Propunere comună de rezoluţie - RC-B7-0468/2013Propunere comună de rezoluţie
RC-B7-0468/2013

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUŢIE referitoare la suspendarea Acordului TFTP ca urmare a supravegherii Agenției Naționale de Securitate a SUA

21.10.2013 - (2013/2831(RSP))

depusă în conformitate cu articolul 110 alineatele (2) și (4) din Regulamentul de procedură
în locul propunerilor de rezoluție depuse de grupurile:
S&D (B7‑0468/2013)
Verts/ALE (B7‑0471/2013)
ALDE (B7‑0472/2013)

Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Birgit Sippel în numele Grupului S&D
Alexander Alvaro, Sophia in 't Veld, Renate Weber, Gianni Vattimo, Marielle de Sarnez, Ivo Vajgl în numele Grupului ALDE
Jan Philipp Albrecht, Judith Sargentini în numele Grupului Verts/ALE

Procedură : 2013/2831(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
RC-B7-0468/2013
Texte depuse :
RC-B7-0468/2013
Dezbateri :
Texte adoptate :

Rezoluția Parlamentului European referitoare la suspendarea Acordului TFTP ca urmare a supravegherii Agenției Naționale de Securitate a SUA

(2013/2831(RSP))

Parlamentul European,

–   având în vedere articolul 16 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE),

–   având în vedere articolul 87 din TFUE,

–   având în vedere articolul 225 din TFUE,

–   având în vedere articolul 226 din TFUE,

–   având în vedere articolul 218 din TFUE,

–   având în vedere articolul 234 din TFUE,

–   având în vedere articolul 314 din TFUE,

–   având în vedere Acordul dintre Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii privind prelucrarea și transferul datelor de mesagerie financiară din Uniunea Europeană către Statele Unite ale Americii în cadrul Programului de urmărire a finanțărilor în scopuri teroriste (Acordul TFTP),

–   având în vedere Rezoluția sa din 4 iulie 2013 referitoare la programul de supraveghere al Agenției Naționale de Securitate a SUA, la organismele de supraveghere din diferitele state membre și la impactul acestora asupra vieții private a cetățenilor UE[1],

–   având în vedere Decizia Consiliului 2010/412/UE din 13 iulie 2010 privind încheierea Acordului dintre Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii privind prelucrarea și transferul datelor de mesagerie financiară din Uniunea Europeană către Statele Unite ale Americii în cadrul Programului de urmărire a finanțărilor în scopuri teroriste[2] și declarațiile însoțitoare ale Comisiei și Consiliului,

–   având în vedere Rezoluția sa din 17 septembrie 2009 privind viitorul acord internațional vizând punerea la dispoziția Departamentului Trezoreriei SUA a datelor de mesagerie referitoare la tranzacțiile financiare, în vederea prevenirii și combaterii terorismului și a finanțării acestuia[3],

–   având în vedere Rezoluția sa legislativă din 11 februarie 2010 referitoare la propunerea de decizie a Consiliului cu privire la încheierea Acordului dintre Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii privind prelucrarea și transferul datelor de mesagerie financiară din Uniunea Europeană către Statele Unite ale Americii în cadrul Programului de urmărire a finanțărilor în scopuri teroriste[4],

–   având în vedere Rezoluția sa din 5 mai 2010 privind Recomandarea Comisiei către Consiliu de autorizare a deschiderii negocierilor dintre Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii pentru un acord internațional prin care să se pună la dispoziția Departamentului de trezorerie al Statelor Unite ale Americii datele din mesageria financiară în scopul prevenirii și al combaterii terorismului și a finanțării terorismului[5],

–   având în vedere Rezoluția sa legislativă din 8 iulie 2010 referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului dintre Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii privind prelucrarea și transferul datelor de mesagerie financiară din Uniunea Europeană către Statele Unite ale Americii în cadrul Programului de urmărire a finanțărilor în scopuri teroriste[6], precum și recomandarea Comisiei sale pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne,

–   având în vedere raportul din 30 martie 2011 (SEC(2011)438) și raportul din 14 decembrie 2012 (SWD(2012)454) privind revizuirea comună a aplicării Acordului dintre Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii privind prelucrarea și transferul datelor de mesagerie financiară din Uniunea Europeană către Statele Unite ale Americii în cadrul Programului de urmărire a finanțărilor în scopuri teroriste,

–   având în vedere raportul din 1 martie 2011 privind inspecția aplicării de către Europol a Acordului TFTP, realizată în noiembrie 2010 de organismul comun de supraveghere al Europol,

–   având în vedere declarația publică a organismului comun de supraveghere al Europol din 14 martie 2012 privind aplicarea Acordului TFTP,

–   având în vedere evaluarea din 18 martie 2013 a organismului comun de supraveghere al Europol referitoare la rezultatul celei de-a treia sa inspecții privind punerea în aplicare de către Europol a sarcinilor care îi revin în conformitate cu Acordul TFTP,

–   având în vedere scrisoarea din 18 aprilie 2011 pe care Paul Breitbarth, din cadrul Autorității pentru Protecția Datelor din Țările de Jos, a adresat-o șefului delegației echipei comune a UE pentru revizuirea TFTP,

–   având în vedere scrisoarea din 7 iunie 2011 pe care Jacob Kohnstamm, în numele Grupului de lucru „articolul 29” pentru protecția datelor, a adresat-o dnei Melissa A. Hartman, vicesecretar adjunct al Departamentului de Trezorerie al SUA,

–   având în vedere scrisoarea din 21 decembrie 2012 pe care Jacob Kohnstamm, în numele Grupului de lucru „articolul 29” pentru protecția datelor, a adresat-o dlui Juan Fernando López Aguilar, președintele Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne,

–   având în vedere scrisoarea comisarului Malmström din 12 septembrie 2013 adresată lui David Cohen, sub-secretar pentru terorism și informații financiare în Departamentul de Trezorerie al SUA și răspunsul sub-secretarului Cohen din 18 septembrie 2013,

–   având în vedere comunicarea Comisiei din 13 iulie 2011 intitulată „Un sistem european de urmărire a finanțărilor în scopuri teroriste: opțiuni posibile” (COM(2011)429),

–   având în vedere întrebările scrise E-11200/2010, E-2166/2011, E-2762/2011, E2783/2011, E-3148/2011, E-3778/2011, E-3779/2011, E-4483/2011, E-6633/2011, E8044/2011, E-8752/2011, E-617/2012, E-2349/2012, E-3325/2012, E-7570/2012 și E-000351/2013,

–   având în vedere articolul 110 alineatele (2) și (4) din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât Acordul dintre Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii privind prelucrarea și transferul datelor de mesagerie financiară din Uniunea Europeană către Statele Unite în cadrul Programului de urmărire a finanțărilor în scopuri teroriste (denumit în continuare „acordul”) a intrat în vigoare la 1 august 2010;

B.  întrucât rapoartele din presă indică faptul că Agenția Națională de Securitate a SUA (NSA) a avut acces direct la sistemele informatice ale unui număr de companii private și a dobândit acces direct la mesajele financiare în materie de plăți referitoare la transferuri financiare și la datele legate de acestea prin intermediul unui furnizor de servicii de mesagerie financiară în materie de plăți internaționale acoperit în prezent de acord;

C. întrucât, în Rezoluția sa sus-menționată din 4 iulie 2013, Parlamentul a încredințat Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne să efectueze o anchetă aprofundată în acest sens, în colaborare cu parlamentele naționale și un grup de experți UE-SUA creat de Comisie, și să prezinte un raport până la sfârșitul anului;

D. întrucât, după ce a respins acordul temporar TFTP, majoritatea Parlamentului European a aprobat actualul Acord TFTP doar cu condiția unei protecții consolidate în vederea garantării drepturilor cetățenilor UE în ceea ce privește datele cu caracter personal și viața privată;

E.  întrucât Departamentul de Trezorerie al SUA a clasificat o cantitate mare de informații relevante privind prezentul acord ca „secret UE”;

F.  întrucât, potrivit Grupului de lucru „articolul 29” pentru protecția datelor, procedura curentă privind exercitarea dreptului de acces ar putea fi inadecvată, iar în practică se poate dovedi imposibilă exercitarea dreptului de rectificare, ștergere sau blocare;

G. întrucât Comisia a afirmat că, în timp ce acordul stabilește garanții stricte privind transferul de date, aceasta recunoaște pe termen mai lung ambiția Uniunii Europene de a institui un sistem care ar permite ca extragerea datelor să aibă loc pe teritoriul UE;

H. întrucât Comisia a fost invitată să prezinte Parlamentului și Consiliului, până la 1 august 2011, un cadru juridic și tehnic pentru extragerea datelor pe teritoriul UE și, până la 1 august 2013, un raport privind progresele legate de dezvoltarea unui sistem echivalent european, în conformitate cu articolul 11 din acord;

I.   întrucât, în loc să prezinte cadrul juridic și tehnic pentru extragerea datelor pe teritoriul UE, Comisia a prezentat, la 13 iulie 2011, o descriere a diferitelor măsurile pe care le-a luat în vederea instituirii unui astfel de cadru juridic și tehnic, comunicând rezultate preliminare și unele opțiuni teoretice pentru un sistem european de urmărire a finanțărilor în scopuri teroriste, fără a intra în detalii,

J.   întrucât nu a fost niciodată prezentat un raport privind progresele legate de dezvoltarea unui sistem echivalent european, în conformitate cu articolul 11 din acord;

K. întrucât discuțiile dintre serviciile Comisiei și administrația SUA nu pot fi considerate o anchetă, și nici simpla încredere în declarațiile SUA,

1.  consideră, dat fiind că obiectivul principal al UE este promovarea libertății individuale, că trebuie luate măsuri de securitate în sprijinul acesteia, inclusiv măsuri împotriva terorismului, cu respectarea statului de drept și a obligațiilor în materie de drepturi fundamentale, inclusiv a celor legate de protecția vieții private și a datelor;

2.  reiterează faptul că orice transfer de date cu caracter personal trebuie să respecte legislația UE și a statelor membre, precum și obligațiile legate de drepturile fundamentale, inclusiv cele privind viața privată și protecția datelor;

3.  este profund preocupat de documentele recent dezvăluite privind activitățile NSA legate de accesul direct la mesajele financiare în materie de plăți și datele conexe, care ar constitui o încălcare clară a acordului, în special a articolului 1;

4.  solicită o investigație tehnică completă la fața locului a acuzațiilor conform cărora autoritățile americane au avut acces neautorizat la serverele SWIFT sau și-au creat portițe spre aceste servere; regretă faptul că niciun stat membru nu a lansat o astfel de anchetă și nici nu a adresat o solicitare în acest sens Centrului Europol pentru combaterea criminalității informatice, în absența anchetei respective faptele neputând fi verificate;

5.  reiterează faptul că orice acord privind schimbul de date cu SUA trebuie să se întemeieze pe un cadru juridic coerent de protecție a datelor care să ofere standarde obligatorii din punct de vedere juridic pentru protecția datelor cu caracter personal, în special în ceea ce privește limitarea scopului, reducerea la minimum a datelor, informarea, accesul, rectificarea, ștergerea și căile de atac;

6.  este preocupat de faptul că acordul nu a fost pus în aplicare în conformitate cu dispozițiile sale, în special cu cele stabilite la articolele 1, 4, 12, 13, 15 și 16;

7.  consideră că Comunicarea Comisiei intitulată „Un sistem european de urmărire a finanțărilor în scopuri teroriste” nu constituie o bază adecvată pentru discuții detaliate ulterioare;

8.  îndeamnă insistent cele trei instituții să examineze cu atenție implicațiile legate de drepturile omului ale tuturor alternativelor viitoare privind schimbul de date care respectă pe deplin principiile protecției datelor, în special testul de necesitate și proporționalitate;

9.  subliniază că testul de necesitate și proporționalitate a oricărei măsuri care limitează drepturile și libertățile fundamentale trebuie să țină seama de întregul corpus al măsurilor de securitate existente care vizează terorismul și formele grave de criminalitate; consideră insuficientă justificarea sistematică a tuturor măsurilor de securitate printr-o referință generală la lupta împotriva terorismului sau a formelor grave de criminalitate;

10. solicită Consiliului și statelor membre, în lumina celor de mai sus, să autorizeze o anchetă realizată de Centrul Europol pentru combaterea criminalității informatice privind acuzațiile de acces neautorizat la datele financiare în materie de plăți reglementate de acest acord;

11. solicită ca ancheta specială desfășurată de Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne cu privire la supravegherea în masă a cetățenilor UE să investigheze în continuare acuzațiile de acces ilegal la mesajele financiare în materie de plăți care intră sub incidența acordului;

12. consideră că, deși Parlamentul nu deține competențe oficiale în temeiul articolului 218 din TFUE pentru a iniția suspendarea sau denunțarea unui acord internațional, Comisia va trebui să acționeze în cazul în care Parlamentul își retrage sprijinul pentru un anume acord; subliniază că, atunci când va examina posibilitatea de a aproba sau nu acorduri internaționale viitoare, Parlamentul va ține seama de răspunsurile Comisiei și Consiliului în legătură cu acest acord;

13. solicită Comisiei, în lumina celor de mai sus, să suspende temporar acordul, până când următoarele condiții pentru deschiderea negocierilor privind reluarea acordului au fost îndeplinite:

(a) clarificarea completă și detaliată a faptelor pentru a stabili dacă o agenție a guvernului american sau o autoritate echivalentă a obținut un acces neautorizat la datele financiare cuprinse în acord, în afara sau prin încălcarea acordului,

(b) remedierea completă a situației, atunci când este cazul,

(c) realizarea unei analize complete privind aplicarea articolelor 1, 4, 12, 13, 15 și 16 din acord și identificarea unei soluții pentru o aplicare corectă, care s-ar putea să implice revizuirea articolelor în cauză;

14. solicită ca toate informațiile și documentele relevante să fie imediat puse la dispoziția Parlamentului în vederea deliberării;

15. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei și Europol.