Postup : 2013/2953(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : RC-B7-0499/2013

Předložené texty :

RC-B7-0499/2013

Rozpravy :

PV 21/11/2013 - 15.3
CRE 21/11/2013 - 15.3

Hlasování :

PV 21/11/2013 - 16.3
CRE 21/11/2013 - 16.3

Přijaté texty :

P7_TA(2013)0518

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ
PDF 136kWORD 60k
20. 11. 2013
PE519.402v01-00}
PE519.411v01-00}
PE519.412v01-00}
PE519.416v01-00} RC1
 
B7-0499/2013}
B7-0537/2013}
B7-0538/2013}
B7-0542/2013} RC1

předložený v souladu s čl. 122 odst. 5 a čl. 110 odst. 4 jednacího řádu

a nahrazující návrhy usnesení předložené skupinami:

S&D (B7‑0499/2013)

PPE (B7‑0537/2013)

ECR (B7‑0538/2013)

ALDE (B7‑0542/2013)


o spravedlnosti justice v Bolívii a zejména o případech Előda Tóásóa a Maria Tadiće (2013/2953(RSP))


Kinga Gál, Davor Ivo Stier, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Gay Mitchell, Michael Gahler, Tunne Kelam, Philippe Boulland, Jean Roatta, Eduard Kukan, Roberta Angelilli, Monica Luisa Macovei, Csaba Sógor, Elena Băsescu, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Laima Liucija Andrikienė, Seán Kelly, Tadeusz Zwiefka, Bogusław Sonik, Anna Záborská za skupinu PPE
Véronique De Keyser, María Muñiz De Urquiza, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, Joanna Senyszyn, Mitro Repo, Antigoni Papadopoulou, Marc Tarabella za skupinu S&D
Renate Weber, Marietje Schaake, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Hannu Takkula, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Robert Rochefort, Kristiina Ojuland za skupinu ALDE
Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Ruža Tomašić za skupinu ECR
POZM. NÁVRHY

Usnesení Evropského parlamentu o spravedlivosti soudního systému v Bolívii a zejména o případech Előda Tóásóa a Maria Tadiće (2013/2953(RSP))  

Evropský parlament,

–   s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv, zejména na články 9 a 10 této deklarace,

–   s ohledem na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech, jenž byl podepsán a ratifikován Bolívií, a zejména na články 9, 10, 14, 15 a 16 tohoto paktu,

–   s ohledem na Úmluvu OSN proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání, jež byla podepsána a ratifikována Bolívií,

–   s ohledem na Evropskou úmluvu o lidských právech, zejména na články 1, 2, 3, 5, 6 a 7 této úmluvy,

–   s ohledem na Listinu základních práv Evropské unie, zejména na články 47 a 48 této listiny,

–   s ohledem na Americkou úmluvu o lidských právech, jež byla podepsána a ratifikována Bolívií,

–   s ohledem na Meziamerickou úmluvu o předcházení mučení a jeho trestání, jež byla podepsána a ratifikována Bolívií,

–   s ohledem na bolivijskou ústavu a na bolivijský občanský soudní řád,

–   s ohledem na prohlášení výboru pro lidská práva, menšiny a občanské a náboženské záležitosti a výboru pro zahraniční věci maďarského Národního shromáždění ze dne 23. května 2012, s ohledem na prohlášení přijaté dne 12. června 2012 bolivijskou poslaneckou sněmovnou v návaznosti na maďarské prohlášení,

–   s ohledem na svá předchozí usnesení o situaci v Bolívii,

–   s ohledem na čl. 122 odst. 5 a čl. 110 odst. 4 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že dne 16. dubna 2009 bolivijské speciální jednotky zadržely v bolivijském městě Santa Cruz de la Sierra maďarského občana Előda Tóásóa a chorvatského občana Maria Tadiće; vzhledem k tomu, že další tři osoby, jmenovitě rumunský občan Árpád Magyarosi, irský občan Michael Martin Dwyer a maďarský občan Eduardo Rózsa-Flores, zemřely během přestřelky;

B.  vzhledem k tomu, že od uvedeného dne se Előd Tóásó a Mario Tadić nacházejí ve vyšetřovací vazbě, aniž proti nim bylo vzneseno obvinění, což je v rozporu s bolivijským právem, podle něhož je možné držet osoby ve vyšetřovací vazbě maximálně po dobu 36 měsíců; vzhledem k tomu, že tato lhůta vypršela dne 16. dubna 2012;

C. vzhledem k tomu, že při zatýkání a během trestního řízení byla údajně porušována základní lidská práva Előda Tóásóa a Maria Tadiće;

D. vzhledem k tomu, že dne 18. května 2010, tj. když se již Előd Tóásó a Mario Tadić nacházeli ve vazbě, byl novelizován článek 239 bolivijského občanského soudního řádu upravující délku vyšetřovací vazby tak, že maximální délka této vazby byla prodloužena ze 12 na 36 měsíců se zpětnou platností;

E.  vzhledem k tomu, že dne 17. prosince 2010 byla veřejně vznesena obvinění z terorismu;

F.  vzhledem k tomu, že pracovní skupina OSN pro nezákonné zadržování ve stanovisku č. 63/2011 (o Bolivijském mnohonárodnostním státu) uvádí, že Bolívie v několika bodech porušila Všeobecnou deklaraci lidských práv, a potvrzuje, že Előd Tóásó byl zatčen bez soudního příkazu a že je vězněn nezákonně; vzhledem k tomu, že pracovní skupina OSN proto bolivijskou vládu vyzvala k okamžitému propuštění Előda Tóásóa;

1.  vyzývá bolivijské orgány, aby Elődu Tóásóvi a Mariovi Tadićovi zajistily spravedlivý a nezávislý proces;

2.  bere na vědomí zprávu přijatou a následně hojně šířenou bolivijským parlamentem, která vychází z jeho vlastního politického vyšetřování případu;

3.  žádá nezávislé vyšetření smrti Árpáda Magyarosiho, Michaela Martina Dwyera a Eduarda Rózsa-Florese, na němž by spolupracovali mezinárodní odborníci;

4.  vyzývá Evropskou službu pro vnější činnost, aby tomuto případu věnovala vysokou pozornost v rámci svých vztahů s bolivijskou vládou, a aby v této věci přijala konkrétní opatření;

5.  pověřuje svého předsedu, aby toto usnesení předal Radě, Komisí, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, zvláštnímu zástupci EU pro lidská práva, vládám a parlamentům členských států, vládě a Mnohonárodnímu legislativnímu shromáždění Bolivijského mnohonárodnostního státu, generálnímu tajemníkovi Organizace amerických států, generálnímu tajemníkovi Organizace spojených národů a Radě OSN pro lidská práva.

Právní upozornění - Ochrana soukromí