Gemensamt förslag till resolution - RC-B7-0446/2013Gemensamt förslag till resolution
RC-B7-0446/2013

GEMENSAMT RESOLUTIONSFÖRSLAG om den senaste tidens våldsvåg i Irak

9.10.2013 - (2013/2874(RSP))

i enlighet med artiklarna 122.5 och 110.4 i arbetsordningen
som ersätter resolutionsförslagen från följande grupper:
Verts/ALE (B7‑0446/2013)
ECR (B7‑0447/2013)
S&D (B7‑0458/2013)
PPE (B7‑0459/2013)
ALDE (B7‑0462/2013)

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Alejo Vidal‑Quadras, Bernd Posselt, Mariya Gabriel, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Roberta Angelilli, Laima Liucija Andrikienė, Andrzej Grzyb, Petri Sarvamaa, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Philippe Boulland, Jean Roatta, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Sari Essayah, Krzysztof Lisek, Tokia Saïfi, Martin Kastler, Bogusław Sonik för PPE-gruppen
Véronique De Keyser, Ana Gomes, Silvia Costa, Maria Eleni Koppa, Pino Arlacchi, Corina Creţu, Joanna Senyszyn, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mitro Repo, Marc Tarabella, Antigoni Papadopoulou, María Muñiz De Urquiza för S&D-gruppen
Jelko Kacin, Louis Michel, Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake för ALDE-gruppen
Tarja Cronberg, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda för Verts/ALE-gruppen
Charles Tannock, Struan Stevenson, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, för ECR-gruppen
Jaroslav Paška

Förfarande : 2013/2874(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
RC-B7-0446/2013
Ingivna texter :
RC-B7-0446/2013
Antagna texter :

Europaparlamentets resolution om den senaste tidens våldsvåg i Irak

(2013/2874(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–      med beaktande av sina tidigare resolutioner om Irak, särskilt resolutionen av den 14 mars 2013 om Irak: den svåra situationen för minoriteter, särskilt den irakiska turkmenska befolkningen[1],

–      med beaktande av avtalet om partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Irak, å andra sidan, och med beaktande av sin resolution av den 17 januari 2013 om avtalet om partnerskap och samarbete mellan EU och Irak[2],

–      med beaktande av kommissionens gemensamma strategidokument om Irak (2011–2013),

–      med beaktande av rapporten om mänskliga rättigheter i Irak: januari–juni 2012, som gemensamt lades fram av FN:s biståndsmission i Irak (Unami) och kontoret för FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter den 19 december 2012,

–      med beaktande av Mellanösternrapport nr 144 Make or Break: Iraq’s Sunnis and the State, publicerad av International Crisis Group den 14 augusti 2013,

 

–      med beaktande av FN:s uppgifter för september över döda och skadade, publicerade den 1 oktober 2013,

 

–      med beaktande av FN:s generalsekreterare Ban Ki-Moons uttalande av 29 juli 2013 där han uppmanade världens ledare att rädda Irak ur avgrunden,

 

–      med beaktande av FN:s generalsekreterare Ban Ki-Moons uttalande av den 1 september 2013 om de tragiska händelserna i Camp Ashraf där 52 människor dödades,

–      med beaktande av FN:s förklaring från 1981 om avskaffande av alla former av intolerans och diskriminering på grund av religion eller trosuppfattning,

–      med beaktande av den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter från 1966, som Irak har anslutit sig till,

–      med beaktande av artiklarna 122.5 och 110.4 i arbetsordningen,

–      med beaktande av uttalandet från vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, Catherine Ashton, av den 5 september 2013 om den senaste tidens våldsvåg i Irak, och av följande skäl:

A.    Irak brottas fortfarande med allvarliga politiska, säkerhetsrelaterade och socioekonomiska utmaningar. Den politiska situationen i landet är extremt splittrad och präglad av våld och sekteristisk politik, vilket allvarligt skadar det irakiska folkets legitima strävan efter fred, välstånd och en verklig övergång till demokrati.

B.     Enligt de siffror över döda och skadade som publicerats av Unami dödades 979 irakier och ytterligare 2 133 skadades som en följd av terrorism- och våldshandlingar i september 2013. Bagdad var den provins som drabbades värst i september 2013. Den sammanlagda siffran över döda och skadade civila var där 1 429 (418 döda och 1 011 skadade). Därefter följde provinserna Ninewa, Diyala, Salahuddin och Anbar. Även från Kirkuk, Erbil, Babil, Wasit, Dhi-Qar och Basra har det kommit uppgifter om döda och skadade.

C.    Våldet fortsätter att drabba civilbefolkningen i oroväckande hög grad, och ingen bättring är i sikte. Sedan början av 2013 har 5 000 civila dödats och 10 000 skadats, vilket är de högsta siffrorna på fem år.

D.    Allvarliga sociala och ekonomiska problem – utbredd fattigdom, hög arbetslöshet, ekonomisk stagnation, miljöförstörelse och brist på grundläggande samhällstjänster – är fortfarande vardag för en stor del av befolkningen. Säkerhetsstyrkorna fortsätter, utan några rättsliga påföljder, att systematiskt slå ner på fredliga demonstrationer som har anordnats vid ett flertal tillfällen och där människor krävt utökade sociala, ekonomiska och politiska rättigheter.

E.     Den irakiska konstitutionen garanterar likhet inför lagen för alla medborgare samt administrativa, politiska, kulturella och utbildningsrelaterade rättigheter för samtliga nationaliteter.

F.     I partnerskaps- och samarbetsavtalet mellan EU och Irak, särskilt i klausulen om mänskliga rättigheter, understryks det att den politiska dialogen mellan EU och Irak bör fokusera på mänskliga rättigheter och på att stärka de demokratiska institutionerna.

1.     Europaparlamentet fördömer kraftfullt den senaste tidens terroristhandlingar och stegrade sekteristiska våld, vilket innebär en risk för att landet på nytt hemfaller åt sekteristiska stridigheter och ökar farhågorna för en mer utbredd sekteristisk konflikt i hela regionen. Parlamentet påpekar att även om våldet har sekteristiska förtecken är orsakerna till det snarare politiska än religiösa.

2.     Europaparlamentet uttrycker sitt deltagande med de dödade och skadade personernas anhöriga och vänner.

3.     Europaparlamentet fördömer följande attacker: attacken av den 3 september 2013 då minst 60 människor dog, i första hand i shiadominerade områden i Bagdad; attacken av den 15 september 2013, då fler än 40 människor dog i explosioner runtom i Irak, de flesta riktade mot shiadominerade områden; attacken av den 21 september 2013 då minst 60 människor dog vid en begravning i Sadr City i Bagdad; attacken av den 30 september 2013 då minst 54 människor dog i bilbombsexplosioner i huvudsakligen shiadominerade områden i Bagdad; självmordsattacken av den 5 oktober 2013 då minst 51 människor dog och fler än 70 skadades, vilken riktades mot shiamuslimska pilgrimer i al-Adhamiya-distriktet i Bagdad, samtidigt som minst 12 människor dog och minst 25 människor skadades när en annan självmordsbombare samma dag slog till mot ett café i Balad norr om Bagdad; attacken av den 6 oktober 2013 då minst 12 barn i åldrarna 6 till 12 år dog och många fler skadades av en självmordsbombare som slog till invid en låg- och mellanstadieskola i den shiamuslimska turkmenska byn Qabak; attacken av den 7 oktober 2013 då minst 22 människor dog i en ny våg av explosioner i Bagdad och attacken av den 8 oktober 2013 då minst 9 människor dog då en bilbomb exploderade i Bagdad och då säkerhetsstyrkorna angreps i landets norra del,

4.     Europaparlamentet fördömer kraftfullt de irakiska styrkornas attack mot Camp Ashraf den 1 september 2013, då 52 iranska flyktingar dödades och sju personer bortfördes ur lägret, inbegripet sex kvinnor som enligt vice ordföranden/den höga representanten Catherine Ashton förmodas befinna sig i Bagdad, och efterlyser ett omedelbart och villkorslöst frigivande av dem. Parlamentet uttrycker sitt stöd för Unamis arbete med att försöka hitta en plats utanför Irak dit de ca 3 000 lägerinvånarna kan flyttas.

5.     Europaparlamentet är djupt oroat över den instabilitet som på nytt har uppstått, och uppmanar samtliga politiska ledare i Irak, oavsett etnisk och religiös tillhörighet, att arbeta tillsammans för att få slut på det sekteristiska våldet och misstron och ena det irakiska folket.

6.     Europaparlamentet uppmanar både Iraks regering och de regionala regeringarna att fördöma attackerna och att genomföra en skyndsam internationell utredning av alla omständigheter kring de senaste terroristattackerna i området. Parlamentet uppmanar den irakiska regeringen att till fullo samarbeta med den utredningen så att de ansvariga kan ställas inför rätta.

7.     Europaparlamentet är oroat över hur våldet i konflikten i Syrien även påverkar Irak, där jihadistrebeller med kopplingar till Islamic State of Iraq, en militant sunnidominerad paraplygrupp i vilken al-Qaida ingår, har haft framgångar.

8.     Europaparlamentet uppmanar politiska, religiösa och civila ledare liksom säkerhetsstyrkorna att utan dröjsmål börja samarbeta för att sätta stopp för blodspillan och säkerställa att alla irakiska medborgare känner att de åtnjuter samma skydd.

9.     Europaparlamentet uppmanar den irakiska regeringen och alla politiska ledare att vidta nödvändiga åtgärder för att tillhandahålla säkerhet och skydd för alla människor i Irak, särskilt människor som tillhör utsatta etniska minoriteter. Parlamentet uppmanar den irakiska regeringen att se till att säkerhetsstyrkorna följer rättsstatsprincipen och internationella normer.

10.   Europaparlamentet uppmanar det internationella samfundet och EU att stödja den irakiska regeringen genom att främja initiativ för nationell dialog, konsolidering av rättsstaten och tillhandahållandet av grundläggande samhällstjänster, i syfte att skapa ett säkert, stabilt, enat, välmående och demokratiskt Irak, där samtliga människors mänskliga och politiska rättigheter skyddas.

11.   Vissa problem inom mer utsatta grupper som kvinnor, ungdomar och människor som kämpar för grundläggande rättigheter, inbegripet fackföreningsmedlemmar, har förvärrats till följd av dagens säkerhetssituation, och Europaparlamentet uppmanar de irakiska myndigheterna att brådskande vidta åtgärder så att det avsätts mer resurser till program för att komma tillrätta med dessa problem.

12.   Europaparlamentet efterlyser en religiös dialog mellan religiösa sunni- och shiamuslimska ledare för att nå en lösning på konflikten. Parlamentet anser att de samtal som nyligen hölls mellan Förenta staterna och Iran också innebär ett tillfälle för Irak att fungera som brobyggare, med tanke på att Irak är ett av få länder som har starka förbindelser med båda parterna. Parlamentet uppmanar de iranska ledarna att konstruktivt engagera sig för en stabilisering i regionen.

13.   Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, rådet, kommissionen, EU:s särskilda representant för mänskliga rättigheter, medlemsstaternas regeringar och parlament, Iraks regering och representantråd, Kurdistans regionala regering, FN:s generalsekreterare och FN:s råd för mänskliga rättigheter.