Fælles beslutningsforslag - RC-B7-0446/2013Fælles beslutningsforslag
RC-B7-0446/2013

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG om den seneste tids vold i Irak

9.10.2013 - (2013/2874(RSP))

jf. forretningsordenens artikel 122, stk. 5, og artikel 110, stk. 4
til erstatning af beslutningsforslag af:
Verts/ALE (B7‑0446/2013)
ECR (B7‑0447/2013)
S&D (B7‑0458/2013)
PPE (B7‑0459/2013)
ALDE (B7‑0462/2013)

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Alejo Vidal‑Quadras, Bernd Posselt, Mariya Gabriel, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Roberta Angelilli, Laima Liucija Andrikienė, Andrzej Grzyb, Petri Sarvamaa, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Philippe Boulland, Jean Roatta, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Sari Essayah, Krzysztof Lisek, Tokia Saïfi, Martin Kastler, Bogusław Sonik for PPE-Gruppen
Véronique De Keyser, Ana Gomes, Silvia Costa, Maria Eleni Koppa, Pino Arlacchi, Corina Creţu, Joanna Senyszyn, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mitro Repo, Marc Tarabella, Antigoni Papadopoulou, María Muñiz De Urquiza for S&D-Gruppen
Jelko Kacin, Louis Michel, Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake for ALDE-Gruppen
Tarja Cronberg, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda for Verts/ALE-Gruppen
Charles Tannock, Struan Stevenson, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, for ECR-Gruppen
Jaroslav Paška

Procedure : 2013/2874(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
RC-B7-0446/2013
Indgivne tekster :
RC-B7-0446/2013
Vedtagne tekster :

Europa-Parlamentets beslutning om den seneste tids vold i Irak

(2013/2874(RSP))

Europa-Parlamentet,

–      der henviser til sine tidligere beslutninger om Irak, især af 14. marts 2013 om Irak: den vanskelige situation for mindretal, herunder irakiske turkmenere[1],

–      der henviser til partnerskabs- og samarbejdsaftalen mellem Den Europæiske Union og Unionens medlemsstater på den ene side og Republikken Irak på den anden side, og til sin beslutning af 17. januar 2013 om den EU-irakiske partnerskabs- og samarbejdsaftale[2],

–      der henviser til Kommissionen dokument om en fælles strategi for Irak (2011–2013),

–      der henviser til rapporten om menneskerettigheder i Irak januar–juni 2012, der blev fremlagt af FN’s bistandsmission for Irak (UNAMI) og Kontoret for FN's Højkommissær for Menneskerettigheder den 19. december 2012,

–      der henviser til den internationale krisegruppes rapport nr. 144 om Mellemøsten af 14. august 2013 med titlen "Make or Break: Iraq’s Sunnis and the State",

–      der henviser til FN’s tabstal for september, offentliggjort den 1. oktober 2013,

–      der henviser til, at FN’s generalsekretær Ban Ki-moon i sin erklæring af 29. juli 2013 henstillede til flere ledere om at trække Irak ”tilbage fra afgrundens rand”,

–      der henviser til erklæringen af 1. september 2013 fra FN’s generalsekretær Ban Ki-moon om de tragiske hændelser i Ashraf-lejren, der kostede 52 mennesker livet,

–      der henviser til FN-erklæringen fra 1981 om afskaffelse af alle former for intolerance og forskelsbehandling på grundlag af religion og tro,

–      der henviser til FN’s internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder af 1966, som Irak er tiltrådt,

–      der henviser til forretningsordenens artikel 122, stk. 5 og 110, stk. 4,

–      der henviser til erklæringen af 5. september 2013 fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Catherine Ashton, om den seneste tids vold i Irak,

A.    der henviser til, at Irak fortsat står over for alvorlige politiske, sikkerhedsmæssige og socioøkonomiske udfordringer, til at det politiske landskab i landet er dybt fragmenteret og plaget af vold og sekterisk politik, hvilket i alvorlig grad modarbejder det irakiske folks legitime forhåbninger om fred, velstand og en reel overgang til demokrati;

B.     der henviser til, at det fremgår af de tabstal, som UNAMI har fremlagt, at i alt 979 irakere blev dræbt og 2133 såret som følge af terrorangreb og vold i september 2013; der henviser til, at Bagdad var det værst ramte guvernement i september 2013 med i alt 1429 civile ofre (418 dræbte og 1011 sårede), efterfulgt af Niewa, Dijala, Salahuddin og Anbar; der henviser til, at der også blev rapporteret om tab i Kirkuk, Erbil, Babil, Wasit, Dhi-Quar og Basra;

C.    der henviser til, at civile stadig rammes af volden i et alarmerende stort og voksende omfang, idet op mod 5000 civile er blevet dræbt og op mod 10 000 såret siden begyndelsen af 2013, hvilket er de højeste tal inden for de seneste fem år;

D.    der henviser til, at de alvorlige sociale og økonomiske problemer – udbredt fattigdom, høj arbejdsløshed, økonomisk stagnation, nedbrydning af miljøet og mangel på basale offentlige funktioner – fortsat berører en stor andel af befolkningen; der henviser til, at antallet af fredelige demonstrationer med krav om flere sociale, økonomiske og politiske rettigheder fortsat fører til en yderst systematisk undertrykkelse fra sikkerhedsstyrkernes side, uden at disse stilles til ansvar;

E.     der henviser til, at den irakiske forfatning garanterer lighed for loven for alle borgere, tillige med "administrative, politiske, kulturelle og uddannelsesmæssige rettigheder for de forskellige nationaliteter";

F.     der henviser til, at den EU-irakiske partnerskabs- og samarbejdsaftale, især menneskerettighedsklausulen heri fremhæver, at den politiske dialog mellem EU og Irak skal fokusere på menneskerettighederne og på at styrke de demokratiske institutioner;

1.     fordømmer på det stærkeste de seneste terrorhandlinger og den øgede sekteriske vold, der indebærer en fare for, at landet synker tilbage i sekterisk stridigheder og skaber frygt for en større sekterisk konflikt i hele regionen; gør opmærksom på, at selv om volden finder sted mellem sekteriske grupperinger, er dens årsager politiske snarere end religiøse;

2.     udtrykker sin medfølelse med familierne og vennerne til de dræbte og sårede;

3.     fordømmer de seneste angreb af: 3. september 2013, hvor mindst 60 mennesker blev dræbt i shia-dominerede bydistrikter i Bagdad; 15. september 2013, hvor mere end 40 mennesker blev dræbt i bombeangreb rundt omkring i Irak, fortrinsvist mod shia-områder; 21. september 2013, hvor mindst 60 mennesker blev dræbt under en begravelse i Sadr City i Bagdad; 30. september 2013, hvor mindst 54 mennesker blev dræbt af bilbomber i shia-dominerede områder i Bagdad; 5. oktober 2013, hvor mindst 51 mennesker blev dræbt og over 70 såret i Bagdad af en selvmordsbomber, der angreb shia-pilgrimme i al-Adhamiya-distriktet, mens 12 mennesker blev dræbt og mindst 25 såret, da en selvmordsbomber slog til mod en café i Balad nord for Bagdad samme dag; 6. oktober 2013, hvor mindst 12 børn i alderen mellem 6 og 12 år blev dræbt og mange andre såret, da en selvmordsbomber slog til uden for en grundskole i den shia-turkmenske landsby Qabak; 7. oktober 2013, hvor mindst 22 personer blev dræbt i en ny bølge af eksplosioner rundt om i Bagdad; og 8. oktober 2013, hvor mindst 9 mennesker blev dræbt af en bilbombe i Bagdad og i angreb på sikkerhedsstyrker i den nordlige del af landet;

4.     fordømmer på det kraftigste de irakiske sikkerhedsstyrkers angreb på Camp Ashraf den 1. september 2013, hvor 52 iranske flygtninge blev dræbt og 7 beboere bortført, heraf 6 kvinder, der som nævnt af den højtstående repræsentant Catherine Ashton formodes at være tilbageholdt i Bagdad, og kræver øjeblikkelig og betingelsesløs løsladelse af disse personer; udtrykker sin støtte til det arbejde, som FN’s bistandsmission for Irak (UNAMI) har gjort i forsøget på at flytte omtrent 3000 beboere ud af Irak;

5.     udtrykker dyb bekymring over den fornyet, tiltagende ustabilitet og opfordrer alle de irakiske politiske ledere, fra alle etniske og religiøse baggrunde, til at arbejde sammen om at bringe den sekteriske vold og mistroen til ophør og bringe det irakiske folk sammen;

6.     opfordrer både den irakiske centralregering og de regionale regeringer til at fordømme angrebene og foranledige en fuldstændig og hurtig, uafhængig og international efterforskning af de seneste terrorangreb i regionen, og opfordrer den irakiske regering til at samarbejde i fuldt omfang med denne efterforskning i den hensigt at drage gerningsmændene til ansvar;

7.     er bekymret over de afsmittende virkninger, som volden i Syrien har på Irak, hvor djihadiske oprørere med tilknytning til Den Islamiske Stat Irak – en sunni-baseret, militant paraplyorganisation der omfatter al-Qaeda – har vundet stort terræn;

8.     opfordrer indtrængende de politiske, religiøse og civile ledere såvel som sikkerhedsstyrkerne til at arbejde sammen om at bringe blodsudgydelserne til ophør og sikre, at alle irakere føler sig ligeligt beskyttet;

9.     opfordrer den irakiske regering og alle de politiske ledere til at tage de nødvendige skridt til at sørge for sikkerhed og beskyttelse for alle Iraks indbyggere og særligt medlemmerne af udsatte mindretal; opfordrer den irakiske regering til at sikre, at sikkerhedsstyrkerne overholder retsstatsprincippet og de internationale normer;

10.   opfordrer det internationale samfund og EU til at støtte den irakiske regering ved at fremme initiativer til national dialog, konsolidering af retsstatsprincippet og sikring af basale offentlige funktioner, i den hensigt at opbygge et sikkert, stabilt, forenet og velstående og demokratisk Irak, hvor der værnes om menneskerettighederne og de politiske rettigheder for alle Iraks indbyggere;

11.   opfordrer de irakiske myndigheder til, i betragtning af at sikkerhedssituationen har forværret problemerne for mere udsatte grupper såsom kvinder, unge og borgerrettighedsaktivister, herunder fagforeningsaktivister, snarest muligt at tage skridt til at afsætte flere ressourcer til programmer til forbedring af situationen;

12.   tilskynder til religiøs dialog mellem sunni- og shia-præster som et nødvendigt redskab for konfliktløsning; mener, at de seneste forhandlinger mellem USA og Iran også udgør en lejlighed for Irak til at fungere som brobygger, idet det er et af de få lande i regionen, som har tætte forbindelser til begge parter; opfordrer de iranske ledere til at engagere sig konstruktivt i stabiliseringen af regionen;

13.   pålægger sin formand at sende denne beslutning til næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Rådet, Kommissionen, EU’s repræsentant for menneskerettigheder, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, den irakiske regering og det irakiske Repræsentanternes Råd, Den Regionale Regering for Kurdistan, De Forenede Nationers generalsekretær og De Forenede Nationers Menneskerettighedsråd.