Предложение за обща резолюция - RC-B7-0474/2013Предложение за обща резолюция
RC-B7-0474/2013

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ относно миграционните потоци в Средиземноморието, със специално внимание към трагичните събития край бреговете на Лампедуза

21.10.2013 - (2013/2827(RSP))

внесено съгласно член 110, параграфи 2 и 4 от Правилника за дейността
вместо предложенията за резолюция, внесени от следните групи:
PPE (B7‑0474/2013)
ALDE (B7‑0475/2013)
S&D (B7‑0476/2013)
EFD (B7‑0477/2013)
GUE/NGL (B7‑0479/2013)
Verts/ALE (B7‑0480/2013)

Вероник Матийо Уйон, Салваторе Яколино, Роберта Анджелили от името на групата PPE
Хуан Фернандо Лопес Агилар, Силви Гийом, Клод Морайс, Рита Борселино от името на групата S&D
Ги Верхофстад, Ян Мьолдер, Соня Алфано, Сесилия Викстрьом, Натали Гризбек, Мариел дьо Сарнез, Рамон Тремоса и Балсейс, Александър Граф Ламбсдорф, Надя Хирш, Хану Такула, Андрю Дъф, Николо Риналди от името на групата ALDE
Даниел Кон-Бендит, Ребека Хармс, Елен Флотр, Франциска Келер, Джийн Ламбърт, Юдит Саргентини, Жан-Жакоб Бисеп, Малика Бенараб-Ату, Раул Ромева и Руеда от името на групата Verts/ALE
Мари-Кристин Вержиа, Патрик Льо Ярик, Алда Соуза, Мариза Матиаш от името на групата GUE/NGL
Роландас Паксас от името на групата EFD
Кристиана Мускардини


Процедура : 2013/2827(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
RC-B7-0474/2013
Внесени текстове :
RC-B7-0474/2013
Разисквания :
Приети текстове :

Резолюция на Европейския парламент относно миграционните потоци в Средиземноморието, със специално внимание към трагичните събития край бреговете на Лампедуза

(2013/2827(RSP))

Европейският парламент,

–   като взе предвид Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи,

–   като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека от 1948 г.,

–   като взе предвид Женевските конвенции от 1949 г. и допълнителните протоколи към тях,

–   като взе предвид Регламент (ЕС) № 439/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 19 май 2010 година за създаване на Европейска служба за подкрепа в областта на убежището[1]

–   като взе предвид предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на правила за наблюдението на морските външни граници в контекста на оперативното сътрудничество, координирано от Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите — членки на Европейския съюз (COM(2013)0197),

–   като взе предвид Регламент (ЕС) № 1168/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 2007/2004 на Съвета за създаване на Европейска агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите – членки на Европейския съюз[2],

–   като взе предвид позицията на Европейския парламент, приета на първо четене на 10 октомври 2013 г. с оглед приемането на Регламент (ЕС) № …/2013 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейска система за наблюдение на границите (EUROSUR),

–   като взе предвид съвместното съобщение на Комисията и на върховния представител на Съюза по въпросите на външната политика и политиката на сигурност от 20 март 2013 г., озаглавено „Европейска политика за съседство: полагане на усилие за засилено партньорство“ (JOIN/2013/0004),

–   като взе предвид резолюцията си от 7 април 2011 г. относно прегледа на европейската политика за съседство – южно измерение[3],

–   като взе предвид Директива 2008/115/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно общите стандарти и процедури, приложими в държавите членки за връщане на незаконно пребиваващи граждани на трети страни[4],

–   като взе предвид Решение 2009/371/ПВР на Съвета от 6 април 2009 г. за създаване на Европейска полицейска служба (Европол)[5],

–   като взе предвид въпроса с искане за устен отговор 000021/2013 от 25 февруари 2013 г. относно постоянна схема на Съюза за преместване на лица на доброволен принцип,

–   като взе предвид доклада на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи относно посещението на делегацията ѝ в Лампедуза през ноември 2011 г.,

–   като взе предвид посещението в Лампедуза на председателя на Комисията Жозе Мануел Барозу и на члена на Комисията, отговарящ за вътрешните работи, Сесилия Малмстрьом от 9 октомври 2013 г. и свързаното с него разискване в пленарно заседание, проведено в същия ден, относно миграционните политики на ЕС в Средиземно море, със специално внимание към трагичните събития край бреговете на Лампедуза,

–   като взе предвид заключителната резолюция на своята специална комисия по организираната престъпност, корупцията и изпирането на пари със специално внимание към борбата срещу трафика на хора и трафикантите на смърт,

–   като взе предвид членове 77, 78, 79 и 80 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС),

–   като взе предвид член 110, параграфи 2 и 4 от своя правилник,

А. като има предвид, че при последните трагедии край бреговете на Лампедуза загинаха най-малко 360 мигранти, а много други все още са в неизвестност;

Б.  като има предвид, че по данни на Международната организация по миграция най-малко 20 000 души са загинали в морето от 1993 г. насам, което показва още веднъж, че трябва да се направи всичко възможно за спасяването на живота на хора в опасност и че държавите членки трябва да спазват своите международни задължения във връзка със спасителните операции по море;

В.  като има предвид, че все още е налице липса на яснота на равнището на ЕС по отношение на разпределението на отговорностите между различните органи, предоставящи помощ на бедстващи кораби, и по отношение на отговорността за координиране на издирвателни и спасителни операции;

Г.  като има предвид, че контрабандистите и трафикантите на хора се възползват от незаконната миграция и жертвите са принудени, примамени или заблудени от престъпни мрежи да дойдат в Европа, и като има предвид, че тези мрежи представляват сериозен риск за живота на мигрантите и предизвикателство за ЕС;

Д. като има предвид, че принципът на солидарност и на справедливо разпределение на отговорностите е определен в член 80 от ДФЕС;

Е.  като има предвид, че целта на новата преразгледана обща европейска система за убежище е да предостави по-ясни правила и да гарантира справедлива и адекватна защита на хората, които се нуждаят от международна закрила;

Ж. като има предвид, че законодателството на ЕС предвижда някои средства, като например Визовия кодекс и Кодекса на шенгенските граници, които позволяват издаването на визи по хуманитарни причини;

З.  като има предвид, че държавите членки следва да бъдат насърчавани да използват средствата, които ще бъдат на разположение по линия на Фонд „Убежище и миграция“, както и наличните средства по подготвителното действие за „Осигуряване на възможност за презаселване на бежанци при извънредни ситуации“, което включва, наред с другото, следните мерки: подпомагане на лицата, които вече са признати за бежанци от Службата на върховния комисар на ООН за бежанците (ВКБООН); подкрепа за спешни действия в случай на групи бежанци, определени като приоритетни, които са обект на въоръжено нападение и които са изправени пред условия на крайна уязвимост със застрашаващ живота им характер; при необходимост, предоставяне на допълнителна финансова подкрепа при извънредни ситуации на ВКБООН и неговите бюра за връзка в държавите членки и на равнището на ЕС;

И. като има предвид, че Италия стартира нова операция за патрулиране, спасяване и наблюдение „Mare Nostrum“ с цел засилване на хуманитарните спасителни дейности в Средиземноморието;

1.  изразява дълбока тъга и съжаление във връзка с трагичната загуба на човешки живот край бреговете на Лампедуза; настоятелно призовава Европейския съюз и държавите членки да направят повече, за да предотвратят други случаи на загуба на човешки живот в морето;

2.  счита, че Лампедуза следва да бъде повратна точка за Европа и че единственият начин за предотвратяване на друга трагедия е да се възприеме координиран подход, основаващ се на солидарност и отговорност, подкрепен от общи инструменти;

3.  призовава да се окаже хуманитарна помощ на оцелелите при такива трагични събития и отправя искане към ЕС и държавите членки да поемат ангажимент за гарантирането на всеобщите основни права на мигрантите, по-специално правата на непридружените малолетни или непълнолетни лица;

4.  признава огромните усилия, полагани от жителите на Италия и Малта, и особено на Лампедуза, както и от неправителствени организации, като напр. Каритас и Червения кръст, по отношение на първоначалния прием на всички имигранти и спасителните операции за тях;

5.  приветства намерението на Комисията да създаде оперативна група по въпроса за миграционните потоци в Средиземно море; счита, че тази оперативна група следва да обхваща както политически, така и оперативен елемент; в тази връзка настоява, че Парламентът следва да участва в тази оперативна група на политическо или техническо равнище; подчертава също, че създаването на такава оперативна група може да се разглежда единствено като първа стъпка към един по-амбициозен подход;

6.  отправя искане за увеличаване на бюджета за Европейската служба за подкрепа в областта на убежището (EASO) и за Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите – членки на ЕС (Frontex) с цел подпомагане на държавите членки при обстоятелства, които изискват засилена техническа и оперативна помощ по външните граници, включително ситуации, които включват хуманитарни кризи и морски спасителни операции; припомня, че подходящото финансиране на тези агенции е от жизненоважно значение, за да се разработи координиран подход; призовава също така държавите членки да засилят своето практическо сътрудничество с EASO и Frontex, включително чрез помощ в натура (командировани служители, материална подкрепа и др.); призовава Съвета и Комисията да разгледат възможността за установяване на брегова охрана на ЕС, както и за създаване на нова оперативна служба на Frontex в областта на миграционния натиск;

7.  подчертава значението на споделянето на отговорността в областта на убежището и препоръчва създаването на механизъм, основан на обективни критерии, за намаляване на натиска върху онези държави членки, които приемат по-голям брой лица, търсещи убежище, и лица, ползващи се от международна закрила, в абсолютно или пропорционално изражение;

8.  приветства предложенията на Комисията за разгръщане на операция по издирване и спасяване от Кипър до Испания и за укрепване на Frontex чрез увеличаване на нейния бюджет и капацитет с цел спасяване на човешки живот и борба срещу трафика на хора и незаконното превеждане през граница;

9.  призовава съзаконодателите бързо да постигнат съгласие относно новите правила за прихващане при координирани от Frontex операции по море, с цел да се постигнат ефективни и координирани спасителни мерки на равнището на ЕС, и да се гарантира, че операциите се извършват при пълно спазване на съответното международно законодателство и съответните международни стандарти в областта на правата на човека и бежанците и на задълженията по силата на морското право;

10.  призовава Съюза и неговите държави членки да разгледат възможността за установяване на механизми за идентифициране на безопасни места за дебаркиране на спасени бежанци и мигранти;

11.  призовава Съюза и неговите държави членки да установят достъп до справедливи и ефикасни процедури за предоставяне на убежище за тези, които може да се нуждаят от международна закрила, основани на разбирането, че дебаркирането не означава непременно отговорност единствено от страна на държавата, на чиято територия са свалени спасените в морето лица;

12.  призовава държавите членки да гарантират, че всички разпоредби на различните инструменти на общата европейска система за убежище се прилагат правилно; припомня на държавите членки, че лицата, търсещи международна закрила, следва да бъдат препращани към компетентните национални органи в областта на убежището, както и да имат достъп до справедливи и ефективни процедури в областта на убежището;

 

13.  призовава Frontex и държавите членки да гарантират, че всички гранични и други служители от държавите членки, които участват в европейските екипи за гранична охрана, заедно с персонала на Frontex, получават обучение в областта на съответното право на Съюза и на международното право, включително основните права, в съответствие с член 5 от преразгледания регламент за Frontex;

14.  призовава ЕС и неговите държавите членки да следят смесените миграционни потоци чрез използване на наличните европейски и национални инструменти и да поддържат добра координация и комуникация, като например улесняване на обмена на информация между националните брегови охрани;

15.  призовава Съюза, Frontex и държавите членки да гарантират, че оказването на помощ на бедстващи мигранти и спасителните операции по море са сред основните приоритети на изпълнението на неотдавна приетия регламент за EUROSUR;

16.  призовава, като приоритетен въпрос, за по-добра координация на средствата и ресурсите на ЕС, включително тези на разположение на Frontex (като например EUROSUR), и Европол, с цел засилване, съвместно с трети държави, на борбата срещу престъпните мрежи на трафикантите на хора и контрабандистите;

17.  припомня, че солидарността в ЕС следва да върви ръка за ръка с отговорността; припомня, че държавите членки имат правно задължение да се притекат на помощ на мигранти по море;

18.  настоятелно призовава държавите членки да използват прерогатива си за спасяване на хора по море съгласно своите международни задължения;

19.  изразява загриженост, че все по-голям брой хора излагат живота си на риск, като предприемат опасни пътувания с лодки през Средиземно море към ЕС; призовава държавите членки да предприемат мерки с цел на лицата, търсещи убежище, да се осигури достъп до системата за убежище на Съюза по безопасен и справедлив начин;

20.  отбелязва, че законното влизане в ЕС е за предпочитане пред по-опасното незаконно влизане, което би могло да породи рискове от трафик на хора и и да доведе до загуба на човешки живот;

21.  призовава за по-цялостен подход към миграцията, за да се гарантира, че въпросите, имащи връзка с миграцията, могат да бъдат решени по един всеобхватен начин;

22.  насърчава ЕС да разработи по-всеобхватна стратегия, по-специално за Средиземноморието, която поставя миграцията на работна ръка в контекста на социалното, икономическото и политическото развитие на съседните държави; призовава ЕС и неговите държави членки да разгледат наличните инструменти в рамките на визовата политика на ЕС и законодателството на ЕС в областта на миграцията на работна ръка;

23.  призовава държавите членки да въведат строги наказателни санкции срещу лицата, улесняващи трафика на хора, както през външните граници на ЕС, така и в рамките на ЕС, и да провеждат широкообхватни информационни кампании за повишаване на осведомеността относно видовете рискове, на които са изложени лицата, оставящи живота си в ръцете на трафиканти и контрабандисти;

24.  призовава ЕС и държавите членки да изменят или преразгледат всеки законодателен акт, който предвижда санкции за оказване на помощ на бедстващи мигранти по море; призовава Комисията да преразгледа Директива 2002/90/ЕО на Съвета, която определя санкциите в случай на подпомагане на незаконно влизане, преминаване и пребиваване, за да се изясни обстоятелството, че оказването на хуманитарна помощ на бедстващи мигранти по море се насърчава и не представлява действие, което следва да води до каквато и да е форма на санкции;

25.  призовава за по-добро и по-ефективно сътрудничество между ЕС и трети държави за предотвратяване повторението на трагични събития като тези край бреговете на Лампедуза; счита, че споразуменията относно управлението на миграцията между ЕС и транзитните държави към ЕС следва да бъдат приоритет за Съюза в близко бъдеще, и подчертава необходимостта трети държави да зачитат международното право по отношение на спасяването на човешки живот по море и да гарантират защитата на бежанците и зачитането на основните права;

26.  призовава ЕС да продължи да предлага хуманитарна, финансова и политическа помощ в кризисните райони в Северна Африка и Близкия изток с цел справяне с първопричините на миграцията и хуманитарния натиск; призовава следователно ЕС да наблюдава разпределението на тази помощ и да засили демократичната отчетност, за да има това финансиране положително въздействие, което засега липсва;

27.  призовава ЕС и държавите членки да вземат подходящи и отговорни мерки относно възможния приток на бежанци в държавите членки; призовава Комисията и държавите членки да продължат да наблюдават настоящата ситуация и да работят за планиране на действия при извънредни ситуации, изграждане на капацитет, политически диалог и изпълнение на задълженията им по отношение на правата на човека във връзка с условията за задържане;

28.  призовава държавите членки да зачитат принципа на неотблъскване, в съответствие с действащото международно право и право на ЕС; призовава държавите членки незабавно да сложат край на всички практики на неправомерно и продължително задържане в нарушение на международното и европейското право и посочва, че мерките за задържане на мигранти трябва винаги да бъдат предмет на административно решение, както и да бъдат надлежно обосновани и с временен характер;

29.  насърчава държавите членки да реагират на възникващи остри нужди чрез презаселване, в допълнение към съществуващите национални квоти, както и чрез прием по хуманитарни причини;

30.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на парламентите и правителствата на държавите членки, на генералния секретар на Обединените нации и на Върховния комисар за бежанците на ООН.