Gemensamt förslag till resolution - RC-B7-0413/2013/REV1Gemensamt förslag till resolution
RC-B7-0413/2013/REV1

  GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION
  i enlighet med artiklarna 110.2 och 110.4 i arbetsordningen
  som ersätter resolutionsförslagen från följande grupper:
  ECR (B7-0413/2013)
  Verts/ALE (B7-0423/2013)
  PPE (B7-0426/2013)
  ALDE (B7-0427/2013)
  S&D (B7-0428/2013)
  om situationen i Syrien
  (2013/2819(RSP))
  José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Mairead McGuinness, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Ria Oomen-Ruijten, Arnaud Danjean, Jacek Protasiewicz, Hans-Gert Pöttering, Roberta Angelilli, Eleni Theocharous, Eduard Kukan, Tokia Saïfi, Tunne Kelam, Bernd Posselt, Anne Delvaux, Lena Kolarska-Bobińska, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Francisco José Millán Mon, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Nadezhda Neynsky
  för PPE-gruppen
  Hannes Swoboda, Véronique De Keyser, Libor Rouček, Pino Arlacchi, Saïd El Khadraoui, Ana Gomes, Roberto Gualtieri, Richard Howitt, Liisa Jaakonsaari, Maria Eleni Koppa, María Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols, Pier Antonio Panzeri, Joanna Senyszyn, Catherine Trautmann, Boris Zala
  för S&D-gruppen
  Guy Verhofstadt, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Ramon Tremosa i Balcells, Graham Watson, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Edward McMillan-Scott, Jelko Kacin, Charles Goerens, Hannu Takkula, Louis Michel, Philippe De Backer, Phil Bennion, Alexander Graf Lambsdorff
  för ALDE-gruppen
  Ulrike Lunacek
  för Verts/ALE-gruppen
  Charles Tannock, Geoffrey Van Orden
  för ECR-gruppen

  11.9.2013


  Förfarande : 2013/2819(RSP)
  Dokumentgång i plenum
  Dokumentgång :  
  RC-B7-0413/2013
  Ingivna texter :
  RC-B7-0413/2013
  Debatter :
  Omröstningar :
  Antagna texter :

  Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format: