Zajednički prijedlog rezolucije - RC-B7-0444/2013Zajednički prijedlog rezolucije
RC-B7-0444/2013

ZAJEDNIČKI PRIJEDLOG REZOLUCIJE o sukobima u Sudanu i posljedičnom cenzurom medija

9.10.2013 - (2013/2873(RSP))

podnesen u skladu s člankom 122. stavkom 5. i člankom 110. stavkom 4. Poslovnika,
koji zamjenjuje prijedloge Rezolucija sljedećih klubova:
ECR (B7‑0444/2013)
Verts/ALE (B7‑0445/2013)
S&D (B7‑0448/2013)
PPE (B7‑0455/2013)
GUE/NGL (B7‑0456/2013)
ALDE (B7‑0457/2013)

Mariya Gabriel, Gay Mitchell, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Roberta Angelilli, Laima Liucija Andrikienė, Jarosław Leszek Wałęsa, Andrzej Grzyb, Lena Kolarska-Bobińska, Petri Sarvamaa, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Philippe Boulland, Jean Roatta, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Sari Essayah, Zuzana Roithová, Krzysztof Lisek, Anne Delvaux, Michèle Striffler, Tadeusz Zwiefka, Martin Kastler, Bogusław Sonik u ime kluba PPE
Véronique De Keyser, Ana Gomes, Richard Howitt, Joanna Senyszyn, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mitro Repo, Marc Tarabella, Pino Arlacchi, Antigoni Papadopoulou, María Muñiz De Urquiza u ime kluba S&D
Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Kristiina Ojuland, Johannes Cornelis van Baalen, Robert Rochefort, Graham Watson, Angelika Werthmann, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells u ime kluba ALDE
Judith Sargentini, Nicole Kiil-Nielsen, Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda u ime kluba Verts/ALE
Charles Tannock, Adam Bielan u ime kluba ECR
Marie-Christine Vergiat u ime kluba GUE/NGL
Jaroslav Paška

Postupak : 2013/2873(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
RC-B7-0444/2013
Podneseni tekstovi :
RC-B7-0444/2013
Doneseni tekstovi :

Rezolucija Europskog parlamenta o sukobima u Sudanu i posljedičnom cenzurom medija

(2013/2873(RSP))

Europski parlament,

–   uzimajući u obzir prethodne rezolucije o Sudanu i južnom Sudanu,

–   uzimajući u obzir izjavu glasnogovornika potpredsjednice Komisije/Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku od 30. rujna 2013. o nasilju tijekom trenutačnih prosvjeda u Sudanu,

–   uzimajući u obzir izjavu glasnogovornika Ureda visoke povjerenice UN-a za ljudska prava od 27. rujna 2013. kojom se zagovara suzdržanost jer broj mrtvih u prosvjedima zbog goriva u Sudanu raste,

–   uzimajući u obzir izvješće neovisnog stručnjaka Vijeća UN-a za ljudska prava od 18. rujna 2013. o stanju ljudskih prava u Sudanu,

–   uzimajući u obzir izjavu glasnogovornika potpredsjednice Komisije/Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku od 6. rujna 2013. na sastanku na vrhu između predsjednika Sudana i južnog Sudana u Khartoumu u Sudanu,

–   uzimajući u obzir zaključak dogovoren na sastanku vlade Sudana, Afričke unije i trostranog mehanizma za koordinaciju Ujedinjenih naroda o UNMIS-u održanog 28. rujna 2013.,

–   uzimajući u obzir Plan za Sudan i južni Sudan utvrđen u komunikaciji koju je izdalo Vijeće Afričke unije za mir i sigurnost od 24. travnja 2012. koji EU u potpunosti podupire,

–   uzimajući u obzir Opću deklaraciju o ljudskim pravima iz 1948.,

–   uzimajući u obzir Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima iz 1966.,

–   uzimajući u obzir Temeljna načela UN-a o uporabi sile i vatrenog oružja od strane službenika koji provode pravo,

–   uzimajući u obzir Načela nacionalne sigurnosti, slobode izražavanja i pristupa informacijama, slobode izražavanja i pristupa informacijama iz Johannesburga, dokument UN-a br. E/CN.4/1996/39 (1996.),

–   uzimajući u obzir Sveobuhvatni sudanski mirovni sporazum (CPA) iz 2005.,

–   uzimajući u obzir Afričku povelju o ljudskim pravima i pravima naroda,

–   uzimajući u obzir Sporazum o partnerstvu 2000/483/EZ između članica afričke, karipske i pacifičke skupine država, s jedne strane, i Europske zajednice i njezinih država članica, s druge strane, potpisan u Cotonou (Benin) 23. lipnja 2000. koji je postupno revidiran 2005. i 2010.,

–   uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 11. prosinca 2012. o strategiji digitalne slobode u vanjskoj politici[1],

–   uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 13. lipnja 2013. o slobodi tiska i medija u svijetu[2],

–   uzimajući u obzir članak 122. stavak 5. i članak 110. stavak 4. Poslovnika,

A. budući da se u Sudanu događaju rastući valovi narodnih prosvjeda, a politička situacija u zemlji je krhka;

B.  budući da su 23. rujna 2013. izbile manifestacije i prosvjedi diljem Sudana nakon najave predsjednika Omara Al-Bashira o ukidanju subvencija za gorivo u nastojanju reformiranja gospodarstva što je za posljedicu imalo naglo povećanje cijena benzina i plina od 75 %;

C. budući da su tisuće prosvjednika izašli na ulice povodom prosvjeda u gradovima diljem zemlje, uključujući Wad Madani, Khartoum, Omdurman, Port Sudan, Atbara, Gedarif, Nyala, Kosti i Sinnar, jer su mjere štednje koje je uvela vlada uz gotovo udvostručene cijene goriva najteže pogodile siromašne;

D. budući da je gospodarska situacija u Sudanu i dalje izuzetno teška te obilježena rastućom inflacijom, oslabljenom valutom i ozbiljnim manjkom dolara za plaćanje uvoza od kada je južni Sudan postao neovisan prije dvije godine preuzevši oko 75 % proizvodnje sirove nafte bivše ujedinjene zemlje;

E.  budući da je nepostojanje sporazuma o gospodarskoj suradnji između Sudana i južnog Sudana u prijelaznom razdoblju, uključujući korištenje naftom, korišteno kao prijetnja s obje strane, što je znatno doprinijelo sadašnjoj krizi; budući da postoji nepovjerenje između dvije susjedne zemlje o podjeli nacionalnog duga, a pitanje koliko bi izolirani Jug trebao platiti za prijevoz svoje nafte kroz Sudan jedno je od neriješenih pitanja;

F.  budući da je prema izvješćima najmanje 800 aktivista, uključujući članove oporbenih stranaka i novinare, uhićeno tijekom manifestacija u tijeku u kojima su prema izvješćima sudanske sigurnosne snage ubile do 100 ljudi, broj koji je nagnao Ured visoke povjerenice UN-a za ljuska prava na poziv na „apsolutnu suzdržanost” službenika koji provode pravo; budući da je prema izvješćima većina ubijenih osoba u dobi između 15 i 25 godina, no i djeca u vrlo ranoj dobi od 10 do 12 godina također su ubijena od strane sigurnosnih snaga;

G. budući da je ministarstvo obrazovanja izjavilo da će škole ostati zatvorene do 20. listopada 2013.;

H. budući da nasilne mjere sudanske vlade obuhvaćaju upotrebu ubojitog streljiva protiv miroljubivih prosvjednika te masovna pritvaranja; budući da je nekoliko aktivista, članova oporbenih stranaka i vođa civilnog društva, uključujući nastavnike i studente, uhićeno u svojim domovima ili su držani u izolaciji, a njihovi su domovi pretražili agenti Nacionalne obavještajne i sigurnosne službe (NISS); budući da je bilo suđenja po skraćenom postupku, kao što je ono nakon uhićenja Majdia Saleema, poznatog branitelja ljudskih prava, te je krajem rujna započela cenzura informacija snažnom cenzurom tiska i isključenjem interneta;

I.   budući da se Sudan nalazi među najgorim zemljama u svijetu u pogledu poštovanja slobode informiranja; budući da je 25. rujna 2013. NISS dosegao potpunu novu razinu zabranivši urednicima glavnih novina objavljivanje bilo kakvih informacija o prosvjedima koje nisu potekle od izvora u vladi;

J.   budući da je bilo brojnih kršenja slobode medija, kao što je isključenje interneta, pljenidba novina, zlostavljanje novinara i cenzura novinskih internetskih stranica; budući da su uredi Al-Arabiye i arapskog ureda televizijskog kanala Sky News zatvoreni; budući da je 19. rujna 2013. zabranjeno objavljivanje dnevnih novina kao što su Al-Sudani, Al-Meghar, Al Gareeda, Almash’had Alaan, Al-Siyasi i provladinih Al-Intibaha, a izdanja triju novina, uključujući Al-Intibahu, su plijenjena čim su izašla iz tiska;

K. budući da necenzuriran pristup otvorenom internetu, mobilnim telefonima i informacijskim i komunikacijskim tehnologijama ima pozitivan učinak na ljudska prava i temeljne slobode proširenjem opsega slobode izražavanja, pristupa informacijama i slobode okupljanja diljem svijeta; budući da digitalno prikupljanje i širenje dokaza kršenja ljudskih prava može doprinijeti globalnoj borbi protiv nekažnjavanja;

L.  budući da je pristup internetu temeljno pravo jednako drugim osnovnim ljudskim pravima koje je priznalo Vijeće UN-a za ljudska prava (UNHCR) te bi se stoga trebao štititi i očuvati u skladu s tim;

M. budući da je regulatorno tijelu države osnovalo poseban odjel za praćenje i provedbu filtriranja, a sudanske vlasti otvoreno priznaju da filtriraju sadržaje koji vrijeđaju javni moral i etiku ili čine prijetnju redu;

N. budući da međunarodna trgovačka društva i ona sa sjedištem u EU-u razvijaju sustave i tehnologije masovnog nadgledanja, izvoze ih i upravljaju njima;

O. budući da su 25. rujna 2013. vlasti isključile internet diljem zemlje na više od 24 sata cenzurom opsega koji nije viđen od pobuna u Egiptu 2011.; budući da je brzina interneta znatno usporila u lipnju 2012. tijekom niza prosvjeda;

P.  budući da je u izvješću organizacije Freedom House „Sloboda na internetu 2013.” izdanom 3. listopada 2013. Sudan ocijenjen „neslobodnim” i nalazi se na 63. mjestu od 100 zemalja; budući da se Sudan nalazi na 170. mjestu od 179 zemalja na svjetskom indeksu slobode medija 2013. reportera bez granica; budući da su reporteri bez granica osudili mjere koje je poduzela vlada;

Q. budući da se većina aktivista oslanja na korištenje internetom za međusobnu komunikaciju, prijenos informacija izvan zemlje te izražavanje svojih mišljenja i zabrinutosti; budući da su građani izvijestili da je čak i usluga tekstualnih poruka prekinuta tijekom cenzure;

R.  budući da je na općim izborima održanim u travnju 2010., prvih višestranačkih izbora u Sudanu od 1986., Omar al-Bashir ponovno izabran kao predsjednik Sudana; budući da je izborna promatračka misija EU-a, koja je utvrdila mnoge nepravilnosti i nedostatke u izbornom postupku, izjavila da izbori nisu zadovoljili međunarodne standarde;

S.  budući da je Međunarodni kazneni sud (ICC) izdao dva uhidbena naloga za predsjednika al-Bashira 2009. i 2010. optuživši ga za odgovornost za ratne zločine, zločine protiv humanosti i genocid te budući da se Rezolucijom Vijeća Sigurnosti UN-a br. 1593 (2005.) zahtijeva da Sudan surađuje s Međunarodnim kaznenim sudom, iako nije ugovorna strana Rimskog statuta, te se Sudan stoga mora pridržavati uhidbenog naloga Međunarodnog kaznenog suda;

T.  budući da je u skladu s procjenama UN-a 50 % stanovništva Sudana (ukupno 34 milijuna ) mlađe od 15 godina, a oko 46 % stanovništva živi ispod granice siromaštva;

U. budući da je sukob u prijelaznim područjima Sudana pogodio preko 900 000 ljudi, uključujući preko 220 000 koji su izbjegli u Etiopiju i južni Sudan, te budući da je od početka 2013. oko 300 000 ljudi nanovo raseljeno kao posljedica borbe između plemena u Darfuru;

V. budući da je EU 2012. i 2013. dodijelio više od 76 milijuna EUR za humanitarnu pomoć Sudanu (iznos dana 20. kolovoza 2013.); budući da Sudan nije ratificirao revidirani Sporazum iz Cotonoua iz 2005. i stoga ne može primati dodatnu financijsku potporu iz 10. Europskog razvojnog fonda;

1.  izražava duboku zabrinutost zbog sve teže političke, ekonomske i socijalne situacije u Sudanu, koja je obilježena nasiljem i gubitkom ljudskih života u protestima koji su nedavno preplavili državu.

2.  osuđuje ubojstva, nasilje nad prosvjednicima, cenzuru medija, političko zastrašivanje te zlostavljanje i samovoljna uhićenja aktivista za ljudska prava i političkih aktivista te novinara;

3.  poziva sudansku vladu da zaustavi zlostavljanje i odmah oslobodi sve mirne prosvjednike, političke aktiviste, članove oporbe, borce za ljudska prava, medicinsko osoblje, blogere i novinare koji su uhićeni dok su ostvarivali svoja prava na slobodu govora i okupljanja; ističe da svi zatvorenici moraju dobiti mogućnost pravednog suđenja temeljenog na vjerodostojnoj istrazi, pravo na odvjetnika i pravo na pretpostavku nedužnosti, te da vlada mora dopustiti zatvorenicima posjete njihovih obitelji i pristup medicinskoj skrbi;

4.  žali zbog upotrebe ubojitog streljiva protiv prosvjednika, koja je prouzročila nezakonita ubojstva, i neproporcionalne sile te zbog navodnih namjernih ubojstava prosvjednika koja su izvršile sigurnosne snage; potiče sudansku vladu da odmah zaustavi oštre mjere i stane na kraj nekažnjavanju članova Obavještajne agencije za nacionalnu sigurnost (NISS); poziva na ukidanje strogog Zakona o nacionalnoj sigurnosti iz 2010.

5.  poziva sudanske sigurnosne snage da poštuju Temeljna načela UN-a o uporabi sile i vatrenog oružja za službenike koji provode pravo, koja utvrđuju uvjete zakonitog primjenjivanja sile bez kršenja ljudskih prava, uključujući pravo na život;

6.  poziva sudanske vlasti da ponovno uspostave i poštuju ljudska prava i temeljne slobode u okviru međunarodnog prava, uključujući slobodu izražavanja, mrežno i izvanmrežno, slobodu okupljanja, vjersku slobodu, prava žena i jednakost spolova, te da odmah ukinu sva ograničenja pristupa informacijskim i komunikacijskim tehnologijama;

7.  potiče sudansku vladu da prekine sve oblike ugnjetavanja onih koji ostvaruju svoje pravo na slobodu izražavanja, mrežno i izvanmrežno, i da zaštiti novinare; ističe ulogu koju igraju mediji u osiguravanju informacija i platforme za javno iskazivanje legitimne zabrinutosti za građane i stoga oštro osuđuje cenzuru 22. rujna 2013. i operaciju zastrašivanja koju je vodio NISS;

8.  potiče sudansku vladu da dopusti svojem stanovništvu slobodan pristup internetu u svako doba; ističe da je pristup internetu temeljno pravo, koje je priznalo Vijeće UN-a za ljudska prava, koje treba očuvati i braniti kao i sva druga ljudska prava;

9.  poziva sudansku vladu da nastavi provoditi potrebne političke reforme kojima bi se osigurala rješenja za dugotrajno loše gospodarsko upravljanje, siromaštvo, rastuću razinu korupcije i nesigurnost na zapadu i jugu, te preporučuje da sudanske vlasti i svi regionalni i međunarodni partneri provedu programe za mlade kako bi promicali obrazovanje, osposobljavanje i zapošljavanje;

10. poziva sudanske vlasti da sudjeluju u istinskom procesu sveobuhvatnog nacionalnog dijaloga s oporbom, osobito u Darfuru; snažno potiče vlade Sudana i Južnog Sudana da sklope sporazum o neriješenim gospodarskim obvezama u doba tranzicije između dviju država, uključujući upotrebu nafte, koja je pridonijela trenutačnim nemirima u Sudanu;

11. podsjeća na zaključke Vijeća za opće poslove i vanjske odnose (GAERC) iz lipnja 2008. koji se odnose na stalno odbijanje sudanske vlade da surađuje s Međunarodnim kaznenim sudom (ICC) i ističu da sudanska vlada ima obvezu, kao i kapacitet za suradnju te da će se poštovati svaki nalog za uhićenje Međunarodnog kaznenog suda; potiče Omara al-Bashira da se pridržava obveza koje mu nalaže međunarodnog pravo i iziđe pred Međunarodni kazneni sud za ratne zločine, zločine protiv humanosti i genocid;

12. poziva sudansku vladu da revidira Zakon o nacionalnoj sigurnosti, koji dopušta pritvaranje osumnjičenih na četiri i pol mjeseca bez ikakvog oblika sudskog ispitivanja, te također poziva sudansku vladu da reformira pravni sustav u skladu s međunarodnim standardima na području ljudskih prava;

13. poziva sudansku vladu da ukine smrtnu kaznu, koja je još na snazi, te zamijeni smrtne presude odgovarajućim alternativnim kaznama;

14. poziva vlasti, pozdravljajući njihovu odluku o osnivanju istražnog odbora kako bi se odgovorni za ubojstva izveli pred sud, da pokrene sveobuhvatnu neovisnu istragu svih prijavljenih ubojstava;

15. poziva Afričku uniju da, u uskoj koordinaciji sa specijalnim postupcima Vijeća UN-a za ljudska prava, žurno pošalje istražno povjerenstvo da ispita navodnu prekomjernu i namjernu upotrebu ubojite sile sudanskih vlasti i okolnosti koje su dovele do smrti prosvjednika, uključujući borce za ljudska prava;

16. poziva Komisiju da žurno zakonski ograniči izvoz tehnologija za masovan nadzor iz EU-a u države u kojima se vjerojatno koriste za kršenje digitalne slobode i drugih ljudskih prava;

17. žali zbog odluke Visoke predstavnice EU-a da prekine mandat posebnog predstavnika EU-a za Sudan/Južni Sudan zbog ozbiljnih političkih nemira u Sudanu i oružanih sukoba u kojima su sudanske snage i paravojne skupine koje uživaju potporu Vlade nastavile nekažnjeno sudjelovati u ratnim zločinima; smatra da će bez određenog posebnog predstavnika EU-a za Sudan/Južni Sudan Europska unija ostati postrance u međunarodnim pregovorima i naporima, naročito s obzirom na to da SAD, Rusija i Kina imaju posebne izaslanike za Sudan; poziva stoga Visoku predstavnicu da poništi tu odluku i produži mandat posebnog predstavnika za Sudan/Južni Sudan;

18. nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji, sudanskoj vladi, Afričkoj uniji, glavnom tajniku Ujedinjenih naroda, supredsjednicima Zajedničke parlamentarne skupštine EU-a i AKP-a i Panafričkom parlamentu (PAP).