Διαδικασία : 2013/2951(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : RC-B7-0497/2013

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B7-0497/2013

Συζήτηση :

PV 21/11/2013 - 15.1
CRE 21/11/2013 - 15.1

Ψηφοφορία :

PV 21/11/2013 - 16.1

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2013)0516

ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 162kWORD 79k
20.11.2013
PE519.400v01-00}
PE519.403v01-00}
PE519.404v01-00}
PE519.415v01-00}
PE519.418v01-00} RC1
 
B7-0497/2013}
B7-0500/2013}
B7-0531/2013}
B7-0541/2013}
B7-0544/2013} RC1

σύμφωνα με το άρθρο 122, παράγραφος 5, και το άρθρο 110, παράγραφος 4, του Κανονισμού

που αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος των ομάδων:

S&D (B7‑0497/2013)

PPE (B7‑0500/2013)

ECR (B7‑0531/2013)

ALDE (B7‑0541/2013)

Verts/ALE (B7‑0544/2013)


σχετικά με το Μπανγκλαντές: ανθρώπινα δικαιώματα και επικείμενες εκλογές (2013/2951(RSP))


Michael Gahler, Laima Liucija Andrikienė, Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Gay Mitchell, Ivo Belet, Mariya Gabriel, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Philippe Boulland, Jean Roatta, Eduard Kukan, Roberta Angelilli, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Jarosław Leszek Wałęsa, Bogusław Sonik, Anna Záborská εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Véronique De Keyser, Ana Gomes, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Liisa Jaakonsaari, Joanna Senyszyn, Mitro Repo, Richard Howitt, Αντιγόνη Παπαδοπούλου, Marc Tarabella, Mojca Kleva Kekuš εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Phil Bennion, Louis Michel, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Charles Goerens, Robert Rochefort, Izaskun Bilbao Barandica, Jelko Kacin, Marielle de Sarnez, Hannu Takkula, Johannes Cornelis van Baalen, Ramon Tremosa i Balcells, Kristiina Ojuland εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen, Judith Sargentini, Iñaki Irazabalbeitia Fernández, Raül Romeva i Rueda εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Adam Bielan εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το Μπαγκλαντές: ανθρώπινα δικαιώματα και επικείμενες εκλογές (2013/2951(RSP))  

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για το Μπανγκλαντές, και ειδικότερα τα ψηφίσματα της 23ης Μαΐου 2013(1), της 14ης Μαρτίου 2013(2), της 17ης Ιανουαρίου 2013(3), της 10ης Ιουνίου 2008(4) και της 6ης Σεπτεμβρίου 2007(5),

–  έχοντας υπόψη την επιστολή που απέστειλαν οι αρχηγοί αποστολών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την ευκαιρία της Ευρωπαϊκής Ημέρας κατά της θανατικής ποινής, στις 10 Οκτωβρίου 2013,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της αντιπροσωπείας της ΕΥΕΔ στο Μπανγκλαντές, στις 12 Αυγούστου 2013, σχετικά με την κράτηση του Adilur Rahman Khan,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της Ύπατης Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Navi Pillay, στις 6 Νοεμβρίου 2013, σχετικά με την καταδίκη 152 στρατιωτών σε θάνατο για την αιματηρή εξέγερση του 2009,

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, που εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στις 9 Δεκεμβρίου 1948,

–  έχοντας υπόψη την καθολική περιοδική εξέταση σχετικά με το Μπανγκλαντές του 2013,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 122, παράγραφος 5, και το άρθρο 110, παράγραφος 4, του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ διατηρεί καλές, μακροχρόνιες σχέσεις με το Μπαγκλαντές, μεταξύ άλλων μέσω της συμφωνίας συνεργασίας για την εταιρική σχέση και την ανάπτυξη·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πρόκειται να διεξαχθούν βουλευτικές εκλογές στο Μπανγκλαντές πριν από τις 25 Ιανουαρίου 2014, μετά από πέντε χρόνια διακυβέρνησης από εκλεγμένη, μη στρατιωτική κυβέρνηση· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ελεύθερες, δίκαιες και διαφανείς εκλογές έχουν ζωτική σημασία προκειμένου να ενισχυθεί η σχετικά σταθερή δημοκρατική διακυβέρνηση που έχει αναπτυχθεί στη χώρα την τελευταία πενταετία·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, μέχρι σήμερα, περίπου 30 άνθρωποι στο Μπανγκλαντές έχουν χάσει τη ζωή τους και εκατοντάδες έχουν τραυματιστεί σε πολιτικές βιαιοπραγίες στο πλαίσιο γενικών απεργιών (πολιτικές διαδηλώσεις) κατ’ εντολή του Εθνικιστικού Κόμματος του Μπαγκλαντές (BNP), του οποίου ηγείται η πρώην πρωθυπουργός Begum Khaleda Zia, και του συμμαχικού κόμματος Jamaat-e-Islami, με αιτήματα την επόπτευση των επικείμενων εκλογών από μη κομματική υπηρεσιακή κυβέρνηση και την παραίτηση του πρωθυπουργού Sheikh Hasina·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι απεργιακές αυτές κινητοποιήσεις οδήγησαν στη σύλληψη πέντε ανώτατων ηγετών της αντιπολίτευσης από την κυβέρνηση καθώς και - σύμφωνα με πηγές του BNP - περίπου χιλίων οπαδών του BNP σε αγροτικές περιοχές, από την Παρασκευή 8 Νοεμβρίου 2013·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εν ενεργεία υπουργοί έχουν υποβάλει την παραίτησή τους και ο πρωθυπουργός Hasina, από τον Συνασπισμό Awami, πρότεινε τον σχηματισμό κυβέρνησης από όλα τα κόμματα, αλλά ότι μέχρι στιγμής η παράταξη της μείζονος αντιπολίτευσης δεν έχει αποδεχθεί την πρόσκληση·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά καιρούς, το BNP και ο Συνασπισμός Awami είχαν αντιφατικές και μεταβαλλόμενες απόψεις σχετικά με τα πλεονεκτήματα μιας υπηρεσιακής κυβέρνησης, ενώ τον Μάιο του 2011 το ανώτατο δικαστήριο κήρυξε παράνομη συνταγματική διάταξη που υφίστατο από δεκαπενταετίας και η οποία εξουσιοδοτεί μία εκλεγμένη κυβέρνηση να μεταβιβάσει την εξουσία, μετά το πέρας της θητείας της, σε διορισμένη, μη κομματική υπηρεσιακή κυβέρνηση η οποία θα εποπτεύσει νέες βουλευτικές εκλογές· λαμβάνοντας υπόψη ότι το ανώτατο δικαστήριο δήλωσε, ωστόσο, ότι το ακυρωθέν σύστημα μπορεί να συνεχίσει να εφαρμόζεται για άλλες δύο κοινοβουλευτικές περιόδους για λόγους «ασφάλειας του κράτους και του λαού»· λαμβάνοντας υπόψη ότι το σύστημα έχασε κάθε κύρος όταν η τελευταία υπηρεσιακή κυβέρνηση που υποστηριζόταν από τον στρατό, την περίοδο 2007-2008, αρνιόταν επί σχεδόν δύο χρόνια να διεξαγάγει εκλογές και έστειλε στη φυλακή τους ηγέτες των δύο σημαντικότερων κομμάτων, Sheikh Hasina και Begum Khaleda Zia (μαζί με τον γιο της Τarique Rahman)·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά τη δικαστική αυτή απόφαση, ο Συνασπισμός Awami κατέθεσε την 15η συνταγματική τροποποίηση και κατάργησε το σύστημα υπηρεσιακής κυβέρνησης, παρά την άρνηση του κόμματος της αντιπολίτευσης BNP να συνεργαστεί στη μεταρρύθμιση·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, από τότε που ο Sheikh Hasina ανήλθε στην εξουσία, έχουν πραγματοποιηθεί πέντε περιφερειακές εκλογές στο Μπανγκλαντές τις οποίες ο Συνασπισμός Awami έχασε και για τις οποίες δεν υπήρξαν ενστάσεις για παρατυπίες·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το φτωχό τμήμα του πληθυσμού του Μπανγκλαντές που εξαρτάται από την ημερήσια αμοιβή για να επιβιώσει πλήττεται από τις απεργίες και ότι η εύθραυστη οικονομία του Μπανγκλαντές, η οποία είχε ήδη να αντιμετωπίσει τα πρόσφατα τραυματικά ατυχήματα στον τομέα της ένδυσης, ενδέχεται να δοκιμασθεί ακόμη περισσότερο·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Jammat-e-Islami κατηγορείται ότι υποστηρίζει ενεργά τις απεργίες προκειμένου να παρεμποδίσει την εκδίκαση υποθέσεων εγκλημάτων πολέμου στις οποίες εμπλέκονται οι ηγέτες του·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 5 Νοεμβρίου 2013, σε μία από τις μεγαλύτερες δίκες στην ιστορία, το ειδικό δικαστήριο το οποίο συστάθηκε προκειμένου να διωχθούν εγκλήματα που διαπράχθηκαν κατά τη διάρκεια της εξέγερσης του 2009, όταν δολοφονήθηκαν 74 άτομα μεταξύ των οποίων 57 αξιωματικοί, καταδίκασε σε θάνατο 152 στρατιώτες· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ύπατη Αρμοστής των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Navi Pillay, εξέφρασε την έντονη ανησυχία της για τις θανατικές ποινές, μετά από καταγγελίες σύμφωνα με τις οποίες οι κατηγορούμενοι βασανίστηκαν και οι ομαδικές δίκες δεν πληρούσαν τα πρότυπα για τα ανθρώπινα δικαιώματα·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ακτιβιστές ΜΚΟ, δικηγόροι, δημοσιογράφοι και συνδικαλιστές που υποστηρίζουν τα πολιτικά δικαιώματα εξακολουθούν να υφίστανται πιέσεις και ότι οι αρχές δεν έχουν ξεκινήσει ουσιαστικές έρευνες για εξωδικαστικές εκτελέσεις, βασανιστήρια και εξαφανίσεις, όπως στην περίπτωση του ηγετικού στελέχους του εργατικού κινήματος και υπερασπιστή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Aminul Islam·

1.  εκφράζει την έντονη ανησυχία του για τη συνεχιζόμενη παράλυση της ζωής στο Μπανγκλαντές, λόγω των γενικών απεργιών που κηρύσσουν οι αντιπολιτευόμενες παρατάξεις BNP και Jamaat e-Islami και της αντιπαράθεσης μεταξύ των δύο πολιτικών στρατοπέδων κατά την προεκλογική περίοδο ενόψει των προεδρικών εκλογών·

2.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι το κοινοβούλιο του Μπανγκλαντές δεν εξασφάλισε τη συναίνεση όλων των κομμάτων για την άσκηση της εξουσίας κατά την προεκλογική περίοδο από την κυβέρνηση, με δεδομένο ότι οι περισσότερες δημοκρατίες διαχειρίζονται αυτό το στάδιο χωρίς υπηρεσιακή κυβέρνηση, και καλεί επειγόντως την κυβέρνηση και την αντιπολίτευση να προτάξουν τα συμφέροντα του Μπανγκλαντές και να βρουν συμβιβαστική λύση που θα δώσει την ευκαιρία στον λαό του Μπανγκλαντές να εκφράσει τη δημοκρατική του βούληση·

3.  αναγνωρίζει τη φήμη του Μπανγκλαντές ως ανεκτικής και πολυθρησκευτικής κοινωνίας και καταδικάζει τις ομάδες και τις φατρίες που επιχειρούν να πυροδοτήσουν διακοινοτικές εντάσεις για ιδιοτελείς σκοπούς· καλεί όλες τις ομάδες και τους πολίτες να επιδείξουν ανοχή και αυτοσυγκράτηση, ιδίως ενόψει, κατά τη διάρκεια και την επομένη των εκλογών·

4.  καλεί όλα τα μέρη να μη μποϋκοτάρουν τις εκλογές διότι αυτό θα στερούσε από τους πολίτες μια πολιτική επιλογή και θα υπονόμευε την κοινωνική και οικονομική σταθερότητα του Μπανγκλαντές και την εντυπωσιακή πρόοδο που έχει σημειώσει στον τομέα της ανάπτυξης, κυρίως σε σχέση με τους Αναπτυξιακούς Στόχους της Χιλιετίας, τη διαχείριση καταστροφών, τα δικαιώματα των εργαζομένων και τη χειραφέτηση των γυναικών·

5.  καλεί την εκλογική επιτροπή του Μπανγκλαντές να διοργανώσει και να εποπτεύσει τις επόμενες γενικές εκλογές με πλήρη διαφάνεια· υποστηρίζει την αναγνώριση νέων πολιτικών κομμάτων που προτίθενται να συμμετάσχουν στις επόμενες γενικές εκλογές και τα οποία ανταποκρίνονται σε εύλογα κριτήρια πολιτικής συμμετοχής και εκπροσώπησης·

6.  καλεί όλα τα πολιτικά κόμματα να απόσχουν από κάθε πράξη βίας ή υποκίνησης βίας κατά τη διάρκεια της εκλογικής διαδικασίας και να αποτρέψουν την επανάληψη των πολιτικά υποκινούμενων βίαιων συγκρούσεων που παρατηρήθηκαν το πρώτο εξάμηνο του 2013· εκφράζει την έντονη ανησυχία του, σε σχέση με το θέμα αυτό, για το πρόσφατο ξέσπασμα πολιτικά υποκινούμενων βιαιοπραγιών, που είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο δεκάδων ανθρώπων στα τέλη Οκτωβρίου 2013·

7.  αναγνωρίζει την ανάγκη για συμφιλίωση, δικαιοσύνη και λογοδοσία για τα εγκλήματα που διαπράχθηκαν στον πόλεμο ανεξαρτησίας του 1971· τονίζει και υποστηρίζει τον σημαντικό ρόλο του Δικαστηρίου Εγκλημάτων του Διεθνούς Δικαίου στο θέμα αυτό·

8.  καταδικάζει, ωστόσο, τον αυξανόμενο αριθμό θανατοποινιτών στο Μπανγκλαντές και τη μαζική επιβολή της θανατικής καταδίκης στις δίκες των ατόμων που εμπλέκονται στην εξέγερση των συνοριοφυλάκων του 2009· επιμένει ότι απαιτείται η εφαρμογή των εθνικών και διεθνών προτύπων για δίκαιες δίκες και ορθή εφαρμογή της δικονομίας·

9.  επαναλαμβάνει την έντονη αντίθεσή του στη χρήση της θανατικής ποινής σε κάθε περίπτωση και υπό οιεσδήποτε συνθήκες και καλεί τις αρμόδιες αρχές του Μπανγκλαντές να θεσπίσουν επίσημο μορατόριουμ στις εκτελέσεις, ως πρώτο βήμα για την κατάργηση της θανατικής ποινής·

10.  καλεί την κυβέρνηση του Μπανγκλαντές να αποκαταστήσει το πρόσφορο περιβάλλον για τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, περιλαμβανομένων των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, κλίμα το οποίο συνέβαλε σημαντικά στην ανάπτυξη του Μπανγκλαντές, ώστε να μπορούν να ασκούν τις δραστηριότητές τους ελεύθερα·

11.  ζητεί από τις αρχές του Μπανγκλαντές τη διεξαγωγή ταχείας, ανεξάρτητης και διαφανούς έρευνας για τις υποθέσεις παραβίασης των δικαιωμάτων των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, περιλαμβανομένων απειλών, επιθέσεων, δολοφονιών, βασανιστηρίων και κακοποίησης, έτσι ώστε να εντοπισθούν όλοι οι υπαίτιοι και να προσαχθούν στη δικαιοσύνη· τονίζει κυρίως την υπόθεση του ηγετικού στελέχους του εργατικού κινήματος Aminul Islam, καθώς και των δημοσιογράφων Sagar Sarowar και Meherun Runi·

12.  χαιρετίζει την κοινή πρωτοβουλία της κυβέρνησης του Μπανγκλαντές και της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ), σε συνεργασία με εκπροσώπους της κυβέρνησης, των εργοδοτών και των εργαζομένων, για τη «βελτίωση των συνθηκών εργασίας στον τομέα των έτοιμων ενδυμάτων»· προτρέπει τις ευρωπαϊκές και άλλες διεθνείς εταιρείες ειδών ένδυσης να εκπληρώσουν τις υποσχέσεις και τις δεσμεύσεις που ανέλαβαν μετά την κατάρρευση του εργοστασίου Rana Plaza, ιδίως στο πλαίσιο της συμφωνίας για την πυρασφάλεια και την ασφάλεια των κτηρίων στο Μπανγκλαντές·

13.  καλεί την κυβέρνηση του Μπανγκλαντές να καταργήσει την απαίτηση για «αντιπροσωπευτικότητα» 30% για την καταχώριση των συνδικαλιστικών οργανώσεων, να επεκτείνει το πεδίο εφαρμογής της εργατικής νομοθεσίας ώστε να καλύπτονται κατηγορίες εργαζομένων οι οποίες σήμερα αποκλείονται, να εγκρίνει απαγόρευση για τους εργοδότες να παρεμβαίνουν στις εσωτερικές υποθέσεις των συνδικαλιστικών οργανώσεων, να επεκτείνει το πεδίο εφαρμογής της εργατικής νομοθεσίας ώστε να εφαρμόζεται στις βιομηχανικές ζώνες εξαγωγών και να παραχωρήσει δικαιώματα συλλογικής διαπραγμάτευσης σε ενώσεις προστασίας των εργαζομένων, διευκολύνοντας παράλληλα την καταχώριση των ενώσεων αυτών·

14.  προσβλέπει στην πλήρη συνεργασία του Μπαγκλαντές με τα όργανα των Ηνωμένων Εθνών που έχουν συσταθεί μέσω των συνθηκών του ΟΗΕ και σε μόνιμη πρόσκληση για όλες τις ειδικές διαδικασίες του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ·

15.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής και Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, τον Ειδικό Εντεταλμένο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ και στην κυβέρνηση και το κοινοβούλιο του Μπανγκλαντές.

 

(1)

P7_TA(2013)0230.

(2)

P7_TA(2013)0100.

(3)

P7_TA(2013)0027.

(4)

ΕΕ C 294 E, 3.12.2009, σ. 77.

(5)

ΕΕ C 187 E, 24.7.2008, σ. 240.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου