Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos - RC-B7-0468/2013Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos
RC-B7-0468/2013

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl TFSP susitarimo sustabdymo gavus JAV Nacionalinės saugumo agentūros stebėjimo rezultatus

21.10.2013 - (2013/2831(RSP))

pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 ir 4 dalis
keičiantis šių frakcijų pasiūlymus:
S&D (B7‑0468/2013)
Verts/ALE (B7‑0471/2013)
ALDE (B7‑0472/2013)

Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Birgit Sippel S&D frakcijos vardu
Alexander Alvaro, Sophia in 't Veld, Renate Weber, Gianni Vattimo, Marielle de Sarnez, Ivo Vajgl ALDE frakcijos vardu
Jan Philipp Albrecht, Judith Sargentini Verts/ALE frakcijos vardu

Procedūra : 2013/2831(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
RC-B7-0468/2013
Pateikti tekstai :
RC-B7-0468/2013
Debatai :
Priimti tekstai :

Europos Parlamento rezoliucija dėl TFSP susitarimo sustabdymo gavus JAV Nacionalinės saugumo agentūros stebėjimo rezultatus

(2013/2831(RSP))

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 16 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į SESV 87 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į SESV 225 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į SESV 226 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į SESV 218 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į SESV 234 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į SESV 314 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Europos Sąjungos ir Jungtinių Amerikos Valstijų susitarimą dėl finansinių mokėjimų pranešimų duomenų tvarkymo ir perdavimo iš Europos Sąjungos į Jungtines Valstijas Terorizmo finansavimo sekimo programos tikslais (TFSP susitarimas),

–   atsižvelgdamas į savo 2013 m. liepos 4 d. rezoliuciją dėl JAV Nacionalinės saugumo agentūros sekimo programos, sekimą vykdančių tarnybų įvairiose valstybėse narėse ir jų poveikio ES piliečių privatumui[1],

–   atsižvelgdamas į 2010 m. liepos 13 d. Tarybos sprendimą 2010/412/ES dėl Europos Sąjungos ir Jungtinių Amerikos Valstijų susitarimo dėl finansinių mokėjimų pranešimų duomenų tvarkymo ir perdavimo iš Europos Sąjungos į Jungtines Valstijas Terorizmo finansavimo sekimo programos tikslais sudarymo[2] ir pridėtas Komisijos ir Tarybos deklaracijas,

–   atsižvelgdamas į savo 2009 m. rugsėjo 17 d. rezoliuciją dėl numatomo tarptautinio susitarimo, pagal kurį Jungtinių Amerikos Valstijų Iždo departamentui būtų teikiami finansinių mokėjimų pranešimų duomenys, siekiant užkirsti kelią terorizmui ir teroristų finansavimui bei kovai su jais[3],

–   atsižvelgdamas į savo 2010 m. vasario 11 d. teisėkūros rezoliuciją dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Jungtinių Amerikos Valstijų susitarimo dėl finansinių mokėjimų pranešimų duomenų tvarkymo ir perdavimo iš Europos Sąjungos į Jungtines Valstijas terorizmo finansavimo sekimo programos tikslais sudarymo[4],

–   atsižvelgdamas į savo 2010 m. gegužės 5 d. rezoliuciją dėl Komisijos rekomendacijos Tarybai įgalioti pradėti Europos Sąjungos ir Jungtinių Amerikos Valstijų derybas dėl susitarimo, pagal kurį Jungtinių Valstijų Iždo departamentui būtų teikiami finansinių pranešimų duomenys siekiant užkirsti kelią terorizmui ir teroristų finansavimui bei su jais kovoti[5],

–   atsižvelgdamas į 2010 m. liepos 8 d. teisėkūros rezoliuciją dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Jungtinių Amerikos Valstijų susitarimo dėl finansinių mokėjimų pranešimų duomenų tvarkymo ir perdavimo iš Europos Sąjungos į Jungtines Valstijas terorizmo finansavimo sekimo programos tikslais sudarymo projekto[6], taip pat į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto rekomendaciją,

–   atsižvelgdamas į 2011 m. kovo 30 d. ataskaitą (SEC(2011) 0438) ir 2012 m. gruodžio 14 d. ataskaitą (SWD(2012) 0454) dėl Europos Sąjungos ir Jungtinių Amerikos Valstijų susitarimo dėl finansinių mokėjimų pranešimų duomenų tvarkymo ir perdavimo iš Europos Sąjungos į Jungtines Valstijas terorizmo finansavimo sekimo programos tikslais įgyvendinimo bendros peržiūros,

–   atsižvelgdamas į 2011 m. kovo 1 d. ataskaitą dėl 2010 m. lapkričio mėn. Europolo jungtinės priežiūros institucijos atlikto patikrinimo, kaip Europolas įgyvendina TFSP susitarimą,

–   atsižvelgdamas į 2012 m. kovo 14 d. Europolo jungtinės priežiūros institucijos viešą pareiškimą dėl TFSP susitarimo įgyvendinimo,

–   atsižvelgdamas į 2013 m. kovo 18 d. Europolo jungtinės priežiūros institucijos pateiktą trečiojo patikrinimo, kaip Europolas atlieka savo užduotis pagal TFSP susitarimą, rezultatų vertinimą,

–   atsižvelgdamas į 2011 m. balandžio 18 d. Paulo Breibartho (Nyderlandų duomenų apsaugos institucija) raštą ES jungtinės TFSP peržiūros grupės delegacijos vadovui,

–   atsižvelgdamas į 2011 m. birželio 7 d. Jacobo Kohnstammo laišką 29 straipsnio duomenų apsaugos darbo grupės vardu JAV Iždo departamento sekretoriaus padėjėjo pavaduotojai Melissai A. Hartman,

–   atsižvelgdamas į 2012 m. gruodžio 21 d. Jacobo Kohnstammo laišką 29 straipsnio duomenų apsaugos darbo grupės vardu Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pirmininkui Juanui Fernando Lópezui Aguilarui,

–   atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 12 d. Komisijos narės C. Malmström laišką JAV Iždo departamento Terorizmo ir finansinės žvalgybos biuro sekretoriui Davidui Cohenui ir į 2013 m. rugsėjo 18 d. sekretoriaus D. Coheno atsakymą,

–   atsižvelgdamas į 2011 m. liepos 13 d. Komisijos komunikatą „Europos terorizmo finansavimo sekimo sistema. Turimos galimybės“ (COM(2011) 0429),

–   atsižvelgdamas į klausimus, į kuriuos atsakoma raštu: E-11200/2010, E-2166/2011, E-2762/2011, E-2783/2011, E-3148/2011, E-3778/2011, E-3779/2011, E-4483/2011, E-6633/2011, E-8044/2011, E-8752/2011, E-617/2012, E-2349/2012, E-3325/2012, E-7570/2012 ir E-000351/2013,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 ir 4 dalis,

A. kadangi Europos Sąjungos ir Jungtinių Amerikos Valstijų susitarimas dėl finansinių mokėjimų pranešimų duomenų tvarkymo ir perdavimo iš Europos Sąjungos į Jungtines Valstijas Terorizmo finansavimo sekimo programos tikslais (toliau – susitarimas) įsigaliojo 2010 m. rugpjūčio 1 d.;

B.  kadangi spaudoje pranešama, kad JAV Nacionalinio saugumo agentūra (NSA) turėjo tiesioginę prieigą prie daugelio privačių bendrovių IT sistemų ir įgijo tiesioginę prieigą prie finansinių mokėjimų pranešimų, susijusių su finansiniais sandoriais ir susijusiais duomenimis, naudodamasi tarptautinių finansinių mokėjimų pranešimų paslaugų, kurias dabar reglamentuoja susitarimas, teikėjo paslaugomis;

C. kadangi minėtoje 2013 m. liepos 4 d. rezoliucijoje Parlamentas savo Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetui pavedė nuodugniai išnagrinėti šį klausimą bendradarbiaujant su nacionaliniais parlamentais ir Komisijos suburta ES ir JAV ekspertų grupe ir iki metų pabaigos pateikti ataskaitą;

D. kadangi, atmetęs laikiną TFSP susitarimą, Europos Parlamentas balsų dauguma pritarimą dabartiniam TFSP susitarimui davė tik dėl to, kad juo užtikrinama didesnė apsauga siekiant apsaugoti su asmens duomenimis ir privatumu susijusias ES piliečių teises;

E.  kadangi JAV Iždo departamentas įslaptino didelį kiekį svarbios informacijos apie šį susitarimą, nurodydamas, kad tai yra ES slapta informacija;

F.  kadangi, anot 29 straipsnio duomenų apsaugos darbo grupės, dabartinė teisės susipažinti su duomenimis įgyvendinimo tvarka gali būti netinkama ir praktiškai gali būti neįmanoma pasinaudoti teise ištaisyti, ištrinti ar užblokuoti duomenis;

G. kadangi Komisija pareiškė, kad, nors susitarime ir nustatytos griežtos su duomenų perdavimu susijusios apsaugos priemonės, ji pripažįsta ilgalaikį ES siekį sukurti sistemą, kuri sudarytų sąlygas rinkti duomenis ES teritorijoje;

H. kadangi Komisijos buvo paprašyta ne vėliau kaip 2011 m. rugpjūčio 1 d. Parlamentui ir Tarybai pateikti pasiūlymą dėl teisinės ir techninės duomenų rinkimo ES teritorijoje sistemos, o ne vėliau kaip 2013 m. rugpjūčio 1 d. – pažangos ataskaitą dėl lygiavertės ES sistemos sukūrimo pagal susitarimo 11 straipsnį;

I.   kadangi, užuot pateikusi pasiūlymą dėl teisinės ir techninės duomenų rinkimo ES teritorijoje sistemos, 2011 m. liepos 13 d. Komisija, nenurodydama išsamesnės informacijos, pateikė įvairių veiksmų, kurių ėmėsi siekdama sukurti tokią teisinę ir techninę sistemą, aprašą ir informavo apie Europos terorizmo finansavimo sekimo sistemos preliminarius rezultatus ir kai kurias teorines galimybes;

J.   kadangi nebuvo pateikta lygiavertės ES sistemos sukūrimo pažangos ataskaita pagal susitarimo 11 straipsnį;

K. kadangi Komisijos tarnybų ir JAV administracijos derybos negali būti laikomos tyrimu, taip pat negalima neabejojant pasitikėti JAV pareiškimais;

1.  mano, kad, atsižvelgiant į tai, jog ES pagrindinis tikslas – skatinti asmens laisvę, saugumo priemonės, įskaitant kovos su terorizmu priemones, kuriomis padedama užtikrinti šią laisvę, turi būti įgyvendinamos laikantis teisinės valstybės principo ir vykdant su pagrindinėmis teisėmis susijusias prievoles, įskaitant su privatumu ir duomenų apsauga susijusias prievoles;

2.  pakartoja, kad perduodant asmens duomenis turi būti laikomasi ES ir valstybių narių teisės ir vykdomos su pagrindinėmis teisėmis susijusios prievolės, įskaitant su privatumu ir duomenų apsauga susijusias prievoles;

3.  yra labai sunerimęs dėl neseniai paviešintų dokumentų dėl NSA veiklos, susijusios su tiesiogine prieiga prie finansinių mokėjimų pranešimų ir susijusių duomenų, nes tai būtų akivaizdus susitarimo, visų pirma jo 1 straipsnio, pažeidimas;

4.  ragina vietoje atlikti nuodugnų techninį tyrimą dėl įtarimų, kad JAV valdžios institucijos turi neteisėtą prieigą prie SWIFT serverių arba sukūrė galimus slaptus prisijungimo prie jų būdus; apgailestauja, kad nė viena valstybė narė nepradėjo tyrimo arba nepaprašė Europolo kovos su elektroniniu nusikalstamumu centro atlikti tokio tyrimo, nes jo neatlikus negalima patikrinti šios informacijos;

5.  pakartoja, kad būtina visus su JAV sudaromus keitimosi duomenimis susitarimus grįsti nuoseklia duomenų apsaugos teisės sistema, pagal kurią būtų numatyti teisiškai privalomi asmens duomenų apsaugos standartai, įskaitant tikslų apribojimo, duomenų kiekio mažinimo, informavimo, teisės susipažinti su duomenimis, duomenų taisymo, ištrynimo, taip pat žalos atlyginimo standartus;

6.  yra susirūpinęs, kad susitarimas nebuvo įgyvendintas laikantis jo nuostatų, visų pirma tų, kurios nustatytos 1, 4, 12, 13, 15 ir 16 straipsniuose;

7.  nemano, kad Komisijos komunikatas dėl Europos terorizmo finansavimo sekimo sistemos yra tinkamas pagrindas tolesnėms išsamioms diskusijoms;

8.  primygtinai ragina visas tris institucijas atidžiai apsvarstyti bet kokios būsimos alternatyvios duomenų keitimosi sistemos, kuria būtų visapusiškai užtikrinamas duomenų apsaugos principų, ypač reikalingumo ir proporcingumo kriterijų, laikymasis, poveikį žmogaus teisėms;

9.  pabrėžia, kad bet kuriai priemonei, kuria ribojamos pagrindinės teisės ir laisvės, taikant reikalingumo ir proporcingumo kriterijus turi būti atsižvelgiama į visas esamas apsaugos priemones, kuriomis kovojama su terorizmu ir sunkiais nusikaltimais; mano, kad nepakanka visas saugumo priemones grįsti bendru kovos su terorizmu ar sunkiais nusikaltimais argumentu;

10. atsižvelgdamas į nurodytus faktus, prašo Tarybos ir valstybių narių įgalioti Europolo kovos su elektroniniu nusikalstamumu centrą atlikti tyrimą dėl įtarimų, susijusių su neteisėta prieiga prie duomenų apie finansinius mokėjimus, reglamentuojamų pagal susitarimą;

11. ragina Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetą atlikti specialų tyrimą dėl masinio ES piliečių sekimo, siekiant išsamiau ištirti įtarimus dėl neteisėtos prieigos prie finansinių mokėjimų pranešimų, reglamentuojamų pagal susitarimą;

12. mano, kad nors Parlamentas neturi oficialių įgaliojimų pagal SESV 218 straipsnį inicijuoti tarptautinio susitarimo galiojimo sustabdymo arba nutraukimo procedūros, Komisija turės imtis veiksmų, jei Parlamentas pareikš nepritariąs konkrečiam susitarimui; atkreipia dėmesį į tai, kad Parlamentas, svarstydamas, ar pritarti būsimiems tarptautiniams susitarimams, atsižvelgs į Komisijos ir Tarybos veiksmus, susijusius su susitarimu;

13. atsižvelgdamas į nurodytus faktus, ragina Komisiją laikinai sustabdyti susitarimo galiojimą, kol nebus įgyvendintos šios derybų pradžios dėl susitarimo galiojimo atnaujinimo sąlygos:

a)  visapusiškai ir išsamiai paaiškinta, ar kuri nors JAV vyriausybinė ar lygiavertė struktūra neteisėtai įgijo prieigą prie susitarimu reglamentuojamų finansinių duomenų, nesilaikydama susitarimo arba jį pažeisdama,

b)  susitarta, jei būtina, dėl visapusiško padėties sušvelninimo,

c)  atlikta išsami susitarimo 1, 4, 12, 13, 15 ir 16 straipsnių įgyvendinimo analizė ir rastas būdas, kaip juos tinkamai įgyvendinti, o tai gali reikšti, kad gali prireikti peržiūrėti atitinkamus straipsnius;

14. ragina visą reikiamą informaciją ir dokumentus nedelsiant pateikti Parlamentui apsvarstyti;

15. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai ir Europolui.