Предложение за обща резолюция - RC-B7-0468/2013Предложение за обща резолюция
RC-B7-0468/2013

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ относно преустановяване на действието на Споразумението във връзка с Програмата за проследяване на финансирането на тероризма вследствие на наблюдението от страна на Агенцията за национална сигурност на САЩ

21.10.2013 - (2013/2831(RSP))

внесено съгласно член 110, параграфи 2 и 4 от Правилника за дейността
вместо предложенията за резолюция, внесени от следните групи:
S&D (B7‑0468/2013)
Verts/ALE (B7‑0471/2013)
ALDE (B7‑0472/2013)

Хуан Фернандо Лопес Агилар, Клод Морайс, Биргит Зипел от името на групата S&D
Александър Алваро, София ин 'т Велд, Ренате Вебер, Джани Ватимо, Мариел дьо Сарнез, Иво Вайгъл от името на групата ALDE
Ян Филип Албрехт, Юдит Саргентини от името на групата Verts/ALE

Процедура : 2013/2831(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
RC-B7-0468/2013
Внесени текстове :
RC-B7-0468/2013
Разисквания :
Приети текстове :

Резолюция на Европейския парламент относно преустановяване на действието на Споразумението във връзка с Програмата за проследяване на финансирането на тероризма вследствие на наблюдението от страна на Агенцията за национална сигурност на САЩ

(2013/2831(RSP))

Европейският парламент,

–   като взе предвид член 16 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС),

–   като взе предвид член 87 от ДФЕС,

–   като взе предвид член 225 от ДФЕС,

–   като взе предвид член 226 от ДФЕС,

–   като взе предвид член 218 от ДФЕС,

–   като взе предвид член 234 от ДФЕС,

–   като взе предвид член 314 от ДФЕС,

–   като взе предвид Споразумението между Европейския съюз и Съединените американски щати относно обработката и изпращането на данни за финансови съобщения от Европейския съюз до Съединените щати за целите на Програмата за проследяване на финансирането на тероризма (Споразумението относно ППФТ),

–   като взе предвид своята резолюция от 4 юли 2013 г. относно програмата за наблюдение на Агенцията за национална сигурност на САЩ, органите за наблюдение в различните държави членки и тяхното отражение върху правото на неприкосновеност на личния живот на гражданите на ЕС[1],

–   като взе предвид Решение 2010/412/ЕС на Съвета от 13 юли 2010 г. относно сключването на Споразумението между Европейския съюз и Съединените американски щати относно обработката и изпращането на данни за финансови съобщения от Европейския съюз до Съединените щати за целите на Програмата за проследяване на финансирането на тероризма[2] и придружаващите го изявления на Комисията и Съвета,

–   като взе предвид своята резолюция от 17 септември 2009 г. относно проекта за международно споразумение за предоставяне на достъп на Министерство на финансите на САЩ до данни за съобщения за финансови плащания с цел предотвратяване и борба с тероризма и финансирането на терористи[3],

–   като взе предвид своята законодателна резолюция от 11 февруари 2010 г. относно предложението за решение на Съвета за сключване на Споразумението между Европейския съюз и Съединените американски щати относно обработката и изпращането на данни за финансови съобщения от Европейския съюз до Съединените щати за целите на Програмата за проследяване на финансирането на тероризма[4],

–   като взе предвид своята резолюция от 5 май 2010 г. относно Препоръката на Комисията към Съвета да разреши започване на преговори за споразумение между Европейския съюз и Съединените американски щати за предоставяне на достъп на Министерството на финансите на САЩ до данни за финансови съобщения с цел предотвратяване и борба с тероризма и неговото финансиране[5],

–   като взе предвид своята законодателна резолюция от 8 юли 2010 г. относно предложението за решение на Съвета относно сключването на Споразумението между Европейския съюз и Съединените американски щати относно обработката и изпращането на данни за финансови съобщения от Европейския съюз до Съединените щати за целите на Програмата за проследяване на финансирането на тероризма[6] и препоръката на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи,

–   като взе предвид докладите от 30 март 2011 г. (SEC(2011)0438) и 14 декември 2012 г. (SWD(2012)0454) относно съвместното преразглеждане на прилагането на Споразумението между Европейския съюз и Съединените американски щати относно обработката и изпращането на данни за финансови съобщения от Европейския съюз до Съединените щати за целите на Програмата за проследяване на финансирането на тероризма,

–   като взе предвид доклада от 1 март 2011 г. относно проверката на изпълнението от страна на Европол на Споразумението относно ППФТ, извършена през ноември 2011 г. от Съвместния надзорен орган на Европол,

–   като взе предвид публичното изявление на Съвместния надзорен орган на Европол от 14 март 2012 г. относно изпълнението на Споразумението относно ППФТ,

–   като взе предвид осъществената от Съвместния надзорен орган на Европол оценка от 18 март 2013 г. на резултата от третата проверка на изпълнението от страна на Европол на неговите задачи съгласно Споразумението относно ППФТ,

–   като взе предвид писмото от 18 април 2011 г. на Паул Брайтбарт, представител на нидерландския орган за защита на данните, до ръководителя на делегацията на съвместния екип на ЕС за преразглеждане на ППФТ,

–   като взе предвид писмото от 7 юни 2011 г. на Якоб Конщам от името на Работната група за защита на личните данни по член 29 до г-жа Мелиса А. Хартман, заместник помощник-секретар в Министерството на финансите на САЩ,

–   като взе предвид писмото от 21 декември 2012 г. на Якоб Конщам от името на Работната група за защита на личните данни по член 29 до Хуан Фернандо Лопес Агилар, председател на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи,

–   като взе предвид писмото от 12 септември 2013 г. на Сесилия Малмстрьом, член на Комисията, до Дейвид Коен, помощник-министър в Министерството на финансите на САЩ по въпросите на тероризма и финансовото разузнаване, и отговора на помощник–министър Коен от 18 септември 2013 г.,

–   като взе предвид съобщението на Комисията от 13 юли 2011 г., озаглавено „Европейска система за проследяване на финансирането на тероризма: възможни варианти“ (COM(2011)0429),

–   като взе предвид въпроси с искане за писмен отговор E-11200/2010, E-2166/2011, E-2762/2011, E‑2783/2011, E-3148/2011, E-3778/2011, E-3779/2011, E-4483/2011, E-6633/2011, E‑8044/2011, E-8752/2011, E-617/2012, E-2349/2012, E-3325/2012, E-7570/2012 и E‑000351/2013,

–   като взе предвид член 110, параграфи 2 и 4 от своя правилник,

А. като има предвид, че Споразумението между Европейския съюз и Съединените американски щати относно обработката и изпращането на данни за финансови съобщения от Европейския съюз до Съединените щати за целите на Програмата за проследяване на финансирането на тероризма (наричано по-долу „Споразумението“) влезе в сила на 1 август 2010 г.;

Б.  като има предвид, че според съобщения в пресата Агенцията за национална сигурност на САЩ е имала пряк достъп до информационните системи на редица частни дружества и е получила пряк достъп до съобщения за финансови плащания, отнасящи се до финансови трансфери и свързаните с тях данни, от доставчик на международни услуги за съобщения за финансови плащания, който понастоящем попада в приложното поле на Споразумението;

В.  като има предвид, че в своята резолюция от 4 юли 2013 г., посочена по-горе, Парламентът възложи на своята комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи провеждането на задълбочено проучване по въпроса в сътрудничество с националните парламенти и експертната група на ЕС и САЩ, създадена от Комисията, както и представянето на доклад до края на годината;

Г.  като има предвид, че след като отхвърли временното споразумение относно ППФТ, по-голямата част от Европейския парламент даде съгласието си за текущото Споразумение относно ППФТ единствено поради засилената защита на личните данни и на правото на неприкосновеност на личния живот на гражданите на ЕС, която то предвижда;

Д. като има предвид, че Министерството на финансите на САЩ засекрети голямо количество информация, имаща отношение към настоящото Споразумение, като „класифицирана информация на ЕС“;

Е.  като има предвид, че според Работната група за защита на личните данни по член 29 настоящата процедура за упражняване на правото на достъп е възможно да не е целесъобразна и на практика е възможно правото на корекция, заличаване и блокиране да не може да се упражнява;

Ж. като има предвид заявлението на Комисията, че въпреки че в Споразумението са определени строги предпазни мерки по отношение на предаването на данни, Комисията потвърждава амбицията в по-дългосрочен план в ЕС да се изгради система, която да допуска извличането на данни на територията на ЕС;

З.  като има предвид, че Комисията беше приканена да представи на Парламента и Съвета, не по-късно от 1 август 2011 г., правна и техническа рамка за извличането на данни на територията на ЕС, както и не по-късно от 1 август 2013 г. – доклад за напредъка във връзка с разработването на равностойна система на ЕС съгласно член 11 от Споразумението;

И. като има предвид, че вместо да представи правната и техническа рамка за извличането на данни на територията на ЕС, на 13 юли 2011 г. Комисията представи описание на различните стъпки, които е предприела за установяването на такава правна и техническа рамка, като посочи предварителните резултати и няколко теоретични варианта за създаването на европейска система за проследяване на финансирането на тероризма, без да навлиза в подробности;

Й. като има предвид, че не беше представен доклад за напредъка относно разработването на равностойна система на ЕС съгласно член 11 от Споразумението;

К. като има предвид, че разговорите между службите на Комисията и администрацията на САЩ не могат да се считат за разследване, нито за целта да се разчита единствено на изявленията на САЩ;

1.  счита, че след като основната цел на ЕС е да насърчава свободата на личността, мерките за сигурност, включително мерките за борба с тероризма, в подкрепа на тази свобода, трябва да се предприемат с оглед на принципите на правовата държава и при спазване на задълженията по отношение на основните права, включително задълженията, свързани с неприкосновеността на личния живот и защитата на данните;

2.  отново заявява, че при всяко предаване на лични данни трябва да се спазват разпоредбите на правото на ЕС и на държавите членки, както и задълженията по отношение на основните права, включително правата, свързани с неприкосновеността на личния живот и защитата на данните;

3.  изразява сериозна загриженост по повод разкритите неотдавна документи за дейността на Агенцията за национална сигурност на САЩ що се отнася до прекия достъп до съобщения за финансови плащания и свързани с тях данни, което би съставлявало явно нарушение на Споразумението относно ППФТ, и по-специално член 1 от него;

4.  призовава за цялостно техническо разследване на място на твърденията, че органите на САЩ са разполагали или са създали възможности за неразрешен достъп до SWIFT сървърите; изразява съжаление поради факта, че нито една държава членка не е предприела, нито е поискала от Центъра за борба с киберпрестъпността към Европол да предприеме разследване, вследствие на което фактите не могат да бъдат потвърдени;

5.  отново изтъква необходимостта споразуменията за обмен на данни със САЩ да се основават на съгласувана правна рамка за защита на данните, която предлага правно обвързващи стандарти за защита на личните данни, включително що се отнася до ограничаване до предвидената цел, свеждане до минимум на данните, информация, достъп, корекция, заличаване и средства за защита;

6.  изразява загриженост, че Споразумението не е изпълнено в съответствие с неговите разпоредби, в частност разпоредбите на членове 1, 4, 12, 13, 15 и 16 от него;

7.  не счита съобщението на Комисията относно европейска система за проследяване на финансирането на тероризма за подходяща основа за по-нататъшни обстойни обсъждания;

8.  настоятелно призовава трите институции да обмислят внимателно отражението върху правата на човека на бъдещите алтернативи за обмен на данни, които изцяло зачитат принципите за защита на данните, и по-специално критериите за необходимост и пропорционалност;

9.  изтъква, че проверката на необходимостта и пропорционалността на всяка мярка, която ограничава основните права и свободи, трябва да взема под внимание всички вече съществуващи мерки за сигурност за борба с тероризма и тежките престъпления; счита, че общовалидните обосновки на всяка мярка за сигурност чрез общо позоваване на борбата с тероризма и тежките престъпления са недостатъчни;

10. изисква от Съвета и държавите членки, с оглед на гореизложеното, да разрешат провеждането на разследване от страна на Центъра за борба с киберпрестъпността към Европол във връзка с твърденията за неразрешен достъп до данни за финансови плащания, които са предмет на Споразумението;

11. призовава в рамките на специалното разследване от страна на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи във връзка с масовото наблюдение на гражданите на ЕС да се разследват по-задълбочено твърденията за незаконен достъп до съобщения за финансови плащания, които са предмет на Споразумението;

12. счита, че въпреки че Парламентът няма официални правомощия съгласно член 218 от ДФЕС да започне процедура за преустановяване или прекратяване на действието на международно споразумение, Комисията трябва да предприеме действия, ако Парламентът оттегли подкрепата си за конкретно споразумение; изтъква, че когато обмисля дали да даде одобрението си за бъдещи международни споразумения или не, Парламентът ще отчита отговорите на Комисията и Съвета във връзка с това Споразумение;

13. изисква, с оглед на гореизложеното, Комисията временно да преустанови прилагането на Споразумението, докато бъдат изпълнени следните условия за започване на преговори за подновяване на Споразумението:

а)  пълно и подробно изясняване на фактите във връзка с въпроса дали правителствени агенции или други равностойни органи на САЩ са получавали неразрешен достъп до финансови данни, които са предмет на Споразумението, извън обхвата или в нарушение на Споразумението;

б)  пълно коригиране на ситуацията, когато това е необходимо;

в)  осъществяване на пълен анализ относно прилагането на членове 1, 4, 12, 13, 15 и 16 от Споразумението и определяне на решение относно правилното прилагане, водещо евентуално до преразглеждане на съответните членове;

14. изисква цялата свързана информация и документи да се предоставят незабавно на Парламента с оглед на неговите разисквания;

15. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията и Европол.