Zajednički prijedlog rezolucije - RC-B7-0468/2013Zajednički prijedlog rezolucije
RC-B7-0468/2013

ZAJEDNIČKI PRIJEDLOG REZOLUCIJE o suspenziji Sporazuma o Programu za praćenje financiranja terorističkih djelatnosti (TFTP) zbog nadzora američke Agencije za nacionalnu sigurnost

21.10.2013. - (2013/2831(RSP))

podnesen u skladu s člankom 110. stavcima 2. i 4. Poslovnika,
koji zamjenjuje prijedloge Rezolucija sljedećih klubova:
S&D (B7‑0468/2013)
Verts/ALE (B7‑0471/2013)
ALDE (B7‑0472/2013)

Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Birgit Sippel u ime kluba S&D
Alexander Alvaro, Sophia in 't Veld, Renate Weber, Gianni Vattimo, Marielle de Sarnez, Ivo Vajgl u ime kluba ALDE
Jan Philipp Albrecht, Judith Sargentini u ime kluba Verts/ALE

Postupak : 2013/2831(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
RC-B7-0468/2013
Podneseni tekstovi :
RC-B7-0468/2013
Rasprave :
Doneseni tekstovi :

Rezolucija Europskog parlamenta  o suspenziji Sporazuma o Programu za praćenje financiranja terorističkih djelatnosti (TFTP) zbog nadzora američke Agencije za nacionalnu sigurnost

(2013/2831(RSP))

Europski parlament,

–   uzimajući u obzir članak 16. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU),

–   uzimajući u obzir članak 87. UFEU-a,

–   uzimajući u obzir članak 225. UFEU-a,

–   uzimajući u obzir članak 226. UFEU-a,

–   uzimajući u obzir članak 218. UFEU-a,

–   uzimajući u obzir članak 234. UFEU-a,

–   uzimajući u obzir članak 314. UFEU-a,

–   uzimajući u obzir Sporazum između Europske unije i Sjedinjenih Američkih Država o obradi i prijenosu podataka o financijskim transakcijama iz Europske unije Sjedinjenim Američkim Državama za potrebe Programa za praćenje financiranja terorističkih djelatnosti (Sporazum oTFTP-u),

–   uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 4. srpnja 2013. o programu nadzora američke Agencije za nacionalnu sigurnost, obavještajnim službama u raznim državama članicama i njihovu utjecaju na privatnost građana EU-a[1],

–   uzimajući u obzir Odluku Vijeća 2010/412/EU od 13. srpnja 2010. o sklapanju Sporazuma između Europske unije i Sjedinjenih Američkih Država o obradi i prijenosu podataka o financijskim transakcijama iz Europske unije Sjedinjenim Američkim Državama za potrebe Programa za praćenje financiranja terorističkih djelatnosti[2], i popratne deklaracije Komisije i Vijeća,

–   uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 17. rujna 2009. o predviđenom međunarodnom sporazumu kojim bi se Ministarstvu financija Sjedinjenih Američkih Država dalo uvid u podatke o financijskim transakcijama radi sprječavanja i suzbijanja terorizma i financiranja terorističkih djelatnosti[3],

–   uzimajući u obzir svoju zakonodavnu rezoluciju od 11. veljače 2010. o prijedlogu odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma između Europske unije i Sjedinjenih Američkih Država o obradi i prijenosu podataka o financijskim transakcijama iz Europske unije Sjedinjenim Američkim Državama za potrebe Programa za praćenje financiranja terorističkih djelatnosti[4],

–   uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 5. svibnja 2010. o preporukama Komisije Vijeću za odobrenje otvaranja pregovora o sklapanju sporazuma između Europske unije i Sjedinjenih Američkih Država kako bi se Ministarstvu financija SAD-a dalo uvid u podatke o financijskim transakcijama radi sprječavanja i suzbijanja terorizma i financiranja terorističkih djelatnosti[5],

–   uzimajući u obzir svoju zakonodavnu rezoluciju od 8. srpnja 2010. o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma između Europske unije i Sjedinjenih Američkih država o obradi i prijenosu podataka o financijskim transakcijama iz Europske unije Sjedinjenim Američkim Državama za potrebe Programa za praćenje financiranja terorističkih djelatnosti[6] i preporuku svojeg Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove,

–   uzimajući u obzir izvješća od 30. ožujka 2011. (SEC(2011)0438) i 14. prosinca 2012. (SWD(2012)0454) o zajedničkoj reviziji provedbe Sporazuma između Europske unije i Sjedinjenih Američkih država o obradi i prijenosu podataka o financijskim transakcijama iz Europske unije Sjedinjenim Američkim Državama za potrebe Programa za praćenje financiranja terorističkih djelatnosti,

–   uzimajući u obzir izvješće od 1. ožujka 2011. o inspekciji Europolove provedbe Sporazuma o TFTP-u koju je u studenom 2010. provelo Zajedničko nadzorno tijelo Europola,

–   uzimajući u obzir javnu izjavu Zajedničkog nadzornog tijela Europola od 14. ožujka 2012. o provedbi Sporazuma o TFTP-u,

–   uzimajući u obzir procjenu Zajedničkog nadzornog tijela Europola od 18. ožujka 2013. rezultata njegove treće inspekcije Europolova izvršavanja zadaća u skladu sa Sporazumom o TFTP-u,

–   uzimajući u obzir pismo Paula Breitbartha iz nizozemskog tijela za zaštitu podataka od 18. travnja 2011. predsjedniku izaslanstva tima EU-a za zajedničku reviziju TFTP-a,

–   uzimajući u obzir pismo Jacoba Kohnstamma u ime radne skupine za zaštitu podataka iz članka 29. od 7. lipnja 2011. upućeno gđi Melissi A. Hartman, zamjenici pomoćnika ministra u Ministarstvu financija SAD-a,

–   uzimajući u obzir pismo Jacoba Kohnstamma u ime radne skupine za zaštitu podataka iz članka 29. od 21. prosinca 2012. upućeno Juanu Fernandu Lópezu Aguilaru, predsjedniku Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove,

–   uzimajući u obzir pismo povjerenice Malmström od 12. rujna 2013. Davidu Cohenu, podtajniku za terorističke i financijske istrage u Ministarstvu financija SAD-a i odgovor podtajnika Cohena od 18. rujna 2013.,

–   uzimajući u obzir Komunikaciju Komisije od 13. srpnja 2011. pod naslovom „Europski sustav za praćenje financiranja terorizma: raspoložive opcije” (COM(2011)0429),

–   uzimajući u obzir pisana pitanja E-11200/2010, E-2166/2011, E-2762/2011, E-2783/2011, E-3148/2011, E-3778/2011, E-3779/2011, E-4483/2011, E-6633/2011, E-8044/2011, E-8752/2011, E-617/2012, E-2349/2012, E-3325/2012, E-7570/2012 i E-000351/2013,

–   uzimajući u obzir članak 110. stavke 2. i 4. Poslovnika,

A. budući da je Sporazum između Europske unije i Sjedinjenih Američkih Država o obradi i prijenosu podataka o financijskim transakcijama iz Europske unije Sjedinjenim Američkim Državama za potrebe Programa za praćenje financiranja terorističkih djelatnosti (u daljnjem tekstu „Sporazum“) stupio na snagu 1. kolovoza 2010.;

B.  budući da se u tiskovnim priopćenjima navodi da Nacionalna sigurnosna agencija SAD-a (NSA) ima izravan pristup informacijskim sustavima više privatnih poduzeća te da je od davatelja komunikacijskih usluga o međunarodnim financijskim transakcijama koje su trenutačno obuhvaćene Sporazumom dobila izravan pristup podacima o financijskim transakcijama koje se odnose na financijske transfere i povezane podatke;

C. budući da u svojoj prethodno spomenutoj Rezoluciji od 4. srpnja 2013. Odboru za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove daje upute da provede temeljitu istragu o tom pitanju u suradnji s nacionalnim parlamentima i skupinom stručnjaka iz EU-a i SAD-a koju je osnovala Komisija te da podnese izvješće do kraja godine;

D. budući da je, nakon odbijanja privremenog Sporazuma o TFTP-u, većina u Europskom parlamentu dala svoju suglasnost za sadašnji Sporazumu o TFTP-u samo zato što je njime predviđena snažnija zaštita s ciljem očuvanja sigurnosti osobnih podataka i prava na privatnost građana EU-a;

E.  budući da je Ministarstvo financija SAD-a klasificiralo veliku količinu relevantnih informacija u pogledu ovog Sporazuma kao „Secret UE“;

F.  budući da prema mišljenju radne skupine za zaštitu podataka iz članka 29. sadašnji postupak ostvarivanja prava pristupa možda nije prikladan i da u praksi možda neće biti moguće ostvarivati pravo ispravljanja, brisanja i blokiranja;

G. budući da je Komisija potvrdila da se sporazumom utvrđuju stroge zaštitne mjere u vezi s prijenosom podataka i istodobno potvrđuje dugoročnija ambicija EU-a za uspostavu sustava koji omogućuje crpljenje podataka na teritoriju EU-a;

H. budući da je Komisija bila pozvana da najkasnije do 1. kolovoza 2011. Parlamentu i Vijeću podnese pravni i tehnički okvir za crpljenje podataka na teritoriju EU-a i, najkasnije do 1. kolovoza 2013., izvješće o napretku razvoja jednakovrijednog sustava EU-a u skladu s člankom 11. Sporazuma;

I.   budući da je umjesto podnošenja pravnog i tehničkog okvira za crpljenje podataka na teritoriju EU-a Komisija 13. srpnja 2011. predstavila opis različitih koraka koje je poduzela za uspostavljanje takvog pravnog i tehničkog okvira te predočila preliminarne rezultate i neke teoretske opcije za Europski sustav za praćenje financiranja terorizma ne ulazeći pritom u detalje;

J.   budući da izvješće o napretku razvoja jednakovrijednog sustava EU-a u skladu s člankom 11. Sporazuma nikad nije predstavljeno;

K. budući da se razgovori između službi Komisije i savezne vlade SAD-a ne mogu smatrati istragom, kao ni isključivo oslanjanje na izjave SAD-a;

1.  smatra da, s obzirom na to da je glavni cilj EU-a promicanje slobode pojedinca, i dalje treba provoditi sigurnosne mjere za zaštitu slobode, uključujući protuterorističke mjere, u skladu s vladavinom prava i obvezama koje proizlaze iz temeljnih prava, uključujući ona koja se odnose na privatnost i zaštitu podataka;

2.  ponavlja da svaki prijenos osobnih podataka mora biti u skladu sa zakonima EU-a i država članica te s temeljnim pravima i obvezama, uključujući one koji se odnose na zaštitu privatnosti i podataka;

3.  ozbiljno je zabrinut zbog nedavnog otkrivanja dokumenata o aktivnostima NSA u vezi s izravnim pristupom podacima o financijskim transakcijama i povezanim podacima, što bi bilo jasno kršenje Sporazuma, a posebno njegova članka 1.;

4.  poziva na potpunu tehničku istragu na licu mjesta o navodima da vlasti SAD-a imaju nedopušten pristup ili da su možda ostvarile tajni pristup poslužiteljima SWIFT; žali zbog činjenice da ni jedna država članica nije pokrenula istragu, niti je zatražila od Europolova Centra za kibernetički kriminal da provede istragu, bez koje se ne mogu provjeriti činjenice;

5.  ponavlja da svaki sporazum o razmjeni podataka sa SAD-om treba temeljiti na usklađenom pravnom okviru za zaštitu podataka kojim se osiguravaju pravno obvezujući standardi zaštite osobnih podataka, među ostalim u odnosu na ograničenje podataka na temelju svrhe, smanjenje količine podataka, informacije, pristup, ispravljanje, brisanje i pravnu zaštitu;

6.  zabrinut je zbog toga što Sporazum nije proveden u skladu sa svojim odredbama, a posebno odredbama utvrđenima u člancima 1.,4.,12.,13.,15. i 16.;

7.  ne smatra da je Komunikacija Komisije o Europskom sustavu za praćenje financiranja terorizma primjerena osnova za daljnje podrobnije rasprave;

8.  snažno potiče tri institucije da pomno razmotre posljedice koje po ljudska prava mogu imati buduća alternativna rješenja za razmjenu podataka u potpunosti usklađena s načelima zaštite podataka, posebice kriterijima nužnosti i proporcionalnosti;

9.  ističe da se pri provjeri nužnosti i proporcionalnosti svake mjere koja ograničava temeljna prava i slobode moraju u obzir uzeti sve postojeće sigurnosne mjere usmjerene na terorizam i teški kriminal; smatra da opće obrazloženje svih sigurnosnih mjera općenitim upućivanjem na borbu protiv terorizma ili teškog kriminala nije dovoljno;

10. traži od Vijeća i država članica da s obzirom na ranije navedeno odobre istragu Europolova Centra za kibernetički kriminal o navodnom neovlaštenom pristupu podacima o financijskim plaćanjima koja su obuhvaćena Sporazumom;

11. poziva da se u okviru posebne istrage Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove o masovnom nadzoru građana EU-a podrobnije istraži navode o nezakonitom pristupu podacima o financijskim plaćanjima koja su obuhvaćena Sporazumom;

12. smatra da će, iako Parlament u skladu s člankom 218. UFEU-a nema službene ovlasti za pokretanje suspenzije ili ukidanja međunarodnog sporazuma, Komisija morati djelovati ako Parlament povuče svoju potporu određenom sporazumu; ističe da će tijekom razmatranja o tome hoće li ili neće dati svoju suglasnost za buduće međunarodne sporazume Parlament uzimati u obzir odgovore Komisije i Vijeća u vezi s tim Sporazumom;

13. traži od Komisije da s obzirom na ranije navedeno privremeno suspendira Sporazum, dok se ne ispune sljedeći uvjeti za pokretanje pregovora o njegovu obnavljanju:

(a) potpuno i sveobuhvatno pojašnjenje činjenica o tome je li bilo koja agencija vlade SAD-a ili jednakovrijedna ustanova imala neovlašten pristup financijskim podacima obuhvaćenima Sporazumom, izvan njega ili kojima se on krši,

(b) postizanje potpunog smirenja situacije kada je to potrebno,

(c) provođenje potpune analize provedbe članaka 1., 4., 12., 13., 15. i 16. Sporazuma te pronalaženje rješenja za ispravnu provedbu, što može zahtijevati reviziju dotičnih članaka;

14. zahtijeva da se sve relevantne informacije i dokumenti odmah stave na raspolaganje za razmatranje Parlamentu;

15. nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji i Europolu.