Yhteinen päätöslauselmaesitys - RC-B7-0413/2013/REV1Yhteinen päätöslauselmaesitys
RC-B7-0413/2013/REV1

  YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
  työjärjestyksen 110 artiklan 2 ja 4 kohdan mukaisesti
  joka korvaa seuraavat poliittisten ryhmien jättämät päätöslauselmaesitykset:
  ECR (B7-0413/2013)
  Verts/ALE (B7-0423/2013)
  PPE (B7-0426/2013)
  ALDE (B7-0427/2013)
  S&D (B7-0428/2013)
  Syyrian tilanteesta
  (2013/2819(RSP))
  José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Mairead McGuinness, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Ria Oomen-Ruijten, Arnaud Danjean, Jacek Protasiewicz, Hans-Gert Pöttering, Roberta Angelilli, Eleni Theocharous, Eduard Kukan, Tokia Saïfi, Tunne Kelam, Bernd Posselt, Anne Delvaux, Lena Kolarska-Bobińska, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Francisco José Millán Mon, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Nadezhda Neynsky
  PPE-ryhmän puolesta
  Hannes Swoboda, Véronique De Keyser, Libor Rouček, Pino Arlacchi, Saïd El Khadraoui, Ana Gomes, Roberto Gualtieri, Richard Howitt, Liisa Jaakonsaari, Maria Eleni Koppa, María Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols, Pier Antonio Panzeri, Joanna Senyszyn, Catherine Trautmann, Boris Zala
  S&D-ryhmän puolesta
  Guy Verhofstadt, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Ramon Tremosa i Balcells, Graham Watson, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Edward McMillan-Scott, Jelko Kacin, Charles Goerens, Hannu Takkula, Louis Michel, Philippe De Backer, Phil Bennion, Alexander Graf Lambsdorff
  ALDE-ryhmän puolesta
  Ulrike Lunacek
  Verts/ALE-ryhmän puolesta
  Charles Tannock, Geoffrey Van Orden
  ECR-ryhmän puolesta

  11.9.2013


  Menettely : 2013/2819(RSP)
  Elinkaari istunnossa
  Asiakirjan elinkaari :  
  RC-B7-0413/2013
  Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
  RC-B7-0413/2013
  Keskustelut :
  Äänestykset :
  Hyväksytyt tekstit :

  Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa: