Κοινή πρόταση ψηφίσματος - RC-B7-0413/2013/REV1Κοινή πρόταση ψηφίσματος
RC-B7-0413/2013/REV1

ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφοι 2 και 4, του Κανονισμού
που αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος των ομάδων:
ECR (B7-0413/2013)
Verts/ALE (B7-0423/2013)
PPE (B7-0426/2013)
ALDE (B7-0427/2013)
S&D (B7-0428/2013)
σχετικά με την κατάσταση στη Συρία
(2013/2819(RSP))
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Mairead McGuinness, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Ria Oomen-Ruijten, Arnaud Danjean, Jacek Protasiewicz, Hans-Gert Pöttering, Roberta Angelilli, Ελένη Θεοχάρους, Eduard Kukan, Tokia Saïfi, Tunne Kelam, Bernd Posselt, Anne Delvaux, Lena Kolarska-Bobińska, Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, Francisco José Millán Mon, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Nadezhda Neynsky
εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Hannes Swoboda, Véronique De Keyser, Libor Rouček, Pino Arlacchi, Saïd El Khadraoui, Ana Gomes, Roberto Gualtieri, Richard Howitt, Liisa Jaakonsaari, Μαρία-Ελένη Κοππά, María Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols, Pier Antonio Panzeri, Joanna Senyszyn, Catherine Trautmann, Boris Zala
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Guy Verhofstadt, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Ramon Tremosa i Balcells, Graham Watson, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Edward McMillan-Scott, Jelko Kacin, Charles Goerens, Hannu Takkula, Louis Michel, Philippe De Backer, Phil Bennion, Alexander Graf Lambsdorff
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Ulrike Lunacek
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Charles Tannock, Geoffrey Van Orden
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

11.9.2013


Διαδικασία : 2013/2819(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
RC-B7-0413/2013
Κείμενα που κατατέθηκαν :
RC-B7-0413/2013
Συζήτηση :
Ψηφοφορία :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

Το έγγραφο αυτό δεν υφίσταται σε HTML αλλά διατίθεται στους εξής μορφότυπους: