Resolutsiooni ühisettepanek - RC-B7-0413/2013/REV1Resolutsiooni ühisettepanek
RC-B7-0413/2013/REV1

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK
vastavalt kodukorra artikli 110 lõigetele 2 ja 4
asendades järgmiste fraktsioonide esitatud resolutsiooni ettepanekuid:
ECR (B7-0413/2013)
Verts/ALE (B7-0423/2013)
PPE (B7-0426/2013)
ALDE (B7-0427/2013)
S&D (B7-0428/2013)
Olukord Süürias
(2013/2819(RSP))
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Mairead McGuinness, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Ria Oomen-Ruijten, Arnaud Danjean, Jacek Protasiewicz, Hans-Gert Pöttering, Roberta Angelilli, Eleni Theocharous, Eduard Kukan, Tokia Saïfi, Tunne Kelam, Bernd Posselt, Anne Delvaux, Lena Kolarska-Bobińska, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Francisco José Millán Mon, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Nadezhda Neynsky
fraktsiooni PPE nimel
Hannes Swoboda, Véronique De Keyser, Libor Rouček, Pino Arlacchi, Saïd El Khadraoui, Ana Gomes, Roberto Gualtieri, Richard Howitt, Liisa Jaakonsaari, Maria Eleni Koppa, María Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols, Pier Antonio Panzeri, Joanna Senyszyn, Catherine Trautmann, Boris Zala
fraktsiooni S&D nimel
Guy Verhofstadt, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Ramon Tremosa i Balcells, Graham Watson, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Edward McMillan-Scott, Jelko Kacin, Charles Goerens, Hannu Takkula, Louis Michel, Philippe De Backer, Phil Bennion, Alexander Graf Lambsdorff
fraktsiooni ALDE nimel
Ulrike Lunacek
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Charles Tannock, Geoffrey Van Orden
fraktsiooni ECR nimel

11.9.2013


Menetlus : 2013/2819(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
RC-B7-0413/2013
Esitatud tekstid :
RC-B7-0413/2013
Arutelud :
Hääletused :
Vastuvõetud tekstid :

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud: