Společný návrh usnesení - RC-B7-0468/2013Společný návrh usnesení
RC-B7-0468/2013

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ o pozastavení platnosti dohody TFTP v důsledku sledování prováděného americkou Agenturou pro národní bezpečnost

21. 10. 2013 - (2013/2831(RSP))

předložený v souladu s čl. 110 odst. 2 a 4 jednacího řádu
a nahrazující návrhy usnesení předložené skupinami:
S&D (B7‑0468/2013)
Verts/ALE (B7‑0471/2013)
ALDE (B7‑0472/2013)

Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Birgit Sippel za skupinu S&D
Alexander Alvaro, Sophia in 't Veld, Renate Weber, Gianni Vattimo, Marielle de Sarnez, Ivo Vajgl za skupinu ALDE
Jan Philipp Albrecht, Judith Sargentini za skupinu Verts/ALE

Postup : 2013/2831(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
RC-B7-0468/2013
Předložené texty :
RC-B7-0468/2013
Rozpravy :
Přijaté texty :

Usnesení Evropského parlamentu o pozastavení platnosti dohody TFTP v důsledku sledování prováděného americkou Agenturou pro národní bezpečnost

(2013/2831(RSP))

Evropský parlament,

–   s ohledem na článek 16 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU),

–   s ohledem na článek 87 SFEU,

–   s ohledem na článek 225 SFEU,

–   s ohledem na článek 226 SFEU,

–   s ohledem na článek 218 SFEU,

–   s ohledem na článek 234 SFEU,

–   s ohledem na článek 314 SFEU,

–   s ohledem na Dohodu mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými o zpracovávání a předávání údajů o finančních transakcích z Evropské unie do Spojených států pro účely Programu pro sledování financování terorismu (dohoda TFTP),

–   s ohledem na své usnesení ze dne 4. července 2013 o programu sledování Národní bezpečnostní agentury USA, sledovacích subjektech v různých členských a jejich dopadu na soukromí občanů EU[1],

–   s ohledem na rozhodnutí Rady 2010/412/EU ze dne 13. července 2010 o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými o zpracovávání a předávání údajů o finančních transakcích z Evropské unie do Spojených států pro účely Programu sledování financování terorismu[2] a na doprovodná prohlášení Komise a Rady,

–   s ohledem na své usnesení ze dne 17. září 2009 o připravované mezinárodní dohodě, kterou se mají Ministerstvu financí Spojených států amerických zpřístupnit údaje o finančních transakcích za účelem předcházení terorismu a jeho financování a boje proti němu[3],

–   s ohledem na své legislativní usnesení ze dne 11. února 2010 k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými o zpracovávání a předávání údajů o finančních transakcích z Evropské unie do Spojených států pro účely Programu sledování financování terorismu[4],

–   s ohledem na své usnesení ze dne 5. května 2010 o doporučení Komise Radě týkajícím se zmocnění k zahájení jednání mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými o mezinárodní dohodě, kterou se mají Ministerstvu financí Spojených států amerických zpřístupnit údaje o finančních transakcích za účelem předcházení terorismu a financování terorismu a boje proti nim[5],

–   s ohledem na své legislativní usnesení ze dne 11. února 2010 k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými o zpracovávání a předávání údajů o finančních transakcích z Evropské unie do Spojených států pro účely Programu sledování financování terorismu[6], a na doporučení svého Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci,

–   s ohledem na zprávy ze dne 30. března 2011 (SEC(2011)0438) a ze dne 14. prosince 2012 (SWD(2012)0454) o společném přezkumu provádění Dohody mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými o zpracovávání a předávání údajů o finančních transakcích z Evropské unie do Spojených států pro účely Programu pro sledování financování terorismu,

–   s ohledem na zprávu ze dne 1. března 2011 o inspekci provádění dohody TFTP Europolem, kterou v listopadu 2010 vykonal společný kontrolní orgán Europolu,

–   s ohledem na veřejné prohlášení Společného kontrolního orgánu Europolu ze dne 14. března 2012 o provádění dohody TFTP,

–   s ohledem na hodnocení Společného kontrolního orgánu Europolu ze dne 18. března 2013 týkající se výsledku jeho třetí kontroly provádění úkolů Europolu vyplývajících z dohody TFTP,

–   s ohledem na dopis Paula Breitbartha z nizozemského úřadu na ochranu údajů ze dne 18. dubna 2011 vedoucímu delegace společného týmu EU pro hodnocení TFTP,

–   s ohledem na dopis Jacoba Kohnstamma ze dne 7. června 2011, který zaslal jménem pracovní skupiny pro ochranu údajů zřízené podle článku 29 paní Melisse A. Hartmanové, náměstkyni vrchního ředitele Ministerstva financí USA,

–   s ohledem na dopis Jacoba Kohnstamma ze dne 21. prosince 2012, který zaslal jménem pracovní skupiny pro ochranu údajů zřízené podle článku 29 předsedovi Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci Juanu Fernandu Lópezu Aguilarovi,

–   s ohledem na dopis, který dne 12. září 2013 zaslala komisařka Malmströmová Davidu Cohenovi, náměstkovi ministra financí USA pro terorismus a finanční zpravodajství, a na odpověď pana Cohena ze dne 18. září 2013,

–   s ohledem na sdělení Komise ze dne 13. července 2011 nazvané „Evropský systém sledování financování terorismu: dostupné možnosti“ (COM(2011)0429),

–   s ohledem na otázky k písemnému zodpovězení E-11200/2010, E-2166/2011, E-2762/2011, E-2783/2011, E-3148/2011, E-3778/2011, E-3779/2011, E-4483/2011, E-6633/2011, E-8044/2011, E-8752/2011, E-617/2012, E-2349/2012, E-3325/2012, E-7570/2012E-000351/2013,

–   s ohledem na čl. 110 odst. 2 a 4 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že Dohoda mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými o zpracovávání a předávání údajů o finančních transakcích z Evropské unie do Spojených států pro účely Programu sledování financování terorismu (dále jen „dohoda“) vstoupila v platnost dne 1. srpna 2010;

B.  vzhledem k tomu, že podle zpráv z tisku má americká Národní bezpečnostní agentura (NSA) přímý přístup k IT systémům určitého počtu soukromých společností a získala rovněž přímý přístup k údajům o finančních transakcích a souvisejícím údajům od poskytovatelů služeb pro zpracování mezinárodních finančních transakcí, na něž se v současné době vztahuje dohoda;

C. vzhledem k tomu, že ve svém usnesení ze dne 4. července 2013 Parlament pověřil svůj Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci, aby ve spolupráci s vnitrostátními parlamenty a skupinou odborníků EU–USA zřízenou Komisí provedl důkladné vyšetřování a do konce roku předložil zprávu o jeho výsledcích;

D.  vzhledem k tomu, že poté, co byla zamítnuta prozatímní dohoda TFTP, vyjádřila většina členů Evropského parlamentu svůj souhlas se stávající dohodou TFTP pouze díky tomu, že dohoda přináší vyšší úroveň ochrany  zabezpečení osobních údajů a práv na soukromí občanů EU;

E.  vzhledem k tomu, že ministerstvo financí Spojených států označilo velké množství informací týkajících se této dohody za „EU SECRET“;

F.  vzhledem k tomu, že podle pracovní skupiny pro ochranu údajů podle článku 29 není současný postup pro uplatňování práva na přístup přiměřený a v praxi se může stát, že nebude možné uplatňovat právo na opravu, výmaz nebo blokování údajů;

G. vzhledem k tomu, že Komise sice prohlásila, že uvedená dohoda stanoví přísné záruky pro předávání údajů, avšak současně uznává, že dlouhodobým cílem EU je vytvoření systému, jenž umožní získávání údajů na území Evropské unie;

H. vzhledem k tomu, že Komise byla vyzvána, aby Evropskému parlamentu a Radě do 1. srpna 2011 předložila právní a technický rámec pro získávání údajů na území EU a do 1. srpna 2013 zprávu o pokroku zabývající se vývojem rovnocenného systému EU podle článku 11 dohody;

I.   vzhledem k tomu, že namísto návrhu právního a technického rámce pro získávání údajů na území EU Komise dne 13. července 2011 předložila popis různých kroků, které učinila za účelem vytvoření tohoto právního a technického rámce, a sdělila předběžné výsledky a některé teoretické varianty evropského systému pro sledování financování terorismu, avšak neuvedla dostatečné podrobnosti;

J.   vzhledem k tomu, že zpráva o pokroku týkající se vytvoření rovnocenného systému EU podle článku 11 dohody nebyla nikdy předložena;

K. vzhledem k tomu, že jednání mezi útvary Komise a zástupci vlády USA nelze považovat za vyšetřování, přičemž ze stejného důvodů se nelze pouze spoléhat na prohlášení USA;

1.  zastává názor, že je-li hlavním cílem EU podporovat svobodu jednotlivce, musí být bezpečnostní opatření k zajištění této svobody, včetně opatření proti terorismu, prováděna v souladu se zásadami právního státu a se základními právy, a to i s právy týkajícími se ochrany soukromí a údajů;

2.  připomíná, že jakékoli předání osobních údajů musí být v souladu s právními předpisy EU a členských států a se základními právy, a to i s právy týkajícími se ochrany soukromí a údajů;

3.  vyjadřuje vážné znepokojení v souvislosti s nedávno odhalenými dokumenty, které se týkaly přímého přístupu agentury NSA k údajům o finančních transakcích a souvisejícím údajům, což by znamenalo jednoznačné porušení dohody, konkrétně jejího článku 1;

4.  vyzývá, aby bylo provedeno přímo na místě technické vyšetření údajného nezákonného přístupu úřadů USA či údajného vytváření tzv. zadních vrátek (backdoor) k serverům SWIFT; vyjadřuje politování nad tím, že ani jeden členský stát takovéto vyšetřování nezahájil, ani nepožádal centrum Europolu pro boj proti kyberkriminalitě, aby je provedl, v důsledku čehož nelze ověřit údajná porušení;

5.  připomíná, že základem každé dohody s USA o předávání údajů musí být koherentní právní rámec poskytující právně závazné normy ochrany osobních údajů, včetně norem týkajících se omezení účelu, minimalizace dat, informací, přístupu, oprav, výmazu a opravných prostředků;

6.  vyjadřuje znepokojení nad tím, že dohoda nebyla prováděna v souladu s jejími ustanoveními, především ustanoveními uvedenými v článcích 1, 4, 12, 13, 15 a 16 dohody;

7.  domnívá se, že sdělení Komise o evropském systému sledování financování terorismu není vhodným základem pro další zevrubné diskuse;

8.  naléhavě žádá všechny tři orgány, aby pozorně zvážily dopady na lidská práva, jež budou mít další alternativy výměny údajů, které plně respektují zásady ochrany údajů, zejména kritéria nezbytnosti a přiměřenosti;

9.  zdůrazňuje, že posouzení nezbytnosti a přiměřenosti jakéhokoli opatření, které omezuje základní práva a svobody, musí zohlednit celý soubor stávajících bezpečnostních opatření zaměřených na terorismus a závažnou trestnou činnost; je přesvědčen, že paušální odůvodňování všech bezpečnostních opatření obecným odkazem na boj proti terorismu a závažné trestné činnosti je nedostačující;

10. s ohledem na výše uvedené žádá Radu a členské státy, aby povolily vyšetřování Centra Europolu pro boj proti kyberkriminalitě ve věci údajného nepovoleného přístupu k údajům o finančních transakcích, jež se řídí touto dohodou;

11. vyzývá ke zvláštnímu vyšetřování Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci, pokud jde o masové sledování občanů EU, s cílem dále vyšetřit údajný nezákonný přístup k údajům o finančních transakcích, jež tato dohoda pokrývá;

12. domnívá se, že ačkoli Parlament nemá podle článku 218 SFEU formální pravomoci iniciovat pozastavení nebo ukončení mezinárodní dohody, Komise bude muset jednat, pokud Parlament stáhne svou podporu konkrétní dohodě; zdůrazňuje, že při zvažování, zda udělit či neudělit souhlas s budoucími mezinárodními dohodami, bude Evropský parlament brát v úvahu reakce Komise a Rady v souvislosti s touto dohodou;

13. žádá Komisi, aby s ohledem na výše uvedené skutečnosti dohodu dočasně pozastavila, dokud nebudou zajištěny následující podmínky pro zahájení jednání o jejím obnovení:

a)  plné a komplexní objasnění faktů, pokud jde o otázku, zda vládní agentura USA nebo podobný subjekt získaly nepovolený přístup k finančním údajům, na něž se vztahuje tato dohoda, a to mimo působnost či v důsledku porušení této dohody;

b)  zajištění plné nápravy situace tam, kde je to nutné,

c)  provedení celkové analýzy uplatňování článků 1, 4, 12, 13, 15 a 16 dohody a nalezení řešení pro její řádné provádění, což by mohlo případně zahrnovat revizi dotčených článků;

14. požaduje, aby všechny relevantní informace a dokumenty byly okamžitě k dispozici při všech jednáních Evropského parlamentu;

15. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a Europolu.