Postup : 2013/2951(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : RC-B7-0497/2013

Predkladané texty :

RC-B7-0497/2013

Rozpravy :

PV 21/11/2013 - 15.1
CRE 21/11/2013 - 15.1

Hlasovanie :

PV 21/11/2013 - 16.1

Prijaté texty :

P7_TA(2013)0516

SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA
PDF 143kWORD 85k
20.11.2013
PE519.400v01-00}
PE519.403v01-00}
PE519.404v01-00}
PE519.415v01-00}
PE519.418v01-00} RC1
 
B7-0497/2013}
B7-0500/2013}
B7-0531/2013}
B7-0541/2013}
B7-0544/2013} RC1

predložený v súlade s článkom 122 ods. 5 a článkom 110 ods. 4 rokovacieho poriadku,

ktorý nahrádza návrhy skupín:

S&D (B7‑0497/2013)

PPE (B7‑0500/2013)

ECR (B7‑0531/2013)

ALDE (B7‑0541/2013)

Verts/ALE (B7‑0544/2013)


o Bangladéši: ľudské práva a nadchádzajúce voľby (2013/2951 (RSP)).


Michael Gahler, Laima Liucija Andrikienė, Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Gay Mitchell, Ivo Belet, Mariya Gabriel, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Philippe Boulland, Jean Roatta, Eduard Kukan, Roberta Angelilli, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Jarosław Leszek Wałęsa, Bogusław Sonik, Anna Záborská v mene poslaneckého klubu PPE
Véronique De Keyser, Ana Gomes, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Liisa Jaakonsaari, Joanna Senyszyn, Mitro Repo, Richard Howitt, Antigoni Papadopoulou, Marc Tarabella, Mojca Kleva Kekuš v mene skupiny S&D
Phil Bennion, Louis Michel, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Charles Goerens, Robert Rochefort, Izaskun Bilbao Barandica, Jelko Kacin, Marielle de Sarnez, Hannu Takkula, Johannes Cornelis van Baalen, Ramon Tremosa i Balcells, Kristiina Ojuland v mene skupiny ALDE
Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen, Judith Sargentini, Iñaki Irazabalbeitia Fernández, Raül Romeva i Rueda v mene skupiny Verts/ALE
Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Adam Bielan v mene skupiny ECR

Uznesenie Európskeho parlamentu o Bangladéši: ľudské práva a nadchádzajúce voľby (2013/2951(RSP))  

Európsky parlament,

–   so zreteľom na svoje uznesenia o Bangladéši, predovšetkým uznesenia z 23. mája 2013(1), 14. marca 2013(2), 17. januára 2013(3), 10. júna 2008(4) a 6. septembra 2007(5),

–   so zreteľom na list zaslaný vedúcim misie Európskej únie na pripomenutie si Európskeho dňa proti trestu smrti 10. októbra 2013,

–   so zreteľom na vyhlásenie delegácie EÚ v Bangladéši z 12. augusta 2013 k zatknutiu Adilura Rahmana Khana,

–   so zreteľom na vyhlásenie Vysokej komisárky OSN pre ľudské práva Navi Pillayovej zo 6. novembra 2013 o odsúdení 152 vojakov na trest smrti v Bangladéši za krvavú vzburu z roku 2009,

–   so zreteľom na Deklaráciu OSN o ochrancoch ľudských práv, ktorú Valné zhromaždenie OSN prijalo 9. decembra 1998,

–   so zreteľom na všeobecné pravidelné preskúmanie Bangladéša z roku 2013,

–   so zreteľom na článok 122 ods. 5 a článok 110 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A. keďže EÚ má dobré, dlhodobé vzťahy s Bangladéšom vychádzajúce aj z dohody o spolupráci, partnerstve a rozvoji;

B.  keďže v Bangladéši sa po piatich rokoch pôsobenia zvolenej civilnej vlády uskutočnia parlamentné voľby pred 25. januárom 2014; keďže slobodné, spravodlivé a transparentné voľby sú dôležité pre posilnenie relatívne stabilnej demokratickej vlády, aká v krajine pôsobila v posledných piatich rokoch;

C. keďže v politických nepokojoch počas generálnych štrajkov (tzv. hartaly), ktoré zvolala Bangladéšska národná strana (BNP) vedená bývalou premiérkou Begumou Khaledovou Ziovou, a jej spojenecká strana Džamaat-e-Islami, ktoré požadovali, aby na nadchádzajúce voľby dohliadala nestranícka dočasná vláda, a vyzvali na odstúpenie premiérky Šejky Hasinovej, bolo zabitých približne 30 Bangladéšanov a stovky ďalších boli zranené;

D. keďže pri týchto nepokojoch vláda od piatka 8. novembra 2013 zatkla piatich vysokých predstaviteľov opozície a podľa zdrojov BNP ďalších približne 1000 stúpencov BNP bolo zatknutých vo vidieckych oblastiach;

E.  keďže úradujúci ministri odstúpili a premiérka Hasinová zo strany Liga Awami ponúkla vytvorenie vlády zo všetkých strán, ale keďže hlavná opozičná strana túto ponuku zatiaľ neprijala;

F.  keďže BNP a Liga Awami majú už niekoľko rokov protichodné a meniace sa názory na význam dočasnej vlády, pričom najvyšší súd v máji 2011 vyhlásil za nezákonné pätnásťročné ústavné nariadenie udeľujúce zvolenej vláde mandát preniesť moc po skončení volebného obdobia na vymenovanú nestranícku dočasnú vládu, ktorá má dohliadať na nové parlamentné voľby; keďže však najvyšší súd uviedol, že tento neplatný systém by mohol v záujme bezpečnosti štátu a jeho občanov pokračovať ešte dve volebné obdobia; keďže systém zdiskreditovala posledná dočasná vláda podporovaná armádou v rokoch 2007 až 2008, ktorá odmietla usporiadať voľby počas takmer dvoch rokov a vedúce predstaviteľky oboch hlavných strán Šejku Hasinovú a Begum Khledovú Ziovú (spolu s jej synom Taríkom Rahmánom) uväznila;

G. keďže po tomto rozsudku Liga Awami zaviedla 15. ústavný pozmeňujúci zákon a zrušila systém dočasných vlád bez ohľadu na odmietnutie opozičnej BNP spolupracovať na reforme;

H. keďže odkedy je pri moci Šejka Hasinová, v Bangladéši sa uskutočnilo päť regionálnych volieb, v ktorých Liga Awami neuspela a po ktorých neboli vznesené žiadne námietky voči nezrovnalostiam;

I.   keďže štrajky majú vážny dosah na chudobnú časť bangladéšskeho obyvateľstva, ktorej prežitie závisí od dennej mzdy, a keďže slabé bangladéšske hospodárstvo, ktoré bolo v nedávnej minulosti postihnuté tragickými nešťastiami v odevnom priemysle, bude mať pravdepodobne ďalšie problémy;

J.   keďže strana Ďzamat-e-Islami údajne podporuje útoky s cieľom zablokovať konania v prípadoch týkajúcich sa vojenských zločinov proti jej vodcom;

K. keďže 5. novembra 2013 špeciálny súd zriadený na stíhanie zločinov spáchaných počas vzbury v roku 2009, počas ktorej bolo brutálne zabitých 74 ľudí vrátane 57 vojenských dôstojníkov, vyniesol v jednom z najväčších procesov v histórii rozsudok trestu smrti pre 152 vojakov; keďže vysoká komisárka OSN pre ľudské práva Navi Pillayová vyjadrila rozhorčenie nad týmito trestami smrti po správach o mučení obvinených a o tom, že tieto hromadné súdne procesy nespĺňali normy v oblasti ľudských práv;

L.  keďže mimovládni aktivisti, právnici, novinári a odborári, ktorí obhajujú ľudské práva, sú aj naďalej pod tlakom a keďže orgány neboli schopné účinne vyšetriť prípady zabíjania bez rozsudkov, mučenia a zmiznutia osôb, ako to bolo v prípade odborára a ochrancu ľudských práva Aminula Islama;

1.  vyjadruje vážne obavy nad pokračujúcou paralýzou každodenného života v Bangladéši v dôsledku generálnych štrajkov organizovaných opozičnými stranami BNP a Džamaat-e-islami a konfrontácie medzi dvoma politickými tábormi v príprave na prezidentské voľby;

2.  vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že bangladéšsky parlament nedokázal dosiahnuť konsenzus všetkých strán, pokiaľ ide o vykonávanie právomocí vládou v období pred voľbami, pričom poukazuje na to, že väčšina demokracií zvládne túto fázu bez toho, aby bola potrebná dočasná vláda, naliehavo žiada bangladéšsku vládu a opozíciu, aby uprednostnili najlepšie záujmy Bangladéša a našli kompromis, ktorý by bangladéšskemu ľudu dal možnosť vyjadriť svoju demokratickú vôľu;

3.  uznáva renomé Bangladéša ako tolerantnej spoločnosti s viacerými vyznaniami a odsudzuje skupiny a frakcie, ktoré sa pokúšajú vo vlastnom záujme podnecovať napätie medzi komunitami; vyzýva všetky skupiny a jednotlivcov, aby boli tolerantní a umiernení, najmä v období pred, počas a po voľbách;

4.  vyzýva všetky strany, aby nebojkotovali voľby, pretože by to občanov pripravilo o možnosť politickej voľby a poškodilo bangladéšsku sociálnu a hospodársku stabilitu a jeho významný pokrok v rozvoji, najmä pokiaľ ide o miléniové rozvojové ciele, zvládanie katastrof, pracovné práva a posilnenie postavenia žien;

5.  vyzýva bangladéšsku volebnú komisiu, aby zorganizovala a kontrolovala budúce všeobecné voľby úplne transparentných spôsobom; podporuje uznanie nových politických strán, ktoré sa chcú zúčastniť budúcich všeobecných volieb a ktoré spĺňajú primerané kritériá politickej účasti a reprezentácie;

6.  vyzýva politické strany, aby sa zdržali akéhokoľvek násilia alebo podnecovania násilia počas volebného procesu a aby zabránili zopakovaniu politicky motivovaných násilných stretov, ku ktorým došlo v prvej polovici roka 2013; v tejto súvislosti vyjadruje vážne obavy, pokiaľ ide o nedávne vypuknutie politicky motivovaného násilia koncom októbra 2013, po ktorom zostali desiatky mŕtvych;

7.  uznáva, že pokiaľ ide o zločiny spáchané počas vojny za nezávislosť v roku 1971, sú nutné zmierenie, spravodlivosť a zodpovednosť za ne; v tejto súvislosti zdôrazňuje a podporuje významnú úlohu Medzinárodného trestného tribunálu;

8.  vyjadruje však poľutovanie nad rastúcim počtom osôb odsúdených na trest smrti v Bangladéši a nad masovými rozsudkami smrti v procesoch týkajúcich sa osôb zapojených do vzbury pohraničnej stráže v roku 2009; trvá na vykonávaní vnútroštátnych i medzinárodných noriem týkajúcich sa spravodlivých súdnych procesov a zákonných postupov;

9.  opätovne vyjadruje svoj odpor proti vykonávaniu trestu smrti, a to v žiadnom prípade a za žiadnych okolností, a vyzýva príslušné orgány Bangladéša, aby ako prvý krok k zrušeniu trestu smrti zaviedli oficiálne moratórium na vykonávanie popráv;

10. vyzýva bangladéšsku vládu, aby pre organizácie občianskej spoločnosti vrátane obrancov ľudských práv obnovila prostredie, v ktorom by mohli voľne vykonávať svoje činnosti a ktoré prispelo k rozvoju Bangladéša;

11. naliehavo žiada bangladéšske orgány, aby urýchlene, nezávisle a transparentne vyšetrili prípady týkajúce sa porušovania práv obrancov ľudských práv vrátane hrozieb, útokov, zabíjania, mučenia a zlého zaobchádzania s cieľom identifikovať všetky zodpovedné osoby a postaviť ich pred súd; zdôrazňuje najmä prípad vodcu odborového zväzu Aminula Islama, ako aj prípady novinárov Sagara Sarowara a Meheruna Runiho;

12. víta spoločnú iniciatívu bangladéšskej vlády a Medzinárodnej organizácie práce (MOP) v spolupráci s vládou, zástupcami zamestnávateľov a zamestnancov, ktorá sa týka zlepšenia pracovných podmienok v odevom priemysle; nalieha na európske a medzinárodné odevné značky, aby splnili prísľuby a záväzky, ktoré predložili v dôsledku zrútenia továrne Rana Plaza, a to aj v rámci dohody o požiarnej bezpečnosti a bezpečnosti budov v Bangladéši;

13. vyzýva bangladéšsku vládu, aby zrušila požiadavku 30 % „reprezentatívnosti“ na zaregistrovanie odborových zväzov, rozšírila rámec zákonníka práce o kategórie pracovníkov, ktoré do neho v súčasnosti nepatria, prijala zákaz zasahovania zamestnávateľov do vnútorných záležitostí odborových zväzov, rozšírila rámec zákonníka práce na vývozné oblasti a aby zaručila práva kolektívneho vyjednávania asociáciám sociálneho zabezpečenia pracovníkov a umožnila jednoduchšiu registráciu týchto asociácií;

14. so záujmom očakáva, že Bangladéš bude plne spolupracovať so zmluvnými stranami OSN a predkladá stále pozvanie na účasť v osobitných postupoch Rady OSN pre ľudské práva;

15. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, Európskej službe pre vonkajšiu činnosť, podpredsedníčke Komisie / vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, osobitnému zástupcovi EÚ pre ľudské práva, vládam a parlamentom členských štátov, generálnemu tajomníkovi OSN, Rade OSN pre ľudské práva a vláde a parlamentu Bangladéša.

 

 

(1)

P7_TA(2013)0230.

(2)

P7_TA(2013)0100.

(3)

P7_TA(2013)0027.

(4)

Ú. v. EÚ C 294 E, 3.12.2009, s. 77.

(5)

Ú. v. EÚ C 187 E, 24.7.2008, s. 240.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia