Postup : 2013/2951(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : RC-B7-0497/2013

Předložené texty :

RC-B7-0497/2013

Rozpravy :

PV 21/11/2013 - 15.1
CRE 21/11/2013 - 15.1

Hlasování :

PV 21/11/2013 - 16.1

Přijaté texty :

P7_TA(2013)0516

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ
PDF 148kWORD 74k
20. 11. 2013
PE519.400v01-00}
PE519.403v01-00}
PE519.404v01-00}
PE519.415v01-00}
PE519.418v01-00} RC1
 
B7-0497/2013}
B7-0500/2013}
B7-0531/2013}
B7-0541/2013}
B7-0544/2013} RC1

předložený v souladu s čl. 122 odst. 5 a čl. 110 odst. 4 jednacího řádu

a nahrazující návrhy usnesení předložené skupinami:

S&D (B7‑0497/2013)

PPE (B7‑0500/2013)

ECR (B7‑0531/2013)

ALDE (B7‑0541/2013)

Verts/ALE (B7‑0544/2013)


o Bangladéši: lidská práva a blížící se volby (2013/2951(RSP))


Michael Gahler, Laima Liucija Andrikienė, Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Gay Mitchell, Ivo Belet, Mariya Gabriel, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Philippe Boulland, Jean Roatta, Eduard Kukan, Roberta Angelilli, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Jarosław Leszek Wałęsa, Bogusław Sonik, Anna Záborská za skupinu PPE
Véronique De Keyser, Ana Gomes, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Liisa Jaakonsaari, Joanna Senyszyn, Mitro Repo, Richard Howitt, Antigoni Papadopoulou, Marc Tarabella, Mojca Kleva Kekuš za skupinu S&D
Phil Bennion, Louis Michel, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Charles Goerens, Robert Rochefort, Izaskun Bilbao Barandica, Jelko Kacin, Marielle de Sarnez, Hannu Takkula, Johannes Cornelis van Baalen, Ramon Tremosa i Balcells, Kristiina Ojuland za skupinu ALDE
Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen, Judith Sargentini, Iñaki Irazabalbeitia Fernández, Raül Romeva i Rueda za skupinu Verts/ALE
Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Adam Bielan za skupinu ECR

Usnesení Evropského parlamentu o Bangladéši: lidská práva a blížící se volby (2013/2951(RSP))  

Evropský parlament,

–   s ohledem na svá předchozí usnesení o Bangladéši, zejména na usnesení ze dne 23. května 2013(1), 14. března 2013(2), 17. ledna 2013(3), 10. června 2008(4) a 6. září 2007(5),

–   s ohledem na dopis vedoucích zastoupení Evropské unie u příležitosti Evropského dne boje proti trestu smrti ze dne 10. října 2013,

–   s ohledem na prohlášení delegace EU v Bangladéši dne 12. srpna 2013 k zatčení Adilura Rahmana Khana,

–   s ohledem na prohlášení vysoké komisařky OSN pro lidská práva Navi Pillayové ze dne 6. listopadu 2013 k odsouzení 152 vojáků v Bangladéši k smrti za účast na krvavé vzpouře v roce 2009,

–   s ohledem na prohlášení OSN o obráncích lidských práv, které přijalo Valné shromáždění OSN dne 9. prosince 1998,

–   s ohledem na všeobecný pravidelný přezkum týkající se Bangladéše z roku 2013,

–   s ohledem na čl. 122 odst. 5 a čl. 110 odst. 4 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že EU má s Bangladéšem dobré, dlouhodobé vztahy, založené mimo jiné i na dohodě o spolupráci v oblasti partnerství a rozvoje;

B.  vzhledem k tomu, že parlamentní volby se mají v Bangladéši konat do 25. ledna 2014, po pěti letech, kdy zemi vládla civilní vláda vzešlá z řádných voleb; vzhledem k tomu, že svobodné, spravedlivé a transparentní volby jsou základním předpokladem pro posílení relativně stabilního demokratického zřízení, které se v zemi vyvinulo během posledních pěti let;

C. vzhledem k tomu, že při politicky motivovaných násilnostech během generálních stávek (tzv. hartal), k nimž vyzvala Bangladéšská národní strana (BNP), kterou vede bývalá předsedkyně vlády Begum Khaleda Zia, bylo dosud usmrceno asi 30 Bangladéšanů a stovky byly zraněny, přičemž s BNP spřízněná strana Jamaat-e-Islami žádá, aby na průběh nadcházejících voleb dohlédla nestranická úřednická vláda, a požaduje, aby odstoupila předsedkyně vlády Sheikh Hasina;

D. vzhledem k tomu, že v důsledku těchto stávek bylo od pátku 8. listopadu 2013 na pokyn vlády zatčeno pět vysokých představitelů opozice a podle zdrojů BNP také na 1 000 příznivců strany BNP ve venkovských oblastech;

E.  vzhledem k tomu, že současní ministři odstoupili a předsedkyně vlády za stranu Awami League paní Hasina navrhla vytvoření vlády za účasti všech stran, hlavní opoziční strana však zatím na tento návrh nepřistoupila;

F.  vzhledem k tomu, že v průběhu let zastávaly jak BNP, tak Awami League protichůdné a často se měnící názory na prospěšnost případné úřednické vlády, přičemž nejvyšší soud v květnu 2011 rozhodl, že 15 let staré ustanovení ústavy, které ukládá řádně zvolené vládě povinnost předat na konci svého funkčního období moc jmenované nestranické úřednické vládě, aby dohlédla na řádný průběh nových parlamentních voleb, je protiprávní; vzhledem k tomu, že nejvyšší soud nicméně stanovil, že takto zneplatněný systém může být v praxi uplatňován ještě po dvě další volební období v zájmu „bezpečnosti státu a jeho obyvatel“; vzhledem k tomu, že tento systém byl zdiskreditován posledním případem, kdy moc převzala na přelomu let 2007–08 armádou podporovaná úřednická vláda, která skoro dva roky odmítala vypsat volby a uvrhla vůdkyně dvou hlavních stran, Sheikh Hasinu a Begum Khaledu Ziu (i s jejím synem Tarikem) do vězení;

G. vzhledem k tomu, že po vyhlášení tohoto rozsudku Awami League předložila 15. návrh na změnu ústavy a zrušila systém jmenování úřednických vlád i přesto, že opoziční BNP odmítla na této reformě spolupracovat;

H. vzhledem k tomu, že od nástupu Sheikh Hasiny do funkce předsedkyně vlády se v Bangladéši konalo pět regionálních voleb, v nichž Awami League prohrála a v nichž nebyly vzneseny žádné stížnosti na prohřešky proti jejich řádnému průběhu;

I.   vzhledem k tomu, že v chudobě žijící část bangladéšského obyvatelstva, která je při svém živobytí závislá na každodenní výplatě, je těmito stávkami těžce postižena a že křehká bangladéšská ekonomika, které se teprve pomalu vzpamatovává z nedávných tragických neštěstí v továrnách na výrobu oděvů, tím pravděpodobně utrpí ještě více;

J.   vzhledem k tomu, že se ozývají hlasy, že strana Jammat-e-Islami údajně prosazuje stávky jako způsob, jak znemožnit konání řízení v případech válečných zločinů, v nichž mají být souzeni její vedoucí představitelé;

K. vzhledem k tomu, že dne 5. listopadu 2013 si 152 vojáků vyslechlo od zvláštního tribunálu rozsudek k trestu smrti při jednom z nejrozsáhlejších soudních řízení v dějinách, ve kterém měli být stíháni viníci zločinů spáchaných během vzpoury v roce 2009, při níž bylo brutálně zavražděno 74 lidí, mezi nimi 57 armádních důstojníků; vzhledem k tomu, že vysoká komisařka OSN pro lidská práva Navi Pillayová vyslovila své zděšení nad těmito rozsudky smrti, a to v souvislosti se zprávami, že obžalovaní byli mučeni a že při těchto hromadných soudních procesech nebyly dodrženy standardy lidských práv;

L.  vzhledem k tomu, že aktivisté z nevládních organizací, právníci, novináři a odboráři, kteří vystupují na obranu lidských práv, jsou i nadále pod tlakem a že orgány nezahájily řádné vyšetřování případů svévolného zabití, mučení a zmizení osob – jedním z nich byl případ dělnického předáka a obránce lidských práv Aminula Islama;

1.  vyjadřuje vážné znepokojení nad přetrvávajícím stavem, kdy je každodenní život v Bangladéši paralyzován v důsledku generálních stávek organizovaných opozičními BNP a Jamaat e-Islami, a nad konfrontací mezi oběma politickými tábory před prezidentskými volbami;

2.  lituje toho, že bangladéšský parlament nedokázal dosáhnout dohody všech stran na tom, že výkonem moci bude i v předvolebním období pověřena vláda, se zřetelem k tomu, že většina demokracií prochází touto fází bez potřeby úřednické vlády, a naléhavě vyzývá bangladéšskou vládu i opozici, aby jim šlo v první řadě o blaho Bangladéše jako země a nalezly kompromis, který by dal Bangladéšanům možnost vyjádřit svou demokratickou vůli;

3.  je si vědom pověsti Bangladéše jako tolerantní a multikonfesní společnosti a v této souvislosti odsuzuje skupiny a frakce, které se pokoušejí rozdmýchat napětí mezi komunitami a sledují tím své vlastní cíle; vyzývá všechny skupiny i jednotlivce, aby projevili toleranci a zdrženlivost, zejména v době před volbami, v jejich průběhu a po nich;

4.  vyzývá všechny strany, aby volby nebojkotovaly, neboť by tím připravily občany o možnost vybrat si své politické zástupce a poškodily by sociální a ekonomickou stabilitu Bangladéše a obdivuhodný pokrok, kterého dosáhl na poli rozvoje, zejména pokud jde o rozvojové cíle tisíciletí, zvládání katastrof, práva pracujících a posilování postavení žen;

5.  vyzývá bangladéšskou volební komisi, aby uspořádala příští všeobecné volby a dohlížela na jejich průběh plně transparentním způsobem; podporuje připuštění nových politických stran, které se chtějí těchto příštích všeobecných veleb účastnit a které splňují rozumná kritéria pro účast na politickém životě a zastupování;

6.  vyzývá všechny politické strany, aby se v předvolební kampani i během voleb držely jakéhokoli násilí nebo podněcování k násilí a aby zabránily politicky motivovaným násilným střetům, ke kterým došlo v první půli roku 2013; vyjadřuje v tomto ohledu vážné znepokojení nad nedávným vzplanutím politicky motivovaného násilí, při kterém koncem října 2013 přišlo o život několik desítek lidí;

7.  uznává potřebu usmíření obyvatelstva, spravedlnosti a určení odpovědnosti za zločiny spáchané během války za nezávislost v roce 1971; zdůrazňuje a podporuje důležitou roli, kterou v tomto směru hraje Mezinárodní trestní tribunál;

8.  vyjadřuje však politování nad tím, že v Bangladéši je stále více lidí, kteří čekají na trest smrti, a nad hromadnými rozsudky smrti při soudních procesech s účastníky vzpoury mezi jednotkami pohraniční stráže v roce 2009; trvá na uplatňování národních a mezinárodních standardů spravedlivého soudního řízení a zákonného procesu;

9.  opakuje, že je důrazně proti ukládání trestu smrti ve všech případech a za jakýchkoli okolností, a žádá příslušné orgány v Bangladéši, aby zavedly oficiální moratorium na výkon poprav jakožto první krok na cestě k úplnému zrušení trestu smrti;

10. vyzývá bangladéšskou vládu, aby obnovila podmínky příznivé pro organizace občanské společnosti – včetně obránců lidských práv –, které velice přispěly k rozvoji Bangladéše, aby mohly svobodně vyvíjet svou činnost;

11. naléhavě vyzývá, aby bylo provedeno urychlené, nezávislé a transparentní vyšetřování případů porušení práv obránců lidských práv, mj. případů výhrůžek, útoků, zabití, mučení a špatného zacházení, a osoby odpovědné za takové jednání byly odhaleny a postaveny před soud; zejména zdůrazňuje případ dělnického vůdce Aminula Islama a novinářů Sagara Sarowara a Meherun Runiové;

12. vítá společnou iniciativu vlády Bangladéše a Mezinárodní organizace práce (MOP), která chce ve spolupráci se zástupci státní správy, zaměstnavatelů a pracovníků „zlepšit pracovní podmínky v odvětví výroby textilní konfekce“; naléhavě vyzývá evropské a další mezinárodní značky výrobců oděvů, aby naplnily sliby a přísliby, které daly poté, co se zřítila budova továrního komplexu Rana Plaza, mj. v rámci dohody o požární bezpečnosti a bezpečnosti budov v Bangladéši;

13. vyzývá bangladéšskou vládu, aby zrušila požadavek 30% „míry zastupování“ pro registraci odborových svazů, aby rozšířila působnost zákona o podmínkách pracovního poměru i na kategorie pracovníků, které jsou z jeho působnosti v současné době vyňaty, aby přijala zákaz zasahování zaměstnavatelů do vnitřních záležitostí odborových svazů, aby rozšířila působnost zákona o podmínkách pracovního poměru tak, aby se vztahoval i na zóny vyrábějící pro export a aby přiznala práva na kolektivní vyjednávání i organizacím Workers’ Welfare Associations (WWA) a současně těmto organizacím usnadnila možnost registrovat se;

14. očekává, že Bangladéš bude plně spolupracovat s orgány zřízenými smlouvami OSN a vydá trvalé pozvání pro zvláštní postupy Rady OSN pro lidská práva;

15. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, Evropské službě pro vnější činnost, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, zvláštnímu zástupci EU pro lidská práva, vládám a parlamentům členských států, Radě OSN pro lidská práva a vládě a parlamentu Bangladéše.

 

(1)

P7_TA(2013)0230.

(2)

P7_TA(2013)0100.

(3)

P7_TA(2013)0027.

(4)

Úř. věst. C 294 E, 3.12.2009, s. 77.

(5)

Úř. věst. C 187 E, 24.7.2008, s. 240.

Právní upozornění - Ochrana soukromí