Kopīgas rezolūcijas priekšlikums - RC-B7-0468/2013Kopīgas rezolūcijas priekšlikums
RC-B7-0468/2013

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS par SWIFT nolīguma darbības apturēšana Nacionālās drošības aģentūras veiktās novērošanas dēļ

21.10.2013 - (2013/2831(RSP))

iesniegts saskaņā ar Reglamenta 110. panta 2. un 4. punktu
nolūkā aizstāt rezolūcijas priekšlikumus, kurus iesniedza šādas grupas:
S&D (B7‑0468/2013)
Verts/ALE (B7‑0471/2013)
ALDE (B7‑0472/2013)

Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Birgit Sippel S&D grupas vārdā
Alexander Alvaro, Sophia in 't Veld, Renate Weber, Gianni Vattimo, Marielle de Sarnez, Ivo Vajgl ALDE grupas vārdā
Jan Philipp Albrecht, Judith Sargentini Verts/ALE grupas vārdā

Procedūra : 2013/2831(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
RC-B7-0468/2013
Iesniegtie teksti :
RC-B7-0468/2013
Debates :
Pieņemtie teksti :

Eiropas Parlamenta rezolūcija par SWIFT nolīguma darbības apturēšana Nacionālās drošības aģentūras veiktās novērošanas dēļ

(2013/2831(RSP))

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 16. pantu,

–   ņemot vērā LESD 87. pantu,

–   ņemot vērā LESD 225. pantu,

–   ņemot vērā LESD 226. pantu,

–   ņemot vērā LESD 218. pantu,

–   ņemot vērā LESD 234. pantu,

–   ņemot vērā LESD 314. pantu,

–   ņemot vērā Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Amerikas Savienotajām Valstīm par tādu finanšu ziņojumapmaiņas datu apstrādi un nodošanu, kurus Eiropas Savienība dara pieejamus Amerikas Savienotajām Valstīm, lai īstenotu Teroristu finansēšanas izsekošanas programmu (TFTP nolīgums),

 

–   ņemot vērā 2013. gada 4. jūlija rezolūciju par ASV Nacionālās drošības aģentūras novērošanas programmu, novērošanas struktūrām vairākās dalībvalstīs un to ietekmi uz ES pilsoņu privātumu[1],

–   ņemot vērā Padomes 2010. gada 13. jūlija Lēmumu 2010/412/EU par to, lai noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Amerikas Savienotajām Valstīm par tādu finanšu ziņojumapmaiņas datu apstrādi un nodošanu, kurus Eiropas Savienība dara pieejamus ASV, lai īstenotu Teroristu finansēšanas izsekošanas programmu[2], un šim lēmumam pievienotās Komisijas un Padomes deklarācijas,

–   ņemot vērā 2009. gada 17. septembra rezolūciju par iecerēto starptautisko nolīgumu, lai Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases departamentam darītu pieejamus finanšu maksājumu ziņojumu datus, novēršot un apkarojot terorismu un teroristu finansēšanu[3],

–   ņemot vērā 2010. gada 11. februāra normatīvo rezolūciju attiecībā uz priekšlikumu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Amerikas Savienotajām Valstīm par tādu finanšu ziņojumapmaiņas datu apstrādi un nodošanu, kurus Eiropas Savienība dara pieejamus Amerikas Savienotajām Valstīm, lai īstenotu Teroristu finansēšanas izsekošanas programmu[4],

–   ņemot vērā 2010. gada 5. maija rezolūciju par Komisijas ieteikumu Padomei atļaut sākt sarunas par nolīgumu starp Eiropas Savienību un Amerikas Savienotajām Valstīm, lai Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases departamentam darītu pieejamus finanšu ziņojumapmaiņas datus terorisma un teroristu finansēšanas novēršanai un apkarošanai[5],

–   ņemot vērā 2010. gada 8. jūlija normatīvo rezolūciju par Padomes lēmuma projektu par to, lai noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Amerikas Savienotajām Valstīm par tādu finanšu ziņojumapmaiņas datu apstrādi un nodošanu, kurus Eiropas Savienība dara pieejamus Amerikas Savienotajām Valstīm, lai īstenotu Teroristu finansēšanas izsekošanas programmu[6], un ņemot vērā Parlamenta Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas ieteikumu,

–   ņemot vērā 2011. gada 30. marta (SEC(2011)0438) un 2012. gada 14. decembra (SWD(2012)0454) ziņojumus attiecībā uz kopīgo pārskatīšanu par to, kā tiek īstenots Nolīgums starp Eiropas Savienību un Amerikas Savienotajām Valstīm par tādu finanšu ziņojumapmaiņas datu apstrādi un nodošanu, kurus Eiropas Savienība dara pieejamus ASV, lai īstenotu Teroristu finansēšanas izsekošanas programmu,

 

–   ņemot vērā 2011. gada 1. marta ziņojumu par pārbaudi, ko 2010. gada novembrī veica Eiropola Apvienotā uzraudzības iestāde attiecībā uz to, kā Eiropols īsteno TFTP nolīgumu,

–   ņemot vērā Eiropola Apvienotās uzraudzības iestādes 2012. gada 14. marta publisko paziņojumu par TFTP nolīguma īstenošanu,

–   ņemot vērā Eiropola Apvienotās uzraudzības iestādes 2013. gada 18. marta novērtējumu, kurā analizēti trešās pārbaudes rezultāti, ko tā veikusi attiecībā uz TFTP nolīgumā paredzēto Eiropola uzdevumu izpildi,

–   ņemot vērā Nīderlandes Datu aizsardzības iestādes pārstāvja Paul Breitbarth 2011. gada 18. aprīļa vēstuli TFTP nolīguma kopīgās pārskatīšanas ekspertu grupas ES delegācijas vadītājam,

–   ņemot vērā 2011. gada 7. jūnija vēstuli, ko Jacob Kohnstamm saskaņā ar 29. pantu izveidotās Datu aizsardzības darba grupas vārdā nosūtījis ASV Valsts kases departamenta vadītāja palīga vietniecei Melissa A. Hartman,

–   ņemot vērā 2012. gada 21. decembra vēstuli, ko Jacob Kohnstamm saskaņā ar 29. pantu izveidotās Datu aizsardzības darba grupas vārdā nosūtījis Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas priekšsēdētājam Juan Fernando López Aguilar,

–   ņemot vērā komisāres C. Malmström 2013. gada 12. septembra vēstuli par terorisma un finanšu izmeklēšanu atbildīgajam ASV Valsts kases departamenta vadītāja vietniekam David Cohen un atbildi, ko viņš sniedzis 2013. gada 18. septembrī,

–   ņemot vērā Komisijas 2011. gada 13. jūlija paziņojumu „Eiropas Teroristu finansēšanas izsekošanas sistēma: pieejamie risinājumi” (COM(2011)0429),

–   ņemot vērā rakstiskos jautājumus E-11200/2010, E-2166/2011, E-2762/2011, E‑2783/2011, E-3148/2011, E-3778/2011, E-3779/2011, E-4483/2011, E-6633/2011, E‑8044/2011, E‑8752/2011, E-617/2012, E-2349/2012, E-3325/2012, E-7570/2012 un E‑000351/2013,

–   ņemot vērā Reglamenta 110. panta 2. un 4. punktu,

A. tā kā 2010. gada 1. augustā stājās spēkā Nolīgums starp Eiropas Savienību un Amerikas Savienotajām Valstīm par tādu finanšu ziņojumapmaiņas datu apstrādi un nodošanu, kurus Eiropas Savienība dara pieejamus Amerikas Savienotajām Valstīm, lai īstenotu Teroristu finansēšanas izsekošanas programmu (turpmāk — Nolīgums);

B.  tā kā publikācijas presē liecina, ka ASV Nacionālās drošības aģentūrai (National Security Agency — NSA) ir bijušas tieši pieejamas vairāku privātu uzņēmumu IT sistēmas un tā ir netraucēti ieguvusi finanšu maksājumu ziņojumus par finanšu pārvedumiem un citus saistītus datus, kas bijuši to starptautisko finanšu maksājumu ziņojumapmaiņas pakalpojumu sniedzēja rīcībā, uz kuriem attiecas Nolīgums;

C. tā kā iepriekš minētajā 2013. gada 4. jūlija rezolūcijā Parlaments uzdeva Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejai veikt visaptverošu izmeklēšanu šajā jomā, sadarbojoties ar valstu parlamentiem un Komisijas izveidoto ES un ASV ekspertu grupu, un gada beigās ziņot par konstatēto;

D. tā kā, cenšoties aizsargāt ES pilsoņu personas datus un tiesības uz privāto dzīvi, Eiropas Parlamenta vairākums noraidīja pagaidu TFTP nolīgumu un deva piekrišanu esošajam TFTP nolīgumam tikai tādēļ, ka tas paredzēja pastiprinātu aizsardzību;

E.  tā kā ASV Valsts kase lielu ar šo Nolīgumu saistītās informācijas apjomu ir klasificējusi kā slepenu ES informāciju („EU Secret”);

 

F.  tā kā saskaņā ar 29. pantu izveidotā Datu aizsardzības darba grupa uzskata, ka kārtība, kādā pašlaik tiek īstenotas piekļuves tiesības, iespējams, nav atbilstoša un ka varētu būt praktiski neiespējami īstenot tiesības labot, dzēst vai bloķēt attiecīgo informāciju;

 

G. tā kā Komisija ir norādījusi — lai gan Nolīgumā ir paredzēti stingri aizsardzības mehānismi attiecībā uz datu pārsūtīšanu, Komisija atzīst, ka ilgtermiņā ES vēlas izveidot sistēmu, kas ļautu iegūt datus ES teritorijā;

 

H. tā kā Komisija bija aicināta ne vēlāk kā 2011. gada 1. augustā iesniegt Parlamentam un Padomei priekšlikumu par juridisku un tehnisku sistēmu datu ieguvei ES teritorijā un ne vēlāk kā 2013. gada 1. augustā iesniegt progresa ziņojumu par līdzvērtīgas ES sistēmas veidošanu saskaņā ar Nolīguma 11. pantu;

I.   tā kā 2011. gada 13. jūlijā Komisija iesniedza nevis priekšlikumu par juridisku un tehnisku sistēmu datu ieguvei ES teritorijā, bet gan pārskatu par dažādām darbībām, ko tā veikusi, cenšoties veidot šādu juridisku un tehnisku sistēmu, un paziņoja sākotnējos rezultātus un dažus teorētiskus Eiropas Teroristu finansēšanas izsekošanas sistēmas variantus, tos sīkāk neanalizējot;

J.   tā kā progresa ziņojums par līdzvērtīgas ES sistēmas veidošanu saskaņā ar Nolīguma 11. pantu tā arī nav iesniegts;

 

K. tā kā sarunas starp Komisijas dienestiem un ASV administrāciju nevar uzskatīt par izmeklēšanu, un par izmeklēšanu nav uzskatāma arī vienkārša paļaušanās uz ASV paziņojumiem,

1.  uzskata — tā kā galvenais ES mērķis ir veicināt indivīda brīvību, tad drošības pasākumi, tostarp pretterorisma pasākumi, šīs brīvības atbalstam ir jāveic, garantējot tiesiskumu un obligāti nodrošinot to, ka tiek ievērotas pamattiesības, arī tās, kuras attiecas uz privāto dzīvi un datu aizsardzību;

2.  atkārtoti pauž uzskatu, ka jebkādai personas datu pārsūtīšanai ir jāatbilst ES un dalībvalstu tiesību aktiem un saistībām pamattiesību jomā, tostarp saistībām, kas attiecas uz privāto dzīvi un datu aizsardzību;

3.  pauž nopietnas bažas par to, ka nesen atklātībā ir nonākuši dokumenti par Nacionālās drošības aģentūras darbību, ko tā veikusi, iegūstot tiešu piekļuvi finanšu maksājumu ziņojumiem un citiem saistītajiem datiem, jo tas liecinātu par skaidru Nolīguma un jo īpaši tā 1. panta pārkāpšanu;

4.  aicina veikt pilnīgu un neatkarīgu tehnisku izmeklēšanu uz vietas, lai pārbaudītu apgalvojumus par ASV iestāžu iespējamu neatļautu piekļuvi vai šo iestāžu izveidotu sistēmu datu neatļautai ieguvei no SWIFT serveriem; pauž nožēlu par to, ka neviena dalībvalsts nav veikusi vai lūgusi Eiropola Kibernoziedzības centram veikt izmeklēšanu, jo bez tās minētos faktus nevar pārbaudīt;

5.  atkārtoti norāda, ka nolīgumi ar ASV par datu kopīgu lietošanu ir jābalsta uz saskaņotu datu aizsardzības tiesību sistēmu, kas ietver juridiski saistošus personas datu aizsardzības standartus, tostarp attiecībā uz mērķa ierobežojumu, datu minimizāciju, informāciju, piekļuvi, labošanu, dzēšanu un tiesisko aizsardzību;

6.  pauž bažas, ka Nolīgums nav ticis īstenots atbilstoši noteikumiem, sevišķi tiem, kas izklāstīti Nolīguma 1., 4., 12., 13., 15. un 16. pantā;

7.  neuzskata, ka Komisijas paziņojums par Eiropas Teroristu finansēšanas izsekošanas sistēmu būtu atbilstošs pamats turpmākai detalizētai diskusijai;

 

8.  neatlaidīgi mudina visas trīs iestādes rūpīgi apspriest iespējamo ietekmi uz cilvēktiesībām, ko varētu radīt jauni alternatīvi datu apmaiņas mehānismi, kas nodrošinātu, ka tiek pilnībā ievēroti datu aizsardzības principi, sevišķi nepieciešamības un proporcionalitātes kritēriji;

9.  norāda ― pārbaudot to, cik pamatots un samērīgs ir tāds pasākums, kas ierobežo pamattiesības un pamatbrīvības, ir jāņem vērā visi pret terorismu un smagiem noziegumiem vērstie drošības pasākumi, kuri jau tiek īstenoti; uzskata, ka vispārīga atsauce uz terorisma vai smagu noziegumu apkarošanu katra drošības pasākuma sakarā nav uzskatāma par pietiekamu pamatojumu šādu pasākumu veikšanai;

10. ņemot vērā iepriekšminēto, aicina Padomi un dalībvalstis atļaut Eiropola Kibernoziedzības centram izmeklēt iespējamos pārkāpumus, kas saistīti ar nesankcionētu piekļuvi finanšu maksājumu datiem, uz kuriem attiecas Nolīgums;

11. aicina Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteju veikt īpašu pārbaudi saistībā ar ES pilsoņu vērienīgu novērošanu, lai padziļināti izmeklētu iespējamos pārkāpumus attiecībā uz nesankcionētu piekļuvi finanšu maksājumu ziņojumiem, uz kuriem attiecas Nolīgums;

12. uzskata — lai gan saskaņā ar LESD 218. pantu Parlaments nav oficiāli pilnvarots ierosināt starptautiska nolīguma darbības apturēšanu vai izbeigšanu, Komisijai nāksies rīkoties, ja Parlaments atsauks savu apstiprinājumu šim Nolīgumam; norāda — apsverot to, vai sniegt piekrišanu kādam citam starptautiskam nolīgumam, Parlaments ņems vērā atbildes, ko Komisija un Padome būs sniegusi saistībā ar šo Nolīgumu;

13. ņemot vērā iepriekšminēto, aicina Komisiju uz laiku apturēt Nolīguma darbību, līdz būs izpildīti šādi nosacījumi sarunu atsākšanai par Nolīguma darbības atjaunošanu:

a)  pilnībā un izsmeļoši precizēti fakti attiecībā uz to, vai kāda no ASV valdības iestādēm vai tai līdzvērtīga iestāde, nepiemērojot Nolīgumu vai to pārkāpjot, ir nesankcionēti piekļuvusi finanšu datiem, kuru izmantošanu reglamentē Nolīgums,

b)  vajadzības gadījumā pilnībā novērsta pašreizējā situācija,

c)  pilnībā izvērtēta Nolīguma 1., 4., 12., 13., 15. un 16. panta īstenošana un rasts risinājums pienācīgai īstenošanai, kas var ietvert minēto pantu pārskatīšanu;

14. prasa nekavējoties iesniegt Parlamentam apspriešanai visus attiecīgos dokumentus un informāciju;

15. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai un Eiropolam.