Postup : 2013/2827(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : RC-B7-0474/2013

Predkladané texty :

RC-B7-0474/2013

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 23/10/2013 - 11.13
CRE 23/10/2013 - 11.13

Prijaté texty :

P7_TA(2013)0448

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA
PDF 138kWORD 99k
21.10.2013
PE519.352v01-00}
PE519.353v01-00}
PE519.354v01-00}
PE519.355v01-00}
PE519.357v01-00}
PE519.358v01-00} RC1
 
B7-0474/2013}
B7-0475/2013}
B7-0476/2013}
B7-0477/2013}
B7-0479/2013}
B7-0480/2013} RC1

predložený v súlade s článkom 110 ods. 2 a 4 rokovacieho poriadku,

ktorý nahrádza návrhy skupín:

PPE (B7‑0474/2013)

ALDE (B7‑0475/2013)

S&D (B7‑0476/2013)

EFD (B7‑0477/2013)

GUE/NGL (B7‑0479/2013)

Verts/ALE (B7‑0480/2013)


o migračných tokoch v oblasti Stredozemia s osobitným zreteľom na tragické udalosti pri pobreží Lampedusy (2013/2827(RSP))


Véronique Mathieu Houillon, Salvatore Iacolino, Roberta Angelilli v mene poslaneckého klubu PPE
Juan Fernando López Aguilar, Sylvie Guillaume, Claude Moraes, Rita Borsellino v mene skupiny S&D
Guy Verhofstadt, Jan Mulder, Sonia Alfano, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Nadja Hirsch, Hannu Takkula, Andrew Duff, Niccolò Rinaldi v mene skupiny ALDE
Daniel Cohn-Bendit, Rebecca Harms, Hélène Flautre, Franziska Keller, Jean Lambert, Judith Sargentini, Jean-Jacob Bicep, Malika Benarab-Attou, Raül Romeva i Rueda v mene skupiny Verts/ALE
Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Alda Sousa, Marisa Matias v mene skupiny GUE/NGL
Rolandas Paksas v mene skupiny EFD
Cristiana Muscardini

Uznesenie Európskeho parlamentu o migračných tokoch v oblasti Stredozemia s osobitným zreteľom na tragické udalosti pri pobreží Lampedusy (2013/2827(RSP))  

Európsky parlament,

–   so zreteľom na Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd,

–   so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv z roku 1948,

–   so zreteľom na Ženevské dohovory z roku 1949 a na dodatkové protokoly k nim,

–   so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 439/2010 z 19. mája 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky podporný úrad pre azyl(1),

–   so zreteľom na návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú pravidlá dozoru nad vonkajšími morskými hranicami v súvislosti s operačnou spoluprácou koordinovanou Európskou agentúrou pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie (COM(2013)0197),

–   so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1168/2011 z 25. októbra 2011, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 2007/2004 o zriadení Európskej agentúry pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie(2),

–   so zreteľom na pozíciu Európskeho parlamentu prijatú v prvom čítaní 10. októbra 2013 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. .../2013, ktorým sa zriaďuje Európsky systém hraničného dozoru (EUROSUR),

–   so zreteľom na spoločné oznámenie Komisie a vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku z 20. marca 2013 s názvom Európska susedská politika: snaha o posilnené partnerstvo (JOIN/2013/0004),

–   so zreteľom na svoje uznesenie zo 7. apríla 2011 o revízii južnej dimenzie európskej susedskej politiky(3),

–   so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2008/115/ES zo 16. decembra 2008 o spoločných normách a postupoch členských štátov na účely návratu štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa neoprávnene zdržiavajú na ich území(4),

–   so zreteľom na rozhodnutie Rady 2009/371/SVV zo 6. apríla 2009 o zriadení Európskeho policajného úradu (Europol)(5),

–   so zreteľom na otázku na ústne zodpovedanie 000021/2013 z 25. februára 2013 o programe Únie týkajúcom sa dobrovoľného trvalého presídlenia,

–   so zreteľom na správu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci o návšteve jeho delegácie na ostrov Lampedusa v novembri 2011,

–   so zreteľom na návštevu predsedu Komisie Josého Manuela Barrosa a komisárky pre vnútorné záležitosti Cecilie Malmströmovej 9. októbra 2013 a súvisiacu rozpravu v pléne, ktorá sa uskutočnila v ten istý deň, o politikách EÚ v oblasti migrácie v Stredozemí, s osobitným zreteľom na tragické udalosti pri pobreží Lampedusy,

–   so zreteľom na konečné rozhodnutie Osobitného výboru pre organizovanú trestnú činnosť, korupciu a pranie špinavých peňazí, najmä v súvislosti s bojom proti obchodovaniu s ľuďmi a „obchodníkmi so smrťou“,

–   so zreteľom na články 77, 78, 79 a 80 Zmluvy o fungovaní EÚ (ZFEÚ),

–   so zreteľom na článok 110 ods. 2 a 4 rokovacieho poriadku,

A.  keďže v dôsledku najnovších tragických udalostí pri pobreží Lampedusy zahynulo najmenej 360 migrantov a mnohí ďalší sú nezvestní;

B.  keďže podľa Medzinárodnej organizácie pre migráciu zahynulo na mori od roku 1993 najmenej 20 000 osôb, čo opätovne poukazuje na potrebu vyvinúť maximálne úsilie o záchranu ľudských životov v nebezpečenstve a na nevyhnutnosť, aby si členské štáty plnili svoje záväzky v oblasti záchrany v medzinárodných vodách;

C.  keďže na úrovní EÚ stále existujú nejasnosti, pokiaľ ide o rozdelenie zodpovednosti medzi rôznymi subjektmi zapojenými do poskytovania pomoci plavidlám v núdzi a o zodpovednosť za koordináciu pátracích a záchranných operácií;

D.  keďže prevádzači a obchodníci s ľuďmi zneužívajú nezákonnú migráciu a obete sú prinútené, nalákané alebo oklamané zločineckými sieťami, aby pricestovali do Európy, a keďže tieto siete predstavujú vážne riziko pre životy migrantov a problém pre EÚ;

E.  keďže zásada solidarity a spravodlivého rozdelenia zodpovednosti je stanovená v článku 80 ZFEÚ;

F.  keďže cieľom nového revidovaného spoločného európskeho azylového systému (SEAS) je stanoviť jasnejšie pravidlá a zaručiť spravodlivú a primeranú ochranu ľudí, ktorí potrebujú medzinárodnú ochranu;

G.  keďže právne predpisy EˇU poskytujú určité nástroje, ako je vízový kódex a Kódex schengenských hraníc, ktoré umožňujú udelenie víz z humanitárnych dôvodov;

H.  keďže členské štáty by mali byť nabádané k tomu, aby využívali finančné prostriedky, ktoré im poskytuje Fond pre azyl a migráciu, a finančné prostriedky dostupné v rámci prípravnej akcie s názvom Umožnenie presídlenia utečencov v núdzových situáciách, do ktorej patria okrem iného tieto opatrenia: podpora osôb, ktoré Úrad vysokého komisára Organizácie Spojených národov pre utečencov (UNHCR) už uznal za utečencov; podpora núdzových opatrení v prípade skupín utečencov, ktoré sú označené za prioritné, sú obeťami ozbrojených útokov a čelia iným okolnostiam mimoriadneho ohrozenia vrátane ohrozenia života; v prípade potreby v krízových situáciách poskytnutie dodatočnej finančnej podpory pre UNHCR a jej styčné organizácie v členských štátoch a na úrovni EÚ;

I.  keďže Taliansko začalo vykonávať novú hliadkovaciu, záchranársku a pozorovaciu operáciu pod názvom Mare Nostrum s cieľom posilniť humanitárne záchranné činnosti v Stredozemí;

1.  vyjadruje hlboký smútok a poľutovanie nad tragickou stratou životov pri ostrove Lampedusa; nalieha na Európsku úniu a členské štáty, aby vynaložili väčšie úsilie s cieľom zabrániť ďalším stratám na životoch na mori;

2.  domnieva sa, že udalosti na ostrove Lampedusa by mali byť pre Európu bodom zvratu a že jediný spôsob, ako zabrániť ďalšej tragédii, je prijať koordinovaný prístup založený na solidarite a zodpovednosti s podporou spoločných nástrojov;

3.  požaduje, aby sa osobám, ktoré takúto tragickú udalosť prežili, poskytla humanitárna pomoc, a žiada EÚ a členské štáty, aby sa zaviazali zaručiť migrantom všeobecné základné práva, najmä práva maloletých bez sprievodu;

4.  uznáva veľké úsilie, ktoré vynaložili obyvatelia Talianska a Malty, a najmä ostrova Lampedusa a mimovládne organizácie, ako je Caritas a Červený kríž, pokiaľ ide o úvodné prijatie a záchranné operácie pre všetkých prisťahovalcov;

5.  víta úmysel Komisie zriadiť pracovnú skupinu pre problematiku migračných tokov v oblasti Stredozemia; domnieva sa, že táto pracovná skupina by mala pozostávať z politického aj operačného prvku; trvá v tejto súvislosti na tom, že Parlament by mal byť zapojený do tejto pracovnej skupiny buď na politickej alebo technickej úrovni; trvá tiež na tom, že zriadenie takejto pracovnej skupiny sa môže považovať len za prvý krok k ambicióznejšiemu prístupu;

6.  požaduje zvýšenie rozpočtu Európskeho podporného úradu pre azyl (EASO) a rozpočtu Európskej agentúry pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie (Frontex), aby pomáhali členským štátom za okolností, ktoré si vyžadujú zvýšenú technickú a operačnú pomoc na vonkajších hraniciach vrátane situácií, ktoré môžu zahŕňať núdzové humanitárne akcie a záchranu na mori; pripomína, že riadne financovanie týchto agentúr je dôležité pre vypracovanie koordinovaného prístupu; vyzýva tiež členské štáty, aby zintenzívnili praktickú spoluprácu s úradom EASO a agentúrou Frontex, a to aj prostredníctvom nepeňažnej pomoci (styční dôstojníci, materiálna podpora atď.); žiada Radu a Komisiu, aby zvážili možnosť zriadenia pobrežnej stráže EÚ a vytvorenia ďalšieho operačného úradu agentúry Frontex v oblastiach, v ktorých existujú migračné tlaky;

7.  zdôrazňuje dôležitosť rozdelenia zodpovednosti v oblasti azylu a odporúča vytvorenie mechanizmu na základe objektívnych kritérií s cieľom znížiť tlak na členské štáty, ktoré z absolútneho alebo relatívneho hľadiska prijímajú vyšší počet žiadateľov o azyl a osôb pod medzinárodnou ochranou;

8.  víta návrhy Komisie nasadiť pátracie a záchranné operácie od Cypru až po Španielsko a posilniť agentúru Frontex zvýšením jej rozpočtu a kapacity s cieľom umožniť záchranu životov a boj proti obchodovaniu s ľuďmi a prevádzačstvu;

9.  vyzýva spoluzákonodarcov, aby urýchlene odsúhlasili nové pravidlá zadržiavania pre koordinované operácie agentúry Frontex na mori s cieľom dosiahnuť účinné a koordinované záchranné opatrenia na úrovni EÚ a zabezpečiť, aby sa operácie vykonávali v plnom súlade s príslušnými medzinárodnými ľudskými právami, právom o utečencoch, ako aj normami a záväzkami podľa morského práva;

10.  vyzýva Úniu a jej členské štáty, aby zvážili možnosť vytvorenia mechanizmov na určovanie bezpečných miest pre vylodenie zachránených utečencov a migrantov;

11.  vyzýva Úniu a jej členské štáty, aby zriadili prístup k spravodlivým a efektívnym azylovým konaniam pre tých, ktorí môžu potrebovať medzinárodnú ochranu, a to na základe chápania toho, že vylodenie nevyhnutne neznamená výhradnú zodpovednosť za postup a riešenia na strane štátu, na území ktorého sa vyloďujú osoby zachránené na mori;

12.  vyzýva členské štáty, aby zabezpečili správne uplatňovanie všetkých ustanovení rôznych nástrojov SEAS; pripomína členským štátom, že osoby, ktoré žiadajú o medzinárodnú ochranu, by mali byť odkázané na príslušné azylové orgány jednotlivých štátov a mali by mať prístup k spravodlivému a účinnému azylovému konaniu;

13.  vyzýva agentúru Frontex a členské štáty, aby zabezpečili, aby všetci príslušníci pohraničnej stráže a ďalší zamestnanci členských štátov, ktorí sú súčasťou tímov európskej pohraničnej stráže, ako aj zamestnanci agentúry absolvovali odbornú prípravu zameranú na príslušné právo Únie, medzinárodné právo a základné práva, a to v súlade s článkom 5 revidovaného nariadenia o agentúre Frontex;

14.  vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby sledovali zmiešané migračné toky využívaním dostupných európskych a vnútroštátnych nástrojov a aby udržiavali dobrú koordináciu a komunikáciu, napríklad formou uľahčenia výmeny informácií medzi pobrežnými strážami členských štátov;

15.  vyzýva Úniu, Frontex a členské štáty, aby zabezpečili, aby poskytovanie pomoci migrantom v núdzovej situácii a záchrana na mori patrili medzi kľúčové priority vykonávania nedávno prijatého nariadenia o systéme EUROSUR;

16.  požaduje prioritne lepšiu koordináciu prostriedkov a zdrojov EÚ vrátane tých, ktoré má k dispozícii agentúra Frontex (napr. EUROSUR) a Europol, s cieľom zintenzívniť spoločne s tretími krajinami boj proti zločineckým sieťam zapojeným do obchodovania s ľuďmi a prevádzačstva;

17.  pripomína, že solidarita EÚ by mala byť spojená so zodpovednosťou; pripomína členským štátom, že majú právnu povinnosť poskytnúť pomoc migrantom na mori;

18.  nalieha na členské štáty, aby využívali výsadu zachraňovať životy na mori v súlade s medzinárodnými záväzkami;

19.  vyjadruje znepokojenie nad tým, že stále viac ľudí riskuje svoje životy tým, že sa vydávajú na nebezpečné plavby člnmi po Stredozemnom mori smerom do EÚ; vyzýva členské štáty, aby prijali opatrenia, ktoré umožnia žiadateľom o azyl prístup k azylovému systému Únie bezpečným a spravodlivým spôsobom;

20.  poznamenáva, že pred nebezpečnejším nezákonným vstupom do EÚ, ktorý môže znamenať riziká spojené s obchodovaním s ľuďmi a straty na životoch, sa uprednostňuje zákonný vstup do EÚ;

21.  požaduje celostnejší prístup k migrácii, aby sa zabezpečila možnosť komplexného riešenia otázok súvisiacich s ňou;

22.  vyzýva EÚ, aby vyvinula komplexnejšiu stratégiu, najmä pre Stredozemie, ktorá začlení migráciu za prácou do kontextu sociálneho, hospodárskeho a politického rozvoja jej susedstva; vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby zvážili využitie nástrojov dostupných v rámci vízovej politiky EÚ a právnych predpisov EÚ týkajúcich sa migrácie za prácou;

23.  vyzýva členské štáty, aby zaviedli tvrdé tresty pre osoby, ktoré uľahčujú obchodovanie s ľuďmi do EÚ a v rámci nej, a aby spustili rozsiahle informačné kampane s cieľom zvýšiť informovanosť o druhoch rizík, ktorým čelia tí, ktorí zveria svoje životy do rúk obchodníkov a prevádzačov;

24.  vyzýva EÚ a členské štáty, aby pozmenili alebo zrevidovali právne predpisy o trestoch pre osoby, ktoré pomáhajú migrantom v núdzi na mori; vyzýva Komisiu, aby prehodnotila smernicu Rady 2002/90/ES, v ktorej sú vymedzené sankcie v prípade napomáhania neoprávneného vstupu, tranzitu a bydliska, s cieľom objasniť, že poskytovanie humanitárnej pomoci migrantom na mori, ktorí sú v núdzovej situácii, je všeobecným pravidlom a za žiadnych okolností nejde o akciu, ktorá by mala viesť k akejkoľvek forme sankcií;

25.  požaduje lepšiu a efektívnejšiu spoluprácu medzi EÚ a tretími krajinami s cieľom predchádzať opätovnému vzniku tragických prípadov, aký sa stal pri brehoch Lampedusy; považuje dohody o riadení migrácie medzi EÚ a tranzitnými krajinami do EÚ za prioritu Únie v blízkej budúcnosti a zdôrazňuje, že je potrebné, aby tretie krajiny dodržiavali medzinárodné právo, pokiaľ ide o záchranu životov na mori, a aby zabezpečili ochranu utečencov a dodržiavanie základných práv;

26.  vyzýva EÚ, aby pokračovala v poskytovaní humanitárnej, finančnej a politickej pomoci v krízových oblastiach v severnej Afrike a na Blízkom východe s cieľom riešiť hlavné príčiny migrácie a humanitárnych tlakov; vyzýva preto EÚ, aby monitorovala rozdeľovanie tejto pomoci a zabezpečila vyššiu demokratickú zodpovednosť v súvislosti s ňou, aby tieto prostriedky mali pozitívny účinok, ktorý doteraz chýbal;

27.  vyzýva EÚ a členské štáty, aby prijali náležité zodpovedné opatrenia pre prípadný prílev utečencov do členských štátov; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby aj naďalej sledovali súčasnú situáciu a pracovali na plánoch pre núdzové stavy, budovaní kapacít, politickom dialógu a dodržiavaní ich povinností v oblasti ľudských práv, pokiaľ ide o podmienky zadržiavania;

28.  vyzýva členské štáty, aby v súlade s platným medzinárodným právom a právom EÚ dodržiavali zásadu nevyhostenia; vyzýva členské štáty, aby okamžite skoncovali s akýmikoľvek protizákonnými a dlhotrvajúcimi praktikami zadržiavania, ktoré sú porušením medzinárodného a európskeho práva, a pripomína, že opatrenia v oblasti zadržiavania migrantov musia byť vždy v súlade s administratívnym rozhodnutím, riadne odôvodnené a obmedzené na určitý čas;

29.  nabáda členské štáty, aby riešili akútne potreby presídľovaním nad rámec existujúcich kvót jednotlivých štátov a humanitárnym prijímaním;

30.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, parlamentom a vládam členských štátov, generálnemu tajomníkovi Organizácie Spojených národov a vysokému komisárovi OSN pre utečencov.

(1)

Ú. v. EÚ L 132, 29.05.2010, s. 11.

(2)

Ú. v. EÚ L 304, 22.11.2011, s. 1.

(3)

Ú. v. EÚ C 296 E, 2.10.2012, s. 114.

(4)

Ú. v. EÚ L 348, 24.12.2008, s. 98.

(5)

Ú. v. EÚ L 121, 15.5.2009, s. 37.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia