέτες της Μουσουλμανικής Αδελφότητας να αποφύγουν την υποκίνηση και την εξύμνηση της βίας, και υποστηρίζει τη νομική δίωξη των ηγετικών στελεχών της που κάλεσαν τον λαό να χρησιμοποιήσει βία·

4.  καταδικάζει όλες τις πράξεις τρομοκρατίας, υποδαύλισης, βίας και έκφρασης μίσους· καλεί όλους τους πολιτικούς παράγοντες και τις δυνάμεις ασφαλείας να επιδείξουν άκρα αυτοσυγκράτηση και να αποφύγουν τις προκλήσεις, προκειμένου να αποφευχθεί η κλιμάκωση της βίας, προς το συμφέρον της χώρας· υπενθυμίζει στον υπηρεσιακό Πρόεδρο, στην υπηρεσιακή κυβέρνηση και στις ένοπλες δυνάμεις της Αιγύπτου την υποχρέωσή τους να εγγυώνται την ασφάλεια όλων των πολιτών της χώρας ανεξαρτήτως πολιτικών πεποιθήσεων και πολιτικής ένταξης· εκφράζει βαθειά ανησυχία για τις καταγγελίες σχετικά με τη σύλληψη δεκάδων παιδιών στο πλαίσιο της καταστολής των υποστηρικτών της Μουσουλμανικής Αδελφότητας, και ζητεί την άμεση απελευθέρωσή τους·

5.  εκφράζει την ανησυχία του για τις πολιτικές εξελίξεις στην Αίγυπτο· εκφράζει την αποδοκιμασία του για την ανάληψη της εξουσίας από τον στρατό στις 3 Ιουλίου 2013, που ακολουθήθηκε από τον διορισμό υπηρεσιακού Προέδρου και υπηρεσιακού Πρωθυπουργού· καλεί τις αιγυπτιακές αρχές, προκειμένου να δημιουργήσουν τις αναγκαίες συνθήκες για μια πολιτική διαδικασία χωρίς αποκλεισμούς, να απελευθερώσουν όλους τους πολιτικούς κρατούμενους, συμπεριλαμβανομένου του αποπεμφθέντος πρώην Προέδρου Μόρσι, και να συμπεριφέρονται προς τους κρατούμενους με πλήρη σεβασμό των διεθνών υποχρεώσεών τους·

6.  υπογραμμίζει ότι η εξουσία θα πρέπει να παραδοθεί σε δημοκρατικά εκλεγμένες πολιτικές αρχές το ταχύτερο δυνατόν· εκφράζει τη βαθειά αλληλεγγύη του προς όλους τους Αιγύπτιους που ενστερνίζονται τις δημοκρατικές προσδοκίες και αξίες στη χώρα τους, και ζητεί την ταχεία επιστροφή στη δημοκρατική διαδικασία, μεταξύ άλλων με τη διεξαγωγή ελεύθερων και τίμιων προεδρικών και κοινοβουλευτικών εκλογών σε μια διαδικασία χωρίς αποκλεισμούς, με τη συμμετοχή όλων των δημοκρατικών παραγόντων, και την πραγματοποίηση των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων στην οικονομία και τη διακυβέρνηση· καλεί τη Μουσουλμανική Αδελφότητα να συμβάλει στις προσπάθειες για συμφιλίωση· πιστεύει ότι οποιαδήποτε απαγόρευση, αποκλεισμός ή δίωξη δημοκρατικής πολιτικής δύναμης ή παράγοντα στην Αίγυπτο θα αποτελέσει επανάληψη λαθών του παρελθόντος και θα οδηγήσει μόνο σε αύξηση του φανατισμού·

7.  εκφράζει την υποστήριξή του στη διαδικασία κατάρτισης και αναθεώρησης του συντάγματος, και υπογραμμίζει ότι αυτό θα πρέπει να θέσει τα θεμέλια για μια πραγματικά δημοκρατική νέα Αίγυπτο, με την εγγύηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών, συμπεριλαμβανομένης της θρησκευτικής ελευθερίας, για όλους τους πολίτες –άνδρες και γυναίκες- της Αιγύπτου, με την προώθηση της ανεκτικότητας μεταξύ των θρησκειών και της συνύπαρξής τους, και με τη διασφάλιση της προστασίας των μειονοτήτων, της ελευθερίας του συνέρχεσθαι και του συνεταιρίζεσθαι, και της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης· πιστεύει ακράδαντα ότι στη διαδικασία διαβούλευσης για την αναθεώρηση του συντάγματος θα πρέπει να συμμετέχουν όλες οι συνιστώσες του αιγυπτιακού πολιτικού φάσματος, συμπεριλαμβανομένων των μετριοπαθών στοιχείων της Μουσουλμανικής Αδελφότητας, με κατάλληλη εκπροσώπηση των γυναικών, και ότι θα πρέπει να ακολουθήσει δημοψήφισμα για ένα νέο, πλουραλιστικό σύνταγμα, και ελεύθερες και τίμιες κοινοβουλευτικές εκλογές·

8.  ζητεί να δοθεί αμέσως τέρμα σε όλες τις πράξεις βίας, στην προσβολή της γενετήσιας ελευθερίας και σε άλλες μορφές εξευτελιστικής μεταχείρισης διαδηλωτριών και υπέρμαχων των δικαιωμάτων των γυναικών, να διεξαχθούν σοβαρές και αμερόληπτες έρευνες για όλα αυτά τα περιστατικά, και να προσαχθούν οι υπεύθυνοι στην δικαιοσύνη·

9.  καταδικάζει τη βία κατά της κοπτικής κοινότητας και την καταστροφή μεγάλου αριθμού εκκλησιών, χώρων συνάντησης και επιχειρήσεων σε ολόκληρη τη χώρα· εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι οι αρχές δεν έλαβαν επαρκή μέτρα ασφαλείας για την προστασία της κοπτικής κοινότητας παρά το πλήθος των προειδοποιήσεων· επισημαίνει τον παραδοσιακό πλουραλισμό της αιγυπτιακής κοινωνίας και την παράδοση αιώνων της αιγυπτιακής κοπτικής κοινότητας· ζητεί από την αιγυπτιακή κυβέρνηση να υποστηρίξει την κοπτική κοινότητα με κάθε δυνατό τρόπο, προκειμένου η κοινότητα αυτή να μπορέσει να παραμείνει σημαντικό μέρος του κοινωνικού και οικονομικού ιστού της Αιγύπτου, και για να αποκατασταθεί η ειρηνική συνύπαρξη με τις άλλες κοινότητες της Αιγύπτου·

10. υπογραμμίζει και πάλι τη σημασία της συμβολής της κοινωνίας των πολιτών, των συνδικαλιστικών οργανώσεων και των μέσων ενημέρωσης, στην οικοδόμηση βαθειάς και βιώσιμης δημοκρατίας στην Αίγυπτο· καλεί την υπηρεσιακή κυβέρνηση να εγγυηθεί την ελεύθερη και χωρίς κυβερνητικές παρεμβάσεις δράση των εγχώριων και των διεθνών οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, των ανεξάρτητων συνδικαλιστικών οργανώσεων και των δημοσιογράφων στη χώρα· καλεί τις αιγυπτιακές αρχές να εξασφαλίσουν ότι η επιτροπή που έχει επιφορτιστεί με την κατάρτιση νέων νομικών διαδικασιών για τις ΜΚΟ θα υποβάλει ένα σχέδιο σύμφωνο προς τα διεθνή πρότυπα· υποστηρίζει την απόφαση του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της 21ης Αυγούστου 2013, για τη συνέχιση της ενωσιακής βοήθειας στον κοινωνικοοικονομικό τομέα και στην κοινωνία των πολιτών, δεδομένου του αρνητικού αντικτύπου που έχει η οικονομική κατάσταση στις ευπαθέστερες ομάδες της αιγυπτιακής κοινωνίας·

11. εκφράζει την ικανοποίησή του για τη σύσταση του Εθνικού Αιγυπτιακού Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων προς την κυβέρνηση, να ανοίξει περιφερειακό γραφείο του Ύπατου Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα στο Κάιρο, και καλεί την αιγυπτιακή κυβέρνηση να εγκρίνει το άνοιγμα του γραφείου αυτού·

12. καλεί την Ένωση να λάβει υπόψη την αρχή της αιρεσιμότητας («περισσότερα για περισσότερα») και τις σοβαρές οικονομικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Αίγυπτος στις διμερείς σχέσεις της και στην οικονομική της υποστήριξη· ζητεί να τεθούν σαφείς, από κοινού συμφωνημένοι σχετικοί δείκτες επιδόσεων· χαιρετίζει την πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων για την αναστολή των αδειών εξαγωγών στην Αίγυπτο για οποιονδήποτε εξοπλισμό θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για εσωτερική καταστολή, την επανεξέταση των αδειών εξαγωγών για άλλο στρατιωτικό εξοπλισμό, και την αναθεώρηση της βοήθειας που παρέχεται στην Αίγυπτο για την προαγωγή της ασφάλειας·

13. επαναλαμβάνει τη δέσμευσή του ότι θα συνδράμει τον αιγυπτιακό λαό στη διαδικασία προς τη δημοκρατική και οικονομική μεταρρύθμιση· χαιρετίζει και υποστηρίζει τις προσπάθειες της Ύπατης Εκπροσώπου / Αντιπροέδρου Catherine Ashton και του Ειδικού Εκπροσώπου Bernardino León, για διαμεσολάβηση μεταξύ των μερών με στόχο την εξεύρεση τρόπου για την έξοδο από την τρέχουσα πολιτική κρίση·

14. επισημαίνει τα συμπεράσματα της ειδικής έκθεσης του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, της 18ης Ιουνίου 2013, «Η συνεργασία της ΕΕ με την Αίγυπτο στον τομέα της διακυβέρνησης», και ζητεί να αναληφθεί δράση για την εξασφάλιση μεγαλύτερης διαφάνειας και λογοδοσίας όσον αφορά τα κονδύλια της ΕΕ που δαπανώνται στην Αίγυπτο, με ιδιαίτερη έμφαση στα σχέδια για την ενίσχυση της κοινωνίας των πολιτών και την προστασία των μειονοτήτων και των δικαιωμάτων των γυναικών·

15. επαναλαμβάνει την έκκλησή του για άμεση σύσταση μηχανισμού παροχής νομικής και τεχνικής βοήθειας στις χώρες της Αραβικής Άνοιξης στη διαδικασία ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων, όπως αναφέρει στο ψήφισμά του της 23ης Μαΐου 2013, η οποία καθυστέρησε λόγω της αναταραχής στην Αίγυπτο· τονίζει εκ νέου ότι η διευκόλυνση της επιστροφής των περιουσιακών στοιχείων που είχαν κλέψει οι πρώην δικτάτορες και τα καθεστώτα τους αποτελεί ηθική επιταγή για την ΕΕ· πιστεύει ότι η ανάκτηση των περιουσιακών στοιχείων είναι άκρως πολιτική υπόθεση λόγω της συμβολικής της σημασίας, και μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην αποκατάσταση της λογοδοσίας, στη δημιουργία σταθερότητας, και στην οικοδόμηση ισχυρών θεσμών στο πνεύμα της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου στις ενδιαφερόμενες χώρες εταίρους·

16. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, την Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας / Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, και την κυβέρνηση της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου.

(1)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0224.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου