Společný návrh usnesení - RC-B7-0474/2013Společný návrh usnesení
RC-B7-0474/2013

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ o migračních tocích ve Středomoří, se zvláštním důrazem na tragické události u Lampedusy

21. 10. 2013 - (2013/2827(RSP))

předložený v souladu s čl. 110 odst. 2 a 4 jednacího řádu
a nahrazující návrhy usnesení předložené skupinami:
PPE (B7‑0474/2013)
ALDE (B7‑0475/2013)
S&D (B7‑0476/2013)
EFD (B7‑0477/2013)
GUE/NGL (B7‑0479/2013)
Verts/ALE (B7‑0480/2013)

Véronique Mathieu Houillon, Salvatore Iacolino, Roberta Angelilli za skupinu PPE
Juan Fernando López Aguilar, Sylvie Guillaume, Claude Moraes, Rita Borsellino za skupinu S&D
Guy Verhofstadt, Jan Mulder, Sonia Alfano, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Nadja Hirsch, Hannu Takkula, Andrew Duff, Niccolò Rinaldi za skupinu ALDE
Daniel Cohn-Bendit, Rebecca Harms, Hélène Flautre, Franziska Keller, Jean Lambert, Judith Sargentini, Jean-Jacob Bicep, Malika Benarab-Attou, Raül Romeva i Rueda za skupinu Verts/ALE
Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Alda Sousa, Marisa Matias za skupinu GUE/NGL
Rolandas Paksas za skupinu EFD
Cristiana Muscardini


Postup : 2013/2827(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
RC-B7-0474/2013
Předložené texty :
RC-B7-0474/2013
Rozpravy :
Přijaté texty :

Usnesení Evropského parlamentu o migračních tocích ve Středomoří, se zvláštním důrazem na tragické události u Lampedusy

(2013/2827(RSP))

Evropský parlament,

–   s ohledem na Úmluvu o ochraně lidských práv a základních svobod,

–   s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv z roku 1948,

–   s ohledem na Ženevské úmluvy z roku 1949 a na jejich dodatkové protokoly,

–   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 439/2010 ze dne 19. května 2010, kterým se zřizuje Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu[1],

–   s ohledem na návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví pravidla pro ostrahu vnějších námořních hranic v kontextu operativní spolupráce koordinované Evropskou agenturou pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie (COM(2013)0197),

–   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1168/2011 ze dne 25. října 2011, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2007/2004 o zřízení Evropské agentury pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie[2],

–   s ohledem na postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 10. října 2013 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. .../2013, kterým se zřizuje Evropský systém ostrahy hranic (EUROSUR),

–   s ohledem na společné sdělení Komise a vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku ze dne 20. března 2013 nazvané „Evropská politika sousedství: směrem k posílenému partnerství“ (JOIN/2013/0004),

–   s ohledem na své usnesení ze dne 7. dubna 2011 o přezkumu evropské politiky sousedství – jižním rozměru[3],

–   s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2008/115/ES ze dne 16. prosince 2008 o společných normách a postupech v členských státech při navracení neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí[4],

–   s ohledem na rozhodnutí Rady 2009/371/SVV ze dne 6. dubna 2009 o zřízení Evropského policejního úřadu (Europol)[5],

–   s  ohledem na otázku k ústnímu zodpovězení 000021/2013 ze dne 25. února 2013 ohledně programu Unie týkajícího se dobrovolného trvalého přemístění,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci o návštěvě jeho delegace na Lampeduse v listopadu 2011,

–   s ohledem na návštěvu, kterou dne 9. října 2013 na Lampeduse vykonali předseda Komise José Manuel Barroso a komisařka pro vnitřní věci Cecilia Malmströmová, a na související debatu o migračních politikách EU v oblasti Středozemního moře se zvláštním důrazem na tragické události u Lampedusy, která ve stejný den proběhla na plenárním zasedání,

–   s ohledem na závěrečné usnesení zvláštního výboru Parlamentu pro organizovanou trestnou činnost, korupci a praní peněz, zejména se zřetelem na boj proti obchodování s lidmi a obchodníkům se smrtí,

–   s ohledem na články 77, 78, 79 a 80 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU),

–   s ohledem na čl. 110 odst. 2 a 4 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že poslední tragédie u Lampedusy si vyžádaly minimálně 360 životů a že mnoho dalších migrantů se pohřešuje;

B.  vzhledem k tomu, že podle Mezinárodní organizace pro migraci zahynulo od roku 1993 na moři minimálně 20 000 osob, což opět upozorňuje na potřebu učinit vše, co je v našich silách, k záchraně ohrožených lidských životů a na to, že členské státy musí plnit své mezinárodní povinnosti, pokud jde o záchranu životů na moři;

C.  vzhledem k tomu, že na úrovni EU stále nejsou jasně rozděleny povinnosti různých subjektů, které jsou zapojeny do poskytování pomoci plavidlům v nouzi, ani úkoly související s koordinací pátracích a záchranných akcí;

D.  vzhledem k tomu, že z nezákonné migrace mají prospěch pašeráci a převaděči a že zločinecké sítě nutí, lákají či klamavě přesvědčují oběti k tomu, aby se vydaly na cestu do Evropy, a vzhledem k tomu, že tyto zločinecké sítě vážně ohrožují životy migrantů a představují problém pro EU;

E.  vzhledem k zásadě solidarity a spravedlivého rozdělení odpovědností, kterou stanoví článek 80 SFEU;

F.  vzhledem k tomu, že cílem nového, revidovaného společného evropského azylového systému (CEAS) je stanovit jasnější pravidla a zajistit spravedlivou a odpovídající ochranu osob, které potřebují mezinárodní ochranu;

G.  vzhledem k tomu, že právní předpisy EU zavedly několik nástrojů, jako je např. vízový kodex a Schengenský hraniční kodex, které umožňují udělovat víza z humanitárních důvodů;

H.  vzhledem k tomu, že členské státy by měly být vybízeny k tomu, aby využívaly finanční prostředky, jež budou k dispozici v rámci Azylového a migračního fondu, a prostředky, které jsou k dispozici v rámci přípravné akce umožňující přesídlení uprchlíků při mimořádných situacích, která pokrývá mimo jiné následující opatření: pomoc osobám, kterým již Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) přiznal status uprchlíka; podpora mimořádných opatření v případě skupin uprchlíků, které jsou označeny za prioritní a které čelí ozbrojenému útoku nebo se nacházejí v krizových situacích, v nichž jsou v mimořádném nebezpečí a v ohrožení života; během krizových situací případně poskytnutí mimořádné finanční podpory úřadu UNHCR a jeho styčným organizacím v členských státech a na úrovni EU;

I.  vzhledem k tomu, že Itálie zahájila novou operaci Mare Nostrum zaměřenou na hlídkování, záchranné akce a ostrahu s cílem zlepšit humanitární záchranné akce ve Středomoří;

1.  vyjadřuje hluboký zármutek a politování nad tragickou ztrátou lidských životů u Lampedusy; naléhavě vybízí Evropskou unii a členské státy k přijetí dalších opatření, aby se předešlo dalším ztrátám životů na moři;

2.  je toho názoru, že události u Lampedusy by měly konečně probrat Evropu z letargie a že další tragédii lze zabránit jedině přijetím koordinované strategie, která bude založena na solidaritě a odpovědnosti a bude podporována ze společných nástrojů;

3.  vyzývá k poskytnutí humanitární pomoci lidem, kteří takové tragické události přežili, a žádá, EU a členské státy, aby zaručily dodržování veškerých základních práv migrantů, obzvláště pak práv mladistvých osob bez doprovodu;

4.  vyjadřuje uznání obyvatelům Itálie, Malty a zejména Lampedusy, jakož i nevládním organizacím, jako jsou charity a Červený kříž, za obrovské úsilí, které vynakládají na první příjem všech migrantů a na operace na záchranu jejich životů;

5.  vítá záměr Komise zřídit pracovní skupinu pro řešení migračních toků ve Středomoří; domnívá se, že tato pracovní skupina by měla zahrnovat politickou i operační složku; v této souvislosti trvá na tom, že Evropský parlament by měl být do této skupiny zapojen na politické nebo odborné úrovni; dále si stojí za tím, že vytvoření takové pracovní skupiny lze chápat jedině jako první krok k vypracování ambicióznější strategie;

6.  žádá, aby byl navýšen rozpočet Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu (EASO) a Evropské agentury pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie (Frontex) s cílem pomáhat členským státům v případech, kdy si okolnosti vyžadují zvýšenou technickou a operativní pomoc na vnějších hranicích, včetně situací, jako jsou humanitární krize a záchranné operace na moři; připomíná, že řádné financování těchto agentur má zásadní význam pro vypracování koordinované strategie; dále členské státy vyzývá, aby posílily praktickou spolupráci s úřadem EASO a agenturou Frontex, a to včetně hmotné podpory (vysílání úředníků, materiální podpory apod.); žádá Radu a Komisi, aby zvážily možnost vytvoření pobřežní stráže EU a zřízení dalších operačních kanceláří agentury Frontex v oblastech vystavených migračnímu tlaku;

7.  zdůrazňuje, že je nutné sdílet odpovědnost v oblasti azylové politiky, a doporučuje, aby byl na základě objektivních kritérií vytvořen mechanismus, který zmírní zátěž členských států, jež přijímají vyšší počty žadatelů o azyl a osob pod mezinárodní ochranou, ať už v absolutních nebo relativních číslech;

8.  vítá návrhy Komise provádět pátrací a záchranné operace od Kypru až po Španělsko a posílit Frontex navýšením jeho rozpočtu a kapacit, aby bylo možné zachraňovat životy a bojovat proti obchodu s lidmi a převaděčství;

9.  vyzývá spolutvůrce právních předpisů, aby se urychleně dohodli na nových pravidlech pro zajišťování plavidel při operacích na moři koordinovaných Frontexem, aby se docílilo přijetí účinných a koordinovaných záchranných opatření na úrovni EU a aby se zajistilo, že operace budou prováděny v plném souladu s příslušnými mezinárodními právními předpisy a normami v oblasti lidských práv a práv uprchlíků a s povinnostmi, které ukládá mořské právo;

10.  vyzývá Unii a členské státy, aby zvážily zavedení mechanismů pro určování bezpečných míst pro vylodění zachráněných uprchlíků a migrantů;

11.  vyzývá Unii a členské státy, aby osobám, které mohou potřebovat mezinárodní ochranu, zajistily přístup ke spravedlivým a efektivním postupům udělování azylu za předpokladu, že vylodění ještě nutně neznamená výlučnou odpovědnost ze strany státu, na jehož území se osoby zachráněné na moři vylodí;

12.  vyzývá členské státy, aby zajistily řádné provádění veškerých ustanovení různých nástrojů systému CEAS; připomíná členským státům, že osoby žádající o mezinárodní ochranu by měly být předány příslušným vnitrostátním orgánům pro udělování azylu a měly by mít přístup ke spravedlivým a účinným postupům udělování azylu;

13.  vyzývá Frontex a členské státy, aby zajistily, aby všichni příslušníci pohraniční stráže a další pracovníci z členských států, kteří se podílejí na evropském systému jednotek pohraniční stráže, byli společně se zaměstnanci Frontexu vyškoleni v příslušném unijním a mezinárodním právu, včetně základních práv, v souladu s článkem 5 revidovaného nařízení o agentuře Frontex;

14.  vyzývá EU a členské státy, aby monitorovaly smíšené migrační toky pomocí dostupných evropských a vnitrostátních nástrojů a pokračovaly v náležité koordinaci a komunikaci, například ve snazším sdílení informací mezi pobřežními hlídkami jednotlivých členských států;

15.  vyzývá Unii, Frontex a členské státy k zajištění toho, aby pomoc migrantům v nouzi a záchranné operace na moři patřily ke klíčovým prioritám při provádění nedávno přijatého nařízení o systému EUROSUR;

16.  naléhavě vyzývá, aby bylo prioritně lépe zkoordinováno využívání prostředků a zdrojů EU, včetně těch, které mají k dispozici Frontex (např. EUROSUR) a Europol, s cílem zintenzívnit společně s třetími zeměmi boj proti zločineckým sítím obchodníků s lidmi a převaděčů;

17.  připomíná, že solidarita EU by měla být nerozlučně spjata s odpovědností; připomíná, že členské státy mají zákonnou povinnost poskytnout pomoc migrantům plavícím se na moři;

18.  naléhavě vyzývá členské státy k tomu, aby v souladu se svými mezinárodními povinnostmi prováděly operace na záchranu životů na moři;

19.  vyjadřuje znepokojení nad tím, že vzrůstající počet osob riskuje své životy tím, že podstupuje nebezpečnou cestu lodí po Středozemním moři do EU; vyzývá členské státy, aby přijaly opatření, která umožní žadatelům o azyl bezpečný a spravedlivý přístup do azylového systému Unie;

20.  zdůrazňuje, že legální vstup na území EU by měl být upřednostňován před nebezpečnějším nelegálním vstupem, který může obnášet riziko obchodování s lidmi a ztráty na životech;

21.  žádá, aby se k migraci přistupovalo komplexněji, má-li se zajistit, aby otázky provázané s migrací byly řešeny uceleně;

22.  vyzývá EU k vypracování komplexnější strategie, zejména pro Středomoří, která migraci za prací zasadí do kontextu sociálního, hospodářského a politického vývoje v sousedních zemích; vyzývá EU a členské státy, aby zvážily využívání nástrojů, které jsou k dispozici v rámci vízové politiky EU a právních předpisů EU upravujících migraci pracovních sil;

23.  žádá členské státy, aby stanovily tvrdé trestní postihy pro osoby, které napomáhají obchodování s lidmi, a to jak směrem do EU, tak i na území EU, a aby vypracovaly rozsáhlé osvětové kampaně na zvýšení informovanosti o různých rizicích, která hrozí osobám, jež své životy svěří do rukou převaděčů či obchodníků s lidmi;

24.  vyzývá EU a členské státy, aby změnily nebo přezkoumaly veškeré právní předpisy, které ukládají postihy osobám, jež na moři pomáhají migrantům v nouzi; vyzývá Komisi, aby přezkoumala směrnici Rady 2002/90/ES, která stanovuje sankce v případě napomáhání k nepovolenému vstupu, přechodu nebo pobytu, a vyjasnila tak, že poskytování humanitární pomoci migrantům na moři, kteří jsou v tísni, se vítá a že by tato pomoc neměla vést k žádnému postihu;

25.  vyzývá k lepší a účinnější spolupráci EU a třetích zemí, aby se zabránilo opakování událostí, jakými byly tragédie u Lampedusy; domnívá se, že v blízké budoucnosti by mělo být pro Unii prioritou uzavření dohod o řízení migrace mezi EU a tranzitními zeměmi na cestě do EU, a zdůrazňuje, že třetí země musí dodržovat mezinárodní právo týkající se záchrany životů na moři a zajistit ochranu uprchlíků a dodržování základních práv;

26.  vyzývá EU, aby pokračovala v poskytování humanitární, finanční a politické pomoci v krizových oblastech severní Afriky a Blízkého východu s cílem řešit hluboké příčiny migrace a tíživé humanitární situace; vyzývá tedy EU, aby monitorovala rozdělování této finančních pomoci a zvýšila demokratickou odpovědnost za tuto pomoc s cílem zajistit pozitivní výsledky těchto prostředků, které se zatím nedostavily;

27.  vyzývá EU a členské státy, aby přijaly vhodná zodpovědná opatření v souvislosti s možným přílivem uprchlíků do členských států; vyzývá Komisi a členské státy, aby i nadále monitorovaly současnou situaci a pracovaly na plánování postupu v nepředvídaných situacích, budování kapacit a politickém dialogu a aby dodržovaly své povinnosti v oblasti lidských práv týkající se podmínek zadržování osob;

28.  vyzývá členské státy, aby v souladu s platným mezinárodním a unijním právem dodržovaly zásadu nenavracení; vyzývá členské státy, aby okamžitě upustily od jakéhokoli nestandardního a dlouhodobého zadržování osob, které je v rozporu s mezinárodním a evropským právem, a zdůrazňuje, že o zadržení migrantů musí vždy rozhodnout příslušných správní orgán, musí být řádně zdůvodněno a musí být dočasné;

29.  nabádá členské státy, aby reagovaly na akutní potřeby přesídlováním, jež doplňuje stávající vnitrostátní kvóty, a přijímáním uprchlíků z humanitárních důvodů;

30.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, vládám a parlamentům členských států, generálnímu tajemníkovi OSN a vysokému komisaři OSN pro uprchlíky.