Förfarande : 2013/2827(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : RC-B7-0474/2013

Ingivna texter :

RC-B7-0474/2013

Debatter :

Omröstningar :

PV 23/10/2013 - 11.13
CRE 23/10/2013 - 11.13

Antagna texter :

P7_TA(2013)0448

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 138kWORD 70k
21.10.2013
PE519.352v01-00}
PE519.353v01-00}
PE519.354v01-00}
PE519.355v01-00}
PE519.357v01-00}
PE519.358v01-00} RC1
 
B7-0474/2013}
B7-0475/2013}
B7-0476/2013}
B7-0477/2013}
B7-0479/2013}
B7-0480/2013} RC1

enligt artikel 110.2 och 110.4 i arbetsordningen

som ersätter resolutionsförslagen från följande grupper:

PPE (B7‑0474/2013)

ALDE (B7‑0475/2013)

S&D (B7‑0476/2013)

EFD (B7‑0477/2013)

GUE/NGL (B7‑0479/2013)

Verts/ALE (B7‑0480/2013)


om migrationsströmmar i Medelhavet, särskilt de tragiska händelserna utanför Lampedusa  (2013/2827(RSP))


Véronique Mathieu Houillon, Salvatore Iacolino, Roberta Angelilli för PPE-gruppen
Juan Fernando López Aguilar, Sylvie Guillaume, Claude Moraes, Rita Borsellino för S&D-gruppen
Guy Verhofstadt, Jan Mulder, Sonia Alfano, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Nadja Hirsch, Hannu Takkula, Andrew Duff, Niccolò Rinaldi för ALDE-gruppen
Daniel Cohn-Bendit, Rebecca Harms, Hélène Flautre, Franziska Keller, Jean Lambert, Judith Sargentini, Jean-Jacob Bicep, Malika Benarab-Attou, Raül Romeva i Rueda för Verts/ALE-gruppen
Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Alda Sousa, Marisa Matias för GUE/NGL-gruppen
Rolandas Paksas för EFD-gruppen
Cristiana Muscardini
ÄNDRINGSFÖRSLAG

Europaparlamentets resolution om migrationsströmmar i Medelhavet, särskilt de tragiska händelserna utanför Lampedusa (2013/2827(RSP))  

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna,

–   med beaktande av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna från 1948,

–   med beaktande av Genèvekonventionerna från 1949 och tilläggsprotokollen till dem,

–   med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 439/2010 av den 19 maj 2010 om inrättande av ett europeiskt stödkontor för asylfrågor(1),

–   med beaktande av förslaget till Europaparlamentet och rådets förordning om fastställande av regler för övervakningen av de yttre sjögränserna inom ramen för det operativa samarbete som samordnas av Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser (COM(2013)0197),

–   med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1168/2011 av den 25 oktober 2011 om ändring av rådets förordning (EG) nr 2007/2004 om inrättande av en europeisk byrå för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser(2),

–   med beaktande av Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 10 oktober 2013 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr  .../2013 om inrättande av ett europeiskt gränsövervakningssystem (Eurosur),

–   med beaktande av de gemensamma meddelandena från kommissionen och unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik av den 20 mars 2013 Den europeiska grannskapspolitiken: Mot ett stärkt partnerskap (JOIN(2013)0004),

–   med beaktande av sin resolution av den 7 april 2011 om översynen av den europeiska grannskapspolitiken – den sydliga dimensionen(3),

–   med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/115/EG av den 16 december 2008 om gemensamma normer och förfaranden för återvändande av tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i medlemsstaterna(4),

–   med beaktande av rådets beslut 2009/371/RIF av den 6 april 2009 om inrättande av Europeiska polisbyrån (Europol)(5),

–   med beaktande av frågan för muntligt besvarande 21/2013 av den 25 februari 2013 om ett frivilligt permanent EU-system för omplacering,

–   med beaktande av rapporten från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor om utskottets delegationsbesök i Lampedusa i november 2011,

–   med beaktande av det besök som kommissionens ordförande José Manuel Barroso och kommissionsledamoten med ansvar för inrikes frågor, Cecilia Malmström, gjorde i Lampedusa den 9 oktober 2013 och den relaterade debatt som ägde rum i kammaren samma dag om EU:s migrationspolitik i Medelhavsområdet, särskilt de tragiska händelserna utanför Lampedusa,

–   med beaktande av den slutliga resolutionen från det särskilda utskottet för frågor om organiserad brottslighet, korruption och penningtvätt, särskilt avseende bekämpningen av människohandel och narkotikasmuggling,

–   med beaktande av artiklarna 77, 78, 79 och 80 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget),

–   med beaktande av artikel 110.2 och 110.4 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  De senaste tragiska händelserna utanför Lampedusa krävde minst 360 migranters liv, och många saknas.

B.  Minst 20 000 personer har mist livet till havs sedan 1993, enligt Internationella organisationen för migration, vilket är ännu ett tecken på att allt måste göras för att rädda livet på människor i fara, och på att medlemsstaterna måste fullfölja sina internationella sjöräddningsskyldigheter.

C.  Det råder fortfarande oklarhet på EU-nivå kring ansvarsfördelningen mellan de olika aktörer som ger assistans till fartyg i nöd, och kring ansvaret för att samordna sjöräddningsinsatser.

D.  Smugglare och människohandlare utnyttjar den irreguljära migrationen, och offren tvingas, lockas eller luras att komma till Europa via kriminella nätverk. Dessa nätverk utgör en allvarlig fara för migranternas liv och en utmaning för EU.

E.  Solidaritetsprincipen och en rättvis ansvarsfördelning fastställs i artikel 80 i EUF-fördraget.

F.  Det nya reviderade gemensamma europeiska asylsystemet (Ceas) syftar till att tillhandahålla tydliga regler och garantera rimligt och adekvat skydd för människor i behov av internationellt skydd.

G.  Unionslagstiftningen tillhandahåller ett antal verktyg, såsom viseringskodexen och kodexen om Schengengränserna, som gör det möjligt att bevilja visum av humanitära skäl.

H.  Medlemsstaterna bör uppmuntras att använda de medel som kommer att finnas tillgängliga genom Asyl- och migrationsfonden och medel från den förberedande åtgärden ”Möjliggöra flyktingars vidarebosättning i samband med katastrofer”, som bland annat omfattar följande åtgärder: att stödja personer som redan har erkänts som flyktingar av FN:s flyktingkommissariat (UNHCR), att stödja nödåtgärder för grupper av flyktingar som är prioriterade, som utsätts för väpnade attacker och som befinner sig i andra extremt utsatta eller livshotande situationer, och att vid behov ge extra finansiellt stöd vid krissituationer till FN:s flyktingkommissariat och till dess lokalkontor i medlemsstaterna och på unionsnivå.

I.  Italien har tagit initiativ till en ny patrullerings-, räddnings- och övervakningsinsats, Mare Nostrum, för att stärka sjöräddningen i Medelhavet.

1.  Europaparlamentet uttrycker sin djupa sorg över den tragiska förlusten av människoliv utanför Lampedusa. Parlamentet uppmanar unionen och medlemsstaterna att göra mer för att förhindra ytterligare förluster av människoliv till havs.

2.  Europaparlamentet anser att Lampedusa måste ses som en vändpunkt för Europa, och menar att en ny tragedi endast kan förhindras med hjälp av en samordnad strategi baserad på solidaritet och ansvar och uppbackad av gemensamma instrument.

3.  Europaparlamentet kräver humanitärt bistånd till dem som överlevt sådana tragiska händelser, och uppmanar EU och medlemsstaterna att garantera migranternas allmänna grundläggande rättigheter, särskilt ensamma barns rättigheter.

4.  Europaparlamentet uttrycker sin erkänsla för de enorma insatser som den italienska och maltesiska lokalbefolkningen, framför allt på Lampedusa, samt icke-statliga organisationer såsom Caritas och Röda korset, har gjort för att ta emot och rädda alla migranter,

5.  Europaparlamentet välkomnar kommissionens avsikt att tillsätta en arbetsgrupp som ska behandla frågan om migrationsströmmar i Medelhavet. Denna arbetsgrupp bör omfatta både ett politiskt och ett operationellt inslag. Parlamentet bör i detta sammanhang involveras i en sådan arbetsgrupp på antingen politisk eller teknisk nivå. Tillsättningen av en sådan arbetsgrupp är endast ett första steg mot en ambitiösare strategi.

6.  Europaparlamentet efterlyser en ökning av budgeten till Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo) och till den europeiska byrån för förvaltning av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser (Fronex) för att bistå medlemsstaterna under situationer som kräver ökat tekniskt och operativt stöd vid de yttre gränserna, inbegripet humanitära nödsituationer och sjöräddningsinsatser. Parlamentet påminner om att tillräckliga anslag till Easo och Frontex är av väsentlig betydelse för att en samordnad strategi ska kunna utvecklas. Parlamentet uppmanar också medlemsstaterna att öka sitt praktiska samarbete med Easo och Frontex, bland annat genom bistånd in natura (utsända tjänstemän, materialstöd m.m.). Parlamentet uppmanar rådet och kommissionen att överväga möjligheten att inrätta en EU-kustbevakning och ett nytt operativt Frontex-kontor i områden med högt migrationstryck.

7.  Europaparlamentet betonar betydelsen av ansvarsfördelning på asylområdet och rekommenderar att man skapar en mekanism baserad på objektiva kriterier för att minska trycket på de medlemsstater som tar emot ett stort antal asylsökande och personer som beviljats internationellt skydd, antingen i absoluta eller proportionella termer.

8.  Europaparlamentet välkomnar kommissionens förslag att utplacera en sjöräddningsinsats från Cypern till Spanien och stärka Frontex genom att öka dess budget och kapacitet att rädda liv och bekämpa människohandel och människosmuggling.

9.  Europaparlamentet uppmanar medlagstiftarna att snabbt enas om de nya avlyssningsbestämmelserna för Frontex-samordnade insatser till havs, så att effektiva och samordnade åtgärder kan vidtas på EU-nivå, och se till att insatserna genomförs helt i enlighet med relevanta internationella bestämmelser och normer för mänskliga rättigheter och flyktingar, och med skyldigheterna enligt havsrätten.

10.  Europaparlamentet uppmanar unionen och dess medlemsstater att överväga möjligheten att inrätta mekanismer för att identifiera säkra landstigningsplatser för räddade flyktingar och migranter.

11.  Europaparlamentet uppmanar unionen och medlemsstaterna att skapa tillgång till rättvisa och effektiva asylförfaranden för dem som kan vara i behov av internationellt skydd, baserade på ett samförstånd om att landstigning inte nödvändigtvis bör betyda att den stat på vars territorium de människor som räddats stigit i land ensam bär ansvaret.

12.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att se till att alla bestämmelser i det gemensamma europeiska asylsystemets olika instrument tillämpas korrekt. Parlamentet påminner medlemsstaterna om att människor som söker internationellt skydd bör hänvisas till de behöriga nationella asylmyndigheterna och få tillgång till rättvisa och effektiva asylförfaranden.

13.  Europaparlamentet uppmanar Frontex och medlemsstaterna att se till att alla gränsvakter och övrig personal i de medlemsstater som deltar i de europeiska gränskontrollenheterna, tillsammans med Frontex-personal, får utbildning i relevant unionsrätt och internationell rätt, i enlighet med artikel 5 i den reviderade Frontex-förordningen.

14.  Europaparlamentet uppmanar unionen och dess medlemsstater att övervaka blandade migrationsströmmar genom att använda tillgängliga europeiska och nationella instrument, och att garantera fortsatt god samordning och kommunikation, såsom underlättande av informationsutbyte mellan nationella kustbevakningsorgan.

15.  Europaparlamentet uppmanar unionen, Frontex och medlemsstaterna att se till att deras huvudprioriteringar vid genomförandet av den nyligen antagna Eurosur-förordningen bland annat är att bistå migranter i nöd och genomföra sjöräddningsinsatser.

16.  Europaparlamentet menar att man bör prioritera en bättre samordning av EU:s medel och resurser, inbegripet dem som Frontex förfogar över (såsom Eurosur) och Europol, för att i samarbete med tredjeländer trappa upp bekämpningen av kriminella nätverk av människohandlare och människosmugglare.

17.  Europaparlamentet påminner om att EU:s solidaritet bör åtföljas av ansvar. Parlamentet påminner vidare om att medlemsstaterna har en rättslig skyldighet att bistå migranter till havs.

18.  Europaparlamentet uppmanar eftertryckligen medlemsstaterna att använda sig av sina rättigheter för att rädda liv till havs i enlighet med sina internationella skyldigheter.

19.  Europaparlamentet uttrycker sin oro över att allt fler människor riskerar sina liv på farliga överfarter med båt över Medelhavet till EU. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att vidta åtgärder som gör att asylsökande kan få tillgång till unionens asylsystem på ett säkert och rättvist sätt.

20.  Europaparlamentet noterar att laglig inresa i EU är att föredra framför en farligare olaglig inresa, som kan medföra risk för människohandel och förlust i människoliv.

21.  Europaparlamentet efterlyser ett större helhetsgrepp på migration för att migrationsfrågor ska kunna hanteras på övergripande sätt.

22.  Europaparlamentet uppmuntrar EU att utveckla en mer övergripande strategi, särskilt för Medelhavet, där arbetskraftsinvandring ingår i ramen för en social, ekonomisk och politisk utveckling av grannskapet. Parlamentet uppmanar EU och dess medlemsstater att beakta de verktyg som finns tillgängliga genom EU:s visumpolitik och EU:s lagstiftning om arbetskraftsinvandring.

23.  Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att införa stränga straff för de enskilda personer som bidrar till människohandel både över EU:s gränser och inom EU och att genomföra omfattande informationskampanjer för att öka medvetenheten om vilka risker de som lägger sina liv i människohandlares och människosmugglares händer löper.

24.  Europaparlamentet uppmanar EU och medlemsstaterna att ändra eller se över lagstiftning som kriminaliserar människor som bistår migranter till havs som är i nöd. Parlamentet uppmanar kommissionen att se över rådets direktiv 2002/90/EG, som fastställer påföljder för dem som bidrar till olaglig inresa, transitering och vistelse, för att förtydliga att det ska ses som positivt att ge humanitärt bistånd till migranter till havs som är i nöd, och att detta under inga omständigheter får leda till någon form av påföljd.

25.  Europaparlamentet efterlyser ett ökat och effektivare samarbete mellan EU och tredjeländer för att förhindra en upprepning av sådana händelser som utanför Lampedusa. Parlamentet anser att avtal mellan EU och transitländer till EU om migrationshantering ska vara en prioritet för EU under den närmaste tiden, och betonar att tredjeländer måste respektera internationell rätt om att rädda liv till havs och garantera flyktingskyddet och respekten för de grundläggande rättigheterna.

26.  Europaparlamentet uppmanar EU att fortsätta att erbjuda humanitärt, ekonomiskt och politiskt bistånd i krisområden i Nordafrika och Mellanöstern, i syfte att komma till rätta med de grundläggande orsakerna till migration och de humanitära påfrestningarna. Parlamentet uppmanar därför EU att övervaka fördelningen av denna finansiering och att öka den demokratiska redovisningsskyldigheten för sådant stöd, så att dessa resurser även får positiva effekter, vilket hittills saknats.

27.  Europaparlamentet uppmanar EU och medlemsstaterna att vidta lämpliga och ansvarsfulla åtgärder i förbindelse med en eventuell tillströmning av flyktingar till medlemsstaterna. Parlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att fortsätta att övervaka den nuvarande situationen och att arbeta med beredskapsplaner, kapacitetsbyggande och politisk dialog och att stå fast vid sina skyldigheter i fråga om mänskliga rättigheter vad gäller förhållanden vid förvarsenheter.

28.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att i enlighet med gällande internationell lagstiftning och unionslagstiftning respektera principen om non-refoulement. Parlamentet kräver att medlemsstaterna omedelbart avbryter allt otillbörligt och långvarigt frihetsberövande i strid med internationell och europeisk rätt och påpekar att åtgärder för att frihetsberöva migranter alltid ska vara föremål för ett administrativt beslut och vara vederbörligen motiverade och tillfälliga.

29.  Europaparlamentet uppmuntrar medlemsstaterna att tillgodose akuta behov genom vidarebosättning jämte gällande nationella kvoter, och att bevilja inresetillstånd av humanitära skäl.

30.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, medlemsstaternas parlament och regeringar, FN:s generalsekreterare samt FN:s flyktingkommissariat.

(1)

EUT L 132, 29.5.2010, s. 11.

(2)

EUT L 304, 22.11.2011, s. 1.

(3)

EUT C 296 E, 2.10.2012, s. 114.

(4)

EUT L 348, 24.12.2008, s. 98.

(5)

EUT L 121, 15.5.2009, s. 37.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy