Gemensamt förslag till resolution - RC-B7-0413/2013/REV1Gemensamt förslag till resolution
RC-B7-0413/2013/REV1

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION
i enlighet med artiklarna 110.2 och 110.4 i arbetsordningen
som ersätter resolutionsförslagen från följande grupper:
ECR (B7-0413/2013)
Verts/ALE (B7-0423/2013)
PPE (B7-0426/2013)
ALDE (B7-0427/2013)
S&D (B7-0428/2013)
om situationen i Syrien
(2013/2819(RSP))
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Mairead McGuinness, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Ria Oomen-Ruijten, Arnaud Danjean, Jacek Protasiewicz, Hans-Gert Pöttering, Roberta Angelilli, Eleni Theocharous, Eduard Kukan, Tokia Saïfi, Tunne Kelam, Bernd Posselt, Anne Delvaux, Lena Kolarska-Bobińska, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Francisco José Millán Mon, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Nadezhda Neynsky
för PPE-gruppen
Hannes Swoboda, Véronique De Keyser, Libor Rouček, Pino Arlacchi, Saïd El Khadraoui, Ana Gomes, Roberto Gualtieri, Richard Howitt, Liisa Jaakonsaari, Maria Eleni Koppa, María Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols, Pier Antonio Panzeri, Joanna Senyszyn, Catherine Trautmann, Boris Zala
för S&D-gruppen
Guy Verhofstadt, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Ramon Tremosa i Balcells, Graham Watson, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Edward McMillan-Scott, Jelko Kacin, Charles Goerens, Hannu Takkula, Louis Michel, Philippe De Backer, Phil Bennion, Alexander Graf Lambsdorff
för ALDE-gruppen
Ulrike Lunacek
för Verts/ALE-gruppen
Charles Tannock, Geoffrey Van Orden
för ECR-gruppen

11.9.2013


Förfarande : 2013/2819(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
RC-B7-0413/2013
Ingivna texter :
RC-B7-0413/2013
Debatter :
Omröstningar :
Antagna texter :

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format: